Vår politik

Valsedel till kommunfullmäktige
Valsedel till landstinget
Valsedel till riksdagen


 

Punkt för punkt – Kommunpolitiskt program för Kristdemokraterna Lidingö
Programmet går att ladda ned i sin helhet som PDF-fil här: Kommunpolitiskt program KD Lidingö


Kristdemokraterna Lidingö har sin utgångspunkt i kristdemokratins grundläggande värderingar: våra rötter i kristen tradition, alla människors lika värde, medmänsklighet och familjens och andra nära gemenskapers fundamentala betydelse. Men också att politiken aldrig får bli klåfingrig. Alla beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå och så nära berörda människor som möjligt. Endast sådant som uppenbart är nödvändigt eller blir bättre av gemensamma beslut i kommunfullmäktige ska hanteras den vägen.

Lidingö är en fantastisk plats att bo på och i det stora hela en välskött stad. Våra skolor visar bra resultat jämfört med andra kommuner i Sverige, vår äldreomsorg tillhör en av rikets bästa och vi har ett rikt föreningsliv som kommer många Lidingöbor till del. Mycket kan dock bli ännu bättre.


Skola och förskola – Vår viktigaste uppgift!

Vi vill:

 • Minska grupperna och öka kvalitén i förskolan.
 • Öka valfriheten för småbarnsfamiljerna, behåll vårdnadsbidraget och stärk familjedaghem.
 • Behålla de öppna förskolorna.
 • Ge duktiga lärare hög lön och möjlighet att utvecklas i sitt yrke.
 • Minska den administrativa bördan för lärarna.
 • Höja statusen på läraryrket.
 • Fler vuxna bland eleverna i skolan.
 • Skapa en lugn studiemiljö som uppmuntrar till bildning och lärande.
 • Minska skolans kostnader för lokalerna.
 • Säkerställ ett gott ledarkap i skolan.
 • Införa mer fysisk aktivitet på skoltid.

Stöd och omsorg – till alla Lidingöbor efter behov

Vi vill:

 • Garantera valfriheten för de äldre.
 • Förenkla biståndsbedömningen.
 • Höja hemtjänstpengen.
 • Göra det kommunala pensionärsrådet till remissinstans.
 • Förbättra livskvaliteten för dem som bor på Lidingös äldreboenden.
 • Trygga framtiden för servicehusen och Lidingö Hospice.
 • Bygga ett Tor två i Centrum/Torsvik.
 • Utveckla anhörigstödet.
 • Utreda Ö-gruppens verksamhet för ett ökat brukarfokus.
 • Arbeta tillsammans med föreningslivet för att erbjuda alla med funktionshinder en aktiv fritid.
 • Verka för ett bättre och nära ledarskap inom Lidingö stad.

Kultur- och fritid – en del av Lidingös attraktionskraft

Vi vill:

 • Införa mer skäliga hyror för öns föreningar.
 • Se över stadens fastigheter så att lokalerna är ändamålsenliga.
 • Utveckla Gångsätra med ny bassäng och multisporthall.
 • Rädda Breviksbadet.
 • Utveckla Lidingövallen och bygga en utomhusscen.
 • Införa en kulturmiljon på Lidingö.
 • Vårda Lidingös unika historia och kulturarv.
 • Införa en pengapott för föreningar som bidrar till en mer aktiv fritid för äldre.
 • Verka för en ny småbåtshamn på Lidingö.
 • Fortsätta att rusta upp badplatserna längs med Lidingös strandlinje.

Socialt arbete på Lidingö – en självklarhet

Vi vill:

 • Stoppa åtstramningarna i Lidingös sociala arbete.
 • Säkerställa att socialförvaltningen erhåller tillräckligt med resurser.
 • Utöka det drogförebyggande arbetet tillsammans med föräldrar och föreningar.
 • Tillskapa fler sommarjobb för unga.
 • Sänka avgiften till familjerådgivningen.
 • Bygga ett nytt bostadshotell.

Natur, miljö och infrastruktur – bibehålla Lidingös särart

Vi vill:

 • Säkerställa Lidingös framtid som en grön ö.
 • Vårda vår skog på ett ekologiskt hållbart vis med rekreationsvärden som utgångspunkt.
 • Anlägga olika skogsvägar för olika ändamål samt göra skogen mer lättillgänglig.
 • Fortsätta med ett aktivt miljöarbete.
 • Bygga ut och förbättra cykelvägarna för en ökad säkerhet.
 • Arbeta för en infartsparkering i Ropsten.
 • Säkerställa att Lidingö slipper parkeringsavgifter.
 • Förbättra skyltningen.
 • Permanenta och utveckla kollektivtrafiken på vattnet.
 • Skapa trevliga hållplatser som är trygga under hela dygnet.
 • Arbeta kontinuerligt med tillgängligheten på Lidingö.
 • Skapa mindre infartsparkeringar och cykelställ längs med Lidingöbanan.
 • Koppla ihop Lidingöbanan med Spårväg city.
 • Förbättra snöröjningen på Lidingö.

Stadens utveckling – Utveckla på Lidingövis

Vi vill:

 • Garantera att Lidingös kulturhistoriska bebyggelse vårdas och respekteras vid nybyggnation.
 • Värna Lidingös grönområden.
 • Möjliggöra för naturlig förtätning genom snabbare ärendehantering.
 • Säkerställa att alla boendeformer finns representerade.
 • Säkerställa att Centrum/Torsvik utvecklas på en lagom nivå med Lidingökaraktär.
 • Däcka över mellan broarna vid Torsviks torg.
 • Säkerställa ett välfungerande centrum även framöver.
 • Utveckla Lidingös lokala stadsdelscentra.
 • Utveckla bostäder på gamla industritomter som inte längre lämpar sig för kommersiella ändamål.
 • Garantera nyanlända på Lidingö en bostad och väg in i det svenska samhället.
 • Förbättra skötseln av Lidingöhem AB.
 • Att Lidingöhems kassa ska komma Lidingöborna till del.

Skatter och ekonomi – Grunden för ett fungerande samhälle

Vi vill:

 • Öka respekten för Lidingöbornas skattepengar.
 • Satsa på stadens kärnverksamheter.
 • Göra en översyn av stadens fastighetsförvaltning.
 • Sänka skatten när ekonomin tillåter.

Företagande och Näringsliv – Lidingö i en växande region

Vi vill:

 • Förbättra staden ärendehantering för bygglov och detaljplaneändringar för att underlätta för handlare som vill utöka sin verksamhet.
 • Bevara de lokala centra som finns på Lidingö.
 • Förbättra infrastrukturen för småföretag på Lidingö.