Hörsamma Bris alarmklocka

Återigen slås larm om att den psykiska ohälsan bland barn ökar. BRIS redovisar i sin årsrapport att fyra av tio samtal handlade om psykisk ohälsa: ångest, uppgivenhet, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Läs mer

Kräv utnyttjande av modern teknik för vinterväghållning

Interpellation 

till Tekniska nämndens ordförande

Under snörika perioder har det framkommit att den väl så nödvändiga snöröjningen förorsakar problem för många av kommunens villaägare. Det problem som beskrivs är att de entreprenörer med vilka Tekniska förvaltningen upprättat avtal, fortfarande tillåts att använda gammaldags teknik som snedställda blad som vallar in infarter och brevlådor. Läs mer

Vilket kött serverar kommunen till våra barn och äldre?

Interpellation

till ansvarigt kommunalråd  

När antibiotikan upptäcktes minskade dödligheten markant och miljontals liv har räddats årligen. Nu går vi mot en utveckling där allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika vilket riskerar att leda till ökad dödlighet och miljontals fler döda årligen i sjukdomar som i dag inte upplevs som livshotande. Antalet människor som dör p.g.a. antibiotikaresistens ökar lavinartat. Redan i dag skördar detta omkring 750 000 människoliv per år. Läs mer

Vilket kött skulle du välja till dina barn?

Insänt

antibiotikakott

Den ökande antibiotikaresistensen är ett globalt hot som måste tas på allvar. När antibiotikan upptäcktes minskade dödligheten markant och miljontals liv har räddats årligen. Nu går vi mot en utveckling där allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika vilket riskerar att leda till ökad dödlighet och miljontals fler döda årligen i sjukdomar som i dag inte upplevs som livshotande, till exempel lunginflammation. Läs mer

Ang. Lärares behörighet

Interpellation

till ordförande i Lärandenämnden

Krav på legitimation för lärare och förskollärare har gällt från den 1 juli 2014. Detta innebär att den som är ansvarig för undervisningen ska vara legitimerad och behörig och att kravet gäller för de allra flesta ämnen i skolan. Läs mer

Anpassa kommunens valkretsindelning till kommunallagen

Motion

Till Hudiksvalls kommunfullmäktige
Angående
kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av EN valkrets. Det tidigare kravet om att en kommun, med minst 24 000 röstberättigade var tvingad att delas in i valkretsar är borttaget fr.o.m. allmänna valen 2018.
Nya vallagen skriver i 4 kap, §§ 11-12 Läs mer