Brev till kommunstyrelsens ordförande

TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I MOTALA
CAMILLA EGBERTH (S)

Hej.
Med anledning av den situation Sverige och regeringen befinner sig i utifrån haveriet inom Transportstyrelsen finns det anledning att vi på kommunal nivå ser över vår egen verksamhet. IT och datalagring (lagring av information) är en naturlig del av den offentliga verksamheten men utvecklingen har också gått snabbt och många verksamheter blir i allt större utsträckning beroende av externa konsulter. Vi har innan sommaren erfarit att Motala kommun klarade sig bra i samband med en IT-attack vilket visar på en god förmåga att stå emot den typen av hot. Det är dock viktigt att även den politiska nivån har uppdaterade kunskaper och är informerade gällande kommunens IT- och informationssäkerhet vilket är anledningen till detta brev.

Som gruppledare anser jag att man vid nästa kommunstyrelsesammanträde ska få en genomgång av säkerhetsansvariga på kommunen samt kommundirektören. Genomgången ska handla om IT- och informationssäkerhet och vi önskar svar på följande frågeställningar:

Har vi tillräckligt med kompetens vad gäller IT- och informationssäkerhet inom kommunens organisation för att fatta rätt beslut och göra korrekta upphandlingar? Har vi inom organisationen tillräckligt med rutiner och kunskaper så att beslut som påverkar IT- och informationssäkerheten fattas på bästa sätt?

Har vi tydlig delegation mellan tjänstemän och politik vad gäller ansvarsfrågan för IT- och informationssäkerheten?
Önskar information om vilka rutiner som gäller vid krisläge, det vill säga om systemen slutar fungera, om vi utsätts för en IT-attack, eller om misstag har begåtts som riskerar att information kommer i fel händer. Har vi en uppdaterad beredskapsplan eller kontinuitetsplan?

> 20170731_brevtillKSO (pdf)

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar, gruppledare
Nils-Ingvar Graan, ersättare kommunstyrelsen


Pressklipp
> Hur hanterar Motala en it-attack? (MVT webb 20170801)

Minskad räddningstjänst sänder fel signaler

MVT Insändare
Det utreds och diskuteras vad som ska hända med räddningstjänsten i Borensberg.
Flera neddragningsalternativ finns med i resonemanget. Vi menar emellertid att det det är fel att dra ned på räddningstjänsten, på en ort som växer både genom bostadsbyggande och företagsetablering. Även ett nytt och större äldreboende planeras de närmaste åren.

Vi ser en framtid för Borensberg, där det i stället för minskad samhällsservice, kommer att behövas en ökad samhällsservice. Därför är alternativet, i nuläget, en oförändrad nivå för räddningstjänsten det mest förnuftiga.

Ser man sedan framåt, och tror på Borensberg som tillväxtort, så borde visionen vara en framtida utvecklad räddningstjänst. Inom en 20-årsperiod kan Borensberg mycket väl nå 5 000 invånare, och då blir behovet än större. Att nu dra ned, signalerar att man vill ha en begränsning av utvecklingen.

Vår vision är ett utvecklat Borensberg!

Kristdemokraterna Motala
Nils-Ingvar Graan
ledamot kommunfullmäktige

Jan Gyllenhammar
gruppledare kommunfullmäktige

Källa: www.mvt.se/asikter/insandare/minskad-raddningstjanst-sander-fel-signaler-om4682692.aspx

Dricksvatten med begränsningar?

Foto: Skärmdump från MVT.se - 20170531_mvtdebatt_dricksvattenMVT Debattartikel
Förra året drabbades sydöstra Sverige med Öland och Gotland av akut vattenbrist
efter ett par torra år.

Sveriges geologiska undersökning (SGU), varnar nu för att situationen kan bli lika allvarlig i år. Och nu är även vårt område drabbat. Förra året var det en mindre del av Sverige som drabbades, främst Gotland, Öland och Kalmarområdet. Nu är det en större del av landet som kan få problem, så även stora delar av Motala kommun som nu närmar sig 25 procent av den normala grundvattennivån.

Större delen av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustområden har grundvattennivåer som är under eller långt under det normala, enligt statistik från SGU.

Följande påverkan kan vi läsa om i Örebroområdet: ”Örebro hör till de nya områden som har drabbats på senare tid. En torr sommar och höst gjorde att nivån i de sjöar som utgör kommunens vattenmagasin var mycket låg.
– Det är en ovan situation för oss, tidigare har vi haft fokus på risken för översvämningar. Vi gick ut i december och bad örebroarna att spara vatten.

Det har gått bra, som mest har vi sparat 14 procent, säger Leif Rehnberg, verksamhetschef för Vatten och avlopp i kommunen.” Örebro beslutade bland annat att under vintern inte spola isbanor för att spara på vatten.

Rehnberg berättar att regionen normalt får 637 millimeter nederbörd per år. Under förra året blev det 580. Några större mängder snö har inte heller kommit under vintern: ”Vårfloden som brukar komma i slutet på januari och början på februari blev det inget av. Det är inte ett krisläge men situationen är ansträngd.

Tillsammans med sex andra kommuner arbetar Örebro i ett projekt för att hämta vatten från Vättern för att säkra den framtida tillgången på dricksvatten.”

För att fylla på grundvattenmagasin i landet och få ett bra utgångsläge till sommaren krävs det rejält med nederbörd den närmaste tiden. Frågan är om Vättern tål att tappas på mer vatten i framtiden? Det är inte ett krisläge i dag men situationen förvärras.

När växtsäsongen startade i slutet av april tar växterna upp det mesta av nederbörden. Jag har noterat redan nu att lantbrukare vattnar sina rapsfält i maj månad.

I Motala anstränger sig inte den styrande majoriteten nämnvärt i frågan om att skydda Boren som dricksvattentäkt. Sedan 2011 har Kristdemokraterna lyft frågan om dricksvatten och kvalitetsfrågor kring detta.

Får vi inte den där påfyllningen som vi nu så väl behöver kan vattenbristen bli lika allvarlig som förra sommaren. Det gäller främst enskilda brunnar men även till viss del den kommunala vattenförsörjningen. Borensberg tar sitt kommunala vatten från Boren och när tillförseln av råvatten från Vättern minskar nu så ökar andelen avloppsvatten från Motala in i Boren. När temperaturen stiger så ökar halten av bakterier i vattnet. En lösning är att klorera vattnet för att få ner bakteriemängden men det har sin gräns för dricksvatten.

När kommer den politiska majoriteten ta dricksvattenfrågorna på allvar?

Kristdemokraterna Motala
Jan Gyllenhammar

Källa: www.mvt.se/asikter/debatt/hotat-vatten-om4679744.aspx


Pressklipp
> ”Beredskap innan det går för långt” (MVT webb 20170601)
> ”Beredskap innan det går för långt” (Corren webb 20170601)