Vi kristdemokrater har i många år arbetat för att få tåg med persontrafik mellan Hässleholm och Halmstad med stopp i Markaryd. Därför är vi mycket glada att få läsa utkastet till avsiktsförklaring som ska behandlas av Region Halland tillsammans med berörda kommuner. I den aviserar man just tåg med persontrafik mellan Markaryd och Halmstad med stopp i orterna Veinge och Knäred.

Det finns redan idag ett stort intresse från näringslivet och boende i orterna att snabbt få igång den planerade tågtrafiken. Därför är det angeläget denna startar så snart som möjligt. Med enkla åtgärder och mindre investeringar, t ex perronger i Knäred och Veinge, är det möjligt att starta persontrafiken redan i december 2018. Att detta är fullt möjligt visar bl a en nyligen genomförd utredning av Trivector.

Många arbets- och studiependlar redan idag längs sträckan Markaryd – Halmstad och med en fast tågförbindelse blir tåget ett attraktivt pendlingsalternativ. Därför ser vi gärna att man på sikt också utreder möjligheten att etablera tågstationer i orterna Trönninge, Eldsberga, Genevad och Skogaby.

När resecentrum i Halmstad är klart får vi ett bra kommunikationsnav med lokal- och regionalbussar, SJ-, Öresunds- och Pågatåg samlade. Då kommer resan med kollektiva färdmedel gå snabbare och bli ett attraktivt miljövänligt alternativ.

Vi kristdemokrater ser med glädje att många års av enträget arbete på alla nivåer börjar att bära frukt. Vi ser fram emot att kunna åka tåg även sidledes och inte bara uppåt och nedåt.

Magnus Hedman (KD)
Ordförande Halmstad

Bengt Germundsson (KD)
Ordförande Markaryd

Alliansen förbättrar äldreomsorgen ytterligare i Markaryds kommun

Den som har varit inlagd på sjukhus kan uppleva hemkomsten som både svår och stressande. Att komma hem från sjukhuset innebär för många ett orosmoment. Även hos anhöriga väcks dessa känslor när hälsa och funktioner inte är desamma. Det är av stor vikt att den enskildes hemmiljö är väl förberedd i anslutning till hemkomsten. Det finns ofta ett stort behov av att påbörja rehabilitering omgående. Dessutom är behovet av hemtjänst och eventuell hemsjukvård ofta stort direkt efter sjukhusvistelsen. När den enskilde kommer hem är det viktigt att miljön på hemmaplan redan från start präglas av trygghet och att all personal arbetar mot samma mål.

Alliansen har redan satsat på att utveckla arbetssättet ”Trygg hemgång” som bygger på möjligheten till stora hemtjänstinsatser, tidig rehabilitering och hjälpmedel på plats vid hemkomst från sjukhuset. Nu tar vi nästa steg för att utveckla det arbetssätt som tagits väl emot och visat sig vara framgångsrikt!

För att underlätta hemgången till det egna boendet har Alliansen anslagit 1,2 mkr i budget från och med 2017. Tanken är att förstärka nuvarande organisation med en vårdplaneringssjuksköterska, vilket ger ökade förutsättningar för att övergången mellan vårdgivarna ska bli så väl planerad och genomförd som möjligt. Detta höjer kvalitén för den enskilde.

Tanken är att vårdplaneringssjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och biståndshandläggare gör en gemensam planering och säkerställer att den enskildes olika behov kan tillgodoses redan från start vid hemkomsten. Teamet har en nyckelroll i att den enskildes rehabilitering snabbt kommer igång. De har också ett ansvar för att planera den enskildes insatser tillsammans med hemtjänsten.

Vinsterna med att förbättra hemtagningen kan inte nog betonas. För den enskilde och deras anhöriga är vinsten främst ökad trygghet genom att upplevelsen av vården är välplanerad mellan de olika vårdgivarna. Samhällsekonomiskt är vinsten minskat behov av sjukhusvård. Gemensamt bidrar satsningen till ett bättre liv för de personer som behöver insatsen!

Malin Stadig Lundgren (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C)

Inspirerande KD kick-off i Markaryd med hälsning från Ebba Busch Thor

Kristdemokraternas lokala kick-off på Ekebacken Hotell & Konferens startade med en personlig hälsning från partiledare Ebba Busch Thor till alla våra förtroendevalda. Bättre inspiration kunde vi knappast få. Stämningen var verkligen på topp under hela lördagen såväl i gruppdiskussionerna som i storsamlingarna. Det var roligt att så många ställde upp under större delen av dagen för att diskutera strategi, organisation och inte minst politik inför de två år som är kvar av mandatperioden och inför valet 2018.

Regionen och kommunen samverkar för en utveckling av vårdcentralen i Strömsnäsbruk

Några veckor före jul fick Markaryds kommun ett mycket positivt besked från ansvariga politiker och tjänstemän i Region Kronoberg. Beskedet var att man ställde sig positiv till det förslag som Bengt Germundsson (KD) presenterade vid ett möte med regionledningen i början av november och som innebär en gemensam satsning för att utveckla vårdcentralen i Strömsnäsbruk.

Förslaget går ut på att vi tillsammans ska arbeta för en fast läkarbemanning, vilket är en förutsättning. Glädjande nog har vi en läkare i kommunen som vill arbeta på vårdcentralen och som kommer att vara en nyckelperson i arbetet för att rekrytera fler. Glädjande är också att personalen på vårdcentralen är så positiv till att utveckla sin arbetsplats, vilket också är en viktig och bidragande framgångsfaktor för projektet.

Från kommunens sida är vi beredda att bygga om lokalerna så att det blir mer ändamålsenliga och för att lösa detta ska regionens lokalansvariga börja skissa på hur en ombyggnad skulle kunna se ut. Vi vill också samverka kring gemensamma personalresurser, bl a vad gäller specialistfunktioner på sjuksköterskesidan inom geriatrik, demens och psykiatri. Generellt ser vi gärna en utveckling där kommunen och regionen närmar sig varandra ännu mer inom de här specialiteterna. På så sätt skulle vi kunna utveckla både vårdcentralen och kommunens hemsjukvård för att ännu bättre möta de behov som finns på orten.

Rekryteringen av rätt personal kommer naturligtvis att bli avgörande för hur vi lyckas med detta gemensamma projekt. Lyckas vi kommer vårdcentralen fortfarande att vara en fullvärdig mottagning, vilket kommer att vara av stor betydelse för kommuninvånarna. Med de förutsättningar vi trots allt har, borde vi lyckas!

Projekt MärkDNA för ökad trygghet

I nästa års budget anvisar Alliansen i Markaryd 150 000 kr till ett brottsförebyggande projekt kallat ”Märk-DNA” Detta är en typ av märkning som kan användas i brottsförebyggande syfte, men även för att underlätta vid brottsutredning.

Märkningen görs med ett syntetiskt framställt DNA som i form av en vätska penslas på värdesaker, ungefär som nagellack. Vätskan är helt osynlig men framträder om man belyser den med UV-ljus. Varje märkning är också unik, vilket innebär att den kan spåras. Hållbarheten är cirka fem år.

Metoden är inte ny, utan används idag i sprinklersystem på värdetransporter, banker, i butiker eller värdeföremål i offentliga eller privata lokaler.

Alliansen i Markaryd har för avsikt att arbeta in förslaget i nästa års medborgarlöfte som ska tecknas med polisen. Ett liknande projekt har genomförts i Staffanstorps kommun för ett år sedan, vilket visat sig vara framgångsrikt. Ingen i Staffanstorps kommun som skaffat sig MärkDNA har varit utsatt för bostadsinbrott. Malmö Högskola har utvärderat en liknande satsning i några kommuner i Stockholms län och även den undersökningen visade på goda resultat.

Hur själva projektet ska organiseras kommer att diskuteras mellan kommunen och polisen, men vår ambition inom Alliansen är att såväl kommunala värdeföremål i offentliga lokaler som privatpersoners värdeföremål ska ingå i projektet, gärna också tillsammans med de olika försäkringsbolagen.