Genmäle avseende Inga-Lena Nordgrens insändare om KD Ljungby

Publicerat i Smålänningen 10/7
”Med anledning av insändare den 2 juli 2014 får jag härmed framföra följande genmäle.
Inga-Lena Nordgren bryter mot 8:e budet som lyder “Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”.
Hon påstår i sin insändare den 2 juli att jag medverkat till att skolan i Torpa lades ner. I själva verket var det
tvärtom. Jag yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebar att Torpa skola skulle vara kvar. Se
protokoll från kommunfullmäktige 2011-03-01. Jag vill inte tro att det är på grund av illvilja du för fram
osanningar i din insändare. Troligen beror det på den glömska som ofta drabbar oss äldre. Däremot rådde det stor enighet
om att lägga ner skolan i Kånna. Kolla gärna dina uppgifter i framtiden då du försöker smutskasta dina medmänniskor.
Christer Henriksson (KD)”
För mer information om vår hållning i frågan om Landsbygdsskolorna se här

Några kompletteringar beträffande kommunens budget

Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 16 juni om nästa års budget. Sammanträdet har refererats i Smålänningen. Budgeten har också behandlats i ett par insändare i tidningen. Jag vill från Kristdemokraternas sida komplettera den bild som har återgetts

Christer Henriksson

Christer Henriksson (KD)

Först kan konstateras alliansen endast har 21 av 49 röster i fullmäktige. Det är således en minoritets allians som lagt fram budgeten. Varje insiktsfull politiker vet att minoritetsregeringar brukar förankra sina förslag för att inte lida nederlag. Den insikten har nu nått även den minoritet som styr Ljungby. I kommunstyrelsen led således alliansen nederlag med 8 – 7. Möjligen har därefter förhandlingar skett med Sverigedemokraterna och Alternativet, då röstsiffrorna i kommunfullmäktige blev 25 – 24 till alliansens fördel sedan några av oppositionens förslag införlivats med budgeten.

Några frågor som varit viktiga för Kristdemokraterna:

 1. Kristdemokraterna har länge framfört att kommunens resurser skall läggas på verksamheten och inte på administration. Varje tjänst inom den centrala administrationen skall prövas liksom varje återbesättning av tjänst. Vi anser att de uppgifter som den föreslagne energioptimeraren skall utföra skulle kunna utföras av redan befintlig personal inom den kommunala organisationen.
 2. Skolan tillförs ytterligare 4 000 000 kronor, varav 1000 000 kronor är en höjning efter oppositionensförslag. Kristdemokraterna har betonat att pengarna bör gå till att stärka svaga elever inom förskola och grundskola. Vi vill också se en ökad valfrihet för föräldrar med barn inom barnomsorgen. Återinför vårdnadsbidraget och utred alternativa barnomsorgsformer. För oss är det uppenbart att alla barn inte är lika och att alla familjer inte tänker lika. Låt föräldrarna få ett större beslutsinflytande.
 3. Vi Kristdemokrater har länge påpekat att kommunen försummat planeringen av den framtida bostadsförsörjningen. Detta beror enligt uttalande av kommunstyrelsens ordförande på att man inte haft tid. Det är beklämmande att en av kommunens viktigaste uppgifter inte ägnats den tid som är erforderlig. Genom oppositionspartiernas förslag kommer nu medel att avsättas för uppgiften.

Vi Kristdemokrater vill ha en kommun med sund ekonomi, effektiv förvaltning samt valfrihet för invånarna beträffande skola och omsorg.

Christer Henriksson (KD)
Gruppledare

Mats Karlsson lämnar Kristdemokraterna

Mats Karlsson

Mats Karlsson

Mats Karlsson kandiderar inte för KD i höstens kommunalval, vilket Smålänningen rapporterade redan i våras. Som skäl till oss inom KD angavs tidsbrist. Av denna anledning avgick Mats ur KD:s styrelse vid årsmötet varvid han belönades med en blomma. Som Smålänningen rapporterade den 11 juni kommer Mats att kandidera för Kommunens Bästa (KB) istället, vilket vi vetat sedan en tid tillbaka genom information från Alf Johansson (KB). Vi beklagar att Mats inte själv meddelat oss detta. Han har sedan avsagt sig att vara ersättare i miljö- och byggnämnden för att nu senast avsäga sig att vara nämndeman och ledamot av kommunfullmäktiges valberedning. Han har däremot inte avsagt sig sin plats i kommunfullmäktige. Att så sker ser vi som en hederssak och har därför bett honom ställa också denna plats till förfogande.

Mats har inte gjort några stora insatser för politiken i Ljungby. Under 4 års tid i kommunfullmäktige har han inte vid ett enda tillfälle gått upp i talarstolen, han har sällan haft tid att delta i gruppmöten och hans ersättarplats i miljö- och byggnämnden har oftast stått tom. Några initiativ för landsbygden har han inte tagit. Också beträffande skolorna var vi överens utom vad avser folkomröstningen där han också fick full frihet att rösta enligt egen övertygelse.

Vi förutsätter att han, som en hedervärd person, nu lämnar sin plats i kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna Ljungby

Reservation angående arenabolag

Christer Henriksson reserverade sig på Kommunstyrelsens möte angående vad vi anser vara en glädjekalkyl avseende förslaget till Arenabygge. Precis som vi påpekat när frågan var uppe i oktober så är vi inte mot ett arenabygge, men vi vill se en realistisk kalkyl och en riskanalys över en såpass stor investering som detta handlar om. Vi vill inte att skattebetalarnas pengar används på ett lättvindigt sätt.

Sunnerbohov är i behov av upprustning, men det får inte ske till vilket pris och risktagande som helst.

Här följer Christers skriftliga reservation.

Christer HenrikssonJag reserverar mig mot majoritetens beslut att på presenterat underlag låta ta fram ett genomförandeavtal för Ljungby Arena. Jag anser att det är ekonomiskt lättsinne att låna ut 89 miljoner kronor till ett ännu inte bildat aktiebolag med kanske bara 50 000 kronor i aktiekapital.

Nedan anger jag några frågor som inte blev besvarade vid kommunstyrelsens sammanträde. Det är ingen uttömmande uppräkning, men ger ändå en uppfattning av underlagets kvalitet.

 1. Arenabolaget förutsätts förvärva egendom som hos kommunen har ett bokfört värde om 10,5 miljoner kronor för 4,5 miljoner kronor. Hur kommer den förlust som därigenom uppkommer för kommunen att påverka årets resultat?
 2. Kommunens framtida driftbidrag kommer att öka med ca 6 miljoner kronor per år. Skall detta finansieras med skattehöjning (motsv 10 öre) eller genom besparingar i budgeten t ex för BUN eller Socialnämnden?
 3. Enligt bilagd budget skall servicebolaget (restaurang, cafeteria pub mm) bidra med ca 1,5 miljoner kronor redan första verksamhetsåret. Detta får anses vara en glädjekalkyl sett till verksamhetens art. Att ett överskott på 1,5 miljoner skulle genereras första året i en såpass konkurrensutsatt bransch är ett orimligt antagande.
 4. Innan kommunen lånar ut 89 miljoner kronor till arenabolaget måste fastighetsbildning ske, köp/tomträttsupplåtelse genomföras, lagfart beviljas och pantbrev tas ut. Arenabolagets aktiekapital torde inte ens räcka till dessa åtgärder utan bolaget blir tvunget att upprätta kontroll-
  balansräkning. Men hur ser tidplanen ut?

Min slutsats är att arenabolagsupplägget inte är moget för ett genomförandeavtal.

Christer Henriksson

 

 

Anders Andersson (KD): Stoppa trafikdöden

- Alkohol och trafik hör inte ihop. Det inser dom flesta. Därför har vi tydliga lagar och regler, säger Anders Andersson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, när han på torsdagen talade på Folknykterhetens Dag på Sommarhemmet Sundet i Lagan.

- Men det finns tyvärr en lucka i lagstiftningen som ger upphov till många funderingar och frågor. Gång på gång kan vi läsa i media att en person kört rattfull men frias ändå. Det som fattas enligt min mening för att ändra på detta är en tydlig lagstiftning om eftersupning.

Riksdagen har gett justitiedepartementet ett uppdrag att ta fram lagförslag som stoppar friande domar där motiveringen är så kallad eftersupning. Det gäller fall där en person säger sig ha intagit alkoholdrycker efter olyckan, trots att personen sannolikt var berusad redan vid trafikolyckan.

- Trafiksäkerheten är viktig och alkoholen är boven i allt för många trafikolyckor. Jag uppmanar justitieminister Beatrice Ask att snarast framlägga ett lagförslag som stoppar möjligheten att smita undan med att hänvisa till eftersupning. Det är hög tid att Sverige i likhet med Norge inför en lag som ger straffansvar vid eftersupning, säger Anders Andersson (KD).

Glädjande siffror från gårdagens EU-val

Igår hölls val till EU-parlamentet i hela Europa och så även i Sverige. Förhoppningsvis var du en av de som röstade även om chansen är att du var en av hälften av de röstberättigade som tyvärr valde att inte lägga din röst i detta val.

I Ljungby ökade valdeltagandet med 12,3 procentenheter till 46,5% vilket är glädjande, även om det är oroväckande lågt med avseende på EUs betydelse för vår vardag. Det är i vilket fall ett bevis på att det engagemang som lagts ned bland partiföreträdare från de flesta av Ljungbys partier förmodligen hjälpte något. I denna valrörelse har det känts som att partierna jobbat gemensamt mot målet att få invånarna att rösta i valet mer än att driva partipolitik vilket har varit glädjande.

Glädjande är också att Kristdemokraternas höjda andel av rösterna är än mer påtaglig i Ljungby kommun. På riksnivå ökade man med 1,3 procentenheter till 6,0% men i Ljungby ökade man från förra valets 8,1% till 10,0% vilket innebär att vi låg på i princip samma nivå som Centern (10,6%) och Miljöpartiet (10,4).

Vi tackar alla som lagt sin röst på att få Kristdemokraterna till EU-parlamentet och hoppas att dessa ökade siffror håller i sig även inför höstens val!

Röstförklaring avseende beslut i om förskoleavdelningar. Barn-och Utbildningsnämnden 2014-05-19

Susanna Tingbratt (KD) Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden i Ljungby Kommun.

Susanna Tingbratt (KD) Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden i Ljungby Kommun.

Barn-och Utbildningsnämnden beslutade den 19/5 2014 att tillsvidare stänga två förskoleavdelningar i Ljungby tätort samt låta den avdelning som var stängd sedan tidigare fortsätta vara stängd samt att Barn-och Utbildningschefen vid behov har rätt att öppna en förskoleavdelning.

Kristdemokraternas representant Susanna Tingbratt röstade ja till detta förslag då det är många lediga platser och få barn i kö till de berörda avdelningarna. Detta innebär att de kan stängas utan att något barn behöver byta förskola. När barnantalet minskar är det bra att vi har möjlighet till flexibilitet avseende avdelningar.
Kristdemokraterna vill ha mindre grupper i förskolorna, men att hålla dessa avdelningar öppna minskar inte barngruppernas storlek på de förskolor där efterfrågan är stor. Den kostnadsbesparing som följer med förslaget, till största delen lokalkostnader, ger ökat utrymme för bättre kvalitet i alla våra förskolor.
Nämnden beslutade även om ett tilläggsförslag att Barn- och Utbildningschefen får i uppdrag att utreda förskoleorganisationen i Ljungby kommun. Vår representant Susanna Tingbratt föreslog att det i uppdragsbeskrivningen skulle stå ”med ambitionen att minska barngruppernas storlek” vilket nämnden biföll.
Förskoleavdelningar ska finnas där efterfrågan och behov finns, inte där de alltid har funnits. 

Du gör väl din röst hörd i EU-valet?

På söndagen den 25/5 är det val till EU-parlamentet. Ett mycket viktigare val än vad de flesta svenskar verkar tro. Även i Ljungby har valdeltagandet tidigare gånger varit mycket lågt, c:a 39%.

Oavsett vad du som medborgare tycker om EU så är det många viktiga beslut för vår vardag som fattas i EU och det är viktigt att ha en så stark röst som möjligt för Sverige i EU-parlamentet.

Även om Kristdemokraterna i Sverige inte är ett av de större partierna finns en stark kristdemokratisk tradition i Europa. Det innebär att den klart största partigruppen i EU-parlamentet är den kristdemokratiska delen som kallas EPP. En röst på Kristdemokraterna i EU-parlamentet innebär alltså en röst på den partigrupp som har störst möjlighet att påverka i realiteten.

Vår förhoppning är att den plats i Europaparlamentet som idag innehas av Alf Svensson skall minst dubbleras. Nedan ser ni våra två toppkandidater och resterande delen av listan.

Glöm inte att rösta den 25/5!

 1. Lars Adaktusson, 58 år, Stockholm | Personvalsfolder

PageFiles-1351-98650

Vår toppkandidat är Lars Adaktusson, en erkänt kunnig och påläst journalist med ett starkt hjärta för Europa och EU-samarbetet.

 2. Ebba Busch Thor, 26 år, Uppsala

 3. Michael Anefur, 56 år, Kristianstad | Personvalsfolder

 4. Désirée Pethrus, 54 år, Stockholm | Personvalsfolder

 5. Anders Sellström, 49 år, Umeå

 6. Sara Skyttedal, 27 år, Stockholm | Personvalsfolder

 7. Lars O Molin, 68 år, Örebro | Personvalsfolder

 8. Matilda G Stålbert, 29 år, Göteborg

PageFiles-1351-73275

Vårt andranamn för valet till EU-parlamentet är Ebba Busch Thor. En lysande politiker som trots att hon bara är 26 år redan har stor erfarenhet av politik och sedan valet 2010 är kommunalråd i Uppsala.

 9. Charlie Weimers, 31 år, Hammarö

 10. Caroline Szyber, 32 år, Stockholm | Personvalsfolder

 11. Yusuf Aydin, 31 år, Botkyrka | Personvalsfolder

 12. Irene Oskarsson, 48 år, Aneby | Personvalsfolder

 13. Magnus Jacobsson, 45 år, Uddevalla

 14. Gudrun Brunegård, 56 år, Vimmerby | Personvalsfolder

 15. Conny Brännberg, 57 år, Skövde | Personvalsfolder

 16. Penilla Gunther, 49 år, Trollhättan | Personvalsfolder

 17. Lars Gustafsson, 62 år, Laholm

 18. Lili André, 43 år, Gävle | Personvalsfolder

 19. Mattias Grängzell, 26 år, Malmö

 20. Amanda Agestav, 39 år, Västerås | Personvalsfolder

 21. Per Landgren, 55 år, Göteborg | Personvalsfolder

 22. Soledad Henriquez, 29 år, Örnsköldsvik | Personvalsfolder

 23. Christer Broström, 27 år, Arvika

 24. Ewa Sundkvist, 59 år, Örebro | Personvalsfolder

 25. Else-Marie Lindgren, 64 år, Borås

 26. Magda Ayoub, 60 år, Upplands Väsby

 27. Henrik Ehrenberg, 40 år, Stockholm

 28. Jennifer Brown, 18 år, Stockholm

 29. Tommy Bernevång Forsberg, 54 år, Jönköping | Personvalsfolder

 30. Roksana Parsan, 29 år, Stockholm

 31. Anne-Lie Sundling, 60 år, Öckerö

 32. Lars Eklund, 71 år, Linköping | Personvalsfolder

 33. Susanne Wismén, 48 år, Jönköping

 34. Magnus Hedman, 41 år, Halmstad

 35. Soheila Fors, 47 år, Karlskoga | Personvalsfolder

 36. Stig Nyman, 70 år, Vallentuna

 37. Lars-Axel Nordell, 61 år, Örebro | Personvalsfolder

 38. Marie Louise Forslund-Mustaniemi, 56 år, Strängnäs | Personvalsfolder

 39. Jesper Haglund, 44 år, Bryssel | Personvalsfolder

 40. Veronica Kerr, 43 år, Umeå

 41. Antonella Pirrone, 53 år, Nynäshamn | Personvalsfolder

 42. Per Ewert, 40 år, Nässjö

 43. Jonny Kärkkäinen, 55 år, Vilhelmina

Röstförklaring avseende högskolebehörighetsbeslutet

På Kommunstyrelsen den 8/4 beslutades att motionen från (S) avseende att lägga in ämnen som ger högskolebehörighet som norm i kursplanen till skillnad från tidigare lösning där högskolebehörigheten kunnat väljas som ett tillval för eleverna på yrkesförberedande program.

När motionen var på remiss i Barn och Utbildningsnämnden valde vår representant Susanna Tingbratt att yrka avslag på motionen. När detta inte blev resultatet valde hon att reservera sig mot beslutet att godkänna motionen.
På kommunstyrelsen valde Kristdemokraterna tillsammans med M och FP att rösta nej till motionen.

Orsaken till vår ståndpunkt är att det redan tidigare gått att välja högskolebehörighet om man önskat, skillnaden är att det nu aktivt skall väljas bort om eleven känner att han/hon inte vill eller kan läsa dessa ämnen. Vi anser att det är bra med högskolebehörighet bland våra unga, men också att det är viktigt att valet ligger hos eleven. Det får inte kännas som ett misslyckande att välja bort högskolebehörigheten.

Vi ser hellre att unga aktivt väljer högskolebehörighet än att de väljer bort det, men vi anser att eleven och elevens vårdnadshavare har bättre möjligheter att fatta beslutet vilket tillval som är lämpligt för den enskilda eleven än klåfingriga politiker.

 

KD Ljungbys kommunlista fastställd

Styrelsen fick på årsmötet i uppdrag att sätta samman listan till kommunalvalet. På årsmötet fastställdes de fyra första namnen, och nu är resterande del av listan fastställd.

Listan i sin helhet ser ut enligt följande:

Christer Henriksson & Susanna Tingbratt, våra två toppnamn till Kommunfullmäktige.

Christer Henriksson & Susanna Tingbratt, våra två toppnamn till Kommunfullmäktige.

 1. Christer Henriksson
 2. Susanna Tingbratt
 3. Nils-Erik Wetter
 4. Bengt Carlsson
 5. Berndt Salomonsson
 6. Mercy Axell
 7. Stig Sand
 8. Urban Axell
 9. Josef Tingbratt