Student- och forskarbostäder byggs på campus i Flemingsberg

Cirka 500 nya student- och forskarlägenheter planeras utmed Alfred Nobels allé, som går genom campusområdet i Flemingsberg. På sitt sammanträde den 14 november beslutade samhällsbyggnadsnämnden om s.k. granskning av detaljplan för del av Embryot 1. Detaljplanen bedöms ge möjlighet till cirka 320 studentlägenheter (både enrums- och tvårumslägenheter, totalt cirka 450 studenter) samt cirka 180 större bostäder för forskare alternativt studenter. Fastighetsägare är Akademiska Hus Stockholm AB.

– Inom ett par år siktar vi på att cirka 1 000 nya studentlägenheter ska byggas i Flemingsberg, en fördubbling jämfört med idag. Vår förhoppning är att byggstart i det här projektet ska bli redan nästa vår, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det är väldigt positivt att regeringen gett Akademiska Hus ett tydligt, nytt uppdrag att verka för att fler studentbostäder ska byggas, det bidrar till att våra höga ambitioner ska kunna bli verklighet, säger Tomas Hansson (KD).

I Flemingsberg finns tre lärosäten, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Södertörns högskola. Sammanlagt studerar cirka 16 000 studenter i området. I anslutning till campusområdet finns också en forskningspark och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som bedriver avancerad forskning på det medicinska området.


Nya bostäder byggs i Flemingsberg

Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge har nu fattat beslut om en ny detaljplan för Visättra Ängar II, ett område nära Visättra centrum i Flemingsberg. I området planeras sammanlagt cirka 670 bostäder, varav minst 250 studentbostäder. Byggrätten är på totalt cirka 40 000 kvm BTA. Byggstart för den första etappen beräknas ske nästa år.

– Det här är ett viktigt steg i byggandet av framtidens Flemingsberg. Jag är glad över att vi med den här snabba detaljplaneprocessen har kunnat bidra till att Flemingsbergs studenter snart kommer att få bättre bostadsmöjligheter, men också att Visättra kommer att få en mer blandad bebyggelse, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bostäderna kommer att byggas av SW Projektutveckling AB, BoKlok Housing AB och Wäst-Bygg AB. Huvuddelen av bostäderna kommer att vara i flerfamiljshus, men även radhus kommer att byggas. Förutom studentbostäder planeras även ungdomsbostäder i området.

– Student- och ungdomsbostäder är prioriterade i kommunens planering. Vi siktar på att inom ett par år fördubbla det totala antalet studentbostäder i kommunen, säger Tomas Hansson.


Stefan Attefall och David Lega besöker Vårby gård

Tomas H Stefan A David L Arena 143Idag besökte bostadsminister Stefan Attefall (KD) tillsammans med det kristdemokratiska oppositionsrådet i Göteborg, David Lega, Vårby gård för att se hur bostadsföretaget Balder, som också äger centrumanläggningen, arbetar för att utveckla området. Med vid besöket var också bland andra Tomas Hansson, Kristdemokraternas kommunalråd i Huddinge. Fastighetsbolaget Balders och kommunens representanter berättade om det goda samarbetet mellan parterna, som rör sig om allt från kommunala feriepraktikanter som håller området snyggt till småföretagarcentret Arena 143.


Tomas Hansson tog första spadtag med grävskopa

Tomas grävskopa

Nu har det första spadtaget tagits för Brf Fållan i Trångsund. Och Kristdemokraternas kommunalråd Tomas Hansson tog det meddelst grävskopa.

Brf Fållan är den andra etappen i HSB:s nya bostadsprojekt väster om järnvägen vid Trångsunds station. Det blir 54 nya lägenheter, varav 36 var sålda vid byggstart. Inflyttning beräknas ske i juni-juli 2014. I bakgrunden syns den första etappen, Brf Hammartorp, med 69 lägenheter, som blev färdigt för ungefär ett år sedan.

Tomas invigningstalar

I sitt tal framhöll Tomas Hansson, som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, att Brf Fållan är ett bra exempel på hur vi vill att Huddinge kommun ska bebyggas, med nya bostäder i centrala, kollektivtrafiknära lägen, så att vi både kan få fram fler bostäder i vår snabbväxande kommun och bevara kommunens stora naturområden.

Under de närmaste åren planeras det för ungefär 780 nya lägenheter per år i kommunen.


Satsning på snabbare bostadsplaner i Huddinge

– Huddinge växer väldigt snabbt, men bostadsbyggandet håller inte samma takt som befolkningsutvecklingen. Därför satsar vi i budgeten för år 2014 en miljon kronor extra för att snabba på planeringen av nya bostäder. Vi kan inte forcera fram nya bostäder, men långsamma kommunala plan- och bygglovsprocesser ska inte vara ett hinder för byggherrar som vill bygga i Huddinge, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

I kommunens projektplan för de kommande åren planeras för cirka 740 bostäder per år, vilket är en väsentlig ökning jämfört med tidigare.

Bostäder i Kungens kurva

En nyhet i Mål och Budget 2014 är att den politiska majoriteten i kommunen öppnar för bostadsbyggande i Kungens kurva. Kungens kurva är Nordens största handelsområde och utpekas tillsammans med Skärholmen som en framtida regional stadskärna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län.

– Vi vill att Kungens kurva på sikt ska få mer av stadskaraktär, men handeln kommer att fortsätta att vara områdets drivkraft. Med bostäder kan miljön bli mer levande och attraktiv. Först vill vi öppna för bostäder i området närmast Segeltorp. Där kan man skapa en bra miljö för barn att växa upp i, med närhet till andra bostäder, natur och redan befintliga skolor och idrottsanläggningar, säger Tomas Hansson.


Satsningar på lärare och äldreomsorg i Huddinges budget

Huddinges lärare, äldre och jobbsökande är de grupper som särskilt prioriteras i den budget för 2014 som majoriteten i Huddinge presenterat i veckan.

– Ekonomin är kärv, men vi har valt att prioritera lärarlönerna och kvaliteten i våra äldreboenden, frågor som ligger oss kristdemokrater varmt om hjärtat. Barns och ungas uppväxtvillkor löper som ett tema genom budgeten, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd.

Majoriteten i Huddinge presenterade idag kommunens budget för 2014. Det ekonomiska utrymmet är mindre än tidigare år beroende på en svagare utveckling av skatteintäkterna i riket i kombination med införandet av det nya skatteutjämningssystemet i vilket Huddinge är en av de stora förlorarna.

Trots det satsas 6 miljoner extra på att stärka lärarlönerna med fokus på att premiera Huddinges skickliga pedagoger. Ytterligare 6 miljoner satsas på jobbreformen ”100 Huddingejobb” som under 2014 kommer att erbjudas 150 unga och vuxna Huddingebor. Även äldreomsorgen ges ett särskilt tillskott. För att förstärka kvaliteten på särskilda boenden satsas 4 miljoner kronor extra. För att öka takten i bostadsbyggandet tillsätts 1 miljon extra och 3 miljoner extra avsätts för att förbättra gatuunderhållet. För att möjliggöra dessa satsningar och klara överskottsmålet om en procent av kommunens omsättning föreslås effektiviseringar på 0,36 procent generellt för alla nämnder.

Sammantaget stärks nämndernas budgetar med 199 mnkr, varav den största delen går till skola och omsorg.

– Vi väljer att prioritera kommunens kärnuppgifter och ge mer resurser där. Vi behöver öka volymerna när befolkningen växer och ge full pris- och lönekompensation till skolor, förskolor och äldreboenden. För att ha råd med det måste vi effektivisera i kommunens administration, avslutar Tomas Hansson.


2 000 nya bostäder planeras i Huddinge centrum

2 000 nya bostäder, 11 000 kvm ny handel och 21 000 kvm nya kontor. Det planprogram för Huddinge centrum som samhällsbyggnadsnämnden tillstyrkte vid torsdagens sammanträde kommer att innebära en storsatsning på att utveckla området runt Huddinge centrum.

– Vi har höjt ambitionsnivån för bostadsbyggandet ytterligare. Det här planprogrammet innehåller nästan dubbelt så många bostäder som det ursprungliga förslag som skickades ut på samråd. Det finns behov av nya bostäder och området runt Huddinge centrum är väldigt attraktivt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Planerna innebär också en rejäl utökning av handelsytorna i Huddinge centrum. Vi vill ha en mix av bostäder och handel, så att det blir en levande stadsdel även efter stängningsdags. Vi arbetar också med att utveckla parkerna och den offentliga miljön runt centrum, berättar Tomas Hansson.

– Det stora hindret för utvecklingen i Huddinge centrum är förseningen av Södertörnsleden. Mycket är beroende av att den tunga trafiken försvinner från Storängsleden, som ligger alldeles intill centrumområdet. För att alla de nya bostäderna ska kunna komma till stånd behöver Trafikverket ta sitt ansvar, konstaterar Tomas Hansson.

Planprogrammet ska nu behandlas av kommunstyrelsen, som fattar det slutgiltiga beslutet.


Seniorgården får bygga trygghetsbostäder i Stuvsta

Det blir Seniorgården som får bebygga kvarteret Mjölner i Stuvsta. Det står klart sedan anbudstävlingen för kvarteret avgjorts.

– Förslaget är väl genomarbetat och genomförbart. Det finns en stadskänsla i förslaget med bebyggelse som har en variation i höjd, form och fasad och med entréer riktade utåt som ger en aktiv miljö i gatuplanet, säger kommunalrådet Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Seniorgården planerar att bygga både trygghetsbostäder, seniorbostäder och vanliga lägenheter i kvarteret och har i samarbete med ett företag inriktat på servicetjänster också ett genomtänkt koncept för service kopplad till trygghetsbostäderna. Vi kristdemokrater ser verkligen fram emot de nybyggda trygghetsbostäderna i Stuvsta, konstaterar Tomas Hansson.

Sammanlagt planerar Seniorgården för drygt 100 lägenheter i kvarteret. Huddinge kommun kommer nu att arbeta vidare med planprogrammet i samarbete med Seniorgården. Preliminär byggstart beräknas till fjärde kvartalet år 2014.


Ökat bostadsbyggande planeras i Huddinge – storsatsning på nya studentbostäder

Under de närmaste fem åren planerar Huddinge nu 3 700 nya bostäder, i snitt cirka 740 per år. Av dessa är drygt 60 procent bostäder i flerbostadshus och knappt 40 procent i småhus. Cirka 1 200 av bostäderna blir hyresrätter, varav den övervägande delen som student- eller ungdomsbostäder. Ett annat nytt projekt är en beachvolleyboll/sandsportsanläggning i privat regi i Flemingsberg. Det framgår av den projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2013-2015 som kommunfullmäktige godkände den 11 februari.

– Vi höjer ambitionsnivån i bostadsbyggnadstakten ännu mer jämfört med de senaste åren. Huddinge är en kommun i stark tillväxt både när det gäller befolkning och nya arbetsplatser och vi vill se en fortsatt ansvarsfull och långsiktigt hållbar utveckling, säger Tomas Hansson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– Speciellt roligt är det att vi kommer allt närmare byggstart i flera studentbostadsprojekt. Idag finns cirka 1 000 studentbostäder i Flemingsberg, men om några år kan den siffran ha fördubblats – och det finns ännu fler projekt i pipeline. Vi ser stora möjligheter att utveckla både campusområdet och övriga Flemingsberg med nya bostäder och arbetsplatser, berättar Tomas Hansson.


Nya hyresrätter planeras i Trångsund

Cirka 165 nya lägenheter planeras i centrala Trångsund. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari godkändes planprogrammet för del av Bonden 1 samt del av Hammartorp 1:1 och samhällsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att upprätta detaljplaner för områdena.

I området mellan Trångsundsvägen och järnvägen planeras cirka 90 lägenheter i 5-6 våningar. På höjden ovanför, vid Korpstigen, möjliggörs uppförandet av cirka 75 ungdomsbostäder i ett nio våningar högt hus. Byggherre är kommunala Huge Fastigheter AB.

– Vi vill gärna förtäta bebyggelsen i centrala, kollektivtrafiknära lägen. Trångsund är ett område med blandad bebyggelse och en bra balans mellan hyresrätter och bostadsrätter. De här projekten kommer ytterligare att vitalisera området genom att det också tillförs ungdomsbostäder, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Med tanke på läget vore det bra om antalet bostäder kunde öka ytterligare något, men det kommer att ställa stora krav på utformningen av den nya bebyggelsen, eftersom fastigheterna är bullerutsatta både från väg och järnväg och det finns ett antal gammelekar i området som ska bevaras, konstaterar Tomas Hansson.