Länsstyrelsens beslut var väntat och kommer att överklagas

– Länsstyrelsens beslut idag att låta Sydvatten AB fortsätta leda bort inläckande grundvatten var helt väntat. Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd i en kommentar. Det är bra att länsstyrelsen har fattat ett beslut så att vi kan överklaga och få en professionell bedömning i Miljödomstolen.

Den mångåriga tvisten handlar egentligen om de långtgående inskränkningar som införts i tunnelns omgivningar till följd av det läckage av grundvatten som sker in i tunneln. I oktober i fjol slog Miljööverdomstolen, efter anmälan från kommunerna utmed tunneln, fast att Sydvatten AB saknar tillstånd att leda bort grundvatten till Bolmentunneln. Sydvatten har nu åter tagit tunneln i drift och fortsätter därmed den grundvattenbortledning som Miljööverdomstolen slagit fast att man saknar tillstånd för. En förundersökning mot Sydvatten AB är inledd hos miljöåklagaren vid Växjö tingsrätt.

– Länsstyrelsens beslut är synnerligen inkonsekvent, säger Bengt Germundsson. Man hänvisar till Miljödomstolens dom från i fjol, men samtidigt följer man den inte i sitt eget beslut. Man påstår att verksamheten inte är tillståndspliktig, men utfärdar samtidigt ett föreläggande mot Sydvatten att redovisa åtgärder för att förhindra något som länsstyrelsen inte anser tillståndspliktig.

– Det verkar som om man vill tillgodose både Sydvatten och kommunerna, vilket leder till att man trasslar in sig i ett mångordigt resonemang som jag bedömer att man saknar stöd för. Självklart kommer vi att överklaga beslutet till Miljödomstolen så att vi kan få en professionell bedömning, säger Bengt Germundsson och konstaterar avslutnngsvis: – Det tror jag även länsstyrelsen är tacksam för.

Tack, Markaryd!

Resultatet i valet till kommunfullmäktige i Markaryd blev överväldigande. Det har varit svårt att föreställa sig att vi skulle kunna upprepa de fantastiska siffrorna från valet 2006. Men när alla valdistrikten var räknade på måndagen kunde vi konstatera att Kristdemokraterna i Markaryd till och med ökade sitt väljarstöd med en halv procent till fantastiska 44,7%!

Vi kommer under den kommande perioden att få 16 mandat i kommunfullmäktige. Detta är visserligen ett mandat mindre än vi har idag, men då måste man beakta att vi minskat antalet platser i fullmäktige under nästa period med fyra. Med 39 mandat hade vi, med samma valresultat, faktiskt ökat från 17 till 18 mandat.

Det kommer att ta tid att smälta det här, men det är en fantastisk känsla att ännu en gång få ett så stort stöd och därmed en bekräftelse på att vi förvaltat det förtroende vi fått. Just nu vill vi bara uttrycka vårt stora och innerliga TACK till alla väljare i kommunen för att ni har gett oss ert stöd. Vi lovar göra vårt yttersta för att förvalta det så klokt och förnuftigt vi kan – för Markaryds kommuns bästa! Tack ska ni ha!

Inför större krav på myndigheterna att ge alla medborgare en god offentlig service

– Idag drabbas den medborgare som inte lämnar in uppgifter till myndigheter i tid av straffavgifter. Men det finns inga, eller endast mycket små, möjligheter för oss som medborgare att få ersättning när vi tvingas vänta på myndigheterna. Det vill vi ändra på genom att införa tydliga tidsgränser för hur lång tid en myndighet får ta på sig för att handlägga ett ärende. Och genom att införa straffavgifter för myndigheter som betalar ut ersättningar för sent.

Det sa Mats Odell, Kristdemokraternas andre vice partiordförande, när han idag presenterade Kristdemokraternas förslag till förbättrad myndighetsservice på måndagen.

Under den gångna mandatperioden har Alliansregeringen gjort mycket för att förbättra myndigheternas service till medborgarna. Vi har arbetat med bemötandefrågor och vår gemensamma värdegrund samt etablerat lokala servicekontor på många orter runt om i Sverige. Men mycket återstår att göra.

Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd välkomnar satsningarna och konstaterar att en hel del av det som nu föreslås på nationell basis har påbörjats och även genomförts i Markaryds kommun.

– Vi vill fortsätta att förbättra den service som medborgarna kan få i kommunen, säger Bengt Germundsson. Vi vill därför satsa på utbyggnaden av ett lokalt servicekontor så att de viktiga myndigheterna finns representerade i varje kommun. Varje myndighet, inklusive kommunen, ska också utfärda tydliga servicegarantier som på ett enkelt sätt berättar för de som söker hjälp hos myndigheten vilken service de kan förvänta sig.

Kristdemokraterna vill fortsätta arbetet med att förbättra den lokala servicen och vill bl.a. genomföra följande åtgärder i Markaryds kommun:

– De viktigaste statliga myndigheterna som polisen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska finnas representerade i kommunen.
– Kommunen och de statliga myndigheterna ska samordna sin service till medborgare och företag genom att samarbeta i ett lokalt servicecenter i kommunen.
– Alla myndigheter, inklusive kommunen, ska utfärda tydliga tjänstegarantier, publicera dem på sina hemsidor och följa upp hur de lever upp till sina åtaganden.
– Tidsgränser ska sättas upp hur länge man ska behöva vänta på beslut eller utbetalningar. Om inte kommunen eller de statliga myndigheterna klarar detta ska man bli ersättningsskyldig.
– Förbättra IT-infrastrukturen i hela kommunen.
– Den kommersiella servicen, t.ex. stöd till lanthandlare, ska förbättras med hjälp av det statliga bidrag en Alliansregering vill införa.
– Förbättra och samordna kommunens informationshantering till kommuninvånarna.
– Utveckla synpunktshanteringssystemet ”Säg vad du tycker” samt de kommunala tjänstegarantierna.
– Då det gäller frågor som bemötande, kvalitet och service får man aldrig bli nöjd eller slå sig till ro. Det är kommunmedborgarens behov som vi politiker och tjänstemännen ska sätta i centrum. Detta är grundläggande värderingar som vi lovar att ständigt aktualisera under hela den kommande mandatperioden, avslutar Bengt Germundsson.

Vi river så fort vi har lagligt stöd!

– Kommunstyrelsens politiker är totalt eniga om att riva Garpenklints fastighet så snart vi har lagligt stöd för detta! Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun, med anledning av Smålänningens artikel idag där en kommuninvånare vill göra fastigheten till en valfråga och kräver handlingskraft från politikerna. Vi har arbetat länge med ärendet. Ingen har dock förklarat sig villig att gå så långt att man är beredd att bli åtalad och skadeståndsskyldig för ett myndighetsbeslut som man personligen får ta konsekvenserna av.

Äganderätten har en mycket stark ställning i svensk grundlag (Regeringsformen) samt i Europakonventionen, men det gör samtidigt den här typen av ärenden mycket komplicerade. Till synes självklara förelägganden håller inte juridiskt. De politiker som beslutar om en åtgärd som inte har lagligt stöd, kan därför personligen ställas ansvariga, åtalas och dömas till skadestånd. Därför är det viktigt att processen genomförs korrekt, vilket dessvärre tar tid.

– Politikerna har i full enighet gett ett uppdrag till tjänstemännen att hitta en juridiskt hållbar lösning på frågan så fort det någonsin är möjligt, säger Bengt Germundsson. Ett antal åtgärder har föreslagits, men dessa har saknat lagligt stöd. Våra tjänstemän har nu, i samråd med jurister på Sveriges Kommuner och landsting, redovisat en möjlig lösning som vi är i full gång med att verkställa.

– Om det bara berodde på ”handlingskraft” hade fastigheten varit sanerad för länge sedan. Vår ambition är att lösa problemet snarast möjligt, men på laglig väg. Samtidigt finns det all anledning att fortsätta trycka på politikerna i riksdagen så att lagstiftningen ändras. Kommunerna måste få ett kraftfullare stöd att åtgärda liknande problem i framtiden, avslutar Germundsson.

Regeringen godkänner Markaryds detaljplaner

– Detta är en seger för rättvisan! Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun, efter beskedet att regeringen idag beslutat godkänna de två detaljplaner som Länsstyrelsen i Kronoberg och Sydvatten AB under flera år gjort allt för att försöka stoppa. Efter fem års arbete, varav de senaste två åren med omfattande och kostsamma processer, kan kommunen äntligen arbeta vidare med nya etableringar i bästa skyltlägen utmed E4:an.

Regeringens beslut sätter nu en välkommen punkt i en segdragen tvist med Länsstyrelsen och Sydvatten och ger, enligt uppgift, Markaryds kommun rätt i alla delar i de två ärendena som kommunen tvingats driva till högsta instans. I besluten, som enligt uppgift helt följer Boverkets tidigare yttrande, konstateras att kommunens val att lokalisera verksamheter som kontor, industri, handel m.m. till ett område längs med E4:an är ur flera aspekter att anse som en lämplig lokalisering. Detta främjar en ändamålsenlig struktur och innebär en god hushållning med marken. De skyddsåtgärder kommunen föreslagit för att skydda Bolmentunneln från att nås av föroreningar från områdena anses vara tillräckliga och detaljplanerna har utformats på ett sätt som i huvudsak är förenligt med de grundläggande principerna i plan- och bygglagen.

– Detta är precis samma slutsats som den expertmyndighet kom fram till som länsstyrelsen under hösten 2008 valde att anlita för att granska planerna, säger Bengt Germundsson. Det märkliga är att länsstyrelsen valde att inte ta någon notis om detta, utan upphävde planerna. Länsstyrelsens ställningstagande har förorsakat Markaryds kommun mer än två års extra arbete och stora kostnader, inte minst i form av uteblivna etableringar.

Nu kan kommunen se framåt och intensifiera arbetet med att få nya etableringar till ett av södra Sveriges logistiskt mest intressanta områden. – Regeringens beslut är avgörande för Markaryds fortsatta expansion och utveckling. Vårt agerande visar än en gång hur viktigt det är att våga ta strid för principiellt viktiga frågor, avslutar Germundsson.