Årsmöte 2018

Årsmöte för KD i Laholm lördagen den 24/2 kl 10:00

Plats: Missionshuset, Ryssgatan 11, Laholm. Kaffe serveras från 9:30. Utdelning av vitsippspriset.

Välkomna

Marie Svensson får 2017 års vitsippepris

KD-Nytt

Årskrönika 2017  Kristdemokraterna Laholm

2017 blev ett turbulent år i Laholmspolitiken på flera sätt. Många viktiga beslut fattades samtidigt som turerna kring partibyten och nya partier blev större än vanligt. Ett nybildat parti, Medborgerlig samling såg dagens ljus i och med att några representanter för Moderaterna och Centerpartiet lämnade sina egna partier och startade ett nytt parti i kommunfullmäktige.

Den tidigare socialnämnden ombildades och utökades med två platser och fick en ny ordförande. Beslutet i Kommunfullmäktige överklagades och överklagan vann gehör i första prövningsinstans. Kommunstyrelsen har överklagat beslutet till nästa nivå och ärendet kommer att avgöras under 2018.

Året avslutades med ännu en händelse, som resulterade i att chefen för Kultur- och utvecklingsförvaltning sades upp med omedelbar verkan. Under slutet av december framkom att sommarens volleybollturnering blivit 10 gånger dyrare än avsatt budget på 200 000 kronor, där han var ansvarig tjänsteman från förvaltningen och attesterat räkningar från olika håll. Ärendet pågår fortfarande.

Kristdemokraterna har inriktat sitt arbete på att fortsatt driva de politiska frågor vi gått till val på.

Ett av dessa var att tillsätta en landsbygdsutvecklare. Efter tidigare avvisningar av vårt förslag presenterade kommunledningen i höstas ett förslag om att inrätta en kombinerad landsbygdsutvecklare och EU-samordnare. Denna tjänst kommer att knytas till Näringslivsenheten och även arbeta gentemot byalagen och samhällsföreningarna i kommunen. Vi kan därmed boka av ännu en valfråga, som vi vunnit framgång i.

Vi har också inriktat oss på utveckling av förskolorna i Laholm, där vi bl.a. föreslagit att kommunen bör pröva med så kallad hälsoförskola på några orter. Syftet är att hjälpa barn till ett bättre välbefinnande både fysiskt och psykiskt redan i unga år.

En annan större fråga om förskolorna i kommunen rör de ökande behoven av renoveringar och nybyggen av förskolor i Laholms kommun. VI ansåg att förslaget om en ny förskola i Ränneslöv borde samordnas med den befintliga skolan i Vallberga. Förslaget fick inte majoritet i kommunfullmäktige, men några veckor senare presenterades en utredning, vilken visade behovet av en ny förskola i Vallberga. Det är enbart en tidsfråga innan frågan om förskola i Vallberga måste tas upp igen.

Kristdemokraterna drev frågan om att den nya Näringslivsenheten ska omfatta även besöksnäringen och ligga under kommunstyrelsen. Som enda parti i kommunfullmäktige begärde vi votering, vilken vi förlorade. Likväl inkom under hösten ett förslag från Demokrati- och organisationsutskottet om att planeringen av näringslivsfrågor ska ligga under kommunstyrelsen tillsammans med den nya Näringslivsenheten. Därmed kunde vi boka av ytterligare en valfråga.

Ytterligare en viktig fråga är pendlingstrafik på Markarydsbanan med tågstopp i Knäred och Veinge. Denna fråga aktualiserades under hösten och är nu under arbete. Kristdemokraterna vill att trafiken ska komma igång stegvis och så snart som möjligt. I denna fråga har samarbetar med Kristdemokraterna i Markaryd.

Vid Hallandsdistriktets nomineringsstämma tilldelades representanter från Laholmavdelningen plats på vallistorna till riksdags- och regionvalet. Helene Nilsson erhöll femte plats på riksdagslistan och Lars Gustafsson förstaplatsen på den södra regionvalslistan. Laholm fick också fler representanter på listorna bl.a. Sara Unosson, Jörgen Nilsson och Lisbeth Davidsson.

2017 var ett aktivt år med många händelser. Valåret 2018 kommer att innebär stora arbetsinsatser och förhoppningsvis ett bra valresultat vid valet i september.

Vi kommer att ha vårt årsmöte 2018 den 24 februari i Missionshuset, då vi även ska fastställa vallistan för kommunvalet i september.

Lars Gustafsson   Ordförande Kristdemokraterna Laholm

Telefon 070-376 04 11

lars.gustafsson.laholm@gmail.com

Följ oss på hemsidan: wp.kristdemokraterna.se/laholm

Facebook: Kristdemokraterna Laholm

Stoppa sveket i välfärden mot våra äldre

Kristdemokraterna vill bygga ut äldre- omsorgen med fler platser i särskilt boende genom att införa en äldreboendegarati för alla som fyllt 85 år.

Debatt HP 31/8. Britt Pahlin i Kramfors är 96 år. Hon vill flytta till ett särskilt äldreboende, men hennes kommun ansåg att hon inte hade rätt till en plats. När förvaltningsrätten gav Britt rätt till en plats överklagade kommunen. Först när medierna uppmärksammade situationen meddelade kommunen att Britt kommer få en plats.

Britt Pahlin är inte ensam. Över 5000 personer fick vänta i mer än tre månader på en plats förra året trots att deras kommun beslutat att de skulle få plats. Utöver dem tillkommer alla, som Britt, som vill ha en plats men som bedöms för friska för att få en.

Köerna och kommunernas hårda biståndsbedömningar har sin grund i ett strukturellt problem. Det finns för få platser i särskilt boende. Och värre kommer det att bli.

Bristen beräknas öka med 20 000 platser till 2030. Det kommer att leda till ännu längre köer och ännu tuffare biståndsbedömningar från kommunernas sida. Bristen på äldreboenden och en god omsorg är ett välfärdssvek mot den äldre generation som jobbat och byggt vår välfärd under årtionden. Politikerna måste ta ett ansvar för att vända utvecklingen och se till att det finns platser för våra äldre och att de äldre i ökad utsträckning själva kan bestämma när det är dags att flytta till särskilt boende.

Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti som innebär att alla som fyllt 85 år själva ska bestämma när man flyttar till äldreboende oavsett hur kommunens biståndsbedömning ser ut.

Vi föreslår också en äldreboendemiljard, som innebär att kommuner som ger äldre plats i särskilt boende i tid får dela på en miljard kronor. Vi vill också förstärka investeringsstödet för äldreboenden och förändra den kommunala kostnadsutjämningen så att kommuner med många personer över 85 år och höga kostnader ska få högre ersättning.

Kommuner som flagrant misslyckas med att ge äldre boendeplats måste också straffas hårdare genom högre vitesbelopp.

Utöver dessa åtgärder måste vi snarast stärka äldres ekonomi och därmed deras möjligheter att bo tryggt, inte minst för dem med de lägsta pensionerna. Därför föreslår vi höjt bostadstillägg för pensionärer, med 300 kronor per person för sammanboende och 500 kronor för ensamboende. Vi vill också höja taket i bostadstillägget till 7500 kronor för ensamboende och 3750 för sammanboende. Dessutom är det hög tid att slopa skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer.

Idag pågår ett välfärdssvek mot våra äldre. Vi kristdemokrater är beredda att agera. Vårt välfärdslöfte är att den som levt ett långt liv i vårt land och behöver äldreboende ska få en plats i tid.

Ebba Busch Thor (KD), partiledare

Larry Söder (KD), riksdagsledamot Halland

Lars Gustafsson (KD), partidistriktet Halland

Våra hjärtefrågor

Familjen

 • Jobbskatte avdrag för föräldrar.
 •  500 kr per förälder med barn 0-3 år
 • Barnomsorgspeng.
 •  För barn i egna hemmet, 6000 kr per månad
 • Flexibel föräldraförsäkring.
 • Överlåtelse av dagar till närstående, vi vill inte styra över familjerna
 • Höjt bostadsbidrag.
 • För barn delen till 350 kr för ett barn, 425kr för två barn, 600kr för tre barn
 • Mindre barngrupper.
 • Vi satsar 250 miljoner kr per år, för att barngrupperna på förskolan ska vara högst 12 barn
 • Föräldrastöd och familjerådgivning.
 • Det offentliga ska inte ta över förädlarnas råd, utan erbjuda hjälp med en gratischeck till familjerådgivning

Jobb och äldres ekonomi

 • Introduktionsanställningar.
 • En ny anställningsform där 75% av tiden är arbete, och 25% lära-sig-jobbtid, personen får träning i jobbet och utbildning i 5år
 • Jobbskatteavdrag och sänkt löneskatt för äldre.
 • Vi vill ta bort den särskilda löneskatten för äldre, vilket skulle minska kostnaden att anställa någon över 65 år med en åttondel
 • Slopad pensionärskatt.
 • Vi vill avskaffa pensionärskatten, pensionen är uppskjuten lön
 • Dubbla jobbskatteavdrag.
 • För unga under 25 år som kommer i9från en lång sjukskrivning eller arbetslöshet, eller nyanlända under de första 5 åren i Sverige, fullt upp till 18000kr i arbetsinkomst därefter trappas av till 26000kr
 • Storsatsning på yrkes Vux.
 • Vi vill skapa över 18000 ny platser de närmaste fyra åren för att tillgodose marknaden
 • Förbättrat RUT-avdrag.
 • Vi vill återinföra RUT avdraget till 50000kr pre person, och vi vill även att det utökas till, tvätteritjänster, lättare service tjänster samt omsorg om t ex. personer med funktionsnedsättningar

Vård och omsorg

 • Statligt ansvar för sjukhusvården.
 • Vi föreslår att staten tar ett samlat ansvar för den mest avancerade sjukhusvården
 • Äldreboende garanti.
 • Vi vill införa en garanti för den som är över 85 år att om den personen vill så ska det finnas plats på ett serviceboende
 • Vårdserviceteam.
 • Ett team som ska kunna hjälpa till och avlasta dom som har en längre utbildning, vi vill även att medarbetare med en utbildning ska kunna få möjlighet att vidareutbilda sig.
 • Hemtagningsteam.
 • För att underlätta hemtagning ifrån sjukhus där det ska finnas personal som hjälper till med mat, läkemedel och göra en första anpassning av boendet
 • Återinföra kömiljarden.
 • Enligt SKL har köerna ökat och vårdgarantin har försämrats, vi vill inte att patienterna ska behöva vänta längre på sin vård, därför avsätter vi 1 miljard till kömiljarden
 • Säkra LSS.
 • Vi vill se till att personer med rätt till LSS får sitt stöd utan att det jagas enskilda timmar och minuter, för den som behöver det ska inte bara överleva utan faktiskt kunna leva på sin ersättning
 • Stärkt primärvården.
 • För den som är sjuk så är ett läkarmöte senast nästkommande dag ett måste, därför satsar vi på primärvården, vi vill även att vårdcentraler och jourläkarmottagningar ska ha öppet kvällar och helger för att minska trycket på akutmottagningarna

Trygghet

 • Kraftfull satsning på Svensk polis.
 • Vi föreslår att 10000 fler polisanställda, samt bättre arbetsvillkor och lön
 • Öka det brottsförebyggande arbetet.
 • För att kunna minska att människor hamnar i kriminalitet vill vi förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst, samt mellan skola, förälder och polis genom en förstärkt lokalpolis verksamhet
 • Motverka våldsbejakande extremist.
 • För att göra detta så förstärker vi resurser till säkerhetspolisen för att dom ska kunna göra jobbet med att kartlägga och bekämpa terrorism
 • Brottsutsattas behov i fokus.
 • Vi vill att det ska bli lättare att få stöd om rättsprocessen, och vad som händer i det enskilda fallet, vi vill även förstärka medel till brottsofferjourerna
 • Motverka Hedersbrott.
 • Vi vill införa hedersbrott som en särskild     brottsrubricering, vi vill även ha en speciell enhet för att hjälpa flickor och pojkar som riskas att giftas bort mot sin vilja
 • Strängare straff för vålds och sexualbrott.
 • Vi vill se stängare straff när brottet sker mot mänskor, som t ex våld och sexualbrott, vi vill även att dom brott som dokumenterar sexövergrepp mot barn bör flyttas till det kapitel i Brottsbalken som behandlar sexbrott

 

Valmons förskola april 2017

Yrkande:

En fyraavdelningsförskola ska byggas i Vallberga istället för rivning och nybyggnation av Vallmons förskola i Ränneslöv

2013/2014  arbetades fram förslag till förändrad organisation inom förskola och skola.

Då var bl. a målsättningar att

 • Skapa ett effektivare lokalanvändande
 • Förbättra kvalitén och skapa god arbetsmiljö
 • Skapa goda förutsättningar för den  pedagogiska utvecklingen
 • Personalplaneringen skulle underlättas

Visst har vi samma målsättningar fortfarande

Okt 2014 höll jag ett anförande här i lokalen om Dalkullas flytt till Knäreds skolan. Ett flertal av er ledamöter tackade efteråt. Förslaget röstades igenom men på grund av andra orsaker har beslutet ej verkställts. ( Nu hoppas jag verkligen att det inom snar framtid blir  en ny förskola i anslutning till skolan där.)

Vi Kristdemokrater har samma argumentation idag. Närhet , trygghet, samordning kring  personal och rekrytering, bättre samverkan kring övergångar etc. Det förvånar mig att så många har en annan syn på saken kring närhet förskola- skola

Låt oss SE till barnen bästa ge dem möjlighet att bygga relationer som skapar trygghet i både lek och lärande och  med bra övergångar.

Skapa ett effektivare lokalanvändande…….  Skulle det möjligtvis framöver bli en övertalighet i lokaler är det betydligt lättare  att ha dem i anslutning till skolan.Vi kan väl inte bygga lokaler som redan är fullbokade innan det ens är färdigt.

I årsredovisningens står det att vi i framtiden behöver skära bland kostnader för att nå våra mål.

Som sagt …..Vi behöver fatta kloka långsiktiga beslut även om det tar lite längre tid.

Bifall till vårt yrkande

Kommunfullmäktige mars 2017

Ärende : rivning och nybyggnation av Vallmons förskola

Redan 2010 slog verksamhet larm om hälsoproblem i lokalerna. Långt ärende. Med egen erfarenhet av verksamhet, barnen och föräldrarnas perspektiv yrkar vi på (Återremiss) och att utreda byggnation av ny förskola i anslutning till skolan i Vallberga. Jag har en viss förståelse av Ränneslövsborna reaktion och föräldrar som bor på orten. Naturen i närområdet i Ränneslöv är fantastiskt. Den flyttar vi inte på . Fri tillgång för barnfamiljer och andra finns fortfarande. Men argumenten för vårt yrkande väger tyngre

Dels har jag flera års erfarenhet av förskola och fritidshem, har haft kontakt med verksamheten, besöker ofta förskolor och skolor i egenskap som kontaktpolitiker   och inte minst när det gäller ur barnen perspektiv så kan vi inte rösta på något annat sätt.

Fördelar med Vallmons Förskola i närhet av Vallberga skolan är: Tillgång Gymnastiksal

 • Övergång från förskolan till förskoleklass blir smidigare. Tidigare besökte Vallmons förskola skolan vid endast ett besök. Pris taxiresa 2000 kr. Resterande två besök blev i föräldrars regi. Med förskolan i närheten kan barnen få besöka klassrummet, testa bänken 1 ggr i veckan under vårterminen före. Detta görs idag i våra områden där närhet finns. Rastaktiviteter tillsammansIdag finns ett skolbibliotek. I framtiden kan det kanske utvecklas så den även blir användbar i förskolan. Vem vet…
 • Även skolan får fördelar – Skolbarnen kan besöka förskolan ex. läsa för dem
 • Utemiljön är i anslutning till skolgården / idag endast ett staket emellan
 • Stora samordningsvinster för verksamheterna när det gäller fritids/ förskola, tidiga morgnar och sena em. tider och inte minst på loven
 • Vallbergaskolan är också en övningsskola med nära samarbete med Högskolan Halmstad. Studenter kommer med ny forskning och ur rekryteringssynpunkt kan praktiktiden ha stor betydelse. I förlängningen kan även förskola vara en del i detta projekt.
 • Barn på förskolan som har speciella behov t.ex. en elevassistent. Samma person kan då mycket enkelt även följa med till skolan. Har förskolan behov av specialpedagoger och elevhälsoteam är närheten till skolan av betydelse.
 • Föräldrarna lämnar och hämtar på en enda plats.
 • Hemma i Knäred bedrivs förskola/skola på 4 platser. Både föräldrar och personal har vid ett flertal tillfällen påpekat vilka problem det skapar. (Även här behövs en lösning. Fortsättning följer…… )
 • Leverans av lunchen blir på en enda ort.

Vi Kristdemokrater hoppas att vi även i fortsättningen kan läsa på kommunens hemsida om Vallmons förskola följande citat

Vallmons förskola ligger i natursköna Vallberga en liten bit utanför Laholm. Förskolan är en förskola med tre avdelningar som erbjuder barnen en underbar miljö att vara i, kombinerat med mycket engagerade pedagoger- med andra ord en miljö att trivas i.

På varje avdelning arbetar välutbildade pedagoger som har ett stort engagemang och sitt hjärta i verksamheten, där vi bedriver en mycket inspirerad pedagogik   //slut citat.

Om….. beslutet blir som förslaget från Kommunstyrelsen är att Kommunfastigheter får i uppdrag att beställa byggnation av vallmons förskola i enlighet med projekteringen. Är det optimalt. En ny byggnad med ritningar från den gamla förskolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolor en utmaning för Laholm

Insändare april 2017

Behoven av förskolor växer i Laholms kommun. På flera orter är behoven inför framtiden så stora att man måste dimensionera dagens byggnationer för att svara upp mot dessa kommande behov.

Det mest aktuella exemplet är beslutet om en ny förskola i Vallberga-Ränneslövsområdet. Vid nästa kommunfullmäktige ska ett beslut fattas, där förslaget är att bygga en ny förskola med tre avdelningar i Ränneslöv. Bakgrunden är en mångårig process, som började med en planerad tillbyggnad av ett personalrum till befintliga lokaler, och som nu slutat med ett förslag om en helt ny förskola.

I detta nya läge har vi Kristdemokrater kommit fram till att det är långsiktigt bättre att placera en ny förskola med fyra avdelningar vid Vallbergaskolan. För detta finns flera goda skäl. Den planerade förskolan i Ränneslöv kommer redan vid invigningen vara fullbelagd och behov om fler avdelningar i området är enbart en tidsfråga. Det finns också flera vinster med att sammanföra förskolan och grundskola både ur ett barn- och föräldraperspektiv. Närheten till skolan en samverkansvinst personalmässigt, inte minst ur rekryteringssynpunkt.  För barn med speciella behov som ex. har elevassistent blir möjligheterna större att assistenten kan följa med till skolan. Dessutom är närhet till syskon i flera fall en trygghet. Inskolningen från förskolan till förskoleklass förenklas betydligt, med möjlighet till fler besök. Vid gemensamma rastaktiviteter kan exempelvis skolbarnen läsa för förskolebarnen. Hämtning och lämning av barn i förskola och skola sker på samma plats. Låt oss se till barnens bästa- Bygg en ny förskola i Vallberga.

Lars Gustafsson

Helene Nilsson KD Laholm

Vårstämma & temakväll 27/3 2017

 

Tuve Skånberg – pratade om aktuella politiska frågor

Fyra prioriterade områden

 • Problem och utmaningar i människors vardag
 • Skapa goda värden
 • Reformer som ger märkbar effekt
 • Öka tilliten och tryggheten samt stärka samhällsgemenskapen

Äldre, vård och omsorg

 Stänga skattegapet mellan löntagare och pensionärer.

Pension är uppskjuten lön – inte bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar. Det bör därför beskattas som arbetsinkomst. En pensionär med en pension på 18 000 kronor får med vårt förslag 463 kronor mer i plånboken varje månad och en pensionär med pension på 22 000 får 726 kronor.

Förstatligande av avancerad sjukhusvård

Träning ger färdighet, så också i sjukvården. Därför behöver vi samla kompetens så att den avancerade sjukvården bedrivs på färre och mer specialiserade platser än i dag. Det team som gör ett ingrepp ska vara vana vid att göra just det ingreppet. Kvantitet ger helt enkelt förutsättningar för bättre kvalitet. Vi vill genomföra en omfattande sjukvårdsreform.

Äldreboendegaranti

Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Kompetent och engagerad personal i äldreomsorgen

Vårdpersonalen behöver också avlastas genom att ha särskild personal i form av vårdserviceteam. Vi vill även införa hemtagningsteam. Det innebär att personal finns från att hemgången planeras, vid behov följer med hem, ordnar med mat och läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet.

Jobben

Introduktionsanställningar

Kristdemokraterna föreslår en helt ny anställningsform – introduktionsanställningar – vilket bygger på 75% av arbetstiden är arbete och 25% är lära sig jobbet-tid. Personen får på så sätt träning och utbildning för att efter hand (max 5 år) kunna få full lön. Anställningsformen gäller inte jobb som kräver eftergymnasial utbildning eller där lägsta kollektivavtalsenliga lön är över 22 000 kronor/månad.

Dubbla jobbskatteavdrag

Vi föreslår en skattelättnad för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år och för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Det dubbla jobbskatteavdraget ges fullt ut upp till arbetsinkomster på 18000 kronor och trappas sedan successivt av för månadsinkomster upp till 26 000 kronor.

Återinför RUT-avdrag

Många unga och nyanlända får sina första jobb inom någon del av tjänstesktorn där en viktig del är hemserviceföretag. Hela 25 procent av de sysselsatta hos dessa företag är under 26 år, 47% av alla anställda är utlandsfödda och 60% saknar gymnasieutbildning. Vi vill återföra takbeloppet för RUT-avdraget till ursprungsnivån på 50 000 kronor per person samt att det återigen ska omfatta matlagning i hemmet.

Trygghet 

Kraftfull satsning på svensk polis

Polisen i kris och har inte resurser nog och tvingas nedprioritera alltifrån vardagsbrottslighet till grövre brottslighet. Det är också en myndighet med anställda som säger upp sig och tar andra jobb på grund av dålig lön och missnöje mede ledning och arbetsförhållanden. Nu måste skutan vändas och därför arbetar Kristdemokraterna för en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 2 600 nya polisanställda.

Motverka våldsbejakande extremism

Den våldsbejakande islamismens ökade aktivitet i Europa innebär att Sverige måste förstärka sin beredskap och förebygga, bemöta och bekämpa terrorism. Sverige har tidigare varit relativt förskonat ifrån terrorism men nu befinner vi oss i ett läge där vi vet att det finns människor med förmågan och viljan att genomföra terrorangrepp mot västvärlden. Döm den som ger sig av för att strida för terrororganisationer liknade IS för landsförräderi. Det måst vara kännbara straff för den som medverkar till terrorattacker.

Brottutsattas behov i fokus

De som drabbas av brott ska få stöd och hjälp till upprättelse. Till exempel information om hur rättsprocessen går till, vilka möjligheter till stöd i processen som finns och bli underrättade om vad som sker i det enskilda ärendet.

Utvisa sexualförbrytare

Personer som söker asyl i Sverige bör vid sexualbrott få avslag på asylansökan och snabb avvisning ur landet. För personer med uppehållstillstånd bör utvisning också bli en betydligt vanligare rättsverkan. Det finns de som vill göra detta till en fråga om etnicitet. Det är inte det. Det är en fråga om kultur och värderingar. Vi har kämpat hårt de senaste hundra åren för att bygga ett jämställt samhälle. Vi är inte framme än men kan inte se på när utvecklingen går åt bakåt.

Motverka hedersvåld

 • Vi vill inrätta en särskild enhet inom polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.
 • Inför hedersbrott som egen brottsrubricering.

Familjen

Flexibel föräldraförsäkring

Vi säger ja till flexibilitet och nej till tvångskvotering, vi vill också göra föräldraförsäkringen med flexibel så den passar fler familjer. Vi vill att alla dagar ska kunna fördelas fritt mellan föräldrarna och även överlåtas till annan närstående person – så som en mor- eller farförälder alternativt en annan vuxen familjemedlem.

Jobbskatteavdrag för föräldrar

Många svenska hushåll har fått det ekonomiskt bättre under de senaste 20 åren. Men utvecklingen har varit betydligt bättre för hushåll utan barn än med. År 1995 skilde medianinkomsten mellan sammanboende 35-49 år och tre-(eller flerbarnsfamiljer) 93300 kronor. År 20113 var motsvarande skillnad 144 300 kronor (i 2014 års priser). Därför föreslår vi ett jobbskatteavdra för föräldrar på 500 kr per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar/vårdnadshavare arbetar blir skattesänkningen 1000 per månad.

Barnomsorgspeng

Vi vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. Barnsomsorgspengen ska uppgå till 6 000 kronor per barn och månad och betraktas som inkomst och vara skattepliktigt.

Höjt bostadsbidrag

För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kronor för familjer med ett barn, 425 kronor för familjer med två barn och 600 kronor för familjer med tre barn.

Föräldrastöd och föräldrarådgivning

Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Stöd till föräldrarna är också ett stöd till barnen. När ett par blir föräldrar för första gången vill vi därför att de får en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill eller har behov. Tillsammans med denna check ska information finnas som beskriver vad familjerådgivningen kan erbjuda.

 

Årsmöte 2017

Kristdemokraterna i Laholm hade årsmöte måndagen den 13/2 kl 19:00 i Missionshuset, Ryssgatan 11, Laholm.

Den nya styrelsen år 2017

 

Henry Eldehag slutade som kassör efter 11 år  och avtackades av ordföranden Lars Gustafsson.

Henry avtackas som kassör

 

 

Paul Paulsson slutar som styrelseledamot och efterträdes av Jörgen Nilsson.  Sandra Bengtsson invaldes i styrelsen och efterträder Henry som kassör.

Paul avtackas av Lars

 

 

 

 

 

 

 

Lite bilder från fikat.

Årsmöte

 

 Årsmöte 15/2 i Missionshuset

Mötet öppnades av ordföranden Lars Gustafsson som hälsade välkommen och som inledning höll socialnämndens ordförande i Halmstad Ella Kardemark ett anförande. Två nya ersättare i styrelsen invaldes, Sandra Bengtsson och Jenny Danfors vilka vi hälsar välkomna.

 

Ella Kardemark

Ella Kardemark

DSC00337DSC00336DSC00328

KD nytt Höstnummer 2015

loggaSmall

Kristdemokraterna Laholm

Detta är ett dubbelnummer, som avser sommarens och höstens aktiviteter för Kristdemokraterna i Laholm och även information från händelser på riksnivå.

Som de flesta av er säkert känner till har Kristdemokraterna under sensommaren och hösten kommit i medias fokus. Sällan har ett beslut på Kristdemokraternas riksting fått så stor uppmärksamhet och inrikespolitisk betydelse som skedde vid rikstinget i Västerås i slutet på september. Med stor majoritet beslöt rikstinget att Kristdemokraterna ska lämna Decemberöverenskommelsen.  Decemberöverenskommelsen var frivillig och avsåg en överenskommelse mellan allianspartierna och regeringspartierna. Den innebar att oppositionen i riksdagen inte skulle fälla en minoritetsregering budget i Riksdagen oavsett vilka partier som bildar majoritet. Överenskommelsen tillkom i hast vid jultiden förra året, som en lösning på den parlamentariska kris, som orsakades av att Sverigedemokraterna meddelat att de kommer att fälla vilken budget som helst. Därmed skulle minoritetsregeringar i praktiken försvåras.

Rikstingets majoritet ansåg att nuvarande regeringspartier hade missbrukat överenskommelsen, bland annat genom att Vänsterpartiet, som inte ingår i regeringen fått orimligt stort inflytande över Budgetpropositionen. Därutöver fanns inga riktlinjer i överenskommelsen, som definierade vilka förslag som kunde föras in i budgetpropositionen.  Konstruktionen med denna typ av överenskommelse är också tveksam ur ett väljarperspektiv, där varje regering bär ansvaret för den förda politiken. Rikstingsombuden från Halland var eniga om att rösta för en avveckling av överenskommelsen.

Redan några timmar efter rikstingets beslut meddelade övriga allianspartier att Decemberöverenskommelsen har fallit. Kritiken mot överenskommelsen har också varit stark bland medlemmar i andra allianspartier, särskilt hos Moderaterna.

Den nya situationen kommer inte att ha någon betydelse för höstens Budgetproposition, utan denna kommer att antas av Riksdagen.

En annan stor och högaktuell politisk fråga är de stora flyktingströmmarna till Europa och Sverige. Den sedan länge pågående konflikten i Mellanöstern och särskilt Syrien har nu fått mycket omfattande konsekvenser. Resultatet är en flyktingström, som inte setts sedan andra världskrigets dagar är nu en realitet. Hundratusentals människor tar sig nu till Europa undan krig med hopp om en bättre framtid för sig och sina familjer. Utmaningen för EU-länderna är stor behoven av samordning har aldrig varit större. Länder som Sverige och Tyskland har i dagsläget ett mycket stort asyltryck för människor som söker en fristad.

Kristdemokraternas förre partiledare Göran Hägglund presenterade redan i början av året några förslag för att möta en kommande kris, bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd och bättre möjligheter att kunna komma in på arbetsmarknaden för nyanlända. Vår nya partiordförande Ebba Busch Thor har fortsatt kristdemokraternas arbetet med fokus på migration och integration.

Som ett resultat av den flyktingkris och dess utmaningar, som även Sverige står inför, har regeringen inbjudit övriga partier till förhandlingar. Förhandlingarna har resulterat i en överenskommelse med 20 punkter.  I överenskommelsen ingår bland annat tidsbegränsade uppehållstillstånd, utvidgade RUT-tjänster mer resurser till kommunerna och krav på alla kommuner att ta emot asylsökande.

Laholms kommun kommer liksom övriga svenska kommuner att påverkas av flyktingsituationen, särskilt när det gäller integration. Laholm erhåller idag statsbidrag på sammanlagt 40 miljoner kronor som ersättning för kostnader för flyktingmottagande. Dessa medel fördelas på respektive nämnders budgetar. I den ovan redovisade överenskommelsen ingår ett extra bidrag till kommunsektorn för innevarande år med 10,7 miljarder kronor. Hur stor del av dessa som tillfaller Laholm är ännu inte klart.

På det lokala planet har avdelningen arrangerat ett antal aktiviteter för medlemmar.

Den 4 augusti besökte fullmäktigegruppen asylboendet Lilla Nybo i Lilla Tjärby tillsammans med kristdemokraten Mikael Anefur. Mikael har stora kunskaper om hemlöshet från sitt arbete som förra regeringen samordnare för hemlöshet.  Verksamhetsansvarige Mikael Brixius informerade om verksamheten och tillfälle att tala med nyanlända ungdomar gavs också.

På kvällen utdelades Vitsippspriset till Jenny Gustafsson, verksam i föreningen Laholm utan gränser. De medlemmar, som valt att komma, fick också ta del av Mikael Anefurs kunskaper och erfarenheter från sitt arbete med utanförskap. Arrangemanget uppmärksammades av lokalmedia.

Den 10 augusti besökte vid Kvarnen i Knäred, där Roland Davidsson berättade om historien och renoveringen av Kvarnen. Roland informerade också om den nu aktuella nya bron över Krokån.  Efter korvgrillning bjöd Lisbeth Davidsson på fika och berättade om sitt arbete som nämndeman. Ett mycket uppskattat arrangemang.

image004

Den 31 augusti arrangerade lokalavdelningen ett besök hos en mjölkproducent i Veingetrakten, där kristdemokraternas talesperson i jordbruksfrågor, Magnus Oscarsson, medverkade. Magnus har på ett konstruktivt sätt bidragit till att uppmärksamma mjölkböndernas pressade situation. Som ett resultat av arbetet finns nu förslag i riksdagen från Kristdemokraterna att varje mjölkko ska få en ersättning motsvarande 1 000 kronor årligen. Därutöver en rad förslag för att förbättra lönsamheten för mjölkbönder i Sverige. Besöket fick bra medialt genomslag.

Efter besöket hos mjölkproducenten ordnades lunch där medlemma gavs möjlighet att delta. Vid lunchen informerades Magnus om de stora problem för fastighetsägare med enskilda avlopp som finns i kommunen. De senaste kraven på avloppsystem med infiltration innebär att husägarna inte kan finansiera nyinstallationen. Resultatet av samtalen med Magnus Oscarsson blev att en motion inlämnats i riksdagen, där det krävs en översyn och nya ekonomiska regler för att finansiera de nya kraven.

Den 4 september deltog avdelningen på Våxtorp marknad. Förutom möjligheter till medborgarkontakter genom förde vi en enkätundersökning om vad man anser om flyktingmottagning och möjligheter till att förbättra förutsättningar för integration i kommunen. Resultatet blev bra med över 50 enkätsvar. Enkätsvaren kommer att sammanställas som del i underlaget för vårt framtida arbete med integration.

Den 5 oktober inbjöds medlemmar till ett besök på Söderlägets nya förskola, som även har barnplatser för nattetid. Arrangemanget ingick i de tematräffar som samordnas med distriktet i Halland. De närvarande fick se en modern och väl fungerande förskola med engagerad personal.

Efter besöket informerade Monica Williamsson, kommunal samordnare, om hur kommunen arbetar med att kunna ta emot och integrera flyktingar i Laholms kommun.

Distriktets höststämma kommer att hållas i Falkenberg den 5 december kl.10.00. Talare kommer att vara Andreas Karlsson, som är gruppledare för Kristdemokraterna i Riksdagen. Medlemmar som så önskar har möjlighet att närvara.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Från det sakpolitiska arbetet i kommunen kan rapporteras att en av valfrågorna har avgjorts. Det gäller ridhuset i Ahla. Efter flera turer och medial uppmärksamhet har fastighetens sålt. Eftersom det inte bedrevs någon verksamhet, exempelvis ridskola, förelåg ingen anledning för kommunen att äga fastigheten. Fastigheten lämnades ut på öppet anbud och såldes till högstbjudande. Fastigheten såldes till Laholms Ryttarförening för 4,6 miljoner kronor.

Ett nu aktuellt ärende av större betydelse är utredningen om grönområdena utmed kusten. Detta kommer att ha betydelse för kommande bebyggelse utmed kusten samtidigt. Behovet av attraktiva tomter kommer att ha betydelse för befolkningsutvecklingen i kommunen. Utredningen har ännu inte lämnat ett slutförslag. Beslut om planerna för kustområdet kommer att tas någon gång de närmaste månaderna.

Den kommunala ekonomin, som såg ljus ut vid årets början, har fått nya utmaningar. Det är främst socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, som fått ökade kostnader. För barn- och ungdomsnämnden är det främst antalet elever och förskolebarn som ökat.

Inför 2016 kommer den nya regeringens politik att påverka Laholms kommun negativt med både ökade kostnader och minskade intäkter med sammantaget ca 10 miljoner kronor. Ökade kostnader för arbetsgivare att anställa ungdomar och minskade statsbidrag, som utgör de stora posterna.

Glimtar från socialnämnden

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att ställa sig bakom region Hallands förslag till beslut av införande av modellen ”Friare val av hjälpmedel”. Det betyder att individen själv kan köpa och sköta sina hjälpmedel. Detta kommer vara ett erbjudande och ett komplement till det normala föreskrivnings processen.

Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att undersöka möjligheten att införa en omsorgslots för barn och vuxna med funktionsnedsättning i likhet med den som redan finns för äldrelotsen.
Socialnämndens beslut om att införa LOV i hemtjänsten från och med första kvartalet 2016. Socialnämnden beslutar följande inför införandet av LOV: Godkänner förslag gällande – möjligheten till ändring av geografiskt område för utföranden. – en och samma utförare av alla service och omsorgs insatser. – byte av utförare. – anhöriganställning. – icke vals alternativ. – valmöjligheter för brukare i servicelägenheter. – delegerad hälsovård och sjukvårds personal.

Med vänlig hälsning

Sara Unosson ersättare i Socialnämnden
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Välkommen att vara med oss Lördagen den 12 december kl 10-13

Julmarknaden i centrum eller på Torget

Vi bjuder på glögg och samlar in Julklappar till barn vilka

delas ut via Röda korset m. fl.

OBS Paketera ej in dem.

Allt gott till er alla från Styrelsen för KD Laholm

Lars Gustafsson ordförande lars.gustafsson.laholm@gmail.com mobil 070-37 60 411