Djupt svek mot barnen

MVT debattartikel
Den förstärkta vårdgarantin måste återinföras för att säkerställa att barn och unga med psykisk ohälsa får hjälp i tid, skriver Madeléne Gyllenhammar
(KD).

En av de bästa förutsättningar som vi kan ge till våra barn är att se till att barn- och ungdomshälsovården fungerar. I dag är det inte ett enda landsting där barn och föräldrar kan vara trygga med att få hjälp i tid.

Psykisk ohälsa bland barn och unga har blivit så vanligt att det numera är ett av vår tids största samhällsproblem. Det finns en paradox i att den materiella standarden ökat för de allra flesta samtidigt som unga mår allt sämre.

Det kan vara förödande för ett barn att gå månad efter månad utan att få hjälp. De allra flesta räknar med att välfärden finns där den dagen man är i behov. Situationen inom landets barn och ungdomspsykiatri (BUP) är ohållbar och kan inte beskrivas som annat än ett djupt välfärdssvek mot barnen.

Orsaken till den negativa utvecklingen är inte klarlagd. Därför anser vi att det behövs en bred utredning för att kartlägga och undersöka orsakerna till den ökande psykiska ohälsan. Mer kunskap kan bidra till att identifiera riskgrupper och på det sättet kunna rikta särskilda förebyggande insatser till dessa barn och ungdomar.

Det är helt avgörande att barn och unga som mår dåligt får hjälp snabbt. Kristdemokraterna var därför pådrivande för den förstärkningen av vårdgarantin som alliansregeringen införde för barn och unga med psykisk ohälsa.

Den skärpta vårdgarantin innebar att ett första besök för bedömning inom BUP skulle erbjudas inom 30 dagar. 2014 klarade 16 landsting detta mål. Att den socialdemokratiskt ledda regeringen valde att ta bort den prestationsbaserade ersättningen kopplad till vårdgarantin hade en dramatisk negativ effekt på tillgängligheten inom BUP. Under 2017 klarade inget landsting av att nå målet.

Den förstärkta vårdgarantin måste återinföras. Ofta är det skolan som ser de första signalerna på psykisk ohälsa, men alltför ofta saknas det resurser för att möta barnens behov. I dag får mer än var tredje grundskola, och nästan varannan gymnasieskola, påpekande från Skolinspektionen om brister som rör elevhälsan.

Vi kristdemokrater vill att elevhälsan ska lyftas bort från skolans ansvar för att skapa en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård. Elevhälsans personal ska finnas kvar ute i skolverksamheten men bör ha samma huvudman som övrig vårdpersonal för barn. På så sätt kan vi se till att vården hålls ihop så att barn och familjer slipper leta efter hjälp. Vi vill dessutom införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev har rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn. Alla barn och föräldrar ska känna sig trygga med att de snabbt kan få den hjälp och vård de behöver.

Vi måste också våga utmana systemet och göra en genomgripande reformering av svensk sjukvård. Staten bör ta huvudansvaret för sjukhusvården. Människors möjligheter att få tillgång till vård för psykisk ohälsa ska inte hänga på var i landet man bor.

Nyligen presenterades också att 800–1000 barn i Motala kommun statistiskt sett växer upp i en miljö där alkoholen stör och styr. Vi ska göra allt i vår makt för att vända utvecklingen och korta vårdköerna. Det är vårt välfärdslöfte till familjer – att varje barn och förälder ska kunna lita på att välfärden fungerar när man behöver den.

Kristdemokraterna Motala
Madeléne Gyllenhammar

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/ett-djupt-svek-mot-barnen-om5025417.aspx

Håll fast vid LSS-reformen

MVT Debattartikel
Kristdemokraterna vill att hela intentionen i LSS återupprättas, skriver Jan Gyllenhammar och Erik Forslund.

LSS infördes av den borgerliga regeringen på 90-talet och har förbättrat levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. För den enskilde är möjligheten att kunna röra sig ute i samhället, utbilda sig och arbeta ovärderlig. Människans behov av att få bidra i samhället och känna sig behövd är givetvis oberoende av om hon har en funktionsnedsättning eller inte.

Utredningar som publicerats av regeringen har alltmer handlat om ord som ”kontroll” och ”kostnad” – signalerna om sparande är tydliga. Även i Motala kommun finns en oro hos brukare på LSS-bemannade arbetsplatser att besparingar även ska föreslås där. Denna grupp ska vi absolut inte spara på, utan Kristdemokraterna vill istället se över möjligheterna att öka gruppens möjligheter till en meningsfull sysselsättning.

Regeringen uppmanade 2015 Försäkringskassan att kapa antalet timmar i LSS. Försäkringskassan skärpte då bedömningarna genom ändrad tolkning av ett antal domar. Till följd av detta har antalet assistansberättigade minskat med över 1 000 personer. Med utstuderad tydlighet fokuserar den rödgröna regeringen på kostnadsbesparingar runt LSS. Detta är ett stort välfärdssvek mot personer med assistansbehov. Där regeringen fokuserar på kostnadsminskningar inom LSS vill Kristdemokraterna istället stärka och utveckla reformen. I grunden handlar det om vilket samhälle vi vill ha. LSS är en stor frihetsreform för funktionsnedsatta. Reformen värnar om människovärdet och den är värd att utvecklas. Kristdemokraterna vägrar ge sig i denna fråga.

Regeringen försöker rädda sitt eget ansikte istället för att rädda alla de människor som riskerar att få sina liv söndertrasade när de förlorar sin assistans. Den två årsfrysning som regeringen vill införa är som en respirator för alla som oroat sig över att få sin assistans indragen. Det är givetvis bra med ett visst andrum, men redan en månad efter valdagen 2018 kommer respiratorn stängas av. Vi uppfattar detta som en tillfällig krishantering bara för att slippa en debatt om LSS i valrörelsen.

Kristdemokraterna vill att hela intentionen i LSS återupprättas. Varje person med funktionsnedsättning ska ha rätt att inte bara överleva – utan även leva. Lagen måste ses över i sin helhet och det kan inte vänta – detta är KD:s välfärdslöfte inför valet!

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar
gruppledare

Erik Forslund
partiavdelningsordförande

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/hall-fast-vid-lss-reformen-om4910789.aspx

Alltför snurrigt i Motala

MVT Debattartikel 
Det räcker med cirkulationsplatser i Motala centrum nu. Kristdemokraterna anser att utformningen av den typen av trafikplats inte passar in i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen. Tar man dessutom in tidsaspekten, och kostnader som tidigare har skenat när man väl satt i gång, tillsammans med den trafiksituation som uppstår under byggtiden, är det ytterligare skäl avstå i nuläget. Det är bättre att vänta och se vad de verkliga effekterna blir, om man avstår från att göra en rondell i korsningen Östermalmsgatan–Vadstenavägen.

När det gäller korsningen Platensgatan–Vadstenavägen så är det direkt olämpligt med en rondell. Detta på grund av busstrafiken, vilket också Östgötatrafiken påpekat. Varje rondell ökar på restiden och minskar bekvämligheten. Vill vi ha en bra kollektivtrafik, ska varje åtgärd som ökar restiden undvikas. Därför är den korsningen bättre lämpad för trafikljus, med prioritet för bussarna.

Enligt ”Teknisk handbok” bör man väga in nedanstående, när rondeller planeras. Vi tycker det är punkter, väl värda att fundera över, i synnerhet de två sista. ”Erfarenheten visar också att cirkulationer ganska ofta blir fel utformade och att de ger upphov till många problem. Följande aspekter är viktiga för att uppnå de önskvärda positiva effekterna för cirkulationer:

● Ska storleksmässigt anpassas till den omgivande gatu och stadsstrukturen.
● Ska i första hand utformas med enkla körfält och överkörbart brätte.
● Ska utformas så att de ger en tydligt hastighetsdämpande effekt.
● Ska vara säkra och väl anpassade för cyklisters och gåendes behov (utom på platser där gc inte alls förekommer).
● Ska utformas så att de bidrar positivt till stadsmiljön och upplevelsen på platsen.
● Ska bara väljas om trafiksituationen motsvarar det behovet.
● Ska undvikas om man inte hittar en bra helhetslösning. Andra utformningar är ibland bättre.”

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Nils-Ingvar Graan, ledamot

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/alltfor-snurrigt-i-motala-om4827245.aspx