Angående uthyrning av Sunnerbohov

Yrkande ang framtida ägande av Sunnerbohov

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att kommunen skall fortsätta att äga Sunnerbohov och därvid fördela istider mellan olika intressenter, samt

Att i avvaktan på att tidigare förhållanden nollställts och ett ordentligt beslutsunderlag redovisats inte ta beslut i frågan om uthyrning av restauranglokaler och övriga kommersiella delar av fastigheten.

 

Reservation 

Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande. Jag anser inte att tiden är mogen att fatta beslut om uthyrning av lokaler för restaurang mm så länge så många frågor om upplösningen av tidigare förhållanden i arenaentreprenaden inte är redovisade.


Christer Henriksson (KD)

Årsmöte med musik och sång av Roland Utbult

IMG_2949Lördagen den 14/2 hade kristdemokraterna i Ljungby årsmöte. I samband med årsmötet hade vår riksdagsledamot Roland Utbult bjudits in. Då Roland utöver att vara riksdagsledamot även är en kompositör, musiker och sångare så inleddes mötet med tal och sång av Roland Utbult där han berättade om sin väg in i politiken kombinerat med sånger som knöt an till det han berättade. Roland är t.ex. den första riksdagsledamot som har sjungit i debatten i plenisalen i Sveriges riksdag där han framförde ”Elsas visa” som handlar om hans möte med Elsa Lund som mot sin vilja lades in på mentalsjukhus och steriliserades på 30-talets Sverige.

Hans debattinlägg kan ni se här:

Roland hade sedan en frågestund där han kommenterade och diskuterade dagsaktuella politiska frågor och uppgav vilka han såg som kandidater som partiledare efter Göran Hägglund, dock utan att delge sin personliga favorit bland dessa.

Efter Rolands medverkan var det dags för årsmötesförhandlingar. Christer Henriksson omvaldes som ordförande för mötet och NilsErik Wetter som vice ordförande. Styrelsens sammansättning är följande:

Christer Henriksson ordf.
NilsErik Wetter vice ordf.
Arne Lundgren kassör
Susanna Tingbratt ledamot
Bernt Salomonsson ledamot
Urban Axell ledamot
Bengt Carlsson ledamot

Lotta Ericsson suppleant
Christian Monroy suppleant

 

Inbjudan till årsmöte 2015

Vi välkomnar alla medlemmar samt intresserade till vårt årsmöte.

Lördagen den 14:e februari kl. 15:00. i Café Axet
Olofsgatan 16, (Pingstkyrkan) ingången mot Grand.

(null)
Tal och sång av Roland Utbult. Fadder för Kronoberg i riksdagen.

Vi bjuder på fika

Årsmötesförhandlingar inleds ca: 16:30

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

p.s. medtag gärna 100 kr för medlemsavgift för 2015 d.s.

Reservation avseende borgensansökan från Friskis och Svettis

”Jag reserverar mig mot att beslut i ärendet fattas på så undermåligt besluts-
underlag.
Ärendet har lagts på bordet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ledamöter har inte haft tillfälle att sätta sig in i ärendet. Detta får anses nonchalant med hänsyn till att frågan väcks genom skrivelse till kommunen redan den 6 november 2014 och behandlats av tekniska utskottet den 9 december 2014. En brist i beredningen är att kultur- och fritidsnämndens synpunkter inte inhämtats. Flera frågor av väsentlig betydelse har inte redovisats såsom vilken säkerhet som skall lämnas och för hur lång tid borgensåtagandet skall gälla.”

Christer Henriksson (KD)

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att bevilja ett som byggnadskreditiv betecknat lån till Arenabolaget

Kommunfullmäktige har den 25 augusti 2014 beslutat låna ut 89 Mkr till Arenabolaget i Ljungby. Detta beslut är överklagat och kan i avvaktan på ett avgörande i överklagandeärendet inte verkställas.

Kommunfullmäktige har nu i ett nytt beslut beslutat att låna ut 33 Mkr av de 89 Mkr från det tidigare beviljade lånet till Arenabolaget trots att det ännu inte är avgjort om detta lån är lagenligt. Det är enligt min mening inte möjligt att låna ut pengar som man ännu inte vet om man får låna ut genom att fatta ett nytt beslut. Dessutom har man frånfallit kravet på säkerhet vilket medför att detta beslut är ännu mer riskfyllt än det tidigare beslutet.

Det har också klarlagts att lånet skall gå till ett av Arenabolaget tecknat entreprenadkontrakt som inte föregåtts av någon konkurrensutsättning än mindre upphandlats enligt LOU. När kommunala medel skall användas för investeringar skall enligt min mening kommunen tillse att investeringen upphandlas enligt LOU.

 

Christer Henriksson (KD)

Rösträkningen klar i kommunvalet

Nu har rösträkningen slutförts i Ljungby kommunval och så även personkryssen.

Vi fick 4,46% i lokalvalet, en liten minskning jämfört med förra valet, men vi var en av de partierna som tappade minst andelar trots allt.

Gällande personkryssen har inget förändrats genom dessa, Christer Henriksson, vårt förstanamn på listan fick 15,18% av personkryssen och Susanna Tingbratt, vårt andranamn fick 14,16%. Detta innebär att våra två mandat i kommunfullmäktige kommer besättas av Christer och Susanna.

Nämndsposter och andra uppdrag är inte klart då det är osäkert hur ledningen av kommunen kommer se ut efter valet. Förhandlingar pågår och så snart vi har något att presentera kommer det läggas upp här.

Vi gratulerar Susanna och Christer till ett lyckat val och tackar från partiets sida alla ni som röstade på oss, vi ska efter bästa förmåga förvalta ert förtroende och bidra till att göra Ljungby kommun bättre.

Christer Henriksson & Susanna Tingbratt, representanter i Kommunfullmäktige.

Christer Henriksson & Susanna Tingbratt, representanter i Kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna i Ljungby behåller sina mandat

Efter en valnatt med mycket osäkerhet på riksnivå vem som kommer leda landet de närmaste fyra åren kunde vi glädjas åt att vi på kommun och landstingsnivå inte ser ut att tappa några mandat efter att valnattens resultat är presenterat. Vi behåller 2 mandat i kommunfullmäktige och 3 mandat i Landstingsfullmäktige (efter nyår regionfullmäktige).

Vilka som får mandaten i kommunfullmäktige är inte klart då personrösterna inte är räknade ännu. Normalt är de ju de som står som de översta namnen som kommer in, men personkryss kan förändra detta.

Vad vi får spela för roll i kommunen är ännu oklart då man inte gått till val som en allians i kommunen, nu återstår förhandlingar mellan partierna för att hitta en ledning som kan leda Ljungby de närmaste 4 åren.

Vi tackar alla som har röstat på oss och hoppas på ert fortsatta stöd framöver!

Vi vill också passa på att uppmana er att bli medlemmar i partiet för att mer kunna påverka vår politik direkt.

För att bli medlem kan ni besöka denna länk eller kontakta oss på ljungby@kristdemokraterna.se

Rättelse

I dagens Smålänningen har en debattartikel av Christer Henriksson publicerats angående arenabygget i Ljungby. Texten finns också här på sidan.

I den text som publicerades angavs felaktigt att restaurangbolaget på Vida Arena hade gått i konkurs vilket inte var fallet. Det
är restaurangbolaget på Myresjöhus Arena som försatts i konkurs.

Vi har korrigerat texten på hemsidan och skickat in en rättelse till smålänningen idag. Vi ber om ursäkt för den felaktiga uppgiften.

Ett ogenomtänkt beslut

Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 25 augusti att låna ut 89 miljoner kronor till Troja-Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB, nedan arenabolaget, samt att sälja Sunnerbohov och Trojahallen till samma bolag för 2,5 Mkr. Affären hade tidigare behandlats av kommunstyrelsen den 3 juni och 12 augusti. Vid båda tillfällena reserverade jag mig och påtalade bristerna i beslutsunderlaget samt varnade för konsekvenserna.

Reservationerna finns att läsa på kd:s hemsida (2014-08-14, samt 2013-10-03). Jag anger nedan några av de punkter som jag finner anmärkningsvärda. Men först vill jag påtala den påtagliga oviljan från kommunledningens sida att lämna upplysningar och föra en saklig diskussion. Jag anser att väsentliga fakta ”mörkades”, vilket så småningom ledde fram till kommunfullmäktiges ogenomtänkta beslut. Låt mig peka på några sådana omständigheter.

Arenabolaget
Det bolag, den gäldenär man avser att låna ut 89 Mkr till, ca 3 300 kronor per kommuninvånare mellan 0 – 100 år, är ett bolag med mycket lågt eget kapital –
100 000 kronor i aktiekapital och 170 000 kronor i fritt eget kapital och 260 000 kronor i förlust senaste räkenskapsåret (enl uppgift från bolagsverket ). Bolaget ägs av IF Troja-Ljungby, vars ekonomi nyligen räddades av kommunen genom köp av inventarier i Sunnerbohov. Föreningen visade en förlust på 600 000 kronor i senaste delårsredovisningen enligt pressen. Föreningen torde sakna medel till eventuella ägartillskott till bolaget. Det är synnerligen riskfyllt att låna ut 89 Mkr till ett bolag med så svag ekonomi och med så svag ägare.

Dotterbolag
Enligt planerna skall arenabolaget bilda ett dotterbolag, servicebolaget, som bland annat skall driva restaurangen i arenan. De som är i restaurangbranschen vet hur svårt att starta upp en restaurang. Detta dotterbolag skall emellertid redan första året ge en vinst på 1,5 Mkr. En tanke går till det restaurangbolag på Myresjöhus Arena i Växjö som gick i konkurs förra veckan.

Säkerhet
Som säkerhet för lånet skall kommunen erhålla pantbrev i den nybildade fastigheten med Sunnerbohov och Trojahallen. Säkerheten är värd 2,5 Mkr enligt värderingen innan arenan är byggd. Inget i avtalet anger att lånesumman skall betalas ut successivt allteftersom säkerhetens värde stiger i samband med att arenabygget fortskrider. Inledningsvis kommer således kommunen att låna ut 89 Mkr mot en säkerhet om 2,5 Mkr. Vilken annan långivare än Ljungby kommun tar sådana risker?

Ekonomisk påverkan
Kommunens ekonomi påverkas på såväl kort som lång sikt. Det första som händer är att kommunens balansräkning drabbas av en förlust på 10 Mkr då Sunnerbohov och Trojahallen, som är bokförda för 12,5 Mkr, säljs för 2,5 Mkr.
Den förlusten drabbar nästa års bokslut. Eftersom arenabolaget skall betala en amortering på 3 Mkr årligen och dessutom ränta på det lånade beloppet samt andra kostnader och dessa belopp skall tas ut av de som hyr arenan, vilka får sina kostnader täckta av kommunala bidrag, måste kommunen öka sina verksamhetsbidrag till föreningarna med troligen minst 6 Mkr per år. Detta motsvarar minst 10 öre på kommunalskatten, som betalas proportionellt av såväl fattigpensionär som miljonär. Detta är min bedömning eftersom det i beslutsunderlaget inte lämnats någon sådan uppgift. Det innebär också att kommunen bidrar till amortering och ränta på ett lån man själva står bakom. Min appell är STOPPA Arenaskatten.

Upphandling
Vid den muntliga redovisning som lämnats har det särskilt framhållits att man genom att överlåta åt ett privat bolag att bygga arenan slipper man att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är uppenbart att enskilda politiker och näringsidkare anser detta vara en fördel. Jag vill understryka att lagstiftningen tillkommit för att skapa konkurrens och för att förhindra korruption och missbruk. Eftersom jag vill att Ljungby kommun skall följa LOU anser jag att kommunen skall föreskriva att denna lagstiftning skall följas vid upphandlingar avseende arenan.

Christer HenrikssonSlutsats
Beslutet att låna ut 89 Mkr till arenabolaget är ogenomtänkt, riskfyllt och kommer att medföra en säker skattehöjning för kommuninvånarna.

 

Christer Henriksson (KD)