Bevara den fina industrikaraktären i Järla sjö

Bostadsbyggandet i industrilokalerna i Järla sjö hotar områdets fina karaktär, såsom tanken var från början. Kristdemokraterna har motsatt sig dessa förändringar från början. Nu handlar striden om ”Pumpprovningen”.

I januari 2017 föreslog Kristdemokraterna följande yttrande till Miljö-överdomstolen:

”Mark- och miljööverdomstolen har förelagt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål nr P 10421-16 senast den 16 januari 2017. Nämnden har fått anstånd med att komma med yttrande till den 30 januari 2017.

Nämnden ger bifall till överklagandet och yrkar att mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljööverdomstolens beslut den 9 september 2016, mål nr P 3361-16. Nämnden ger bifall till de synpunkter som klaganden har anfört i överklagandeskrivelsen.

  • Den föreslagna byggnaden strider mot detaljplanens syfte: att åstadkomma en småskalig stadsdel där bostäder och en mångfald av verksamheter integreras med minnen från industriepoken.
  • En omfattande ombyggnad av den så kallade Pumpprovningen på Järlasjöbrinken 3-5 skulle innebära en stor skada på kulturhistoriskt värdefull byggnad enl. 8 kap. 13 § PBL och bör därmed inte tillåtas.
  • Våningsantalet strider mot detaljplanens tillåtna antal våningar. Mark- och miljödomstolen har i sitt domslut ej tagit hänsyn till det försäljningsprospekt som presenterats av klaganden, där det framgår att våningsplan 0 i själva verket är två separata våningsplan med 2,65 meter i våningshöjd. Denna våningshöjd är i linje med övrig bostadsbebyggelse i Järla Sjö och ska därför betraktas som två våningar.”