Trygghet är inte enbart poliser

Trygghet i en kommun handlar om mer än enbart fysisk säkerhet. Ett bra samhälle grundar sig på goda värderingar, som omfattar alla och där alla ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

För kristdemokraterna är samhällets möjligheter att tillgodose invånarnas behov av barnomsorg, skola, äldreomsorg och vård viktiga trygghetsfaktorer. I kommunens uppgift ingår också att verka för företagande, arbetstillfällen och goda kommunikationer.
Laholms kommun är en bra kommun, men med flera utmaningar. Det behövs satsning på förskolor på flera orter. Likaså behövs både upprustning av befintliga skolor liksom nybyggnation i några kommundelar. För oss är satsningar på förskolor i Våxtorp och Knäred överst på vår lista, där vi gärna ser att man utformar dessa som hälsoförskolor. Det behövs även fler dagbarnvårdare för att öka valfriheten och flexibiliteten i barnomsorgen. Bland skolor är nybyggnation av Skottorpsskolan högprioriterad. Vi vill se ökade insatser för att motverka ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.

De senaste åren har visat att nuvarande planering och framförhållning för nödvändiga investeringar bl.a. på förskolor och skolor lider av stora brister. Resultatet är kraftigt fördyrade projekt. På sikt är detta ohållbart för den kommunal ekonomin.

Kristdemokraterna anser att pendeltrafiken på Markarydsbanan med tågstopp i Knäred och Veinge måste startas stegvis så fort som möjligt. Många kommuninvånare på dessa orter är beroende av goda kommunikationer, särskilt för arbetspendling till angränsande kommuner utmed sträckan. Det är även viktigt för utvecklingen av dessa utpekade tillväxtorter. Investeringar på Markarydsbanan är också en miljösatsning.

Vi vill ge alla som fyllt 85 år möjlighet till en plats i äldreboende, gärna i form av seniorboende. Det ska vara möjligt att fatta ett eget beslut när man har hälsan i behåll. Vi vill också uppmuntra alternativa vårdformer i ideell eller privat regi, ex. daglig verksamhet.
Kristdemokraterna anser att det behövs ett äldreboende i kustområdet för de äldre, som vill bo i kvar denna kommundel.

Den fysiska tryggheten i Laholm måste öka med större polisnärvaro. Den senaste tidens trend med eskalerande våld och bilbränder måste brytas. Man måste tryggt kunna vistas på offentliga platser oavsett tid på dygnet.

Jobb och företagande är grunden för all välfärd, även för Laholms kommun. Därför måste utvecklingen av företag i hela kommunen prioriteras, bl a genom att den nya tjänsten som landsbygdsutvecklare ges i uppdrag att delta i detta utvecklingsarbete.
Vi kristdemokrater lovar inte allt åt alla. Men det vi lovar håller vi!

Lars Gustafsson. Toppnamn region syds KD lista.
Toppnamn Laholms kommuns KD lista.

Det behövs satsningar på psykiatrin i Halland!

Kristdemokraterna Halland – Uttalande Distriktsstämman 2018

För Kristdemokraterna är trygghet i vården ett prioriterat område. Det gäller både tillgänglighet och vårdkvalitet på varje nivå. En stor utmaning är den psykiatriska vården och den markant ökade psykiska ohälsan hos barn och ungdomar. Halland är inget undantag. Nyligen visade en undersökning bland landets regioner och landsting att Halland inte uppfyller tillgänglighetskraven inom detta verksamhetsområde. Till detta kommer brister inom specialistvården och långvarigt behov av inhyrd personal. Denna situation är inte hållbar utan fordrar särskilda åtgärder, som långsiktigt svarar upp mot de ökande behoven av olika insatser.

Kristdemokraterna anser att det behövs både ekonomiskt resurstillskott och ett effektivare arbetssätt i specialistvården. En annan tydlig brist idag finns i arbetet att motverka psykisk ohälsa bland unga. Kommunernas ansvar för skolhälsovård och kurativ kompetens samverkar inte med Barn- och ungdomspsykiatrin på ett tillfredsställande sätt i hela länet. Till detta kommer också behov av tillgång till psykologer inom primärvården. Sammantaget leder detta till att många ungdomar inte får hjälp i tid. I sin tur innebär detta en överbelastning i flera led. Region Halland och Hallands kommuner måste ta ett gemensamt krafttag för att överbrygga nuvarande situation i länet!

Kristdemokraterna Halland

Lars Gustafsson, distriktsordförande

Niklas Mattsson, gruppledare i Regionfullmäktige

Skottorpsskolan måste prioriteras!

Laholms kommun står inför ett stort investeringsbehov av skolor och förskolor. Skälen till detta är flera och gäller både försenat underhåll och nybyggnation. Samtidigt har också nyinflyttning och födelseöverskott ökat behovet av en långsiktigt planerad investeringsplan för att kunna svara upp mot verkligheten. Det behövs flera insatser av olika slag för att överbrygga dagens behov av skolor och förskoleplatser.

Ett aktuellt exempel är Skottorpsskolan, som är ännu ett objekt som hamnat i långbänk. Den främsta orsaken är fel i projekteringen, där man inte från början undersökt möjligheterna att bygga en våning ovanpå delar av den befintliga skolan. I efterhand visar det sig att nuvarande byggnadsstomme inte klarar en påbyggnad. Resultatet är ännu mer försening av projektet. Detta får inte upprepas.

I den uppkomna situationen måste det bli rätt från början och projektet måste prioriteras. En satsning på Skottorpsskolan ger en långsiktigt hållbar möjlighet för hela närområdet att få ett väl fungerande skoldistrikt med upptagningsområde, som kan täcka in även kommande behov i Allarp.

Kristdemokraterna Laholm

Årsmöte 2018

Årsmöte för KD i Laholm lördagen den 24/2 kl 10:00

Plats: Missionshuset, Ryssgatan 11, Laholm. Kaffe serveras från 9:30. Utdelning av vitsippspriset.

Välkomna

Marie Svensson får 2017 års vitsippepris

KD-Nytt

Årskrönika 2017  Kristdemokraterna Laholm

2017 blev ett turbulent år i Laholmspolitiken på flera sätt. Många viktiga beslut fattades samtidigt som turerna kring partibyten och nya partier blev större än vanligt. Ett nybildat parti, Medborgerlig samling såg dagens ljus i och med att några representanter för Moderaterna och Centerpartiet lämnade sina egna partier och startade ett nytt parti i kommunfullmäktige.

Den tidigare socialnämnden ombildades och utökades med två platser och fick en ny ordförande. Beslutet i Kommunfullmäktige överklagades och överklagan vann gehör i första prövningsinstans. Kommunstyrelsen har överklagat beslutet till nästa nivå och ärendet kommer att avgöras under 2018.

Året avslutades med ännu en händelse, som resulterade i att chefen för Kultur- och utvecklingsförvaltning sades upp med omedelbar verkan. Under slutet av december framkom att sommarens volleybollturnering blivit 10 gånger dyrare än avsatt budget på 200 000 kronor, där han var ansvarig tjänsteman från förvaltningen och attesterat räkningar från olika håll. Ärendet pågår fortfarande.

Kristdemokraterna har inriktat sitt arbete på att fortsatt driva de politiska frågor vi gått till val på.

Ett av dessa var att tillsätta en landsbygdsutvecklare. Efter tidigare avvisningar av vårt förslag presenterade kommunledningen i höstas ett förslag om att inrätta en kombinerad landsbygdsutvecklare och EU-samordnare. Denna tjänst kommer att knytas till Näringslivsenheten och även arbeta gentemot byalagen och samhällsföreningarna i kommunen. Vi kan därmed boka av ännu en valfråga, som vi vunnit framgång i.

Vi har också inriktat oss på utveckling av förskolorna i Laholm, där vi bl.a. föreslagit att kommunen bör pröva med så kallad hälsoförskola på några orter. Syftet är att hjälpa barn till ett bättre välbefinnande både fysiskt och psykiskt redan i unga år.

En annan större fråga om förskolorna i kommunen rör de ökande behoven av renoveringar och nybyggen av förskolor i Laholms kommun. VI ansåg att förslaget om en ny förskola i Ränneslöv borde samordnas med den befintliga skolan i Vallberga. Förslaget fick inte majoritet i kommunfullmäktige, men några veckor senare presenterades en utredning, vilken visade behovet av en ny förskola i Vallberga. Det är enbart en tidsfråga innan frågan om förskola i Vallberga måste tas upp igen.

Kristdemokraterna drev frågan om att den nya Näringslivsenheten ska omfatta även besöksnäringen och ligga under kommunstyrelsen. Som enda parti i kommunfullmäktige begärde vi votering, vilken vi förlorade. Likväl inkom under hösten ett förslag från Demokrati- och organisationsutskottet om att planeringen av näringslivsfrågor ska ligga under kommunstyrelsen tillsammans med den nya Näringslivsenheten. Därmed kunde vi boka av ytterligare en valfråga.

Ytterligare en viktig fråga är pendlingstrafik på Markarydsbanan med tågstopp i Knäred och Veinge. Denna fråga aktualiserades under hösten och är nu under arbete. Kristdemokraterna vill att trafiken ska komma igång stegvis och så snart som möjligt. I denna fråga har samarbetar med Kristdemokraterna i Markaryd.

Vid Hallandsdistriktets nomineringsstämma tilldelades representanter från Laholmavdelningen plats på vallistorna till riksdags- och regionvalet. Helene Nilsson erhöll femte plats på riksdagslistan och Lars Gustafsson förstaplatsen på den södra regionvalslistan. Laholm fick också fler representanter på listorna bl.a. Sara Unosson, Jörgen Nilsson och Lisbeth Davidsson.

2017 var ett aktivt år med många händelser. Valåret 2018 kommer att innebär stora arbetsinsatser och förhoppningsvis ett bra valresultat vid valet i september.

Vi kommer att ha vårt årsmöte 2018 den 24 februari i Missionshuset, då vi även ska fastställa vallistan för kommunvalet i september.

Lars Gustafsson   Ordförande Kristdemokraterna Laholm

Telefon 070-376 04 11

lars.gustafsson.laholm@gmail.com

Följ oss på hemsidan: wp.kristdemokraterna.se/laholm

Facebook: Kristdemokraterna Laholm

Stoppa sveket i välfärden mot våra äldre

Kristdemokraterna vill bygga ut äldre- omsorgen med fler platser i särskilt boende genom att införa en äldreboendegarati för alla som fyllt 85 år.

Debatt HP 31/8. Britt Pahlin i Kramfors är 96 år. Hon vill flytta till ett särskilt äldreboende, men hennes kommun ansåg att hon inte hade rätt till en plats. När förvaltningsrätten gav Britt rätt till en plats överklagade kommunen. Först när medierna uppmärksammade situationen meddelade kommunen att Britt kommer få en plats.

Britt Pahlin är inte ensam. Över 5000 personer fick vänta i mer än tre månader på en plats förra året trots att deras kommun beslutat att de skulle få plats. Utöver dem tillkommer alla, som Britt, som vill ha en plats men som bedöms för friska för att få en.

Köerna och kommunernas hårda biståndsbedömningar har sin grund i ett strukturellt problem. Det finns för få platser i särskilt boende. Och värre kommer det att bli.

Bristen beräknas öka med 20 000 platser till 2030. Det kommer att leda till ännu längre köer och ännu tuffare biståndsbedömningar från kommunernas sida. Bristen på äldreboenden och en god omsorg är ett välfärdssvek mot den äldre generation som jobbat och byggt vår välfärd under årtionden. Politikerna måste ta ett ansvar för att vända utvecklingen och se till att det finns platser för våra äldre och att de äldre i ökad utsträckning själva kan bestämma när det är dags att flytta till särskilt boende.

Kristdemokraterna vill införa en äldreboendegaranti som innebär att alla som fyllt 85 år själva ska bestämma när man flyttar till äldreboende oavsett hur kommunens biståndsbedömning ser ut.

Vi föreslår också en äldreboendemiljard, som innebär att kommuner som ger äldre plats i särskilt boende i tid får dela på en miljard kronor. Vi vill också förstärka investeringsstödet för äldreboenden och förändra den kommunala kostnadsutjämningen så att kommuner med många personer över 85 år och höga kostnader ska få högre ersättning.

Kommuner som flagrant misslyckas med att ge äldre boendeplats måste också straffas hårdare genom högre vitesbelopp.

Utöver dessa åtgärder måste vi snarast stärka äldres ekonomi och därmed deras möjligheter att bo tryggt, inte minst för dem med de lägsta pensionerna. Därför föreslår vi höjt bostadstillägg för pensionärer, med 300 kronor per person för sammanboende och 500 kronor för ensamboende. Vi vill också höja taket i bostadstillägget till 7500 kronor för ensamboende och 3750 för sammanboende. Dessutom är det hög tid att slopa skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer.

Idag pågår ett välfärdssvek mot våra äldre. Vi kristdemokrater är beredda att agera. Vårt välfärdslöfte är att den som levt ett långt liv i vårt land och behöver äldreboende ska få en plats i tid.

Ebba Busch Thor (KD), partiledare

Larry Söder (KD), riksdagsledamot Halland

Lars Gustafsson (KD), partidistriktet Halland

Våra hjärtefrågor

Familjen

 • Jobbskatte avdrag för föräldrar.
 •  500 kr per förälder med barn 0-3 år
 • Barnomsorgspeng.
 •  För barn i egna hemmet, 6000 kr per månad
 • Flexibel föräldraförsäkring.
 • Överlåtelse av dagar till närstående, vi vill inte styra över familjerna
 • Höjt bostadsbidrag.
 • För barn delen till 350 kr för ett barn, 425kr för två barn, 600kr för tre barn
 • Mindre barngrupper.
 • Vi satsar 250 miljoner kr per år, för att barngrupperna på förskolan ska vara högst 12 barn
 • Föräldrastöd och familjerådgivning.
 • Det offentliga ska inte ta över förädlarnas råd, utan erbjuda hjälp med en gratischeck till familjerådgivning

Jobb och äldres ekonomi

 • Introduktionsanställningar.
 • En ny anställningsform där 75% av tiden är arbete, och 25% lära-sig-jobbtid, personen får träning i jobbet och utbildning i 5år
 • Jobbskatteavdrag och sänkt löneskatt för äldre.
 • Vi vill ta bort den särskilda löneskatten för äldre, vilket skulle minska kostnaden att anställa någon över 65 år med en åttondel
 • Slopad pensionärskatt.
 • Vi vill avskaffa pensionärskatten, pensionen är uppskjuten lön
 • Dubbla jobbskatteavdrag.
 • För unga under 25 år som kommer i9från en lång sjukskrivning eller arbetslöshet, eller nyanlända under de första 5 åren i Sverige, fullt upp till 18000kr i arbetsinkomst därefter trappas av till 26000kr
 • Storsatsning på yrkes Vux.
 • Vi vill skapa över 18000 ny platser de närmaste fyra åren för att tillgodose marknaden
 • Förbättrat RUT-avdrag.
 • Vi vill återinföra RUT avdraget till 50000kr pre person, och vi vill även att det utökas till, tvätteritjänster, lättare service tjänster samt omsorg om t ex. personer med funktionsnedsättningar

Vård och omsorg

 • Statligt ansvar för sjukhusvården.
 • Vi föreslår att staten tar ett samlat ansvar för den mest avancerade sjukhusvården
 • Äldreboende garanti.
 • Vi vill införa en garanti för den som är över 85 år att om den personen vill så ska det finnas plats på ett serviceboende
 • Vårdserviceteam.
 • Ett team som ska kunna hjälpa till och avlasta dom som har en längre utbildning, vi vill även att medarbetare med en utbildning ska kunna få möjlighet att vidareutbilda sig.
 • Hemtagningsteam.
 • För att underlätta hemtagning ifrån sjukhus där det ska finnas personal som hjälper till med mat, läkemedel och göra en första anpassning av boendet
 • Återinföra kömiljarden.
 • Enligt SKL har köerna ökat och vårdgarantin har försämrats, vi vill inte att patienterna ska behöva vänta längre på sin vård, därför avsätter vi 1 miljard till kömiljarden
 • Säkra LSS.
 • Vi vill se till att personer med rätt till LSS får sitt stöd utan att det jagas enskilda timmar och minuter, för den som behöver det ska inte bara överleva utan faktiskt kunna leva på sin ersättning
 • Stärkt primärvården.
 • För den som är sjuk så är ett läkarmöte senast nästkommande dag ett måste, därför satsar vi på primärvården, vi vill även att vårdcentraler och jourläkarmottagningar ska ha öppet kvällar och helger för att minska trycket på akutmottagningarna

Trygghet

 • Kraftfull satsning på Svensk polis.
 • Vi föreslår att 10000 fler polisanställda, samt bättre arbetsvillkor och lön
 • Öka det brottsförebyggande arbetet.
 • För att kunna minska att människor hamnar i kriminalitet vill vi förstärka samarbetet mellan polis och socialtjänst, samt mellan skola, förälder och polis genom en förstärkt lokalpolis verksamhet
 • Motverka våldsbejakande extremist.
 • För att göra detta så förstärker vi resurser till säkerhetspolisen för att dom ska kunna göra jobbet med att kartlägga och bekämpa terrorism
 • Brottsutsattas behov i fokus.
 • Vi vill att det ska bli lättare att få stöd om rättsprocessen, och vad som händer i det enskilda fallet, vi vill även förstärka medel till brottsofferjourerna
 • Motverka Hedersbrott.
 • Vi vill införa hedersbrott som en särskild     brottsrubricering, vi vill även ha en speciell enhet för att hjälpa flickor och pojkar som riskas att giftas bort mot sin vilja
 • Strängare straff för vålds och sexualbrott.
 • Vi vill se stängare straff när brottet sker mot mänskor, som t ex våld och sexualbrott, vi vill även att dom brott som dokumenterar sexövergrepp mot barn bör flyttas till det kapitel i Brottsbalken som behandlar sexbrott

 

Valmons förskola april 2017

Yrkande:

En fyraavdelningsförskola ska byggas i Vallberga istället för rivning och nybyggnation av Vallmons förskola i Ränneslöv

2013/2014  arbetades fram förslag till förändrad organisation inom förskola och skola.

Då var bl. a målsättningar att

 • Skapa ett effektivare lokalanvändande
 • Förbättra kvalitén och skapa god arbetsmiljö
 • Skapa goda förutsättningar för den  pedagogiska utvecklingen
 • Personalplaneringen skulle underlättas

Visst har vi samma målsättningar fortfarande

Okt 2014 höll jag ett anförande här i lokalen om Dalkullas flytt till Knäreds skolan. Ett flertal av er ledamöter tackade efteråt. Förslaget röstades igenom men på grund av andra orsaker har beslutet ej verkställts. ( Nu hoppas jag verkligen att det inom snar framtid blir  en ny förskola i anslutning till skolan där.)

Vi Kristdemokrater har samma argumentation idag. Närhet , trygghet, samordning kring  personal och rekrytering, bättre samverkan kring övergångar etc. Det förvånar mig att så många har en annan syn på saken kring närhet förskola- skola

Låt oss SE till barnen bästa ge dem möjlighet att bygga relationer som skapar trygghet i både lek och lärande och  med bra övergångar.

Skapa ett effektivare lokalanvändande…….  Skulle det möjligtvis framöver bli en övertalighet i lokaler är det betydligt lättare  att ha dem i anslutning till skolan.Vi kan väl inte bygga lokaler som redan är fullbokade innan det ens är färdigt.

I årsredovisningens står det att vi i framtiden behöver skära bland kostnader för att nå våra mål.

Som sagt …..Vi behöver fatta kloka långsiktiga beslut även om det tar lite längre tid.

Bifall till vårt yrkande

Kommunfullmäktige mars 2017

Ärende : rivning och nybyggnation av Vallmons förskola

Redan 2010 slog verksamhet larm om hälsoproblem i lokalerna. Långt ärende. Med egen erfarenhet av verksamhet, barnen och föräldrarnas perspektiv yrkar vi på (Återremiss) och att utreda byggnation av ny förskola i anslutning till skolan i Vallberga. Jag har en viss förståelse av Ränneslövsborna reaktion och föräldrar som bor på orten. Naturen i närområdet i Ränneslöv är fantastiskt. Den flyttar vi inte på . Fri tillgång för barnfamiljer och andra finns fortfarande. Men argumenten för vårt yrkande väger tyngre

Dels har jag flera års erfarenhet av förskola och fritidshem, har haft kontakt med verksamheten, besöker ofta förskolor och skolor i egenskap som kontaktpolitiker   och inte minst när det gäller ur barnen perspektiv så kan vi inte rösta på något annat sätt.

Fördelar med Vallmons Förskola i närhet av Vallberga skolan är: Tillgång Gymnastiksal

 • Övergång från förskolan till förskoleklass blir smidigare. Tidigare besökte Vallmons förskola skolan vid endast ett besök. Pris taxiresa 2000 kr. Resterande två besök blev i föräldrars regi. Med förskolan i närheten kan barnen få besöka klassrummet, testa bänken 1 ggr i veckan under vårterminen före. Detta görs idag i våra områden där närhet finns. Rastaktiviteter tillsammansIdag finns ett skolbibliotek. I framtiden kan det kanske utvecklas så den även blir användbar i förskolan. Vem vet…
 • Även skolan får fördelar – Skolbarnen kan besöka förskolan ex. läsa för dem
 • Utemiljön är i anslutning till skolgården / idag endast ett staket emellan
 • Stora samordningsvinster för verksamheterna när det gäller fritids/ förskola, tidiga morgnar och sena em. tider och inte minst på loven
 • Vallbergaskolan är också en övningsskola med nära samarbete med Högskolan Halmstad. Studenter kommer med ny forskning och ur rekryteringssynpunkt kan praktiktiden ha stor betydelse. I förlängningen kan även förskola vara en del i detta projekt.
 • Barn på förskolan som har speciella behov t.ex. en elevassistent. Samma person kan då mycket enkelt även följa med till skolan. Har förskolan behov av specialpedagoger och elevhälsoteam är närheten till skolan av betydelse.
 • Föräldrarna lämnar och hämtar på en enda plats.
 • Hemma i Knäred bedrivs förskola/skola på 4 platser. Både föräldrar och personal har vid ett flertal tillfällen påpekat vilka problem det skapar. (Även här behövs en lösning. Fortsättning följer…… )
 • Leverans av lunchen blir på en enda ort.

Vi Kristdemokrater hoppas att vi även i fortsättningen kan läsa på kommunens hemsida om Vallmons förskola följande citat

Vallmons förskola ligger i natursköna Vallberga en liten bit utanför Laholm. Förskolan är en förskola med tre avdelningar som erbjuder barnen en underbar miljö att vara i, kombinerat med mycket engagerade pedagoger- med andra ord en miljö att trivas i.

På varje avdelning arbetar välutbildade pedagoger som har ett stort engagemang och sitt hjärta i verksamheten, där vi bedriver en mycket inspirerad pedagogik   //slut citat.

Om….. beslutet blir som förslaget från Kommunstyrelsen är att Kommunfastigheter får i uppdrag att beställa byggnation av vallmons förskola i enlighet med projekteringen. Är det optimalt. En ny byggnad med ritningar från den gamla förskolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolor en utmaning för Laholm

Insändare april 2017

Behoven av förskolor växer i Laholms kommun. På flera orter är behoven inför framtiden så stora att man måste dimensionera dagens byggnationer för att svara upp mot dessa kommande behov.

Det mest aktuella exemplet är beslutet om en ny förskola i Vallberga-Ränneslövsområdet. Vid nästa kommunfullmäktige ska ett beslut fattas, där förslaget är att bygga en ny förskola med tre avdelningar i Ränneslöv. Bakgrunden är en mångårig process, som började med en planerad tillbyggnad av ett personalrum till befintliga lokaler, och som nu slutat med ett förslag om en helt ny förskola.

I detta nya läge har vi Kristdemokrater kommit fram till att det är långsiktigt bättre att placera en ny förskola med fyra avdelningar vid Vallbergaskolan. För detta finns flera goda skäl. Den planerade förskolan i Ränneslöv kommer redan vid invigningen vara fullbelagd och behov om fler avdelningar i området är enbart en tidsfråga. Det finns också flera vinster med att sammanföra förskolan och grundskola både ur ett barn- och föräldraperspektiv. Närheten till skolan en samverkansvinst personalmässigt, inte minst ur rekryteringssynpunkt.  För barn med speciella behov som ex. har elevassistent blir möjligheterna större att assistenten kan följa med till skolan. Dessutom är närhet till syskon i flera fall en trygghet. Inskolningen från förskolan till förskoleklass förenklas betydligt, med möjlighet till fler besök. Vid gemensamma rastaktiviteter kan exempelvis skolbarnen läsa för förskolebarnen. Hämtning och lämning av barn i förskola och skola sker på samma plats. Låt oss se till barnens bästa- Bygg en ny förskola i Vallberga.

Lars Gustafsson

Helene Nilsson KD Laholm

Vårstämma & temakväll 27/3 2017

 

Tuve Skånberg – pratade om aktuella politiska frågor

Fyra prioriterade områden

 • Problem och utmaningar i människors vardag
 • Skapa goda värden
 • Reformer som ger märkbar effekt
 • Öka tilliten och tryggheten samt stärka samhällsgemenskapen

Äldre, vård och omsorg

 Stänga skattegapet mellan löntagare och pensionärer.

Pension är uppskjuten lön – inte bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar. Det bör därför beskattas som arbetsinkomst. En pensionär med en pension på 18 000 kronor får med vårt förslag 463 kronor mer i plånboken varje månad och en pensionär med pension på 22 000 får 726 kronor.

Förstatligande av avancerad sjukhusvård

Träning ger färdighet, så också i sjukvården. Därför behöver vi samla kompetens så att den avancerade sjukvården bedrivs på färre och mer specialiserade platser än i dag. Det team som gör ett ingrepp ska vara vana vid att göra just det ingreppet. Kvantitet ger helt enkelt förutsättningar för bättre kvalitet. Vi vill genomföra en omfattande sjukvårdsreform.

Äldreboendegaranti

Många äldre vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Men det finns också en stor grupp äldre som upplever otrygghet och ensamhet och därför behöver en annan boendeform. Vi vill därför införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats på ett särskilt boende, trygghetsboende eller serviceboende när och om de så vill.

Kompetent och engagerad personal i äldreomsorgen

Vårdpersonalen behöver också avlastas genom att ha särskild personal i form av vårdserviceteam. Vi vill även införa hemtagningsteam. Det innebär att personal finns från att hemgången planeras, vid behov följer med hem, ordnar med mat och läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet.

Jobben

Introduktionsanställningar

Kristdemokraterna föreslår en helt ny anställningsform – introduktionsanställningar – vilket bygger på 75% av arbetstiden är arbete och 25% är lära sig jobbet-tid. Personen får på så sätt träning och utbildning för att efter hand (max 5 år) kunna få full lön. Anställningsformen gäller inte jobb som kräver eftergymnasial utbildning eller där lägsta kollektivavtalsenliga lön är över 22 000 kronor/månad.

Dubbla jobbskatteavdrag

Vi föreslår en skattelättnad för personer som kommer från långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, för unga under 25 år och för nyanlända under de fem första åren i Sverige. Det dubbla jobbskatteavdraget ges fullt ut upp till arbetsinkomster på 18000 kronor och trappas sedan successivt av för månadsinkomster upp till 26 000 kronor.

Återinför RUT-avdrag

Många unga och nyanlända får sina första jobb inom någon del av tjänstesktorn där en viktig del är hemserviceföretag. Hela 25 procent av de sysselsatta hos dessa företag är under 26 år, 47% av alla anställda är utlandsfödda och 60% saknar gymnasieutbildning. Vi vill återföra takbeloppet för RUT-avdraget till ursprungsnivån på 50 000 kronor per person samt att det återigen ska omfatta matlagning i hemmet.

Trygghet 

Kraftfull satsning på svensk polis

Polisen i kris och har inte resurser nog och tvingas nedprioritera alltifrån vardagsbrottslighet till grövre brottslighet. Det är också en myndighet med anställda som säger upp sig och tar andra jobb på grund av dålig lön och missnöje mede ledning och arbetsförhållanden. Nu måste skutan vändas och därför arbetar Kristdemokraterna för en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 2 600 nya polisanställda.

Motverka våldsbejakande extremism

Den våldsbejakande islamismens ökade aktivitet i Europa innebär att Sverige måste förstärka sin beredskap och förebygga, bemöta och bekämpa terrorism. Sverige har tidigare varit relativt förskonat ifrån terrorism men nu befinner vi oss i ett läge där vi vet att det finns människor med förmågan och viljan att genomföra terrorangrepp mot västvärlden. Döm den som ger sig av för att strida för terrororganisationer liknade IS för landsförräderi. Det måst vara kännbara straff för den som medverkar till terrorattacker.

Brottutsattas behov i fokus

De som drabbas av brott ska få stöd och hjälp till upprättelse. Till exempel information om hur rättsprocessen går till, vilka möjligheter till stöd i processen som finns och bli underrättade om vad som sker i det enskilda ärendet.

Utvisa sexualförbrytare

Personer som söker asyl i Sverige bör vid sexualbrott få avslag på asylansökan och snabb avvisning ur landet. För personer med uppehållstillstånd bör utvisning också bli en betydligt vanligare rättsverkan. Det finns de som vill göra detta till en fråga om etnicitet. Det är inte det. Det är en fråga om kultur och värderingar. Vi har kämpat hårt de senaste hundra åren för att bygga ett jämställt samhälle. Vi är inte framme än men kan inte se på när utvecklingen går åt bakåt.

Motverka hedersvåld

 • Vi vill inrätta en särskild enhet inom polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.
 • Inför hedersbrott som egen brottsrubricering.

Familjen

Flexibel föräldraförsäkring

Vi säger ja till flexibilitet och nej till tvångskvotering, vi vill också göra föräldraförsäkringen med flexibel så den passar fler familjer. Vi vill att alla dagar ska kunna fördelas fritt mellan föräldrarna och även överlåtas till annan närstående person – så som en mor- eller farförälder alternativt en annan vuxen familjemedlem.

Jobbskatteavdrag för föräldrar

Många svenska hushåll har fått det ekonomiskt bättre under de senaste 20 åren. Men utvecklingen har varit betydligt bättre för hushåll utan barn än med. År 1995 skilde medianinkomsten mellan sammanboende 35-49 år och tre-(eller flerbarnsfamiljer) 93300 kronor. År 20113 var motsvarande skillnad 144 300 kronor (i 2014 års priser). Därför föreslår vi ett jobbskatteavdra för föräldrar på 500 kr per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar/vårdnadshavare arbetar blir skattesänkningen 1000 per månad.

Barnomsorgspeng

Vi vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. Barnsomsorgspengen ska uppgå till 6 000 kronor per barn och månad och betraktas som inkomst och vara skattepliktigt.

Höjt bostadsbidrag

För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kronor för familjer med ett barn, 425 kronor för familjer med två barn och 600 kronor för familjer med tre barn.

Föräldrastöd och föräldrarådgivning

Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Stöd till föräldrarna är också ett stöd till barnen. När ett par blir föräldrar för första gången vill vi därför att de får en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill eller har behov. Tillsammans med denna check ska information finnas som beskriver vad familjerådgivningen kan erbjuda.