Etiskt kött-vad är det?

LRF i Upplands-Bro bjöd på en visning av Sveriges enda mobila slakteri. Företaget som driver slakteriet heter Hälsingestintan och reser genom i stort sett hela landet och genomför slakt av nötkreatur. Nu hade man parkerat de två långtradarna på Broängarna och slaktandet var klart när vi kom. Kvar i en hage låg två kossor som klarat sig från slakt tack vare en sent upptäckt infektion mellan klövarna som genast krävde antibiotikabehandling. De tjugotvåmånader gamla djuren får nog lägga till ett halvår innan det är dags igen. Visst far det både den ena och andra tanken genom huvudet när man kommer nära detta skede av processen som ska förse kyldiskarna och oss med god mat.

 

På min fråga om vad begreppet etiskt kött står för, fick jag svaret att andra slakterier kräver att djuren transporteras upp till två dygn för att komma till slakteriet medan det mobila slakteriet genomför slakten intill hagen. Alltså inget onödigt lidande!

Dagen avslutades med en visning av den nyöppnade gårdsbutiken i Kvarnibble. Två stora frysar med flertalet köttprodukter från bönder i närområdet och därtill sylt, must och honung mm från bygden.

Tack till LRF som ordnat denna andra resa och visning av kommunens bönders vardag. Även om det inte är den näring som inbringar mest intäkter så är den kanske vår viktigaste näring för att må bra! Den kallas den areella näringen när det är dags att formulera kommunala planeringsdokument såsom översiktsplaner och liknande.

 

”Så skapas verklig valfrihet i äldreomsorgen”

”Låt Stockholms län visa vägen för resten av landet hur man sätter de äldres behov främst och skapar en riktig valfrihet i äldreomsorgen”, skriver tjugotvå företrädare för Kristdemokraterna.

I dag har de flesta vant sig vid att det finns valfrihet i välfärden. Familjer kan välja skola, vårdcentraler och äldreboenden efter tycke och smak. Passar inte den ena, kan man välja den andra. Den valfriheten värnar vi kristdemokrater.

Storsthlm (Tidigare Kommunförbundet Stockholms Län, KSL) har skickat ut ett förslag på remiss på Kristdemokraternas initiativ.

Förslaget innebär att länets äldre ska kunna välja äldreboende i alla länets kommuner. Vi välkomnar förslaget.

På ålderns höst blir det allt viktigare att ha kontakt med sina anhöriga – att sällan träffa sin familj kan bli ett hälsoproblem. Enligt Socialstyrelsen upplever var tionde äldre svår besvär av ångest, oro och rädsla. Hela 15 procent besväras dessutom ofta av ensamhet.

I många fall bor de äldre och deras anhöriga i olika delar av landet och avstånden gör att det kan bli svårt att få till regelbundna besök.

Det skapar olust både hos de äldre och anhöriga. Att upprätthålla ett sådant system är att sätta systemet före människan. Storsthlms förslag kan enklast beskrivas som ett stort LOV-system för alla äldreboenden i Stockholms län.

Detta skulle innebära en effektivisering när det kommer till hur länets boendeplatser används, utan att försvåra för den som vill ha en plats på ett äldreboende.

Den äldre som är intresserad av att flytta in på ett äldreboende tar som vanligt kontakt med sin hemkommun. Att hemkommunen handhar ärendet garanterar också att alla kommuninvånare behandlas lika, eftersom att samma regelverk gäller alla medborgare som söker ett enskilt boende, inom eller utom kommunen.

Överenskommelsen beräknas även leda till att fler väljer att bygga äldreboenden med särskilda profiler, till exempel för yngre demenssjuka.

Idag finns en oro att platserna kommer att upptas av personer från grannkommuner. Med den här överenskommelsen kommer kommunen som den äldre flyttade ifrån att behålla det långsiktiga betalningsansvaret.

Ett boende för yngre demenssjuka kan alltså bebos av folk runtom i länet, men varje kommun betalar för sina invånare.

En bra tillvaro som äldre handlar inte endast om kvaliteten på äldreboendet, utan också om att känna sig hemma och ha möjlighet att träffa nära och kära.

Om Stockholms län inför denna möjlighet skulle det innebära en ökad frihet för länets äldre, som på sikt också skulle kunna utgöra en modell för hur detta system skulle kunna implementeras i resten av landet.

Låt Stockholms län visa vägen för resten av landet hur man sätter de äldres behov främst och skapar en riktig valfrihet i äldreomsorgen.

 • Samuel Klippfalk (KD)Kommunalråd Solna
 • Erik Slottner (KD)Gruppledare Stockholm
 • Jan Stefansson (KD)Gruppledare Upplands-Bro
 • Antonella Pirrone (KD)Gruppledare Nynäshamn
 • Håkan Paulsson (KD)Gruppledare Salem
 • Stig Nyman (KD)Gruppledare Vallentuna
 • Leif Kennerberg (KD)Gruppledare Tyresö
 • Magnus Ramstrand (KD)Kommunalråd Sollentuna
 • Carl-Johan Schiller (KD)Kommunalråd Lidingö
 • Maria Bohman (KD)Kommunalråd Sundbyberg
 • Maria Fälth (KD)Gruppledare Upplands Väsby
 • Karl Henriksson (KD)Kommunalråd Huddinge
 • Jan Dolk (KD)Gruppledare Värmdö
 • Kickan Enman (KD)2:e vice ordförande Äldrenämnden Haninge
 • Karsten Bjärbo (KD)Gruppledare Sigtuna
 • Göte Vaara (KD)Gruppledare Norrtälje
 • Stefan Dayne (KD)Gruppledare Botkyrka
 • Camilla Brodin (KD)Kommunalråd Täby
 • Kjetil Rindal (KD)Partiavdelningsordförande Vaxholm
 • David Winerdal (KD)Gruppledare Södertälje
 • Sivert Åkerljung (KD)Gruppledare Ekerö
 • Jan-Eric Jansson (KD)Kommunalråd Nacka

En ny asyl- och migrationspolitik

Efter andra världskriget skedde en stor omvärdering av den tidigare flyktingpolitiken. Orsaken till att man tog tag i problemen runt flyktingfrågorna var att många judar hade försökt att lämna Tyskland före krigsutbrottet och att de omkringliggande länderna vägrade att ta emot dem. Resultatet är känt – miljontals judar, romer och andra grupper mördades under nazitysklands utrotningskampanj.

Insikten om att detta inte får ske igen gjorde att bl.a. kristna filosofer och politiker satte sig ner och arbetade fram det som idag är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Men man nöjde sig inte med att arbeta fram en deklaration baserad på naturrättens principer utan man skapade också FN i syfte att skydda dessa principer. I ett politiskt försök att via handel och gemensamma värderingar, en gång för alla, hindra de stora länderna i Europa att gå i krig med varandra igen bildades Kol och stålgemenskapen som senare resulterade i EG/EU.

Vi kan alltid kritisera FN, EU och de mänskliga rättigheterna för att dessa institutioner och principer inte löser alla problem men det är trots allt ett ärligt och gediget försök att hindra nya krig och konflikter.

Tyvärr har inte dessa institutioner kunnat lösa alla konflikter vilket gör att människor även idag tvingas fly ifrån sina hemländer för att undkomma förföljelse och krigets fasor. På samma sätt som våra förfäder utmanades under mellankrigstiden så utmanas vi idag av att människor är på flykt. I likhet med att det då fanns folk som ansåg att problemet skall lösas av någon annan så finns det idag de som anser att vi redan har ”tagit vår del av ansvaret”. Men denna inställning håller inte. Ur ett kristdemokratiskt perspektiv kan vi aldrig slå oss till ro när en människa lider eller tvingas på flykt.

Vi vill därför att vi som kristdemokrater skall arbeta fram en ny asyl- och migrationspolitik som utgår ifrån de principer som våra ideologiska förfäder etablerade efter andra världskriget. Ledstjärnan skall vara den judisk-kristna etikens stöd för dessa våra minsta samt naturrättens tydliga vägledning så som den lyfts fram i FN-stadgan, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Flyktingkonventionen, Europakonventionen och Barnkonventionen.

Samtidigt skall vi använda oss av de institutioner som våra förfäder etablerade för att vi tillsammans skall kunna bistå varandra och ge den enskilde det skydd som de förtjänar. Ett aktivt samarbete inom FN och EU är därför en viktig grundbult för en fungerande kristdemokratisk asyl- och migrationspolitik.

Inom FN bör vi arbeta för säkra zoner för minoriteter och utsatta grupper, vi bör arbeta för väl fungerande flyktingläger, vi bör arbeta för ett modernt och effektivt bistånd i syfte att undvika konflikter och vi bör jobba för internationella flyktingkvoter där alla länder är med och tar ansvar.

Inom EU bör vi arbeta utifrån samma principer som inom FN men utöver det arbete som sker på FN-nivån bör vi arbeta för trygga gränser, gemensamt polisiärt arbete i syfte att bekämpa trafficking, narkotikahandel, terrorism samt annan gränsöverskridande kriminalitet. Vi bör även arbeta för en gemensam asylpolitik där asylsökande får en likvärdig bedömning och har möjlighet att söka asyl redan på ett EU-lands ambassad. Vi bör arbeta för ett gemensamt mottagande vilket gör att länder runt Medelhavet inte ensamma får bära ansvaret för den situation som vi för tillfället bevittnar.

På den nationella nivån behöver vi vidta åtgärder för att asylprocessen skall genomföras skyndsamt. Därför bör vi:

 • se över användningen av tillfälliga uppehållstillstånd då vi vet att dessa hindrar integrationen,
 • arbeta för att familjers sammanhållning värnas inom asyl- och migrationspolitiken
 • arbeta för att rätt ålder säkerställs så att ingen utsätts för godtycklig behandling
 • underlätta för asylsökande som fått jobb att lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd baserat på jobb
 • förbättra möjligheterna till validering och omskolning inom vuxenutbildningen
 • arbeta för en öppen och flexibel arbetsmarknad
 • arbeta för enklare regler på bostadsmarknaden

Många av de tankar vi lyfter fram i denna motion ligger väl i linje med vad vi redan arbetar efter, men det vi vill tydliggöra med våra exempel är att vi skall utarbeta en kristdemokratisk asyl- och migrationspolitik som hämtar inspiration i vår egen grundideologi och våra förfäders värderingar. Vi vill även vara tydliga med att en fungerande politik förutsätter att vi arbetar utifrån subsidiaritetsprincipen vilket innebär att vissa delar av asyl- och migrationspolitiken måste hanteras inom FN och EU medan andra delar måste hanteras nationellt. För att den nationella politiken ska fungera så bra som möjligt krävs det att såväl det kommunala som regionala perspektivet finns med i arbetet.

Grundprincipen skall dock vara att vi arbetar utifrån den enskilda människans perspektiv.
Vår asyl- och migrationspolitik skall alltid sträva efter att människor får ett respektfullt bemötande och goda förutsättningar att etablera sig i Sverige när man har fått sina asylskäl prövade. Det är också vårt ansvar att se till att asylprocesserna väsentligt påskyndas. Det är inhumant och förödande att det skall dröja flera år innan den asylsökande får besked om man får stanna eller ej. Vi bör också se över lagstiftningen och överväga att barn som föds i Sverige får möjlighet att bli svenska medborgare. Nuvarande lagstiftning har resulterat i konstiga situationer där barn som inte har något annat hemland avvisas trots att man redan är en del av den svenska samhällsgemenskapen.

Utifrån dessa tankar yrkar vi på att: rikstinget ger partistyrelsen i uppdrag att arbeta fram en ny asyl- och migrationspolitik

Magnus Jacobsson                          Uddevalla              Västra Götaland norra
Kent Sjöberg                                   Norrbo                     Gävleborgs län
Gunilla Lindell                                Lerum                      Västra Götaland västra
David Lega                                     Göteborg                 Göteborgs stad
Lennart Bondesson                         Örebro                    Örebro län
Behcet Barsom                                Örebro                    Örebro län
Michael Anefur                               Kristianstad              Skåne
Anders Ivarsson                              Helsingborg             Skåne
Tomas Ander                                  Hässleholm              Skåne
Christina Borglund                          Kristianstad             Skåne
Katrin Elfstrand Trigueros              Lerum                       Västra Götaland västra
Jens Abrahamsson                           Lerum                    Västra Götaland västra
Maria Nilsson                                  Trollhättan                Västra Götaland norra
Anibal Rojas Jorquera                     Uddevalla                Västra Götaland norra
Clarence Holgersson                       Munkedal                Västra Götaland norra
Sara Degerman Carlsson                 Borås                      Västra Götaland södra 
Valèria Kant                                   Borås                         Västra Götaland södra
Gunnar Wilsson                              Skara                        Västra Götaland östra
Morgan Forsberg                             Mariestad                 Västra Götaland östra
Gudrun Brunegård                          Vimmerby                 Kalmar län
Daniel Fredriksson                          Bankeryd                 Jönköpings län
Simon Rundqvist                            Jönköping                 Jönköpings län
Per Högberg                                    Mullsjö                     Jönköpings län
Camilla Rinaldo Miller                    Bredaryd                   Jönköpings län
Irene Oskarsson                              Aneby                      Jönköpings län
Bengt Sjöberg                                  Filipstad                   Värmland
Peter Åkerström                              Hudiksvall                Gävleborgs län
Lili André                                        Gävle                        Gävleborgs län
Lars Sidén                                       Forsa                       Gävleborgs län
Lars-Olof Eliasson                          Sveg                         Jämtland
Jesper Songer                                Västerås                   Västmanlands län
Eric Söderberg                               Kvicksund                 Västmanlands län
David Winks                                   Stockholm                 Stockholms stad
Johan Sunbring                             Johanneshov             Stockholms stad
Maria Fälth                                     Upplands Väsby       Stockholms län
Caroline Agrell                                Sollentuna                Stockholms län
Janne Stefansson                             Upplands-Bro         Stockholms län
Simon Olsson                                 Sollentuna                Stockholms län
Karl Henriksson                              Huddinge                  Stockholms län
David Winerdal                               Södertälje                 Stockholms län
Joha Frondelius                               Katrineholm            Sörmland
Ulf Björklund                                  Orsa                          Dalarna
Bengt-Åke Svahn                            Orsa                        Dalarna
Benny Strandberg                            Kungsbacka           Halland
Sara Lidqvist                                   Hemse                     Gotland
Dan Munther                                   Karlshamn                Blekinge
Carl-Gunnar Madestam                   Karlshamn               Blekinge
Marianne Nygren                            Skutskär                   Uppsala län
Monica Landén                                Enköping                 Uppsala län
Liselott Fager                                  Linköping                  Östergötlands län
Sven Brus                                        Norrköping               Östergötlands län
Liza-Maria Norlin                           Sundsvall                    Västernorrlands län
Karin Högberg                                 Härnösand                Västernorrlands län
Sverker Ågren                                  Härnösand               Västernorrlands län
Hanna Sydhage                                Domsjö                   Västernorrlands län
Göran Brorsson                               Mellansel                 Västernorrlands län
Eugen Karlsson                              Luleå                        Norrbotten
Leif Gramner                                  Kainulasjärvi             Norrbotten
Eva Esberg                                     Pajala                       Norrbotten
Hans-Inge Smetana                         Vännäs                   Västerbotten
Roland Sjögren                                Lycksele                 Västerbotten
Knut Isaksson                                 Dorotea                   Västerbotten
Anders Sellström                             Umeå                     Västerbotten

När jag går i mina gyllne skor!

Visst kan det upplevas märkligt att högsommarvärmen inte infunnit sig i väderleksrapporterna under den sk. industrisemesterperioden. Ändå minns jag skurar översvämningar stark blåst varvat med stark sol precis lika som i år med tidigare år. Kan det vara förväntningarna som är fel? Jag minns extra väl de julisomrar när högtryck har parkerat över sydöstra Sverige och termometern mer eller mindre fastnat på på 25-30 grader i flera veckor. Men visst blir man trött på det! Årets sommar är nog ändå fullt godkänd.

Shorts har jag haft sedan första semesterdagen, men något dopp har det inte blivit. Jag lovade mig själv att avstå till dess termometern översteg 22 grader. Den vände på strecket till barnbarnens stora besvikelse!

Nu börjar vardagen ge sig till känna med politiska spörsmål att ta ställning till och förhålla sig till.

Ur betraktarens ögon kan jag notera att både världspolitik och svensk rikspolitik har gått på högvarv. Löfven fick kalla till extra möten med anledning av IT-skandalen och två populära (åtminstone den ena) ministrar fick gå, självmant efter påtryckning.

Världspolitiken har handlat om Trump och åter Trump och litet Putin. Att Nordkorea ska sättas på plats genom visst marknadsförbud tillhör de mer intressanta frågorna där herrarna är överens. Osämjan med anledning av hemskickade ambassadanställda amerikaner är därmed för tillfället tystad.

Fylleskandalen med förre finansministern upptar nu pressutrymmet och kryddas med att den berusade tillmäter moderatledaren ”bristande omdöme” när denne inte försvarar fylleristen. Där är nog jämförelsen med att sitta i glashus inte tillräcklig. Alla kan göra fel! Men alla kan inte se sin egen roll i det skedda och därmed inte heller få sympati för den avslöjade ”blackouten”. Ett uppbyggt förtroende kan raseras lika snabbt som blixten.

På tal om blixt och åska så är det något visst med detta naturfenomen.

I veckan kunde vi avnjuta över en timmes fyrverkerier på södra Gotland utan att strömmen gick. Inte illa! Tänk om den energin gick att ta till vara. Där är vi människor och vår vetenskap rätt små, än så länge!

Kaos i riket

Nog måste man fundera på det kaos som uppstått i vårt land med anledning av haveriet med transportstyrelsen.

Jag har på lagomt avstånd följt det hela och förvånats över den eskalerande utvecklingen.

när mörkklädda reportrar inväntade statsministerns presskonferens igår så var stämningen uppskruvad till den mest ödesmättade.

Jag delar upp den tragiska hanteringen i tre delar.

1. Transportstyrelsens olagliga hantering.

2. Regeringsföreträdarnas hantering.

3. Oppositionens hantering.

Den första punkten avslöjar både olaglig hantering och utdragen påföljdsprocess från inblandade. KU kommer förhoppningsvis ge mer utförligt svar på om det funnits underlåtenhet att agera eller brist på information för att kunna agera. Just nu spekuleras med det som framkommit hittills och tyvärr så framstår mycket som osannolikt och därför lämnas fältet ganska fritt för just spekulation.

Den andra punkten har redan krävt två ministrars avgång och det med rätta. Detta borde förstås statsministern ha tagit eget initiativ till tidigare med tanke på deras brister på agerande. Statsministerns osynlighet i början av nyheten om haveriet förvärrade skadan väsentligt. Från hanterbart haveri till kaos i riket!

Den tredje punkten är enligt min sommarbetraktelse trist men nödvändig. Det är oppositionens skyldighet att agera när det fattas kort på bordet och initiativkraften från statsministern brister. Men det är trist att medias rapportering genast handlar om politiskt taktiserande och politiska vinster. Om det ligger något i det synsättet så har den tragiska händelsen avslöjat fler brister än bara statsministerns och ett par statsråds brister. Då har politiken tagit många steg bakåt och landet förlorat mer än det transportstyrelsen kan lastas för.

 

KD har samma läge som Centern 2013

Minnet är kort men sant är att dagens vinnarparti i opinionsmätningarna hade tre procent av väljarstödet ett före valet 2014 och spurtade bästa av alla och är nu det starkaste framgångspartiet i Alliansen.

I det perspektivet blir frågorna som nu drabbar Kristdemokraterna om de låga opinionssiffrorna om möjligt mer nyanserade även om de är katastrofalt dåliga.

Jag följde partiledaren vid tre intervjuer under dagen och slutligen lyssnade jag på hennes tal i Almedalen. Talet var starkt och fick bästa bety g av bl.a. SvD:s ledarskribent. Jag håller med!

Ändå smyger en olustkänsla på och sänder en varning om att utgången av valet inte behöver sluta lyckligt. Vad som avgör? Förutom hårt arbete och bra svar på politiska frågor som medborgarna efterfrågar är det oförutsägbara trendgenomslag som betytt mest i många år.

Med bara drygt ett år kvar till valet är det viktigt att de som bäst formar vinnarlaget får och tar på sig ledaransvaret. Och det gäller alla nivåer!

Ytterst måste presidiet och partistyrelsen vara den som anses ha bäst förutsättningar att vinna väljarnas stöd. Att dra åt samma håll och ha en plan för utspel som stärker och inte överraskar. Soloutspel hör inte dit!

Av intervjuerna i Almedalen att döma så finns en förtida uttagen skadeglädje från många journalister som grundar sig på att ”KD åker ut!”

SR:s P1 hade en mycket förlöjligande intervju med med en partiföreträdare som inte tjänade något annat syfte än att ironisera över Kristdemokraterna.

Frågorna som ställdes hos Expressen och SvD var möjligen något bättre även om många frågor hade passat bättre att ställa till en biskopskandidat. På det området har tiden stått stilla i årtionden.

Det märkliga är att Lena Melin och Robert Aschberg i Aftonbladets utfrågning visade mer respekt än de övriga. Det är min uppfattning.

Och Almedalstalet av Ebba Busch Thor var starkt, tydligt och engagerat.

Men hittills har varken tydligheten med decemberöverenskommelsens dilemman eller partiledarens succé i Kalle Moréus TV-program gett positiva effekter på opinionssiffrorna. Det krävs mycket mer av partiet!

En bra laguppställning och en bra vinnarstrategi brukar leda dit.

Kunskap, värden och bildning

Ett seminarium om skolan hölls i Almedalen och Visbys Museum. Mitt bland runstenar avhandlades dagens skola och de utmaningar som finns.

Varje deltagare i panelen fick betygsätta dagens skola i en femgradig skala. Alla gav omdömet trea utom en som gav en fyra! Alltså godkänt!

Panelen bestod av Utbildningsministern, Läraförbundet, Lärarnas Riksförbund, skolpolitiker från M och S, en skolexpert och en professor  från KTH.

När frågan om vad som står högst på listan av åtgärder enades man om ekonomiska resurser och lärarutvecklingsprogram. Den viktigaste faktorn för en bra kunskapsöverföring är läraren! Om det fanns ingen tvekan.

Enligt Skolverket undervisar lärare nu mer enligt läroplanen och kanske kan vi skönja en förändring, men likvärdigheten och PISA är ännu inte godtagbara.

 

Torsken växer inte!

Ett seminarium i Almedalen lockade mig med rubriken ”Miljön i Östersjön 10 år senare- vad har hänt?” Det var journalisten och filmaren Folke Rydén som ledde seminariet. Han beskrev Östersjön i ord och bild. Han beskrev att Torsken återkommit men inte växer till och undrar varför. Han beskriver hur Östersjön påverkar oss 90 miljoner som berörs av vattnet och hur småbarn har högre mängd gifter än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt, och undrar varför. Han beskriver hur småbåtar förbjuds släppa ut sin avföring medan stora kryssningsfartyg fortfarande släpper ut, och undrar hur det kommer sig även om beslut tagits att upphöra på sikt.

Projektet finns samlat på deras hemsida www.ourbalticsea.com

Projektet pågår i tio år och avslutas 2019. Ta en titt!

 

Nya hyresrätter är dyrast!

Byggföretaget Veidekke med säte i Norge har anlitat fd bostadsminister Stefan Attefall till sitt företags bostadsanalyser och seminarier.

I går var det dags att bjuda Almedalsbesökarna på tre timmar analys av bostadsbyggandet i Sverige, ägandeformer, statliga stöd, möjlighet att låna samt en omvärldsanalys att jämföra med. Detta sammanfattades i en rapport som rönte stort intresse.

Ägandeformen i tex vårt grannland Norge har sedan efterkrigstiden, på socialdemokraternas initiativ, har varit och fortsatt är, äganderätt. I Sverige är allt fokus av stöd sedan länge inriktat på hyresrätt. Många länder har statlig lånegaranti för kontantinsatsen vid inträde på bostadsägandemarknaden. I den omvärldsanalysen redovisades ett tjugotal olika stödformer för en väl fungerande bostadsmarknad. I Sverige är i stort sett allt inriktat på bostadsbidrag.

Under lång tid byggdes för lite i Sverige. Då var det cirka 20.000 lägenheter per år. Idag byggs det dubbelt så mycket. Målet som Boverket satt upp med 70.000 lägenheter per år dömdes ut som helt orealistiskt av de professionella föreläsarna.

Med rapporten som underlag efterfrågades politiker och breda överenskommelser som orkar se tio till femton år framåt i stället för ett till två år. En utmaning att ta på allvar!

Den idag absolut dyraste boendeformen är nyproducerade hyresrätter. En tankeställare är att den största hyresgästen är landets olika socialförvaltningar som står för hyreskontrakt med 25.000 lägenheter, idag.

 

Fullsatt om bilbränder

Salen var fullsatt när Upplands-Bro och Brandkåren Attunda höll seminariet om hur man stoppade de många bilbränderna.

Fryshuset som anlitats av kommunen beskrev hur man lyckades vända ungdomarnas attityd till Polisen. Kommunpolisen Magnus bekräftade och brandkårens personal beskrev hur man bjöd in ungdomarna att grilla hamburgare och lära känna varandra. Ungdomarnas planer att sätta eld på både brandbilar och polisbilar hade förbytts till förståelse för varandras uppdrag.

Statistiken på anlagda bilbränder talade sitt tydliga språk! Ett lyckat samarbete mellan de olika myndigheterna och Fryshuset var framgångslösningen. Undra på att det var fullsatt!