• ”Ladorna är tomma” i Motala

  MVT Debattartikel
  Det är dags att ta ansvar för kommunens ekonomi.

  Av resultatet för Motala kommuns årsbokslut framgår det nu bland annat, att kommunen måste göra upplåningar i storleksordningen på 130 miljoner kronor, dels för att täcka en checkkredit som är i det närmaste helt utnyttjad, och dels en investeringsbudget som medvetet dragits över med 30 miljoner kronor.

  Motala kommuns huvuduppgift är att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Dessa övergripande uppgifter innebär att vi behöver säkerställa kvalitén i äldrevården, skolan och barnomsorgen varje dag. Motala kommun har stort ansvar för en positiv samhällsutveckling där människor får tillgång till god välfärd och samhällsservice av hög kvalité. Kommunens verksamhet lägger på många sätt grunden till ett fungerande samhälle och tillsammans med frivilligorganisationer, eldsjälar, företag samt andra aktörer kan vi förverkliga de uppsatta målen. För att Motala ska vara en attraktiv del av Östergötland behöver vi framförallt fokusera på och därtill stärka kärnverksamheten i välfärden. Alliansens budget för 2015 visade på att det finns ett starkt alternativ som sätter fokus på välfärdens kärnverksamhet och alla de samhällsbärare som jobbar inom dess olika sektorer. Motalaborna förtjänar mer än vackra ord som inte blir verklighet. Vår filosofi för Motala kommun bygger på samma grundprincip, nämligen det är grundläggande med en ansvarsfull ekonomisk politik för att trygga vår gemensamma välfärd. Genom vårt budgetalternativ visar vi att Allians för Motala tar ansvar för ekonomin genom god ekonomisk hushållning och hållbar finansiering. Där skuldberg byggs där urholkas trygghetssystemen och man skjuter på ansvaret till nästa generation. Det ödesdigra resultatet blir att de som är i störst behov av samhällets insatser är de som drabbas hårdast när skulderna måste saneras. Att ta ansvar långsiktigt är rätta vägen till ett bättre Motala.

  Därför reagerar vi i Alliansen på att kommuninvånarna så snart efter valet möts av att ladorna är tomma i Motala kommun. Under förra mandatperioden fick kommunen cirka 80 miljoner extra, de så kallade AFA-pengarna. Dessa extra resurser, som vi i alliansen ville spara, skickades in i driften, och är nu slut. Detta skedde istället för att anpassa verksamheten efter resurserna, vilket nu ställt kommunen i en svårare situation, eller tror den sittande majoriteten att nya pengar kommer regna från den rödgröna regeringen?

  Det är dags att nu visa handlingskraft och att ta ansvar för kommunens ekonomi.

  Alliansen Motala
  Caroline Uneus (M)
  Kjell Fransson (FP)
  Jan Arvidsson (C)
  Nils-Ingvar Graan (KD)

  Källa:
  www.mvt.se/asikter/debatt/ladorna-ar-tomma-i-motala-10713411.aspx

  www.alliansenmotala.se/?p=1945