Mer stöd till föreningslivet i Markaryds kommun

Föreningslivet i Markaryds kommun är imponerande. I kommunens föreningsregister finns ca 140 olika föreningar registrerade, vilka varje vecka svarar för ett stort antal aktiviteter inom olika områden. Föreningslivets insatser för våra barn, ungdomar och äldre kan inte nog uppskattas. Personligt engagemang och ideellt arbete är för många föreningar en självklarhet och mycket tid går åt för att arbeta ihop pengar, t ex genom lotterier eller sponsring, för att bedriva sin verksamhet. Detta är något som Alliansen i Markaryd nu vill hjälpa till att förändra.

I budgetdirektiven för nästa år vill Alliansen rikta en särskild satsning till den civila sektorn. Vi anser att stödet till föreningslivet bör utökas och i större grad kopplas till aktiviteter. Vi vill också undersöka om det är möjligt att göra en särskild satsning på s k ”föreningscheckar”, som kan ge föreningarna ett ekonomiskt stöd för särskilda satsningar.

Inom Leader Linné har man några år arbetat med den här typen av checkar till särskilda projekt eller mindre aktiviteter. Vår tanke är att detta borde vara lika framgångsrikt då det gäller våra föreningar. Med den här sortens ”föreningscheckar” skulle man kunna få ett särskilt bidrag för att finansiera olika aktiviteter eller projekt vilket skulle kunna underlätta för genomförandet.

Av de ansökningar som kommunen får in märker vi också ett utökat behov av stöd till vissa investeringar och tanken är också att försöka utöka anslaget för att möta detta behov.

Alliansen i Markaryd föreslår i ett av sina direktiv inför nästa års budget att en familjecentral ska startas upp i Strömsnäsbruk. För fem år sedan startade vi en familjecentral i Markaryd, vilken blivit en framgång. Familjecentralen är en mötesplats där man som förälder kan knyta sociala kontakter och utbyta erfarenheter.

På familjecentralen samverkar kommunen och regionen och man erbjuder bland annat öppen förskola, barnhälsovård, barnmorskemottagning, familjebehandling mm. Fokus ligger på att främja barnens hälsa. trygghet och utveckling samt att stödja föräldrarna. Med andra ord; väl investerade resurser för att stärka familjen!

Nu vill vi ta nästa steg och erbjuda detta även till föräldrarna i Strömsnäsbruk med omnejd. Behovet finns och vi bedömer att det finns goda förutsättningar att starta detta gemensamt tillsammans med Region Kronoberg. Därför ger nu Alliansen direktiv i det budgetarbete som nu påbörjas att arbeta in den här satsningen så snart som möjligt.

I dagens Smålänningen skriver bland annat våra kristdemokratiska ordförande i socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden om den här satsningen:

Familjecentralen viktig

Alliansen i Markaryd anser att politikens uppgift är att stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera som en positiv gemenskap. Den visionen ger mervärde till familjemedlemmar i stort och därmed för samhället i sin helhet. Vår familjepolitik syftar till att stödja familjerna och ge redskap – när så behövs – för att självständigt kunna ta ansvar och visa förvaltarskap över den viktiga gemenskap som familjen är ett uttryck för.

En god familjegemenskap behövs för att människor ska kunna växa och må bra.
Om inte familjen fungerar som en trygg bas, fungerar inte heller samhället.

Ett flertal familjer har valt att bosätta sig i Markaryds kommun på kort tid. Merparten av våra nya medborgare har flytt från länder där otryggheten varit stor. Det är därför av stor vikt att stärka våra gemenskaper och sammanhang på ett sätt som möjliggör integrationen, både för barn och vuxna.

Familjecentralen Lönnen i Markaryd har nyligen firat sin 5-årsdag. Lönnen är en framgångsrik verksamhet som bygger på ett samarbete mellan Markaryds kommun och Region Kronoberg. Verksamheten erbjuder alltifrån barnhälsovård, barnmorskemottagning, ungdomsmottagning och familjebehandling, till social rådgivning, föräldrastöd och öppen förskola. Medborgare från både norr och söder är självklart redan idag välkomna till verksamheten.

Samtidigt vill vi i Alliansen att tillgängligheten till familjecentral för individer bosatta i Strömsnäsbruk ska bli betydligt bättre. Därför anser vi att möjligheten till att starta upp en familjecentral i Strömsnäsbruk ska utredas.

Familjecentralens vision är att vara en mötesplats där man kan utbyta erfarenheter och knyta sociala kontakter. Redan idag bidrar mötesplatsen till att människor möts över kulturgränser och ger varandra mycket av värde.

Vi i Alliansen vill att visionen om likvärdig tillgång till familjecentral i hela kommunen ska bli verklighet. Tillsammans ger vi familjecentralen möjlighet att växa ytterligare och nå betydligt fler familjer!”

Malin Stadig Lundgren (KD)
Maria Svensson Lundin (KD)
Benita Jansson (C)
Carina Gunnarsson (M)

Alliansen i Markaryd satsar på förebyggande arbete – för barnens bästa!

Alliansens i Markaryd företrädare i socialnämnden samt utbildnings- och kulturnämnden skriver i en debattartikel om våra satsningar på förebyggande arbete – för barnens bästa:

”Alla barn och unga är unikt skapade och värdefulla i sina egna och andras ögon. Psykisk ohälsa i form av oro, ångest och negativ stress kan bidra till en känsla av hopplöshet och brist på framtidstro och mening. Därför behöver vi i förebyggande syfte stärka de sammanhang och gemenskaper som våra barn och unga vistas i. Barn och unga som har, eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, är ett högt prioriterat område för oss. Psykisk ohälsa kan i många fall utgöra ett stort hinder för personlig utveckling och framtida möjligheter till ett självständigt liv. Det bästa för barnen är att tidigt möta en vuxenvärld som kan agera gemensamt med fokus på att bibehålla det goda i barnens livssituation. För att lyckas med detta krävs en gedigen samverkan mellan familj, skola och socialtjänst.
Den unga flickan på skolgården som känner sig misslyckad för att hon inte får vara med i lekarna med sina klasskompisar, är värd vår uppmärksamhet.
Den 15-årige pojken som oroar sig för att komma hem till en tillvaro som präglas av konflikter och otrygghet ska bli sedd och bekräftad i den rädsla och ångest som en sådan hemsituation medför med mera.
Alliansen i Markaryd har därför gett socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden ett gemensamt uppdrag att genomföra en analys för att kartlägga och undersöka orsakerna till den psykiska ohälsan. Analysen ska sedan ligga till grund för de åtgärder som bör vidtas inom den egna nämnden som nämndövergripande. Alliansen riktar därför sammanlagt 2 miljoner kr till de båda nämnderna för 2017, med fokus på att stärka det förebyggande arbetet.
Vår vision är att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn och unga i vår kommun där den psykiska hälsan bibehålls och stärks. Det arbetet gör vi bäst tillsammans!”

Maria Svensson Lundin (KD)
Malin Stadig Lundgren (KD)
Benita Jansson (C)
Carina Gunnarsson (M)

Alliansen vill ha bättre WiFi och TV!

Alliansen i Markaryd ger nu ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att erbjuda trådlös Internetanslutning till kommuninvånare och besökare i kommunala lokaler.

Under 2016 har bredband med hög överföringskapacitet blivit möjlig för i princip alla invånare i kommunens fyra tätorter och en stor utbyggnad på landsbygden är också på gång. Sedan tidigare är de kommunala verksamheterna anslutna till varandra med fiber. Tillgång till Internet är idag en självklarhet och många kommuner erbjuder idag Internet gratis via trådlöst nätverk till besökare i sina lokaler eller verksamheter. Detta är möjligt även i de kommunala lokalerna i Markaryds kommun, dock inte i alla.

Att tillhandahålla gratis trådlös Internetanslutning i kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet får anses ingå i den kommunala kompetensen. Besökare eller personer som på olika sätt tar del av kommunal service eller tjänster kan i anslutning till sitt besök ges åtkomst till Internetanslutning när de vistas i lokalerna. Besökare kan hänvisas till kommunens e-tjänster eller information som används inom den aktuella verksamheten. Möjligheten att få åtkomst till Internet kan på flera sätt underlätta för olika individer att närvara vid kommunala aktiviteter.

Även i kommunens särskilda boenden bör det finnas tillgång till trådlös Internetanslutning. Detta skulle öka möjligheten att hålla kontakten med vänner, bekanta och barnbarn, liksom att kunna titta på sina favoritprogram på TV när man har möjlighet till detta. Det kan också öppna upp för större möjligheter att använda sig av s k välfärdsteknik.

Alliansen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ger IT-chefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att erbjuda trådlös Internetanslutning till kommuninvånare och besökare i kommunala lokaler.

Alliansen i Markaryd ger även ett uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att öka utbudet av de TV-kanaler som tillhandahålls i de gemensamhetslokaler som finns bland annat inom socialförvaltningens verksamheter.

På senare år har utbudet av TV-kanaler ökat kraftigt och idag finns i de flesta hem långt fler TV-kanaler än det s k basutbudet som tillhandahålls av SVT och TV4. Utvecklingen av TV-utbudet i de gemensamhetslokaler som tillhandahålls bl a i särskilda boenden har dock inte följt med utvecklingen i våra bostäder och hem, vilket innebär att man kanske inte kan ta del av de program man är intresserad av den dagen man flyttar till ett särskilt boende.

Alliansen föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ger socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att öka utbudet av de TV-kanaler som bland annat tillhandahålls i de gemensamhetslokaler som finns inom socialförvaltningens verksamheter. Samråd bör ske med IT-enheten och fastighetsenheten för att även dessa aspekter ska beaktas i utredningen

Vi kristdemokrater har i många år arbetat för att få tåg med persontrafik mellan Hässleholm och Halmstad med stopp i Markaryd. Därför är vi mycket glada att få läsa utkastet till avsiktsförklaring som ska behandlas av Region Halland tillsammans med berörda kommuner. I den aviserar man just tåg med persontrafik mellan Markaryd och Halmstad med stopp i orterna Veinge och Knäred.

Det finns redan idag ett stort intresse från näringslivet och boende i orterna att snabbt få igång den planerade tågtrafiken. Därför är det angeläget denna startar så snart som möjligt. Med enkla åtgärder och mindre investeringar, t ex perronger i Knäred och Veinge, är det möjligt att starta persontrafiken redan i december 2018. Att detta är fullt möjligt visar bl a en nyligen genomförd utredning av Trivector.

Många arbets- och studiependlar redan idag längs sträckan Markaryd – Halmstad och med en fast tågförbindelse blir tåget ett attraktivt pendlingsalternativ. Därför ser vi gärna att man på sikt också utreder möjligheten att etablera tågstationer i orterna Trönninge, Eldsberga, Genevad och Skogaby.

När resecentrum i Halmstad är klart får vi ett bra kommunikationsnav med lokal- och regionalbussar, SJ-, Öresunds- och Pågatåg samlade. Då kommer resan med kollektiva färdmedel gå snabbare och bli ett attraktivt miljövänligt alternativ.

Vi kristdemokrater ser med glädje att många års av enträget arbete på alla nivåer börjar att bära frukt. Vi ser fram emot att kunna åka tåg även sidledes och inte bara uppåt och nedåt.

Magnus Hedman (KD)
Ordförande Halmstad

Bengt Germundsson (KD)
Ordförande Markaryd