Skydda huset ”Pumpprovningen” i Järla sjö

Så här skrev kristdemokraterna i protokollsanteckning till beslutet i MSN 2017-08-30 att inte bevilja byggbolaget Serafim att riva pumpprovningshuset i Järla sjö:

Nacka är i en tid av stor expansionen där område efter område exploateras. Det är många som är i stort behov av en bostad. Det gör att vi ofta stöder tillkomsten av nya lägenheter men med ambitionen och målsättningen att Nackas speciella karaktär ska skyddas. Järla sjö-området är ett av de tydligaste exemplen på hur industrimiljöers grundläggande karaktärsdrag kan bevaras i ett område där nya bostäder byggs. Att en del byggnader under planarbetet inte fick ett starkare kulturskydd i detaljplanerna är ett historiskt misstag. Men det går fortfarande att minimera denna försummelse genom att bevara det gamla pumprovningshuset. Kommunantikvarien framhåller att i bebyggelseinventeringen bedömdes byggnaden vara omistlig och höra till “de mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området.” Huset har behållit sina huvudsakliga karaktärsdrag från 1800-talets slut och det utgör en betydelsefull del av områdets miljöskapande värden.
Kommunen kan mycket väl skydda kulturvärden utan tydligt planstöd. Boverket skriver utifrån PBL – plan och bygglagen att
”Om en byggnad har tillräckliga kulturhistoriska eller miljömässiga värden kan en kommun avslå en begäran om rivningslov utan något planstöd”
Och eftersom vi Kristdemokrater har en stark vilja och beslutsamhet att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader såsom pumpprovningen så yrkade vi på avslag om lov att riva.
Vi möter hela tiden motargumenten att det kommer innebära att kommunen blir ersättningsskyldig till ett okänt högt belopp till fastighetsägaren. Men Boverket anger att “Rätten till ersättning avgörs utifrån hur marknadsvärdet på berörd del av fastigheten påverkas. För en byggnad i relativt gott skick och i kommersiell drift uppstår ofta därför ingen rätt till ersättning.”
Nuvarande ägare köpte Pumpprovningen  för 10 milj. för något år sedan. Det måste anses vara en väldigt lågt pris och förutsätter inte ett högt förväntansvärde, alltså exempelvis att köparen förväntade sig att få rivningslov och bygglov för att uppföra ett högre hus med många lägenheter.
Vi vill också från Kristdemokraterna markera att vi motsätter oss inte en ansökan om bygglov där byggnaden invändigt byggs om till lägenheter. En till omgivningen väl anpassad inre ombyggnad med bevarande av det kulturhistoriska värdet har vårt stöd och måste anses ligga med marginal inom det av köparen förväntade exploateringsvärdet.

Kultur/musik

Man måste förstå vad Boo folkets hus gör

Boo folkets hus har varit ett nav i utvecklandet av det civila samhället i Boo. Många samarbetsprojekt med föreningar, kyrka och folkliga initiativ har fått en plattform utifrån deras verksamhet. Det har genomförts en  mångfald kulturella aktiviteter genom åren.

Kultur är att bearbeta det som sker i samtiden, det man upplever. Vrida och vända på fenomen och händelser, kritisera makten, sätta sig in i andras förhållanden och hitta sätt att analysera och uttrycka känslor. Det är en livsviktig verksamhet i en demokrati. Emellertid är det inte enbart positivt att samhället ekonomiskt stöder sådan verksamhet, kulturyttringar måste ha kraften till ett eget liv. Men samhället (kommunen) bör definitivt skapa och finansiera strukturer som ger förutsättningar för utövandet av kultur.

Boo folkets hus har stor egen kraft. Kommunens samarbete med Boo folkets hus är därför av mycket stort värde för kommunen. Här ska kommunen vara med och underlätta. Med den långa, imponerande historia som Boo folkets hus har, är riskerna mycket små för kommunen att underlätta och ge stöd till deras verksamhet. Kommunen ska därför noga lyssna in och vara lyhörd för hur Boo folkets hus vill utveckla sin verksamhet, särskilt nu när Orminge byggs om. Vi kristdemokrater tror att kommunen kunde lyssna bättre.

För drygt ett år sedan gick vi kristdemokrater emot förslaget i kommunstyrelsen att bryta avtalet med Boo folkets hus, då det gällde att samarbeta kring nya repetitionslokaler för musikskolan och olika musikgrupper.

Det var ett bra avtal som innebar att de musiklokaler som planerades skulle utnyttjas väl genom att folkets hus har verksamhet praktiskt taget dygnet runt. Vi beklagar att avtalet bröts utan att något alternativ fanns framtaget.

Att utveckla samarbetet med Boo folkets hus och musikskolorna i Boo hade antagligen varit, speciellt i relation till verksamhetens kvalitet, mycket kostnadseffektivt. Vi befarade att ett alternativ till en musikpaviljong vid Boo folkets hus, skulle bli dyrt. Och vi har heller inte sett något alternativ framtaget. Musikundervisningen i Boo får tyvärr fortsätta att hanka sig fram.

Kommunen ska inte göra om förra årets misstag när vi nu planerar kulturverksamheten i det nya Orminge centrum, utan lyssna bättre.

Jan-Eric Jansson & Anders Tiger, KD