EU-valet ett framgångsval för Kristdemokraterna!

-Valet till Europaparlamentet är en stor framgång för Kristdemokraterna, både nationellt och i Kalmar län. I riket ökade partiet från 4,7 till 6,0 procent. Ökningen i länet är nästan lika stor, dessutom på en högre nivå, från 6,2 till 7,4 procent. Det är en god utgångspunkt för höstens val.
Det säger Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas kandidat från Kalmar län, med anledning av valnattsresultatet.

Jubel över valresultatet

-Jublet var stort på valvakan hemma hos mig, när det första resultatet kom klockan elva på kvällen och vi kunde konstatera att Kristdemokraterna har säkrat sitt mandat i Europaparlametet. Det kändes särskilt gott, med tanke på hur många olyckskorpar som hade räknat ut oss. Särskilt roligt är det att partiet nära nog fått fördubblat väljarstöd i Västervik, där resultatet nu ligger på hedersamma 7,7 procent, en ökning med 3,2 procentenheter, säger Gudrun Brunegård.

Högst är valresultatet i Hultsfred (10,0 %), Oskarshamn (9,3 %) och Gudrun Brunegårds hemkommun Vimmerby (9,1 %). I Vimmerby finns valdistrikt där Kristdemokraterna är största parti, med 24,3 %.

-Jag ser valframgången som ett resultat av Lars Adaktusson som välkänd huvudkandidat, i kombination med tydlig politik, om rätt agenda i Bryssel. EU ska ägna sig åt rätt saker, sådant som behöver lösas genom gemensamma överenskommelser, som miljöfrågor och frågor om mänskliga rättigheter kontra gränsöverskridande brottslighet. Övriga frågor ska återföras till nationell nivå. Frihet, ansvar och medmänsklighet är viktiga kristdemokratiska värden, som väldigt många väljare ställer sig bakom, säger Gudrun Brunegård.


Grindmossen och Pelnabrobäcken förebilder för att rädda Ölands turism!

Våtmarker som Grindmossen behövs även i andra länder för att rädda Östersjön från övergödning. Östersjön är ett mycket känsligt innanhav. Bottendöden till följd av övergödning breder ut sig. Det leder till omfattande algblomning som allvarligt hotar Ölands turistnäring, något som varit tydligt de senaste somrarna.
Nu behövs gemensamma krafttag inom EU för att rädda Östersjön. Det säger Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas EU-kandidat från Kalmar län, i samband med ett besök vid Grindmossen, tillsammans med Jonny Erlandsson, Rälla.

Gudrun Brunegård och Jonny Erlandsson vid Grindmossen

Gudrun Brunegård och Jonny Erlandsson vid Grindmossen


-I Sverige har mycket gjorts för att minska utsläppen av kväve och fosfat från jordbruken. Bara från Pelnabrobäcken beräknades 60 ton kväve rinna ut i Östersjön och bidra till övergödningen. Längs bäcken, från Glömminge till utloppet nära Runsten, har Länsstyrelsen tillsammans med ideella krafter, Borgholms och Mörbylånga kommun på senare år anlagt kvävefällor i form av dammar och anlagda våtmarker i vattendrag.Detta bidrar till att rena avrinningen från åkrarna innan det förs vidare ut i Östersjön, säger Gudrun Brunegård.

-Det hjälper föga om svenska myndigheter, organisationer och frivilliga lägger ned hela sin själ i liknande projekt, om våra grannar i övriga länder runt om vårt gemensamma innanhav fortsätter med konstgödning på sina åkrar, utan rening innan näringsämnena flödar ut i havet, säger Gudrun Brunegård.

-Därför vill jag verka för att EU:s jordbruksstöd och gårdsstöd ska styras om. Idag går 80 procent av gårdsstödet till 20 procent av de gamla medlemsländernas största gårdar. Franska storbönder är de som gynnas mest av denna konstruktion. Istället borde stödet gå till att stödja omställningen till miljövänligt jordbruk i både Sverige, Polen, Litauen och andra Östersjöländer. Det är i högsta grad ett gemensamt intresse att rädda Östersjön, fortsätter Gudrun Brunegård.

-Det är Östersjöländernas gemensamma ansvar att hjälpas åt för att inte Östersjön ska bli ett dött hav. Detta borde vara en högt prioriterad fråga på EU:s dagordning under kommande mandatperiod, avslutar Gudrun Brunegård.
JE GB Grindmossen 2


Rädda Östersjön från övergödning och bottendöd!

-Östersjön är ett mycket känsligt innanhav. Bottendöden till följd av övergödning breder ut sig. Nu behövs gemensamma krafttag inom EU för att rädda Östersjön. Det säger Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas EU-kandidat från Kalmar län.

-I Sverige har mycket gjorts för att minska utsläppen av kväve och fosfat från jordbruken. Exempelvis har man på flera håll byggt kvävefällor i form av dammar och anlagda våtmarker i vattendrag, för att rena avrinningen från åkrarna innan det förs vidare ut i sjöar och hav.

I Mönsterås kommun finns flera sådana exempel, där markägare, på eget initiativ och bekostnad eller i samarbete med kommunen och kanske Länsstyrelsen, har anlagt våtmarker. Dit hör Högemåla, Kuggås och Blankeberg. På olika håll runt om i länet finns fler exempel.

-Det hjälper föga om svenska bönder och myndigheter lägger ned hela sin själ i att ställa om till ett mer miljövänligt jordbruk om våra grannar i övriga länder runt om vårt gemensamma innanhav fortsätter med konstgödning på sina åkrar, utan rening innan näringsämnena flödar ut i havet, säger Gudrun Brunegård.

-Därför vill jag verka för att EU:s jordbruksstöd och gårdsstöd ska styras om. Idag går 80 procent av gårdsstödet till 20 procent av de gamla medlemsländernas största gårdar. Franska storbönder är de som gynnas mest av denna konstruktion. Istället borde stödet gå till att stödja omställningen till miljövänligt jordbruk i både Sverige, Polen, Litauen och andra Östersjöländer. Det är i högsta grad ett gemensamt intresse att rädda Östersjön, fortsätter Gudrun Brunegård.

På senare år har man kunnat se att åtgärder för att skydda torskens lekområden har bidragit till att torskbeståndet börjat återhämta sig. Det visar att det går att med gemensamma krafter vända en negativ trend.

-EU ska ägna sig åt frågor där det verkligen behövs ett överstatligt samarbete. Miljön är ett sådant och Östersjön är ett tydligt exempel på att det inte räcker med ett lands ensidiga insatser. Det är Östersjöländernas gemensamma ansvar att hjälpas åt för att inte Östersjön ska bli ett dött hav. Detta borde vara en högt prioriterad fråga på EU:s dagordning under kommande mandatperiod, avslutar Gudrun Brunegård.


Svenska bönder måste få betalt för kvaliteten!

– Lantbruk som Tveta Gård utanför Mörlunda har tuffare villkor än vad gårdar i flera andra EU-länder har. Det beror dels på att bara en liten andel av jordbruksstödet går till Sverige. Dels har Sverige hårdare krav på djurhållningen, vilket gör produktionen dyrare. Dessa orättvisor hotar de småländska gårdarna. Den dåliga lönsamheten gör att antalet mjölkbönder minskar.

Det säger Gudrun Brunegård, EU-kandidat för Kristdemokraterna, i samband med ett besök hos Folke Pleijert på Tveta Gård utanför Mörlunda och systern Kristin Pleijert med upplevelseföretaget Kulta. Besöket gjordes tillsammans med Åke Nilsson, Silverdalen, och Jimmy Loord, bördig från Mörlunda.
Läs mer


Ge småländska bönder betalt för knorren!

– Svenska bönder är på väg att konkurreras ut, på grund av våra hårdare djurskyddsregler. Reglerna är bra och gör att svenska grisar slipper få knorren avknipsad. Men det kostar att hålla högre kvalitet. Svenska bönder måste få betalt för att grisarna får ha knorren kvar!

Det säger Gudrun Brunegård, Kristdemokraternas EU-kandidat för Kalmar län, i samband med ett besök hos Daniel Juneberg på Junegården i Förlösa.
Gudrungris
-Svenska djurskyddskrav för grisuppfödning säger att varje sugga ska ha sex kvadratmeter i boxen, mot fyra kvadratmeter i Danmark, våra främsta konkurrenter. Är det för trångt och det inte finns halm och strö att böka i blir grisarna stressade och börjar bita varandra. Därför knipsas svansen av på danska grisar. Svenska grisar, som har mer utrymme, kan ha knorren kvar.

Svensk djurhållning är dyrare än i konkurrentländerna, med större utrymmen för djuren och lager för halm och strö till boxarna, och större behov av arbetskraft. Sammantaget kostar det 2,50 kr mer per kilo att producera svenskt griskött än danskt. Den snedvridna konkurrensen gör att svensk grisuppfödning håller på utrotas. Antalet grisuppfödare har närmast halverats på senare år.

-De svenska, högt ställda hygienreglerna, gör att man bara i undantagsfall behöver använda antibiotika. I andra länder används antibiotika rutinartat i djurfoder, med resistensutveckling som följd, något som inte förekommer hos svenska grisar.

-Det finns alltså starka skäl att se till att svenska djurskyddsregler införs i övriga EU-länder. Både för att behålla en svensk köttproduktion och för att grisen ska få behålla sin knorr på svansen, men inte minst för att hålla tillbaka resistenutvecklingen mot antibiotika, som är ett stort hot mot samhället på sikt. EU-kandidaten Ebba Busch Thor har anmält Danmark till EU-kommissionen för att de struntat i de regler som finns. Nu måste det skapas tryck i frågan, för att ge även danska grisar ett bättre liv och svenska bönder konkurrenskraft, avslutar Gudrun Brunegård.


Kapelluddens asylboende föredöme för EU

Ta till vapen och döda forna grannar och vänner, bli dödad i inbördeskriget eller fly till ett främmande land för att rädda livet på hustru och barn? Vilket skulle du välja om du ställdes inför dessa tre alternativ? De flesta som har den minsta gnutta empati tror jag kan förstå vad som fört runt 15,000 syrier till Sverige på senare år. Men i EU, som är en av världens rikaste regioner, borde alla länder hjälpas åt att ta ansvar för människor på flykt undan krig, väpnade konflikter och förföljelse.

Det säger Gudrun Brunegård, EU-kandidat för Kristdemokraterna, i samband med ett besök på Migrationsverkets asylboende på Kapelludden i Borgholm, tillsammans med Marcus Bergenheim, gruppledare för KD Borgholm.

2,7 miljoner syrier har flytt undan inbördeskriget i sitt hemland. Av dem har 14 700 sökt asyl i Sverige, varav åtskilliga hundra har passerat genom asylboendena på Öland under de tre år som konflikten pågått.

– De syriska flyktigar jag mötte var fulla av tacksamhet till Sverige, som tagit emot dem väl. Migrationsverkets personal vid fick stor uppskattning.

– Vid mötet med asylsökande fick jag bekräftelse för att Kristdemokraterna ligger rätt i sin asylpolitik. Vi menar att människor från konfliktområden ska kunna söka asyl via ambassaden, istället för att utsätta sig för livsfara i överlastade båtar eller i händerna på samvetslösa människosmugglare. Flyktingar måste tas emot och få sina asylskäl prövade på ett likvärdigt och rättssäkert sätt, vare sig de kommer till Sverige eller till Italien och Grekland.

– Vi behöver också trycka på hos andra EU-länder så att de inför möjligheten till anhöriginvandring, som finns i Sverige. Detta var en fråga som man tryckte på vid vårt samtal.

– Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. För oss kristdemokrater är det viktigt att det blir majoritet för partier som framhåller frihet, ansvar och medmänsklighet som bärande värderingar. Värderingar som får sin praktiska tillämpning i hur vi tar hand om människor som flytt för sina liv från länder där människovärdet förtrycks, avslutar Gudrun Brunegård.

20140509-223009.jpg
På bilden syns: Marcus Bergenheim, gruppledare KD Borgholm, Gudrun Brunegård, EU-kandidat, Ahmad Al Cheikh Ali, Hassan Cheikh Khamis med sonen Mohammad Kheir Khamis, och Mattias Facchini från Migrationsverket. Fotot är taget av Per-Einar Tuvesson på Migrationsverket.


Informera omgående om tandvårdsstödet

Pressmeddelande
2014-05-09

– Tandvårdsstödet är inte till för att fylla på Anders Borgs budgethål. Detta stöd är till för att hjälpa vanliga människor med att klara dyra tandvårdskostnader.

Det säger Anders Andersson (KD), riksdagsledamot för Kristdemokraterna och talesperson i tandvårdsfrågor.

– För mig är det oacceptabelt att det redovisas överskott i tandvårdsstödet samtidigt som vi vet att tandvårdskostnader är ett av de stora bekymmer som många människor upplever. Det är hög tid att TLV och landstingen tillsammans går ut offensivt och informera om de möjligheter som drabbade patienter har av att få 50 resp 85 % i tandvårdsstöd.

– Göran Hägglund har också tillsatt en utredning för vem som sen bör ha det övergripande ansvaret för information om det statliga tandvårdsstödet, avslutar Anders Andersson.


EU:s jordbruksstöd måste gynna god småländsk djurhållning!

-Lantbruk som Skurö gård har tuffare villkor än vad gårdar i vissa andra EU-länder har. Det beror dels på att bara en liten andel av jordbruksstödet går till Sverige. Dels har Sverige hårdare krav på djurhållningen, vilket gör produktionen dyrare. Dessa orättvisor hotar de småländska gårdarna.
Det säger Gudrun Brunegård, EU-kandidat för Kristdemokraterna, i samband med ett besök på Skurö gård och gårdsbutik i Figeholm.

-Svenska djurskyddsregler ställer oftast högre krav än andra länder på djurhållningen, exempelvis hur stor yta varje djur ska ha i stallarna. Det leder till att svenska jordbruksprodukter blir dyrare att producera. Därigenom missgynnas de småländska gårdarna av EU:s jordbrukssubventioner, vilka huvudsakligen går till franska storbönder.

Kristdemokraterna kräver att EU inför gemensamma regler för ursprungsmärkning, som kan leda till ökade krav på bättre djurskydd även i andra europeiska länder. EU-kommissionen ska använda sin möjlighet till vite mot länder som bryter mot djurskyddet.

-Den snedvridna konkurrensen hotar svenskt lantbruk. Vi vill att de mervärden som utmärker svensk jordbruksproduktion, bland annat i form av starka miljö- och djurhållningsvillkor, ska gälla hela EU. I Världshandelsorganisationens (WTO) förhandlingar med länder utanför unionen måste EU ställa bestämda miljö- och djurskyddskrav. Alla bidrag för transport av levande djur måste upphöra. De leder idag till att det blir lönsamt att skjutsa omkring djuren, ibland genom flera länder, före slakt.

-Kristdemokraterna vill att den goda djurhållning vi har i Sverige ska bli regel även i andra länder. Som kristdemokrat från Astrid Lindgrens födelsestad vill jag föra hennes arv vidare till resten av Europa, avslutar Gudrun Brunegård.

Gudrun tillsammans med  Bo Pettersson på Skurö gård och Ingemar Lennartsson (KD).

Gudrun tillsammans med Bo Pettersson på Skurö gård och Ingemar Lennartsson (KD).


EU-valröresen är igång!

Pressmeddelande
Kalmar län den 2 maj 2014

– Den här helgen startar valrörelsen för mig som Kristdemokraternas Kalmarlänskandidat, inför valet till Europaparlamentet om tre veckor. Det är viktigt att få våra väljare att gå och rösta, så att partier med goda, demokratiska värderingar och med människovärdet som grund behåller majoriteten i parlamentet.
Det säger Gudrun Brunegård (KD), Vimmerby, som står som kandidat nummer 14 på valsedeln.

– Sedan kristdemokrater en gång tog initiativet till det som blev EU har det i vissa avseenden utvecklats på ett sätt som vi inte gillar. Parlamentet ägnar sig åt för mycket klåfingriga detaljer, som bättre sköts i de nationella parlamenten, om det över huvud taget

Anders andersson och GudrunBrunegård var i helgen med och sparkade igång EU-valkamanjen i Kalmar län.

Anders andersson och GudrunBrunegård var i helgen med och sparkade igång EU-valkamanjen i Kalmar län.

är politiska beslut, t ex svenskt snus, småländsk ostkaka och gurkböjar. Kvoterad föräldraförsäkring är ett annat exempel, som varken EU-parlamentet eller riksdagen ska besluta om. Det ska föräldrarna göra själva. Med parollen ”Rätt agenda i Bryssel” vill vi återföra rätt beslut till rätt nivå, säger Gudrun Brunegård.

-Den största utgiftsposten i EU är jordbruksstödet, men den största delen går inte till att stödja till lantbruken i Norden, där grödorna växer långsamt och man bara kan ta en skörd om året, eller till jordbruk i de lågt mekaniserade nya medlemsländerna i öst. Nej, 85 % av jordbruksstödet går till ett litet antal franska storbönder.

-Vi vill reformera EU och styra om jordbrukssubventionerna, så att svenska bönder får betalt för sin goda djurhållning, med gott om plats för kor och grisar. Det ska löna sig att ha glada grisar med knorr på svansen.

Glada kristdemokrater som EU-kampanjar på Mönsterås marknad

Glada kristdemokrater som EU-kampanjar på Mönsterås marknad

-Övergödningen av Östersjön måste stoppas. Om inte alla länder runt Östersjön lägger lika stor möda på att minska kväve- och fosforutsläpp som våra svenska lantbrukare kommer bottendöden fortsätta att breda ut sig. Alla länder måste hjälpas åt att rädda Östersjön. Det är viktigare att föra över jordbruksstöd till sådana åtgärder än att fortsätta göda franska storbönder, säger Gudrun Brunegård.

Många ville stanna och prata EU-frågor på mönsterås marknad

Många ville stanna och prata EU-frågor på Mönsterås marknad