Regeringen godkänner Markaryds detaljplaner

– Detta är en seger för rättvisan! Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun, efter beskedet att regeringen idag beslutat godkänna de två detaljplaner som Länsstyrelsen i Kronoberg och Sydvatten AB under flera år gjort allt för att försöka stoppa. Efter fem års arbete, varav de senaste två åren med omfattande och kostsamma processer, kan kommunen äntligen arbeta vidare med nya etableringar i bästa skyltlägen utmed E4:an.

Regeringens beslut sätter nu en välkommen punkt i en segdragen tvist med Länsstyrelsen och Sydvatten och ger, enligt uppgift, Markaryds kommun rätt i alla delar i de två ärendena som kommunen tvingats driva till högsta instans. I besluten, som enligt uppgift helt följer Boverkets tidigare yttrande, konstateras att kommunens val att lokalisera verksamheter som kontor, industri, handel m.m. till ett område längs med E4:an är ur flera aspekter att anse som en lämplig lokalisering. Detta främjar en ändamålsenlig struktur och innebär en god hushållning med marken. De skyddsåtgärder kommunen föreslagit för att skydda Bolmentunneln från att nås av föroreningar från områdena anses vara tillräckliga och detaljplanerna har utformats på ett sätt som i huvudsak är förenligt med de grundläggande principerna i plan- och bygglagen.

– Detta är precis samma slutsats som den expertmyndighet kom fram till som länsstyrelsen under hösten 2008 valde att anlita för att granska planerna, säger Bengt Germundsson. Det märkliga är att länsstyrelsen valde att inte ta någon notis om detta, utan upphävde planerna. Länsstyrelsens ställningstagande har förorsakat Markaryds kommun mer än två års extra arbete och stora kostnader, inte minst i form av uteblivna etableringar.

Nu kan kommunen se framåt och intensifiera arbetet med att få nya etableringar till ett av södra Sveriges logistiskt mest intressanta områden. – Regeringens beslut är avgörande för Markaryds fortsatta expansion och utveckling. Vårt agerande visar än en gång hur viktigt det är att våga ta strid för principiellt viktiga frågor, avslutar Germundsson.

Kilometerskatt och höjd bensinskatt slår hårt mot företag och pendlare

– På landsbygden och mindre orter är människor väldigt beroende av bilen. För många av Sveriges företag är det inte möjligt att transportera gods på järnväg. Men det struntar de rödgröna i. Får de makten tänker de införa kilometerskatt och höja bensin- och dieselskatten. Det kommer slå hårt mot stora delar av den svenska industrin och försämrar Sveriges konkurrenskraft.
Det säger Eva Johnsson och Lars Gustafsson, kristdemokratiska riksdagsledamöter, som idag besöker åkeriföretag i Markarydstrakten tillsammans Bengt Germundsson (KD), ordförande i Markaryds kommunstyrelse.

För att kunna satsa mer pengar på järnväg och kollektivtrafik vill de rödgröna införa en kilometerskatt på 1,40 kronor per kilometer och höja bensinskatten mer 49 öre litern. Men om vi bortser från våra storstadsregioner är Sverige ett glesbefolkat land och på många håll är det inte realistiskt att transporter på järnväg skulle kunna ersätta varken lastbilstransporter eller bilturer. I dag går 90 procent av alla lastbilstransporter på sträckor under 30 mil där alternativ saknas. Kristdemokraterna och alliansen står för en smartare politik, istället för kilometerskatt vill vi se ökade satsningar på flexibilitet mellan olika transportslag, intermodalitet framför kilometerskatt.

– Är det miljön som ska värnas när kilometerskatt kommer på tal bör man tänka om. Det statliga konjunkturinstitutet avvisade häromåret totalt förslag att av miljöskäl införa en kilometerskatt för lastbilstrafiken. Konjunkturinstitutet räknar i en specialstudie med att kostnaden för att minska koldioxidutsläpp med kilometerskatt till 0,89 kronor per kilo vilket kan jämföras med att koldioxidskatten är 1,05 kronor per kilo.

Skogsindustrierna räknar med en årlig merkostnad på cirka 700 miljoner per år på grund av en införd kilometerskatt. Det är kostnader som riskerar att behöva hämtas hem i form av uppsägningar och högre konsumentpriser. Enligt myndigheten Trafikanalys egna beräkningar skulle en kilometerskatt på två kronor i Sverige ge en genomsnittskostnad på 102 336 kronor per lastbil och år. Räknar man bara långtransporterna kommer man upp i en kostnad på 216 000 kronor per år. Ett litet åkeri skulle få en merkostnad på 170 000 kr per år från kilometerskatten

Markaryd i topp igen

I senaste numret av tidskriften Dagens Samhälle presenteras Markaryds kommun på plats 10 över landets kommuner med bäst sammanlagt ekonomiskt resultat 2000-2009. Därmed är Markaryd bättre än betydligt mer finansstarka kommuner som förvaltar miljarder och bättre än de kommuner som lockar flest inflyttare. Och bäst i länet! Det genomsnittliga resultatet per kommuninvånare i Markaryd är 1.338 kronor.

– Detta är resultatet av ett strategiskt arbete under lång tid, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD), i en kommentar och pekar på två huvudskäl till det goda resultatet. Dels har vi en tradition av ekonomiskt samförstånd mellan partierna och blocken, där vi är överens om att försöka hålla kontroll på kostnadsutvecklingen och inte dra på oss onödiga kostnader. Det andra skälet är utvecklingen av finansförvaltningen av vår pensionsfond, som ökat rejält i värde. Idag är nästan 90% av pensionsskulden täckt.

– Det är oerhört viktigt att kommunen uppnår ett positivt ekonomiskt resultat, säger Germundsson. Om vi inte har egna pengar till pensionskostnaderna och våra investeringar, skulle detta drabba våra verksamheter mycket negativt. Därför är det viktigt att förvalta de pengar som finns och alltid noga överväga hur vi använder kommuninvånarnas skattepengar.

– Det är också en styrka att vår personal och ansvariga chefer uppvisar ett stort mått av lojalitet. Tre av de senaste fyra åren har samtliga nämnder och styrelser i Markaryds kommun bedrivit sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar. Det tror jag är unikt bland alla Sveriges 290 kommuner, säger Bengt Germundsson.

Är det SJ:s nya affärsidé att stanna tåg utan att låta passagerarna stiga av eller på?

– I förslaget till ny Tågplan 2011 ökar SJ antalet tågstopp i Markaryd. Problemet är att man inte tänker låta passagerare stiga av eller på! Det konstaterar Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande, i en skrivelse till Trafikverket och SJ i anledning av det nya trafikeringsförslaget som träder i kraft i december 2010. Att i trafikplaneringen lägga in planerade stopp vid stationen i Markaryd utan att ge möjlighet för av- och påstigning känns inte särskilt offensivt eller kundvänligt.

Under arbetet med Tågplan 2011 har SJ:s regionala representanter begärt att få ytterligare trafik med uppehåll i Markaryd genom en utökning av trafiken med InterCity-tågen och med två dagliga uppehåll i Markaryd måndag-fredag, morgon resp. kväll. Detta har SJ Affärsutveckling inte gått med på.

I stället föreslår SJ Affärsutveckling en indragning av de uppehåll med InterCity-tåg som sedan två år tillbaka gör uppehåll i Markaryd fredag och söndag. Sammantaget innebär detta att inga tåg kommer att stanna i Markaryd fr o m december 2010. Resultatet av SJ Affärsutvecklings beslut är mycket beklagligt, inte minst mot bakgrund av att antalet resande ökat och förhoppningar ställts i utsikt att utöka trafiken.

Bengt Germundsson vill nu, tillsammans med näringslivet, träffa SJ Affärsutveckling för att för att diskutera SJ:s förslag till trafik efter december 2010. Germundsson har, alltsedan 2004, tillsammans med kommunens näringsliv tryckt på för att SJ ska lägga in tåguppehåll i Markaryd. – Det finns en klar förväntan från SJ:s kunder, inte minst näringslivet, att så också ska ske. De indikationer SJ givit oss under de senaste åren, visar sig nu vara helt utan grund, vilket Markaryds kommun inte kan acceptera, säger Bengt Germundsson.

Nu startar vi bygget av en ny skola i Markaryd!

– Det är med stor glädje vi kan konstatera att allt är klart för att påbörja byggnationen av en ny skola i Markaryd! Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande och Maria Svensson-Lundin (KD), utbildnings- och kulturnämndens ordförande i Markaryds kommun. Kommunstyrelsen beslöt igår i full enighet att påbörja upphandlingen med målet att en ny skolbyggnad för c:a 140 elever på 1.000 m² ska stå klar till höstterminen 2011.

Arbetet med projektet ”Framtidens skola” har pågått i drygt fem år med stor delaktighet från personal, elever, föräldrar och politiker. I projektet har gjorts en total genomgång av behovet av lokaler, elevutveckling och organisation sett i ett mångårigt perspektiv för samtliga skolor i kommunen. Nybyggnationen av Höjdenskolan är ett delprojekt och utgör etapp 1 i ett arbete som kommer att fortsätta under flera år framåt.

– Vi kommer att fortsätta satsningarna på en bra och attraktiv skola i kommunen, säger Maria Svensson-Lundin. Det pedagogiska innehållet och elevernas resultat är det som är mest angeläget, men för att lyckas i detta arbete behövs ändamålsenliga lokaler som svarar mot dagens och morgondagens pedagogik.

Den första byggnationen beräknas kosta 22 miljoner kronor och till detta kommer ytterligare 1,1 miljoner för inredning och utrustning.

– Kommunen kan finansiera detta helt med egna medel, säger Bengt Germundsson, och vi avser att genomföra byggnationen som en totalentreprenad. Vi har lagt särskild vikt på lokalernas utformning, miljö och kostnader ur hela byggnadens funktionstid.

Entreprenaden beräknas vara påbörjad i oktober 2010 och ska stå klar vid halvårsskiftet juni/juli 2011.