Vårt valprogram

Valfrihet och trygghet är nyckelord inom såväl barn- som äldreomsorg.

Vi hävdar rätten till trygghet på gator och torg och vi tar kampen mot droger, kriminalitet och utslagning på stort allvar.

Vi arbetar för ett sunt, välutvecklat näringsliv och vill samtidigt förvalta luft, vatten och natur på ett hållbart sätt.

 Kommunens barnomsorg

 • värna vårdnadsbidraget.
 • ge alla nyblivna föräldrar möjlighet till två kostnadsfria besök hos familjerådgivare.
 • införa ett maxantal inom barngrupperna i barnomsorgen.
 • ha pedagogisk barnomsorg/dagbarnvårdare i alla kommunens delar.

 Kommunens skola

 • att engagerade lärare ska ha chansen till god löneutveckling under yrkeskarriären.
 • att Kommunen ska föregå med gott exempel och anställa fler personer med funktionsnedsättningar.
 • att nolltolerans ska gälla för såväl mobbing och kränkande behandling som mot klotter och dålig skolmiljö.
 • att skolan får resurser för att tidigt kunna se och stödja elever i behov av särskilda insatser men även för att kunna ge extra utmaningar till dem som behöver det i undervisningen.
 • att dialogen mellan  lärare,  elev och  vårdnadshavare bör stärkas
 • att gymnasieskolan ska uppmuntra fler elever att starta och driva företag, tex med stöd av Ung företagsamhet.
 • att söka vägar för att i större utsträckning få in föreningslivet i skolorna.
 • skapa nya grepp för att på allvar öka ungdomars delaktighet o medinflytande

Socialt ansvar

 • att kommunen ska arbeta aktivt kring värdegrundsfrågor,  mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet.
 • att vi tillsammans behöver öka medborgarnas samhällsengagemang och demokratiska ansvar.
 • prioritera förebyggande åtgärder för att minska risk- och missbruk av såväl alkohol o droger som spel- o nätmissbruk.
 • ha ett fortsatt aktivt arbete mot brott och för en förbättrad folkhälsa.
 • att insatser ska görs för att upptäcka och förebygga misshandel och våld i nära relationer.
 • arbetet med sociala insatsgrupper ska utvecklas och byggas ut. Kommunen måste aktivt söka upp och arbeta med unga som varken studerar eller är i praktik.
 • att kommunen ska ha en helhetssyn på de långsiktiga satsningarna inom det sociala området, dvs en social investeringsfond.
 • att kommunen som arbetsgivare ska verka för att flerkulturell kompetens och flerspråkighet värdesätts vid anställningar

 Kommunens äldreomsorg

 • att de som är över 85 år själv ska bestämma hur man vill bo och vilken form av hjälp man vill ha.
 • fortsätta satsningen på äldres mat och måltider inom hemtjänsten.
 • erbjuda friskvårdande aktiviteter som stimulerar till hälsa och livskvalitet för äldre.
 • fortsätta arbetet för 16 timmars avlastning för anhörigvårdare.

  Kultur o fritid för livskvalitet

 • personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra kultur- och fritidsutbud.
 •  utveckla musikskolan till en kulturskola i nya lokaler.
 • se en utveckling av Sågen och en aktivitetspark skapas inom sågens område.
 • att kultursommarjobb bör erbjudas ungdomar.
 • att kulturstrategtjänsten ska återbesättas.

Miljö och kommunal  stadsplanering

 • att en översyn av lokalbehovet på Pilagårdsskolan i Östra Ljungby  görs.
 • se en levande landsbygd i hela vår kommun.
 • att Färingtoftas skola ska bevaras i kommunalt ägo.
 • att Richmansgården , Ljungbyhed ska byggas om till marklägenheter med inriktning mot pensionärer.
 • att framkomlighet för cyklister och fotgängare ska prioriteras vid stadsplanering.
 • skapa en gång- och cykelväg längs ladugårdsvägen till bruket.
 • att vi vid bostadsplanering tar ansvar för att  personer som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden beaktas.
 • vill fortsätta att arbeta för tillgänglighet och förståelse för personer med funktionshinder.
 • inte ha orättfärdiga löneskillnader mellan män och kvinnor  i vår kommun.
 • dagens skolbusslinjer utvecklas och blir öppna för allmänheten.

 Näringlivsklimatet i Kommunen

 • att kommunen ska skapa förutsättningar för att mindre företag också ska kunna delta i upphandlingar.
 • att vi ska kvalitetsäkra såväl kommunala som privata verksamheter för att skapa likvärdiga förutsättningar.
 • att lärlingsutbildningar i olika former ska erbjudas och utvecklas i nära samarbete med det lokala näringslivet.

Tack för att ni läst vårt program!

Kristdemokraterna Klippan