Inbjudan till årsmöte 2015

Vi välkomnar alla medlemmar samt intresserade till vårt årsmöte.

Lördagen den 14:e februari kl. 15:00. i Café Axet
Olofsgatan 16, (Pingstkyrkan) ingången mot Grand.

(null)
Tal och sång av Roland Utbult. Fadder för Kronoberg i riksdagen.

Vi bjuder på fika

Årsmötesförhandlingar inleds ca: 16:30

VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

p.s. medtag gärna 100 kr för medlemsavgift för 2015 d.s.

Reservation avseende borgensansökan från Friskis och Svettis

”Jag reserverar mig mot att beslut i ärendet fattas på så undermåligt besluts-
underlag.
Ärendet har lagts på bordet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ledamöter har inte haft tillfälle att sätta sig in i ärendet. Detta får anses nonchalant med hänsyn till att frågan väcks genom skrivelse till kommunen redan den 6 november 2014 och behandlats av tekniska utskottet den 9 december 2014. En brist i beredningen är att kultur- och fritidsnämndens synpunkter inte inhämtats. Flera frågor av väsentlig betydelse har inte redovisats såsom vilken säkerhet som skall lämnas och för hur lång tid borgensåtagandet skall gälla.”

Christer Henriksson (KD)

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att bevilja ett som byggnadskreditiv betecknat lån till Arenabolaget

Kommunfullmäktige har den 25 augusti 2014 beslutat låna ut 89 Mkr till Arenabolaget i Ljungby. Detta beslut är överklagat och kan i avvaktan på ett avgörande i överklagandeärendet inte verkställas.

Kommunfullmäktige har nu i ett nytt beslut beslutat att låna ut 33 Mkr av de 89 Mkr från det tidigare beviljade lånet till Arenabolaget trots att det ännu inte är avgjort om detta lån är lagenligt. Det är enligt min mening inte möjligt att låna ut pengar som man ännu inte vet om man får låna ut genom att fatta ett nytt beslut. Dessutom har man frånfallit kravet på säkerhet vilket medför att detta beslut är ännu mer riskfyllt än det tidigare beslutet.

Det har också klarlagts att lånet skall gå till ett av Arenabolaget tecknat entreprenadkontrakt som inte föregåtts av någon konkurrensutsättning än mindre upphandlats enligt LOU. När kommunala medel skall användas för investeringar skall enligt min mening kommunen tillse att investeringen upphandlas enligt LOU.

 

Christer Henriksson (KD)

Rösträkningen klar i kommunvalet

Nu har rösträkningen slutförts i Ljungby kommunval och så även personkryssen.

Vi fick 4,46% i lokalvalet, en liten minskning jämfört med förra valet, men vi var en av de partierna som tappade minst andelar trots allt.

Gällande personkryssen har inget förändrats genom dessa, Christer Henriksson, vårt förstanamn på listan fick 15,18% av personkryssen och Susanna Tingbratt, vårt andranamn fick 14,16%. Detta innebär att våra två mandat i kommunfullmäktige kommer besättas av Christer och Susanna.

Nämndsposter och andra uppdrag är inte klart då det är osäkert hur ledningen av kommunen kommer se ut efter valet. Förhandlingar pågår och så snart vi har något att presentera kommer det läggas upp här.

Vi gratulerar Susanna och Christer till ett lyckat val och tackar från partiets sida alla ni som röstade på oss, vi ska efter bästa förmåga förvalta ert förtroende och bidra till att göra Ljungby kommun bättre.

Christer Henriksson & Susanna Tingbratt, representanter i Kommunfullmäktige.

Christer Henriksson & Susanna Tingbratt, representanter i Kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna i Ljungby behåller sina mandat

Efter en valnatt med mycket osäkerhet på riksnivå vem som kommer leda landet de närmaste fyra åren kunde vi glädjas åt att vi på kommun och landstingsnivå inte ser ut att tappa några mandat efter att valnattens resultat är presenterat. Vi behåller 2 mandat i kommunfullmäktige och 3 mandat i Landstingsfullmäktige (efter nyår regionfullmäktige).

Vilka som får mandaten i kommunfullmäktige är inte klart då personrösterna inte är räknade ännu. Normalt är de ju de som står som de översta namnen som kommer in, men personkryss kan förändra detta.

Vad vi får spela för roll i kommunen är ännu oklart då man inte gått till val som en allians i kommunen, nu återstår förhandlingar mellan partierna för att hitta en ledning som kan leda Ljungby de närmaste 4 åren.

Vi tackar alla som har röstat på oss och hoppas på ert fortsatta stöd framöver!

Vi vill också passa på att uppmana er att bli medlemmar i partiet för att mer kunna påverka vår politik direkt.

För att bli medlem kan ni besöka denna länk eller kontakta oss på ljungby@kristdemokraterna.se

Rättelse

I dagens Smålänningen har en debattartikel av Christer Henriksson publicerats angående arenabygget i Ljungby. Texten finns också här på sidan.

I den text som publicerades angavs felaktigt att restaurangbolaget på Vida Arena hade gått i konkurs vilket inte var fallet. Det
är restaurangbolaget på Myresjöhus Arena som försatts i konkurs.

Vi har korrigerat texten på hemsidan och skickat in en rättelse till smålänningen idag. Vi ber om ursäkt för den felaktiga uppgiften.

Ett ogenomtänkt beslut

Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 25 augusti att låna ut 89 miljoner kronor till Troja-Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB, nedan arenabolaget, samt att sälja Sunnerbohov och Trojahallen till samma bolag för 2,5 Mkr. Affären hade tidigare behandlats av kommunstyrelsen den 3 juni och 12 augusti. Vid båda tillfällena reserverade jag mig och påtalade bristerna i beslutsunderlaget samt varnade för konsekvenserna.

Reservationerna finns att läsa på kd:s hemsida (2014-08-14, samt 2013-10-03). Jag anger nedan några av de punkter som jag finner anmärkningsvärda. Men först vill jag påtala den påtagliga oviljan från kommunledningens sida att lämna upplysningar och föra en saklig diskussion. Jag anser att väsentliga fakta ”mörkades”, vilket så småningom ledde fram till kommunfullmäktiges ogenomtänkta beslut. Låt mig peka på några sådana omständigheter.

Arenabolaget
Det bolag, den gäldenär man avser att låna ut 89 Mkr till, ca 3 300 kronor per kommuninvånare mellan 0 – 100 år, är ett bolag med mycket lågt eget kapital –
100 000 kronor i aktiekapital och 170 000 kronor i fritt eget kapital och 260 000 kronor i förlust senaste räkenskapsåret (enl uppgift från bolagsverket ). Bolaget ägs av IF Troja-Ljungby, vars ekonomi nyligen räddades av kommunen genom köp av inventarier i Sunnerbohov. Föreningen visade en förlust på 600 000 kronor i senaste delårsredovisningen enligt pressen. Föreningen torde sakna medel till eventuella ägartillskott till bolaget. Det är synnerligen riskfyllt att låna ut 89 Mkr till ett bolag med så svag ekonomi och med så svag ägare.

Dotterbolag
Enligt planerna skall arenabolaget bilda ett dotterbolag, servicebolaget, som bland annat skall driva restaurangen i arenan. De som är i restaurangbranschen vet hur svårt att starta upp en restaurang. Detta dotterbolag skall emellertid redan första året ge en vinst på 1,5 Mkr. En tanke går till det restaurangbolag på Myresjöhus Arena i Växjö som gick i konkurs förra veckan.

Säkerhet
Som säkerhet för lånet skall kommunen erhålla pantbrev i den nybildade fastigheten med Sunnerbohov och Trojahallen. Säkerheten är värd 2,5 Mkr enligt värderingen innan arenan är byggd. Inget i avtalet anger att lånesumman skall betalas ut successivt allteftersom säkerhetens värde stiger i samband med att arenabygget fortskrider. Inledningsvis kommer således kommunen att låna ut 89 Mkr mot en säkerhet om 2,5 Mkr. Vilken annan långivare än Ljungby kommun tar sådana risker?

Ekonomisk påverkan
Kommunens ekonomi påverkas på såväl kort som lång sikt. Det första som händer är att kommunens balansräkning drabbas av en förlust på 10 Mkr då Sunnerbohov och Trojahallen, som är bokförda för 12,5 Mkr, säljs för 2,5 Mkr.
Den förlusten drabbar nästa års bokslut. Eftersom arenabolaget skall betala en amortering på 3 Mkr årligen och dessutom ränta på det lånade beloppet samt andra kostnader och dessa belopp skall tas ut av de som hyr arenan, vilka får sina kostnader täckta av kommunala bidrag, måste kommunen öka sina verksamhetsbidrag till föreningarna med troligen minst 6 Mkr per år. Detta motsvarar minst 10 öre på kommunalskatten, som betalas proportionellt av såväl fattigpensionär som miljonär. Detta är min bedömning eftersom det i beslutsunderlaget inte lämnats någon sådan uppgift. Det innebär också att kommunen bidrar till amortering och ränta på ett lån man själva står bakom. Min appell är STOPPA Arenaskatten.

Upphandling
Vid den muntliga redovisning som lämnats har det särskilt framhållits att man genom att överlåta åt ett privat bolag att bygga arenan slipper man att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är uppenbart att enskilda politiker och näringsidkare anser detta vara en fördel. Jag vill understryka att lagstiftningen tillkommit för att skapa konkurrens och för att förhindra korruption och missbruk. Eftersom jag vill att Ljungby kommun skall följa LOU anser jag att kommunen skall föreskriva att denna lagstiftning skall följas vid upphandlingar avseende arenan.

Christer HenrikssonSlutsats
Beslutet att låna ut 89 Mkr till arenabolaget är ogenomtänkt, riskfyllt och kommer att medföra en säker skattehöjning för kommuninvånarna.

 

Christer Henriksson (KD)

Prata med Göran Hägglund!

En del av er har kanske under söndagskvällen blivit uppringda av Göran Hägglund, en del har trott att det är någon form av lurendrejeri, men det är tvärtom. Göran Hägglund vill gärna få möjlighet att prata med just dig om dina frågor, tankar och funderingar kring valet 2014. Om du inte har blivit uppringd finns det möjlighet att få vara med ändå genom att ringa 020 889 241 och ange kod 11 31 51 kl 18.30 ikväll 8 september.

10612948_10152326333618365_5635120482321122001_n

Christer Henrikssons anförande från dagens kommunfullmäktige

Här följer Christer Henrikssons anförande från dagens kommunfullmäktige avseende Sunnerbohov och Ljungby Arena:

Christer Henriksson”Vi står inför en stor och riskfylld affär mellan Ljungby kommun och Troja-

Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB.

Affären består av två delar
1. Utlåning av 89 Mkr till bolaget
2. Överlåtelse av Sunnerbyhov och Trojahallen för 2,5 Mkr

Vi tar dem i tur och ordning

Utlåning
Vid utlåning brukar man göra en kreditbedömning avseende gäldenärens kreditvärdighet. (KSO brukar ju kalla sig banktjänsteman. Hon bör ju veta.)

Beträffande Troja- Ljungby AB fick jag följande upplysningar vid samtal med Bolagsverket hämtade från senaste årsredovisningen ( man kan anta att ekonomin ytterligare har försämrats)

Aktiekapital: 100 000 kronor
Fritt eget kapital: 170 000 kronor
Resultat föregående räkenskapsår: – 260 000 kronor
Slutsats: Bolaget skulle knappast passera kreditbedömningen hos någon seriös långivare.

Ägare till bolaget är IF Troja-Ljungby. Från pressen en förening känd för sin notoriskt dåliga ekonomi. Redovisar stort underskott i senaste redovisningen.
Någon möjlighet att skjuta till ägartillskott torde inte finnas.

Till detta bolag föreslås kommunen låna ut 89 Mkr dvs ca 3 300 kronor från varje invånare mellan 0 och 100 år.

Nu skall emellertid kommunen erhålla pantbrev i den nybildade fastigheten där arenan skall byggas på motsvarande belopp. Av avtalet framgår inte annat än att hela beloppet skall lånas ut vid ett tillfälle, vilket innebär att motsvarande värde inte tillskapats på fastigheten. En svår brist enligt min mening. Jag utgår från att inte en krona lånas ut av kommunen utan att det finns pantbrev som samtidigt överlämnas och som representeras av motsvarande värde på fastigheten. Den som i annat fall genom utbetalning äventyrar kommunens säkerhet och riskerar att kommunen kommer att lida skada torde göra sig skyldig till trolöshet mot huvudman.

Lånet skall betalas tillbaka på 30 dvs amorteras med 3 Mkr per år. Dessutom skall bolaget betala ränta med 3,5 %. Det är troligt att bolaget också har andra kostnader för t ex administration. Hur skall bolaget finansiera dessa kostnader?
Genom att hyra ut istid mm till olika föreningar. Hur får dessa råd att hyra av bolaget. Genom att de får verksamhetsbidrag från kommunen. Kommunen måste för att ha råd med dessa förhöjda verksamhetsbidrag antingen spara någon annanstans i sin budget eller höja skatten. Jag bedömer att det inte finns något sparutrymme i budgeten av denna storlek. Alltså återstår skattehöjning.
Min bedömning är att skatten måste höjas med minst 10 öre. Detta drabbar alla skattebetalare eftersom kommunalskatten är proportionell. Såväl fattig-
pensionär som miljonär får bidra.

Alla partiföreträdare har inför valet sagt att skatten inte skall höjas. De som beslutar att låna ut 89 Mkr till bolaget ljuger.

Jag säger: STOPPA ARENASKATTEN.

Så till fastighetsförsäljningen.

Såsom redovisats i beslutsunderlaget kommer kommunen att göra en realisationsförlust på drygt 10 Mkr. Detta innebär att den budget vi nyss tagit för nästa år spricker. Jag har begärt besked om hur kommunens ekonomi påverkas. Som vanligt har jag inte fått något svar. Det kommer som en överraskning för såväl mig som övriga kommuninvånare.

Ett skäl till det nu planerade affärsupplägget har angetts att man då slipper att tillämpa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är uppseendeväckande att en kommun ogenerat planerar att kringgå gällande lagstiftning. Detta kan emellertid vara riskfyllt särskilt som det inte alls är säkert att man lyckas. Det finns mycket som talar för att man om kommunen lånar ut pengar till en anläggning och sedan, visserligen en omväg, finansierar återbetalningen är skyldig att följa LOU. Man har frågat jurister säger man, men kan inte visa upp något utlåtande . Jag tror inte att det finns någon seriös jurist med kunskap om kommunal upphandling som vill sätta sitt namn på ett sådant utlåtande. Följden kan bli överklaganden, fördröjningar, skadestånd etc. Låt oss slippa affärer inom en grå okänd marknad.”

Ödesdigert beslut på kommunfullmäktige idag

Idag fattar sannolikt kommunfullmäktige samma beslut som kommunstyrelsen fattade vid sitt senaste möte. Att låna ut 89 miljoner kronor till Troja Ljungby AB.

Vi i Kristdemokraterna har hävdat att arenaförslaget saknar verklighetsförankring (en restaurang med 1,5 miljoner i överskott per år), kommer ge skattehöjningar p.g.a. ökat föreningsbidrag och är ett riskprojekt då kommunen kommer få sitta med problemen den dag Troja Ljungby AB inte längre kan betala för lånen.

På allabolag.se kan man läsa årsredovisningarna för Troja Ljungby AB, anmärkningsvärt är att man föregående år gick med förlust på 260 000 kr, och att man sitter med ett eget kapital på 118 000 kr samt aktiekapital på 100 000. Skulle detta företag på ett lån på 89 miljoner kronor av en banktjänsteman på en privat bank skulle tjänstemannen förmodligen anses göra tjänstefel. Men när kommunen gör det anses det vara OK?

IF Troja Ljungby tappade enligt sin delårsrapport från 1 maj 2013 till 31 december 2013 630 000 kr i ”minskade publikintäkter” p.g.a. ”Uteblivna sportsliga framgångar” och har således inte pengar att skjuta till fastighetsbolaget.

Ja, kommunen ska ge föreningsbidrag och hjälpa lokala föreningar med bidrag, det är pengar investerade i folkhälsa och fritidssysselsättning som inte kan mätas i pengar.
Men om kommunen lånar ut såpass mycket pengar krävs högre driftsbidrag och kommunen kommer således indirekt betala amorteringar och drift för de pengar som Troja-Ljungby lånar av kommunen. Detta kommer leda till en skattehöjning.

Vi anser att Sunnerbohov kräver en renovering, om detta är det ingen diskussion, däremot så ifrågasätter vi om behovet är en arena med storslagna planer när de ekonomiska och idrottsliga förutsättningarna ser ut som de gör? Tidigare försök att dra in pengar från näringslivet har visat på ett lågt intresse även bland företagarna i Ljungby kommun.

Vi står inte bakom ett beslut att låna ut dessa pengar, men önskar Troja Ljungby lycka till med satsningen och hoppas trots våra farhågor att allt går väl även i framtiden, för Ljungbys bästa.