Vilket brandskydd har sjöbodarna vid Strömmingssundet?

Interpellation

Till ordföranden för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Eksjö är riksbekant för sin gamla trähusbebyggelse. I augusti 2015 utbröt en förödande brand som ödelade en viktig del av den unika och byggnadsminnesförklarade stadsdelen. Att branden gav eko över hela Sverige var inte så märkligt med tanke på byggnadernas stora kulturella värde och som symbol för staden. Läs mer

Motion från Hudiksvall vinner gehör i allt fler KD-distrikt


Motion till Kristdemokraternas riksting i Uppsala 2017

En ny asyl- och migrationspolitik

Efter andra världskriget skedde en stor omvärdering av den tidigare flyktingpolitiken. Orsaken till att man tog tag i problemen runt flyktingfrågorna var att många judar hade försökt att lämna Tyskland före krigsutbrottet och att de omkringliggande länderna vägrade att ta emot dem. Resultatet är känt – miljontals judar, romer och andra grupper mördades under nazitysklands utrotningskampanj. Läs mer

Erbjuder kommunen pedagogisk omsorg?

Interpellation

till Lärandenämndens ordförande

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara verksamhet där barn tas omhand i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal. Läs mer

Hörsamma Bris alarmklocka

Återigen slås larm om att den psykiska ohälsan bland barn ökar. BRIS redovisar i sin årsrapport att fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa: ångest, uppgivenhet, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Läs mer

Kräv utnyttjande av modern teknik för vinterväghållning

Interpellation 

till Tekniska nämndens ordförande

Under snörika perioder har det framkommit att den väl så nödvändiga snöröjningen förorsakar problem för många av kommunens villaägare. Det problem som beskrivs är att de entreprenörer med vilka Tekniska förvaltningen upprättat avtal, fortfarande tillåts att använda gammaldags teknik som snedställda blad som vallar in infarter och brevlådor. Läs mer

Vilket kött serverar kommunen till våra barn och äldre?

Interpellation

till ansvarigt kommunalråd  

När antibiotikan upptäcktes minskade dödligheten markant och miljontals liv har räddats årligen. Nu går vi mot en utveckling där allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika vilket riskerar att leda till ökad dödlighet och miljontals fler döda årligen i sjukdomar som i dag inte upplevs som livshotande. Antalet människor som dör p.g.a. antibiotikaresistens ökar lavinartat. Redan i dag skördar detta omkring 750 000 människoliv per år. Läs mer