Kristdemokraternas motion om samvetsfrihet

Pga flera förfrågningar publiceras här Kristdemokraterna Kronobergs motion om Samvetsfrihet här i sin helhet.

Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

Under senare tid har begreppet samvetsfrihet kommit i fokus, och hur landstinget som arbetsgivare ska ställa sig i olika situationer när personal, befintlig eller blivande, ställer krav på att inte delta i vissa arbetsuppgifter utifrån en samvetsövertygelse. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som måste respekteras, samtidigt har alla rätt att få den hälso- och sjukvård som lagen förskriver och som landstinget erbjuder via demokratiskt fattade beslut, oavsett vilken ort eller avdelning inom sjukvården man söker upp.

Sjukvårdspersonalen kan möta etiska dilemman när de i sin yrkesutövning ska utföra uppgifter som strider mot deras egna etiska och religiösa principer. Vi kristdemokrater anser att situationer som dessa bör lösas genom att huvudmannen och den anställde redan vid anställningstillfället är överens om hur arbetet ska lösas utan att den anställde som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor ska tvingas delta i viss verksamhet. Med avseende på den brist på utbildad personal som redan nu råder i vårt landsting ser vi det som problematiskt att eftertraktad personal nekas anställning på grund av de vill åberopa samvetsfrihet.

De flesta konkreta situationer kan lösasom det finns en respektfull attityd mellan dem som är verksamma inom vården. Men det är också viktigt att landstinget som arbetsgivare har en policy av öppenhet för att finna praktiska lösningar i sådana situationer. Det är också viktigt att den anställde klargör vilka ingrepp personen inte vill medverka i.

Vi kristdemokrater vill värna den principiella rätten till samvetsfrihet. Europakonventionen och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ger var och en rätt till samvetsfrihet. Vi kristdemokrater anser att detta bör man, kunna lösapå respektive arbetsplats.

Kristdemokraterna föreslår Landstingsfullmäktige besluta:
Att landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt om samvetsfrihet som i möjligaste mån, tar hänsyn till personalens etiska och religiösa övertygelser för att undvika att någon tvingas delta i viss verksamhet som strider mot en sådan övertygelse.

För Kristdemokraternas landstingsgrupp
Växjö den 8 september 2014

Eva Johnsson​​
Christer Henriksson​​
Rolf Sällryd