Angående uthyrning av Sunnerbohov

Yrkande ang framtida ägande av Sunnerbohov

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att kommunen skall fortsätta att äga Sunnerbohov och därvid fördela istider mellan olika intressenter, samt

Att i avvaktan på att tidigare förhållanden nollställts och ett ordentligt beslutsunderlag redovisats inte ta beslut i frågan om uthyrning av restauranglokaler och övriga kommersiella delar av fastigheten.

 

Reservation 

Jag reserverar mig till förmån för mitt yrkande. Jag anser inte att tiden är mogen att fatta beslut om uthyrning av lokaler för restaurang mm så länge så många frågor om upplösningen av tidigare förhållanden i arenaentreprenaden inte är redovisade.


Christer Henriksson (KD)

Rättelse

I dagens Smålänningen har en debattartikel av Christer Henriksson publicerats angående arenabygget i Ljungby. Texten finns också här på sidan.

I den text som publicerades angavs felaktigt att restaurangbolaget på Vida Arena hade gått i konkurs vilket inte var fallet. Det
är restaurangbolaget på Myresjöhus Arena som försatts i konkurs.

Vi har korrigerat texten på hemsidan och skickat in en rättelse till smålänningen idag. Vi ber om ursäkt för den felaktiga uppgiften.

Genmäle avseende Inga-Lena Nordgrens insändare om KD Ljungby

Publicerat i Smålänningen 10/7
”Med anledning av insändare den 2 juli 2014 får jag härmed framföra följande genmäle.
Inga-Lena Nordgren bryter mot 8:e budet som lyder “Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa”.
Hon påstår i sin insändare den 2 juli att jag medverkat till att skolan i Torpa lades ner. I själva verket var det
tvärtom. Jag yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket innebar att Torpa skola skulle vara kvar. Se
protokoll från kommunfullmäktige 2011-03-01. Jag vill inte tro att det är på grund av illvilja du för fram
osanningar i din insändare. Troligen beror det på den glömska som ofta drabbar oss äldre. Däremot rådde det stor enighet
om att lägga ner skolan i Kånna. Kolla gärna dina uppgifter i framtiden då du försöker smutskasta dina medmänniskor.
Christer Henriksson (KD)”
För mer information om vår hållning i frågan om Landsbygdsskolorna se här

Ge alla barn och alla familjer stöd

 

Barn är olika, föräldrar är olika, familjer ser helt olika ut och har olika värderingar, behov och önskemål. Detta bortser m, s, fp , v och mp från när de i en ”ohelig” allians bestämmer att alla barn skall gå i förskolan eller bli utan kommunalt stöd. Kanske har de inte egna barn eller har de aldrig haft tid att umgås med sina barn. Kanske har de bara anammat den kollektivistiska syn på barn och familjer som drivits främst an socialdemokraterna alltsedan Alva Myrdals tid.

Vi kristdemokrater är för valfrihet även på familjepolitikens område. Det är inte kommunens uppgift att styra och bestämma över familjernas val. Det kan aldrig vara fel att lägga beslutanderätten över familjebesluten hos föräldrarna.

Låt oss därför behålla och utveckla vårdnadsbidraget. Kostnaden för detta är lägre än alternativet med att alla barn skall gå i den (kommunala) förskolan. Åtminstone har ingen än visat motsatsen.

Låt oss behålla och vidareutveckla systemet med dagbarnvårdare. Det är ett flexibelt system som kan ge ett gott omhändertagande för barn som inte kommer till sin rätt i förskolan, för barn som har långt till närmast förskola och för barn till föräldrar som arbetar på s k obekväm arbetstid.

Barnomsorgen är till för barnen och familjerna. Ge dem möjlighet att välja den form som passar dem.

Susanna Tingbratt (ledamot BUN för KD)
Christer Henriksson (gruppledare KD)