Utveckling av asyl- och flyktingsjukvården

Skrivelse till landstingsstyrelsen

Sverige har ett medmänskligt ansvar att bistå vid internationella kriser och flyktingkatastrofer. Det nuvarande läget i exempelvis Syrien medför stora flyktingsströmmar, som måste hanteras på ett sätt som garanterar såväl de redan tidigare listade patienterna som de asylsökande god och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Landstinget i Kalmar län har i flera avseenden visat goda ambitioner. Landstingets asyl- och flyktinghälsovård ligger mycket bra till ur ett nationellt perspektiv. En mycket stor andel, 84 % av nyanlända jämfört med 40 % i riket, genomgår hälsosamtal med en medicinsk bedömning av eventuellt vårdbehov, stöd eller andra åtgärder. Genomgång görs av vaccinationsstatus och smittorisk, samt information om svensk hälso- och sjukvård. 99 procent tackar ja, men några hinner flytta innan hälsosamtalet blivit av.

I nuläget är en sjuksköterska mobil. Övriga fyra sjuksköterskor åker ut till asylboendena vid behov. Övrig personal är allmänläkare, som kommer till Asyl- och flyktinghälsovårdens lokaler i Hultsfred några gånger i månaden. Sjuksköterskorna väljer ut vilka patienter som får träffa läkaren. Det finns också fem sekreterare, fem undersköterskor och en kurator. Tolk anlitas via gemensam upphandling med länets kommuner.

För uppföljning och vid behov av akut sjukvård hänvisas till primärvården. Provsvar skickas till den hälsocentral personen är listad på, vilket är kopplat till bostadsadress. I Hultsfred är patienterna fördelade mellan hälsocentralerna i Hultsfred, Mörlunda och Vimmerby samt de båda privata läkarmottagningarna i Virserum.

Det är viktigt att de asylsökande får den sjukvård de behöver i tid. Många av dem är traumatiserade. Enligt mångas kultur följer hela familjen med vid besök i sjukvården, vilket kan ge intryck av att det är många patienter. I Hultsfred finns 700-750 asylsökande, sammantaget med Mörlunda 1000 stycken. Enligt lagen har vuxna asylsökande rätt till vård som inte kan anstå. Annat får vänta tills man fått uppehållstillstånd. För asylsökande barn gäller samma rätt till hälso- och sjukvård som för personer med permanent uppehållstillstånd.

Det behöver skapas en organisation som blir smidig för asylsökande, utan att hälsocentralernas fasta listade får sämre tillgänglighet. En fast sjukvårdsmottagning skulle med fördel kunna inrymmas i lediga utrymmen i Asyl- och flyktinghälsovårdens lokaler i Hultsfred, för patienter i närområdet. Ambulerande team, administrativt kopplade till asyl- och flyktinghälsovården för att garantera kompetens och likvärdig vård runt om i länet, skulle kunna avlasta primärvården i övriga delar av länet, genom regelbundna besök på större asylboenden.

Kristdemokraterna föreslår därför landstingsstyrelsen ge landstingsdirektören i uppdrag

att utreda hur asylsökande och flyktingars akuta sjukvårdsbehov bäst kan tillgodoses, exempelvis genom mobila asylsjukvårdsteam för akuta primärvårdsärenden, vilka kan ambulera mellan de större asylboendena, eller annan lämplig lösning, samt

att  inrätta en fast mottagning för akuta primärvårdsärenden i lediga utrymmen i befintliga lokaler för Asyl- och flyktinghälsovården i Stålhagen, Hultsfred.

Kalmar län den 31 augusti 2015

 

Gudrun Brunegård                   Anders Andersson                    Jimmy Loord