Dags tänka på fler spår för tågtrafik i Halland

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att påskynda pendeltågstrafikutbyggnaden och fler spår i Halland och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Att kunna transportera varor och människor blir allt viktigare. För ett läns utveckling är infrastrukturen navet i en lyckad framtid. I Halland är både järn- och bilväg viktiga utifrån att hålla ihop norr och söder i länet men även för att västra och östra delarna ska vara med i framtida utvecklingen.

I Halland har vi ett antal underdimensionerade bilvägar som inte bara ökar färdtiden utan är direkt farliga. Väg 153 mellan Varberg och Ullared samt Väg 41 mellan Varberg och Borås är två vägar som måste rustas upp och dimensioneras utifrån framtida behov, då båda dessa vägar är viktiga för att binda ihop västra och östra delarna av Halland. En upprustning behövs av kapacitet och säkerhetsaspekter. Dessa vägar är viktiga ur ett företagsperspektiv, exempelvis ligger Gekås i Ullared utmed väg 153.

Att västkustbanan går genom Halland är känt för de flesta, men att västkustbanan fortfarande inte är dubbelspårig är mindre känt. Järnvägen är – med rätt satsningar – framtidens transportmedel genom Halland. Att bygga ut västkustbanan till dubbelspår genom Halland är oerhört viktigt, men lika nödvändigt är att börja planera för ytterligare spår. Järnvägstrafiken för persontransporter hämmas idag av för lite plats på banan och detta problem kommer att öka för varje år som går. Att inte kunna erbjuda hallänningen pendeltågstrafik i tillräckligt stor utsträckning är både tidskrävande för människor och ett hot mot miljön.

Regeringen behöver avsätta medel för infrastruktursatsningar utöver det som idag läggs, för att komma ifatt och planera för den framtida infrastrukturen med fler spår.

Larry Söder (KD)

Kristdemokraternas budget i Riksdagen

Kristdemokraterna vill sänka skatten för arbetande föräldrar med 500 kronor i månaden. Totalt handlar det om en skattesänkning på 12 miljarder på två år.

Det är inte i första hand en reform för att man ska arbeta mer utan för att det ska löna sig att arbeta. Vi vill ju att barn växer upp i familjer där föräldrarna har ett arbete att gå till och där de kan försörja sig och sin egen familj.

Mer satsningar är……

– För att få fler i arbete och möjliggöra fler jobb, särskilt för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, föreslår vi att unga, nyanlända och de som kommer i arbete efter en lång arbetslöshet eller sjukskrivning ska få dubbelt jobbskatteavdrag. Dessa skattesänkningar kombinerat med kristdemokraternas förslag om introduktionsanställningar, som gör att en ingångslön för en person som lärs upp på arbetsplatsen kan sänkas med 25 procent, tror vi kan leda till många fler jobb, säger Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesperson.

Pensionärerna får höjt bostadstillägg med 500 kronor för ensamstående och 300 kronor för sammanboende samt sänkt skatt så att pensionsinkomster upp till 14 000 kronor per månad beskattas på samma vis som arbetsinkomster normalt gör. För äldre som arbetar sänks arbetsgivaravgiften (särskild löneskatt för äldre) med 6,15 procentenheter och dubbelt jobbskatteavdrag införs från 64-års ålder för förvärvsarbetande äldre.

Inom områdena polis, vård och äldrevård föreslår kristdemokraterna stora kvalitetssatsningar i verksamheten och viktiga tillskott för personalsatsningar. Såväl polisen,sjukhusvården och äldrevården ska på kort sikt få möjlighet att anställa fler medarbetare så att utbildad personal kan lägga mer tid på det man är utbildad för. På längre sikt ska fler poliser anställas och mer vårdutbildad personal.

Kristdemokraterna förstärker i sin budgetmotion barnfamiljernas och pensionärernas ekonomi. För barnfamiljerna handlar det framförallt om ett jobbskatteavdrag för alla föräldrar som förvärvsarbetar som uppgår till 500 kronor per månad, höjd barndel i bostadsbidraget och en barnomsorgspeng för föräldrar som vårdar egna barn upp till tre års ålder.

– Tilliten till att polisen kommer när de behövs och vården har tillräckligt med tid för vård när man är sjuk har fått en törn. Vi skjuter nu till resurser kombinerat med nödvändiga reformer för att dessa centrala välfärdsfunktioner ska fungera både för dem som arbetar inom dem och för dem som behöver deras hjälp, säger Ebba Busch Thor, partiordförande.

Nordea skandalen riskerar vår välfärd

Vi Svenskar är ett av de folk som är mest positivt inställda till att bidra med resurser för att bygga samhället.

Vi är som land beroende av skatteintäkter för att kunna upprätthålla den kvalitet på välfärd och samhällsservice som vi önskar. Skattesystemet bygger på ömsesidigt förtroende och att alla bidrar utifrån den egna förmågan. För att skapa ett jämlikt samhälle behövs ett skattesystem där dem som har små inkomster eller vinster bidrar mindre än dem som har stora inkomster och stora vinster.

Den offentliga ekonomin bygger på att skattemoralen är hög, det vill säga att vi som medborgare försöker göra rätt och betalar den skatt som vi enligt reglerna ska göra. Om skattebasen urholkas genom att skattemoralen minskar kommer vi få oerhört stora konsekvenser för skola, vård och äldreomsorg.

 

Därför är skandalen kring panamakontona och Nordea så allvarlig. För stora banker och förmögna personer har ett ansvar att sköta sina affärer på ett sådant sätt att skatt betalas på ett korrekt sätt. När de inte gör det får andra skattebetalare betala priset genom högre skatter och risken är att skattemoralen sjunker ytterligare. Det är en mycket farlig utveckling om alltfler börjar undanhålla intäkter eller transaktioner från beskattning. Ingen vill betala mer i skatt än den andre och framför allt inte om den andre helt klarar sig undan skatt. Detta sätter fokus på att våra skatter måste vara tydliga och lättförståeliga för människor. Om skatterna blir orimligt höga spelar in i moralen för människor att uppta en inkomst för beskattning.

 

Den senaste tidens skandaler visar uppenbart att våra kontrollmekanismer inte har klarat av att upptäcka dessa medel utomlands. Att enbart lita på människors skattemoral kommer ge oss informationen räcker tyvärr inte. Även om vi försöker skapa avtal med informationsutbyte mellan länder så räcker det inte. Ett automatiskt informationsutbyte där vi årligen får information kring vilka svenska fysiska och juridiska personer som har tillgångar utomlands bör vara högsta prioritet att införa. Det är viktiga åtgärder för att alla ska vara med och bidra till välfärden.

 

Men för oss Kristdemokrater står det också helt klart att ett land inte klarar sig utan starka värderingar och en etisk kompass hos sina medborgare. Ett värdeorienterat samhälle har större möjlighet att tillsammans klara framtida utmaningar. Hur starka kontrollmekanismer vi än har så krävs det ändå att goda värderingar lever vidare i samhället. Det är värderingarna som håller samman samhället, inte kontrollmekanismer. Genom starka värderingar och ökad tillit kan transaktionskostnader minska och även samhällsekonomin fungerar bättre. Alternativet är skrämmande och ett samhälle där staten allt mer kontrollerar och styr.

 

Värderingar är viktiga även när vi talar om skattefrågor. Det visar inte minst det faktum att de beloppen som finns utomlands och inte tagits upp till beskattning är betydande och skulle kunna innebära både stora satsningar på välfärden och sänkta skatter. Utmaningar fattas inte inför framtiden och skattebasens storlek är avgörande för vad vi klarar av att göra.

 

Sverige måste därför stärka sitt ekonomiska samarbete och bekämpa internationell skatteflykt och skatteundandragande. Dessutom måste vi steg för steg arbeta för att skatterna är rimliga i omfattning och enkla att förklara för människor.