Framtidens stad kräver eftertanke

Planerna som tas fram i centrala Nacka bygger fortfarande på bilen som det sätt vi tar oss fram på, även korta sträckor. Den som rör sig inom det nya området kommer fortfarande, efter ett snabbt övervägande, konstatera ”jag tar bilen”. Det kommer ofta vara lite för lång väntetid mellan bussarna, och besvärande ofta krävas byte av buss eller byte till tunnelbanan för en station. Det kommer att vara en olägenhet att tvingas passa olika tider. I praktiken kommer därför många välja bilen i alldeles för många fall.

Därför kommer det behöva byggas många parkeringshus och krävas ett p-tal nära 1 i bostadsområdena. Det är inte ett uttryck för framtida stadsbyggnad, trots att planerna för centrala Nacka i många andra avseenden är högst moderna.

I Nacka litar vi på att våra medborgare fattar kloka beslut och agerar ansvarsfullt, även miljömässigt. Men politikens uppgift måste vara att skapa förutsättningar, så att medborgarna ska kunna fatta sådana beslut. Kristdemokraterna anser att man i det avseendet skulle behöva tänka längre än man hittills har gjort. Vi uppmanar till att kommunen startar följande process:

Nacka kommun ska öka sin kunskapsnivå om förutsättningarna för att en linbana/gondolbana kunde vara ett bra sätt att lösa människors behov av korta transporter på västra Sicklaön. Tunnelbanan kommer att lösa behovet av arbetspendling mellan Nacka och centrala Stockholm. Men tunnelbanan löser inte behovet av tvärförbindelser på västra Sicklaön, mellan tunnelbanestationer, snabbussar och båtbryggor.

Med en linbana skulle p-talet kunna minska i de berörda bostadsområdena, vilket kan frigöra pengar till en sådan investering. Det ligger stora pengar i den minskning av antalet parkeringsplatser och parkeringshus som blir möjlig genom linbanan. Linbanan innebär också att gaturummet i högre grad kan tas i anspråk av uteliv, uteserveringar, lekplatser etcetera, och betydligt mindre domineras av biltrafik.

Linbanans sträckning skulle behöva dras så att den når:
• tunnelbaneuppgångarna i Forum, Järla och Sickla
• båtbryggorna
• exploateringsområdena på Kvarnholmen, Nacka strand och Bergs oljehamn
• köpcentra i Sickla och Forum.