Dags att nominera till kommunlistan 2018

 

Till alla Kristdemokrater i Linköpings kommun

Linköping 2017-05-15

Nu kan du kandidera eller nominera till Linköpings kommunlista!

Vi ber dig tänka till om du själv eller någon i din bekantskapskrets skulle vara lämplig att stå med på vår lista. Kanske känner du någon som delar de kristdemokratiska värderingarna men ännu inte är medlem? Vi är intresserade av att få en bredd på listan beträffande yrke, ålder, kön, stadsdel etc.

Det är viktigt att Kristdemokraterna får ett större utrymme i Linköpings kommun, då vi tror att samhället blir bättre med ett brett genomslag av vår politik.

Skicka dina nomineringar till sredeen@gmail.com

Nomineringsperioden pågår mellan 15 maj och 14 augusti.
Kommunlistan kommer fastställas på ett extra medlemsmöte 11 december.
Alla medlemmar har rätt och möjlighet att nominera kandidater.

Med vänliga hälsningar

Stefan Redéen (sammankallande nomineringskommittén)
Lillemor Hejdegard
Samuel Holm
Ingegerd Widmark

Familjedag lördag 20 maj

 

Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

FAMILJEDAG

Lördag 20 maj kl. 11.00-14.00
Lilla torget, Linköping

• Utdelning av Vitsippspriset
• Tal av Lars Adaktusson, EU-parlamentariker
• Hoppborg, våfflor, kaffe, popcornmaskin, god gemenskap och mycket mer…

Välkommen med familj, vänner och bekanta!

Högre kvalitet uppnås genom förtroende, inte övervakning!

Vi är stolta över Linköping! Stolta över medborgare, företag, verksamheter och inte minst alla de tjänstemän som jobbar inom kommunen. För oss i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Bygg- och miljönämnden är förtroendebyggande, service och kvalitet av högsta vikt. Därför jobbar vi för att nämndens verksamheter ska fortsätta utvecklas från en bra nivå till att bli ännu bättre. Bra kan alltid bli bättre! Under gårdagen ställde vi i oppositionen oss dock frågan om Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna verkligen är lika stolta över Linköping när de lade ett nämnduppdrag om att se över risker i myndighetsutövningen med dagens arbetssätt. 

Att arbeta med kvalitet och minimera risker är absolut en självklarhet. Det som vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ifrågasätter är bland annat:

  1. Kontoren har i grunden ett uppdrag att arbeta rättssäkert utifrån gällande lagstiftningar, regler och reglementen. Till och med i nämndens verksamhetsplan så står det att besluten ska klara en överprövning.
  2. Förvaltningen arbetar redan med att förbättra kvaliteten bland annat när det gäller det nya processorienterade arbetssätt som infördes för några år sedan.
  3. Internkontrollanter i nämnden, kommunens revisorer, myndigheters normerande kontroller och revisioner granskar redan idag kommunens kvalitet och rättssäkerhet. Om majoriteten (MP, S och L) ser att det är så pass många och allvarliga fel och brister i arbetet, då ska detta hanteras inom ramen för de uppdrag och forum som redan finns, exempelvis granskas av internkontrollanterna, revisorerna och av förvaltningen m.m.

Bygg- och miljönämnden har långt över 1 000 bygglovsbeslut och mer än 3 000 miljöbeslut per år. De flesta sker på delegation. I Linköping har vi en tradition att decentralisera beslutsfattandet. Rutiner för att motläsa underlag och beslut finns. Stöd inom och mellan kontoren finns. Av de beslut som medborgare eller företag anser är felaktiga och som då överklagas, är det få ärenden som går nämnden emot. Med tusentals beslut årligen fungerar det mesta väldigt bra tack vare duktiga tjänstemän som jobbar hårt. På frågan till majoriteten om vad det är för fel och brister nämndes något enstaka exempel på ärende. Är detta skäl till att lägga ytterligare ett uppdrag? Eller, finns det brister vi inte känner till?

Bygglovskontoret har gjort en stor och viktig resa när det gäller service och bemötande och fick för inte länge sedan kommunens personalpolitiska pris för sina framsteg. Vår personal är vår viktigaste resurs för att leverera kvalitet gentemot medborgare och företag och därför ska våra tjänstemän visas förtroende för att kunna fortsätta utveckla service och kvalitet. Arbetet granskas dagligen av medborgare, media, revisorer, nämndens internkontrollanter och av många fler.

Med allt detta sagt är då frågan varför Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna i Bygg- och miljönämnden väljer att utöver befintliga uppdrag och interna arbeten inom förvaltningen lägga ett extra uppdrag. Är åsikten den att Bygglovskontoret och Miljökontoret har så pass många och stora brister idag att den politiska nämnden måste ta ett sådant beslut? Saknar man förtroende för att kontoren själva ska kunna jobba vidare med sina arbetsrutiner? Om bristerna är så pass många, stora och allvarliga – ja, då är det verkligen något som skrämmer mig. Om det handlar om enstaka händelser och fel i det dagliga arbetet, ja då är det absolut något som ska hanteras inom kontoren och förvaltningen i deras interna förbättringsarbete. Misstag och fel kan nämligen hända. Det som en organisation dock alltid ska arbeta med, det är att ta med sig lärdomen så att felen inte återkommer. Detta är ett grundläggande arbetssätt som våra kontor med tjänstemän absolut är fullt kapabla till att göra utan ytterligare pekpinnar. Vi i Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har förtroende för att kommunens tjänstemän gör ett bra jobb och ständigt utvecklar arbetet för ännu bättre service och kvalitet.

Christer Petré (KD)
ledamot Bygg- och miljönämnden

Stefan Erikson (M)
vice ordförande Bygg- och miljönämnden

Bengt Walla (C)
ledamot Bygg- och miljönämnden

 

Besök av Peter Vidén, samverkansofficer militärregion syd

Under kvällens möte tillsammans med Kristdemokraternas förtroendevalda politiker i Linköpings kommun kommer Peter Vidén, samverkansofficer militärregion syd och informerar om totalförsvaret och hur det fungerar i en krissituation. Till mötet kallas alla förtroendevalda, och medlemmar är välkomna. Mötet börjar 18.00 i stadshuskällaren.
Skicka ett mail till felix.gronqvist@kristdemokraterna.se och säg till att du kommer.

Koalitionen säger återigen nej till IK Östria

På torsdagen 23 mars behandlade Kultur- och fritidsnämnden en ansökan om bidrag från IK Östria. En förening som bedriver ett omvittnat gott arbete med ugdomar i Lambohov och bidrar på ett viktigt sätt till att minska utanförskapet i området. I detta arbete spelar deras lokaler en nyckelroll och när föreningen nu inkommit till kommunen med en ansökan om stöd för en nödvändig renovering väljer tyvärr Koalitionen (S, MP, L) att säga nej.

IK Östrias lokaler i Lambohov har länge varit rivningshotade och därmed har nödvändiga renoveringar inte kunnat genomföras. Efter många år har dock föreningen nu fått de juridiska förutsättningarna klarlagda, avseende bygglov och ägande av marken, och därmed kan renovering och upprustning inledas. Detta innebär dock en ekonomisk investering som föreningen själva inte har möjlighet att finansiera. Staten, genom Boverket, är beredd att bidra med ekonomiska medel till IK Östrias renovering men kräver medfinansiering från Linköpings kommun för att ställa upp. Trots föreningens viktiga arbete väljer beklagligt nog den Socialdemokratiskt styrda majoriteten att återigen säga nej till IK Östria.

– Med tanke på IK Östrias viktiga roll i Lambohov och kommunen skulle man kunna tro att det vore självklart för Koalitionen (S, MP, L) att godkänna föreningens ansökan om 400 000 kronor till renovering, men icke. Trots att summan är så liten att den knappt skulle vara synlig som del i byggandet av allaktivitetshuset i Skäggetorp för drygt 50 000 000 kronor (drygt 50 miljoner kronor) väljer ändå Koalitionen att avslå deras ansökan, säger Lars Vikinge (C), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden kommer under torsdagens sammanträde att reservera sig mot Koalitionens beslut att avslå ansökan från IK Östria.

För mer information eller frågor kontakta gärna:

Therese Molander (KD)
molander.therese@gmail.com

 

Frukostmöte lördag 25 mars

Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

FRUKOSTMÖTE
TEMA: ”Ett tryggt samhälle – kontra brott och straff ”

Lördag 25 mars kl. 09.00-10.30
Distriktkansliet, Gränden Duvan 2 i Linköping

Ordförande Magnus Engström och Peter Magnusson,
stadsmissionen, pratar om vårt samhälle utifrån ledorden :
trygghet, brott och straff. Lättare frukost serveras.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Frukostmöte lördag 25 februari

Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

FRUKOSTMÖTE
TEMA: ”Linköpings Kommundirektör framtidsspanar”

Lördag 25 feb kl. 09.00-10.30
Distriktkansliet, Gränden Duvan 2 i Linköping

Linköpings Kommundirektör, Paul Håkansson, gästar och
berättar om sin första tid på jobbet samt gör en
framtidsspaning på Linköping. Lättare frukost serveras.

Ingen föranmälan krävs. Välkommen!

Utred förutsättningarna för NATO-flygbas i Linköping

Kristdemokraterna i Linköping anser att kommunen bör utreda förutsättningarna att etablera en NATO-flygbas i stan. Sedan Karlshamn tillåtits fatta beslut med påverkan på svensk säkerhetspolitik har nya möjligheter öppnats även för övriga kommuner i Sverige. Därför har partiet nu lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda förutsättningarna för en NATO-flygbas i Linköping.

  • –  Vår bedömning är att Linköping har god potential erbjuda ytterligare intressenter tillgång till stadens attraktiva läge och infrastruktur för flygvapenverksamhet. För oss kristdemokrater är NATO den självklara partner som vi vill initiera ett sådant samarbete med, säger Sara Skyttedal
  • –  Vi tror att en etablering av NATO-flygbas i Linköping skulle kunna bidra positivt till kommunens ekonomiska utveckling och dessutom öka säkerheten för kommuninvånarna. Därför bör kommunen initiera kontakter med svenska delegationen vid NATO för att föra en dialog med syfte att få till stånd ett samarbete i närtid, fortsätter Skyttedal.

Motionen in sin helhet hittar du här.

För mer information:

Gruppledare
Sara Skyttedal
sara.skyttedal@linkoping.se

Politisk sekreterare
Felix Grönqvist
felix.gronqvist@linkoping.se
072-240 07 25

Frukostmöte lördag 17 dec

Kristdemokraterna i Linköping inbjuder till

FRUKOSTMÖTE – TEMA: ”Att skriva en vinnande motion
Lördag 17 dec kl. 09.00-10.30
Distriktkansliet, Gränden Duvan 2 i Linköping

Fokus denna gång är motioner – hur gör man för
att presentera ett förslag på bästa sätt, oavsett om det är till
fullmäktige, partidistriktet eller till rikstinget?
Lättare frukost serveras.

Berätta gärna att du kommer med ett mail till: fredrik.topplund@kristdemokraterna.se