Mer pengar till föreningar och musikskolan

Musik- och kulturskolan i Markaryds kommun får mer resurser under de kommande åren. Alliansen i Markaryd anslår i sitt budgetförslag ytterligare 800 000 kr för att utveckla musikskolan till en musik- och kulturskola. Musikskolan har under hösten fått en nystart och antalet elever har ökat sedan kommunen tog över musikskolan i egen regi efter det att musikundervisningen bedrivits av ett av studieförbunden i Markaryd. Redan från start har Alliansen haft en ambition att komplettera musikskolan med en kulturskola, vilket vi nu tar de första stegen till att förverkliga.

Även föreningarna i kommunen kan räkna med mer pengar. Anslaget till föreningsbidragen ökar från och med 2017 med 300 000 kr varav 100 000 kr är öronmärkta till föreningar som arbetar med olika former av integrationsprojekt. Detta är en välbehövlig satsning på den ideella sektorn som drar ett stort lass för att se till att våra barn och ungdomar erbjuds en meningsfull och fostrande fritid.

Mer resurser blir det också till fritidsgårdarna som får ökade anslag med 200 000 kr. Pengarna kommer att användas till ett projekt för att utveckla verksamheten vid våra fritidsgårdar.

Den här satsningen på våra barn och ungdomar är ett led i den satsning på förebyggande insatser som Alliansen gör i sitt budgetförslag. En meningsfull fritid med stöd från trygga och stabila vuxna är en god investering som ger våra barn och ungdomar bättre förutsättningar för en god uppväxt.

Markaryd bäst i länet på tillgänglighet!

Markaryds kommun är bäst i länet på tillgänglighet och placerar sig på 19:e plats i landet i Humanas granskning av kommunernas tillgänglighet 2016. Detta uppmärksammades idag då kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson (KD), tillsammans med Eva Teljebrant, ordförande för DHR i Markaryd, fick ta emot diplom och blommor för sitt tillgänglighetsarbete av Humanas distriktschef Anders Drugge och informatör Eric Gröön.

Rådet för funktionshinderfrågor sorterar under kommunstyrelsen, som således också ansvarar för arbetet med dessa frågor i kommunen. Samarbete med intresseorganisationerna i rådet är mycket gott och Eva Teljebrant från DHR är en mycket god representant för alla engagerade ledamöter som bidrar till vårt gemensamma arbete.

Sedan många år tillbaka har kommunen reserverat medel i den kommunala budgeten för att arbeta med tillgänglighetsfrågorna. Organisationerna hjälper i stor utsträckning till genom att komma med synpunkter och förslag till förbättringar. Deras engagemang är en starkt bidragande faktor till att Markaryds kommun placerar sig i framkant i denna nationella jämförelse.

Samtidigt finns det mycket mer att göra. Ett tillgängligt samhälle är bra för oss alla. Vem som helst av oss kan drabbas av sjukdom eller olycka som resulterar i att vi kan behöva olika hjälpmedel. Är det lätt att ta sig fram med en rullstol, är det också lätt att ta sig fram med en tvillingvagn. Därför är det lika bra att bygga bort hinder redan från början så att man slipper anpassa efterhand.

På senare tid har vi arbetat mer med attityder. Den som har en dold funktionsnedsättning bemöts ofta sämre än den som har en synlig funktionsnedsättning. Det handlar om vilka attityder vi bär med oss och här finns fortfarande mycket att göra.

Satsning på utemiljön och skolorna i Strömsnäsbruk och Traryd

I Alliansens kompletterande budgetförslag anvisar vi 250 000 kr för att under nästa år snygga till utemiljön omkring skateparken bakom BallHall i Strömsnäsbruk. Vid vår senaste trygghetsvandring gick vi förbi det här området och kunde snabbt konstatera att det finns en hel del att göra för att området ska bli mer attraktivt för skolan och de föreningar som nyttjar området.

Förslaget går ut på att snygga upp den idag ganska ovårdade och öppna ytan och göra den mer användbar för ungdomar, föreningar och familjer. Tanken är att mjuka upp den hårdgjorda ytan med planteringar, träd gräs och sittytor. Man kan också med olika medel avgränsa de olika aktivitetsytorna så att de olika rummen lyfts fram. Det är i alla fall så det beskrivs på arkitektspråk. Vi vill också se över de anläggningar som finns på plats för att öka kvalitén i området.

En annan viktig faktor är ljussättningen som också kommer att ses över. En bra ljussättning ökar tryggheten för dem som vistas i området och kan samtidigt bidra till att försköna hela området, som idag inte är särskilt vackert.

I vår satsning avsätter vi 250 000 kr, för ändamålet. Samtidigt fortsätter satsningen på att renovera Strömsnässkolan som ligger precis intill. När det här året är slut har vi investerat 11,1 miljoner kr för att genomföra de fyra första etapperna i en renovering av Strömsnässkolan. För perioden 2017-2019 avsätts ytterligare 15 miljoner kronor för de fyra efterföljande etapperna. För invändig renovering av Traryds skola anslås 1 400 tkr för år 2017.

Lyckad dag med Ebba Busch Thor

Vädret visade sig inte från den bästa sidan, men det gjorde Ebba Busch Thor då hon under fredagen besökte Markaryd och Växjö. På förmiddagen hade vi förmånen att få välkomna Ebba till Markaryd, där vi besökte Nibes värmepumpsanläggning. Nibes VD Gerteric Lindquist guidade oss runt i fabriken och berättade engagerat om produktionen, assisterad av anläggningschefen Per Hansson och IR-chef Christel Fritiofsson. Ebba avslöjade snabbt att hon nyligen installerat en ny värmepump från Nibe i sin bostad, vilken hon var mycket nöjd med.

Efter rundvandringen fortsatte samtalet, först över en fika och sedan i styrelserummet på Marknadscenter. Förutom att berätta om företagets fantastiska utveckling levererades även ett antal medskick till Ebba med synpunkter och förslag på hur en näringslivspolitik skulle kunna se ut för att underlätta för att produktionen ska kunna vara kvar i Sverige. En viktig lärdom är att det inte är politiker som skapar jobb. Vi kan möjligtvis försöka ge förutsättningar för jobbskapande, men jobben svarar våra företag och entreprenörer för. I det avseendet är Nibe en förebild! Och vad gäller en jobbskapande politik ska Kristdemokraterna vara detsamma.

2016-09-26-vardserviceteam

Ett enigt kommunfullmäktige beslutade ikväll att inrätta så kallade vårdserviceteam inom äldreomsorgen i Markaryds kommun. Förslaget, som väckts genom en motion från Kristdemokraterna, innebär att nyanlända eller andra personer som står långt från arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga, ska kunna få arbetsträning/praktik på olika kommunala arbetsplatser.

I första hand gäller detta de särskilda boendena, där man ska få utbildning i och hjälpa till med enklare uppgifter som städning, tvätt, matlagning, disk mm. På det här sättet får man naturliga arbetsuppgifter och språkträning, samtidigt som man avlastar ordinarie personal från olika uppgifter. Detta innebär i sin tur att den ordinarie personalen kan ägna sig mer åt omvårdnad och inte minst sociala aktiviteter för våra äldre, ett område som vi behöver bli bättre på.

Tanken är att anställa en handledare på respektive boende; Ekliden, Fyrklövern, Sjögården och Utsikten. Dessa ska i nära samråd med personalen på boendena introducera och stötta personalen i att lära ut dessa, lite enklare, sysslor. I ett nästa steg ska vårdserviceteamen även kunna inriktas mot skolans verksamhet och, om det slår väl ut, även i andra kommunala verksamheter.

Effekten av detta ska naturligtvis följas upp och inrättandet av vårdserviceteam ska läggas in som en del i den integrations- och arbetsmarknadsplan som Markaryds kommun och Arbetsförmedlingen tagit fram och som fastställdes av kommunstyrelsen så sent som i juni.

Min förhoppning är att detta ska bli ett lyckat projekt med många vinnare, inte minst för dem vi är till för – våra äldre på de särskilda boendena. Om vi sedan lyckas bättre med integrationen och att få folk i arbete samtidigt som vår egen personal kan ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter; ja, då har vi vunnit så mycket mer!