Lokala miljömål

Verkligheten viktigast – C och Kd vill mer än miljömål!

Nu har Alliansen tagit fram lokala miljömål för beslut i kommunfullmäktige. Miljöpartiet ansluter sig till Alliansens mål tillsammans med flera partier. Dokumentet har alltså brett stöd, miljön är inget särintresse utan angår oss alla. Vi i centerpartiet och kristdemokraterna har engagerat oss starkt för att omsätta riksdagens beslut om 16 miljömål till Nackas förhållanden. Det handlar om klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, levande sjöar, vattendrag och hav i balans, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Men målen får inte bli bara en vision. För våra båda partier är detta fullmäktigebeslut bara början. Klimatet påverkas inte av goda intentioner utan av uthålliga och verklighetsförankrade åtgärder.

Vi vill till exempel att hemtjänstföretagen ska få en miljöpremie, om de planerar sitt resande så att utsläpp och klimatpåverkan minskar. Alltså en ökad ekonomisk ersättning.

70 procent av kommunens utgifter kanaliseras genom kommunens olika kundvalssystem. Vi vill på olika sätt använda detta kraftfulla verktyg för att påverka vår livsstil. Vi behöver få en mycket större medvetenhet om konsekvenserna av hur vi lever.

Vi vill också införa kundval inom energirådgivning. Det skulle kunna sätta fart på företagens energitänkande. Vår bedömning är att många företag i Nacka skulle bidra till bättre miljö och tjäna mycket pengar på lägre energiförbrukning, men de har inte kunskapen om hur det kan gå till.

Vi är inte rädda för att visa upp verkligheten, även när den inte är smickrande. De nya miljömålen ska därför åtföljas av konkreta strategiska mål som kan mätas, så att man kan se hur långt vi kommit. Det handlar t.ex. om att kommunens transporter ska vara helt fossilfria år 2030,utsläppen av växthusgaser ska minska,50% av matavfallet ska sorteras ut för biologisk behandling senast 2018.

Hur stor del av resandet sker idag via kollektivt, miljövänligt åkande? Vad vill vi, och kan vi, nå inom de närmsta åren? Hur gör vi tunnelbanan mer attraktiv för pendlarna? Hur ser det ut med utsläppen från den nuvarande kollektiva båttrafiken? När kommer de nya miljövänliga båtarna?

Det är bara några av alla de områden som måste förändras om de lokala miljömålen ska nås och inte bara vara vackra visioner.

Hans Peters Kommunalråd Centerpartiet Jan-Eric Jansson kommunalråd Kristdemokraterna.