Familjens frihet viktig

I en tid när den psykiska ohälsan och rotlöshet hos våra unga ökat måste varje politiskt förslag utgå från barnens bästa. Vi kristdemokrater vet att barn behöver tid med sina föräldrar. Samhällets uppgift är att stödja och ge goda förutsättningar för föräldrar att kunna ge kärlek och omsorg. Familjer med både små och större barn behöver flexibla lösningar att kunna forma sin vardag. Men tyvärr ser vi nu nya direkt familjefientliga förslag som skulle innebär mindre självbestämmande för familjer och mindre tid för barnen.

Nyligen presenterade regeringens utredare förslag till genomgripande förändringar av föräldraförsäkringen. Bland annat föreslår man att antalet föräldradagar som kan tas ut före barnets treårsdag minskas från 480 till 390 dagar. Dessutom utökas, kvoteringen till fem månader, de viktiga tio pappadagarna vid barnets födsel tas bort och föräldraförsäkringen minskas totalt från 480 till 460 dagar.

Reformutrymmet under 2018 beräknas till 40 miljarder kronor och än mer kommande år. Men små barn ska få vara mindre hemma med sina föräldrar för att spara pengar. Sannolikt kommer det att kosta vårt samhälle dyrt på lång sikt när barn inte får den trygghet de behöver från sina föräldrar när de är riktigt små.

Men det handlar inte bara om besparingar. Regeringen anser att makt ska tas ifrån familjen. Familjen är inte själv förmögen att planera föräldraledigheten på ett bra sätt. Papporna tar ut mindre föräldraledighet än mammorna och det kan bara åtgärdas genom att fem månader öronmärks för vardera föräldern. Annars brinner föräldradagarna inne.

Men regeringen förbiser då att föräldraförsäkringen är till för barnen. Regeringens utredare har missat barnperspektivet och använder i stället föräldraledigheten för att uppnå sina egna politiska mål. De som straffas är barnen som går miste om tid med sina föräldrar.

Kristdemokraterna tar starkt avstånd ifrån familjepolitiska pekpinnar av det här slaget. S tror sig veta vad som är bäst för familjer. Men vi vet att ingen politiker vet bättre än familjen själv. Därför vill vi ge hela makten över föräldraledigheten till föräldrarna och avskaffa de nuvarande tre öronmärkta månaderna.

Socialdemokraterna inför dock ett nytt undantag från öronmärkningen. Den som sitter i fängelse för ett långt straff ska kunna överlåta sin föräldraledighet. Men inte till exempel en egen företagare vars uppehälle hänger på att han eller hon kan driva sitt företag. Det ska inte vara skäl nog att få överlåta föräldraledighet till sin partner så att barnet kan vara hemma längre.

Förslaget innebär också att en mor, eller far för den delen, som längst får vara hemma tills barnet är 8,5 månader gammalt. Oftast är det mamman. En del ammar fortfarande sina barn vid den åldern, men enligt socialdemokraterna ska det då vara slutammat.

Allt detta görs i besparingens och jämställdhetens namn. Men hur jämställt är det att inte låta pappan vara hemma de första tio dagarna efter födseln? En tid när mamman ofta återhämtar sig från förlossningen och en lång graviditet. En tid när papporna får möjlighet att börja lära känna det lilla barnet.

Dessbättre hinner regeringen sannolikt inte genomföra utredningsförslagen före valet. Riksdagsvalet 2018 kommer därför att avgöra vilken väg familjepolitiken ska gå. Mot minskad valfrihet och mindre tid för barnen eller för att behålla makten hos föräldrarna och bibehålla en rimlig nivå på föräldraförsäkringen.

Vi kristdemokrater vill ha en fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som far- eller morförälder. Vi vill ha en barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn i stället för att nyttja förskola och vi vill samtidigt minska barngruppernas storlek. Dessutom vill vi sänka skatten med 500 kronor per månad för föräldrar, höja pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn och förstärka inkomstskyddet och rätten till tjänstledighet. Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar. Det är en familjevänlig politik.

Alla familjer är olika och varje familj har olika bevekelsegrunder för vilka val de behöver göra för sina barn. Många familjer kämpar med att få vardagen att gå ihop. Politikens uppgift är att stödja familjen och ge den de bästa förutsättningarna. Om regeringens förslag kan föra något gott med sig skulle det kunna vara att valrörelsen för en gångs skulle kunna handla om familjens betydelse i vårt samhälle.

Ensamhet

Det finns många äldre som lider av ensamhet, inte minst kanske efter att en make eller maka gått bort. Om vi är måna om att se till våra äldres behov, då måste vi se till alla behov – också de sociala. När de sociala funktionerna sviktar så måste vi stötta och hjälpa också där, på samma sätt som med de kroppsliga förmågorna. Och det hänger ihop – gemenskap kan reducera fysisk smärta!

Men vårt sätt att organisera vården och omsorgen motverkar inte ensamheten som det borde göra. När äldre får vänta allt längre på en plats på ett äldreboende – med möjligheter till gemenskap – så förlängs tiden i ensamhet. Och när äldre inte själva får välja när de ska flytta till ett sådant boende, utan när det är deras fysiska status som ska avgöra, då minskar äldres makt över sin tillvaro, isolering tilltar och ensamheten kan börja krypa längs väggarna. Situationen förbättras inte när det är ständigt ny hemtjänstpersonal som ringer på dörren.

Vi kristdemokrater vill öka det sociala innehållet i äldreomsorgen, premiera de kommuner som ser till att bygga anpassade boenden för våra äldre – och höja sanktionsavgifterna mot dem som inte klarar att erbjuda äldreboende inom angiven tid. Vi vill också införa en äldreboendegaranti, så att alla äldre över 85 själva får välja när det är dags att flytta till ett äldreboende. Vi vill därtill skapa drivkrafter så att kommuner som ökar personalkontinuiteten i hemtjänsten belönas – så att de äldre får möta färre personer i hemtjänsten och få förutsättningar att få en relation med personalen.

Men vi måste också se hur äldres ekonomi påverkar ensamheten. Många äldre – inte minst äldre kvinnor – har idag mycket låga pensioner och knappa marginaler. När jag själv prövade att leva på en garantipension en kort period i våras blev jag varse det som många äldre upplever i sin vardag – att det är det sociala som först får stryka på foten när ekonomin är knapp. Boulen med SPF, fikat med väninnan eller tågbiljetten till barnbarnets födelsedag väljs bort.

Detta är ett starkt argument för Kristdemokraternas förslag att förbättra för de sämst ställda pensionärerna genom kraftigt höjt bostadstillägg (BTP). Då kan de sociala behoven tillgodoses bättre. Kraftigt höjt BTP skulle också göra att fler äldre kvinnor får råd att flytta till nyproducerade trygghetsboenden.

Våra förslag kommer inte lösa alla problem med ensamhet hos äldre i Sverige. Men vi måste på allvar börja se politiska förslag ur ett ensamhetsmotverkande perspektiv. Och vi kan alla, var och en, bidra till mer gemenskap.

Larry Söder vald till delegationsledare

Larry Söder har blivit vald till delegationsledare för Hallands ombud till Rikstinget 20 – 22 oktober i Uppsala.

Det är 8 ombud plus fyra ersättare som åker till Uppsala för att föra fram Hallands åsikter. Mycket av fokus ligger givetvis på Vård och omsorg, Jobben, Familjepolitiken och att människor ska känna sig trygga.

Vi vet om att välfärden inte rustas för framtiden, vilket vi Kristdemokrater kommer att ha inför valrörelsen. Välfärdslöfte med reformer som skapar framtidens välfärd.

Från Kungsbacka så är deltagarna

Larry Söder, Niklas Mattsson, Helena Nyberg, Ulrika Högstrand