Transcom varslar samtlig personal

Kommunledningen har på förmiddagen informerats om att Transcom idag kl. 15.00 varslar samtlig personal, c:a 200 personer, på anläggningen i Strömsnäsbruk om uppsägning. Av dessa är drygt hälften, (55 %) bosatta i Markaryds kommun.

– Våra tankar går främst till dem som nu varslas, deras familjer och andra berörda, säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande. Vi känner personligen många som nu blir drabbade och har stor medkänsla för dem i den situation de nu hamnar i.

Enligt Johan Eriksson, företagets General Manager, är huvudanledningen till varslet ”en alltför låg rekryteringsbas”.

– Kommunledningen har mycket tydligt klargjort för Transcoms ledning att Markaryds kommun förutsätter att företaget tar sitt fulla ansvar för att hitta alternativ sysselsättning för de drabbade, säger Bengt Germundsson. En stor internationell koncern måste ta sitt personalansvar.

Det är således Transcoms ansvar att agera på ett seriöst sätt om man väljer att avveckla verksamheten i Strömsnäsbruk. Kommunen förutsätter att företaget på ett aktivt sätt kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att ordna ny sysselsättning åt berörd personal.

– Markaryd är känt för sitt starka näringsliv, säger Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef. Självklart kommer Markaryds kommun att aktivt medverka i Transcoms arbete med att ordna ny sysselsättning för de drabbade. Vi har också en förhoppning om att kommunen och det lokala näringslivet tillsammans ska medverka i arbetet för att mildra effekterna för de drabbade.

En lokal arbetsgrupp kommer omgående att startas upp, för att samordna insatserna.

I samband med att varslet offentliggörs informerar Markaryds kommun även det övriga näringslivet samt allmänheten om den uppkomna situationen.

Rekordhögt inflytandeindex i Markaryd!

Medborgarindex
I veckan presenterades resultaten av SCB:s Medborgarundersökning 2011. Återigen förbättras medborgarnas betygsvärden för kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar Index, NMI) samt omdömet om möjligheterna till inflytande i kommunen (Nöjd Inflytande Index, NII). Årets resultat för såväl NMI som NII är de högsta som Markaryds kommun uppnått sedan mätningarna påbörjades år 2005. – Som förtroendevald politiker blir man riktigt varm i hjärtat när man tar del av resultaten. Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd i en kommentar.

När det gäller NII, inflytande, förtroende, påverkan, kontakt och information ligger Markaryds kommun i topp bland alla Sveriges kommuner. På frågan om ”hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa” blir betygsindexet 7,0 på en tiogradig skala, vilket är näst högst i landet! På frågan ”hur ansvarstagande kommunens politiker är” blir betygsindex 6,9 – vilket är högst i landet! Betygsindex för ”hur väl politiska beslut genomförs” landar på 6,7 – också det högst i landet!

– Detta är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg, konstaterar Bengt Germundsson. Under de drygt åtta år jag haft det yttersta politiska ansvaret i Markaryd, har jag konsekvent arbetat för en förbättrad demokrati, dialog och delaktighet. Jag är övertygad om att vi, genom att involvera alla goda krafter i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, kommer att nå kvalitetsmässiga förbättringar både snabbare och effektivare. Och om fler kan känna att man bidrar till kommunens positiva utveckling, desto bättre!

Resultatet av detta arbete visar sig också i betygen för kommunens verksamheter, NMI. För samtliga betygssatta verksamheter är betyget, för Markaryds del, lika med eller bättre än för övriga 128 deltagande kommuner. Skillnaden är statistiskt säkerställt högre för verksamheterna förskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, räddningstjänst, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur samt vatten och avlopp. Vad gäller övriga verksamheter, grundskola, gymnasieskola, miljöarbete, renhållning och sophämtning, finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan Markaryd och övriga kommuner.

– Mätningar och analyser är viktiga redskap för att utvärdera sitt arbete. Årets positiva omdömen ska vi naturligtvis glädja oss åt, men samtidigt får man inte förledas tro att man kan slå sig till ro. Resultatet ger naturligtvis energi för att arbeta vidare på den inslagna linjen och det är nödvändigt. Att stanna upp innebär att man tar det första steget tillbaka, avslutar Bengt Germundsson.

Läs hela resultatet på http://www.markaryd.se/innehall/medborgarundersokningar

Ännu ett bakslag för Sydvatten och länsstyrelsen

Bara två dagar efter det att Sydvattens resningsansökan avslogs kommer ännu ett bakslag för bolaget. I ett beslut från Mark- och miljödomstolen avfärdar domstolen Sydvattens framställan att domstolen skulle vara jävig och därmed inte få behandla ärendet om tillståndsplikt för bortledande av grundvatten till Bolmentunneln.
– Sydvattens agerande mot rättsväsendet saknar motstycke, säger Bengt Germundsson (KD), kommun-styrelsens ordförande i Markaryd. I stället för att rätta sig efter utfärdade och lagakraft-vunna domar i högsta instans, anklagar man rättsväsendet för att vara jäviga och för att ha fattat felaktiga beslut bara för att de inte går i Sydvattens favör.

Förutom avslaget i själva jävsfrågan, anför domstolen mycket tydligt att man anser att verksamheten med bortledande av grundvatten är tillståndspliktig samt att det finns förutsättningar att rikta förelägganden mot Sydvatten i anledning härav. Man konstaterar också att samtliga överinstanser inte funnit något skäl att ändra detta avgörande, varför miljödomstolens avgörande står fast.

Domstolen noterar att man än en gång kommer att få pröva frågan, eftersom ”länsstyrelsen ändå efter återförvisningen vidhåller sin inställning att tillstånd inte krävs för grundvattenbortledningen” och ”att länsstyrelsen därmed inte följer miljödomstolens avgörande”.

– Det Sydvatten och länsstyrelsen nu ägnar sig åt är inget annat än kvalificerat domstolstrots, anser Bengt Germundsson. I stället för att följa domstolarnas beslut, struntar man i dessa och ifrågasätter hela rättsväsendets trovärdighet och kompetens i den här frågan.

– Det är faktiskt landshövdingen, i egenskap av chef för länsstyrelsen, som är ytterst ansvarig för att myndigheten själv följer lagakraftvunna domar, säger Bengt Germundsson. Det är hög tid att hon tar det ansvaret!

Sydvatten får ingen resning

– I ännu en dom från högsta instans visar det sig nu att Sydvatten AB och Länsstyrelsen i Kronoberg fattar felaktiga beslut. Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryd i en kommentar i anledning av att Mark- och miljööverdomstolen idag avslagit Sydvattens begäran om resning i målet om otillåten grundvattenbortledning.

Det var i samband med Bolmentunnelns idrifttagande i slutet av mars i år som Sydvatten AB ansåg sig ha hittat nya omständigheter för att utan tillstånd kunna tillgodogöra sig inläckande grundvatten till Bolmentunneln. Bolaget begärde därför resning i målet och menade att man hade alla tillstånd i ordning för att åter ta tunneln i drift.

Med samma motivering avslog nyligen Länsstyrelsen i Kronobergs län en ansökan från Markaryds, Ljungbys och Perstorps kommuner om att länsstyrelsen skulle förbjuda Sydvatten AB att ta Bolmentunneln i drift innan man har tillstånd för att leda bort inläckande grundvatten.

Med dagens dom slår Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt fast att Sydvatten AB inte visat någon omständighet som kan föranleda resning i målet.

– Det borde vara uppenbart för både Sydvatten och länsstyrelsen att lagakraftvunna domar gäller, säger Bengt Germundsson. Återigen har den högsta instansen fattat beslut om vad som ska gälla. Någon gång borde Sydvatten och länsstyrelsen acceptera vad domstolarna beslutar och rätta sig efter dessa beslut.

– Det kan inte vara rimligt att samhällets gemensamma resurser ska behöva tas i anspråk på det här sättet bara för att man inte respekterar domar i högsta instans. Särskilt tungt faller ansvaret på Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och som ansvarig för att se till att gällande lagar och regler följs.

Markaryd åttonde bästa kommun i landet – om företagarna själv får välja

Idag presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Markaryds kommun hamnar på en mycket hedrande 8:e plats i landet vad gäller företagens samlade omdöme om företagsklimatet i kommunen. – Detta är resultatet av en mycket god samverkan mellan näringslivet och kommunen, konstaterar Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande. Ett bra näringslivsklimat är avgörande för kommunens framtida utveckling.

I enkätsvaren från företagarna klättrar kommunen i flera delar och hamnar på topp tio i landet på inte mindre än 3 av undersökningens parametrar. När det gäller kommunpolitikernas och kommunala tjänstemäns attityder placerar sig kommunen på plats 8 respektive 10. Störst förbättring uppvisar skolans attityder till företagande, där kommunen klättrar hela 52 placeringar, från plats 73 till 21. Något lägre värden får kommunen på de delar som är svårare att påverka; vägnät, tåg- och flygförbindelser, tele- och IT-nät samt tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.

Trots ett mycket bra resultat finns det alltid något att jobba vidare med. Närheten mellan företagen och kommunen är en framgångsfaktor i det arbetet.

Totalt sett hamnar kommunen på plats 32 av Sveriges 290 kommuner. De senaste årens placeringar har varit plats 31, 26, 18, 16, 20 och i år 32. Markaryd är därmed för sjätte året i rad den kommun i länet som har det bästa företagsklimatet.