Bevara den fina industrikaraktären i Järla sjö

Bostadsbyggandet i industrilokalerna i Järla sjö hotar områdets fina karaktär, såsom tanken var från början. Kristdemokraterna har motsatt sig dessa förändringar från början. Nu handlar striden om ”Pumpprovningen”.

I januari 2017 föreslog Kristdemokraterna följande yttrande till Miljö-överdomstolen:

”Mark- och miljööverdomstolen har förelagt miljö- och stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål nr P 10421-16 senast den 16 januari 2017. Nämnden har fått anstånd med att komma med yttrande till den 30 januari 2017.

Nämnden ger bifall till överklagandet och yrkar att mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljööverdomstolens beslut den 9 september 2016, mål nr P 3361-16. Nämnden ger bifall till de synpunkter som klaganden har anfört i överklagandeskrivelsen.

  • Den föreslagna byggnaden strider mot detaljplanens syfte: att åstadkomma en småskalig stadsdel där bostäder och en mångfald av verksamheter integreras med minnen från industriepoken.
  • En omfattande ombyggnad av den så kallade Pumpprovningen på Järlasjöbrinken 3-5 skulle innebära en stor skada på kulturhistoriskt värdefull byggnad enl. 8 kap. 13 § PBL och bör därmed inte tillåtas.
  • Våningsantalet strider mot detaljplanens tillåtna antal våningar. Mark- och miljödomstolen har i sitt domslut ej tagit hänsyn till det försäljningsprospekt som presenterats av klaganden, där det framgår att våningsplan 0 i själva verket är två separata våningsplan med 2,65 meter i våningshöjd. Denna våningshöjd är i linje med övrig bostadsbebyggelse i Järla Sjö och ska därför betraktas som två våningar.”

 

Lokala miljömål

Verkligheten viktigast – C och Kd vill mer än miljömål!

Nu har Alliansen tagit fram lokala miljömål för beslut i kommunfullmäktige. Miljöpartiet ansluter sig till Alliansens mål tillsammans med flera partier. Dokumentet har alltså brett stöd, miljön är inget särintresse utan angår oss alla. Vi i centerpartiet och kristdemokraterna har engagerat oss starkt för att omsätta riksdagens beslut om 16 miljömål till Nackas förhållanden. Det handlar om klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö, levande sjöar, vattendrag och hav i balans, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Men målen får inte bli bara en vision. För våra båda partier är detta fullmäktigebeslut bara början. Klimatet påverkas inte av goda intentioner utan av uthålliga och verklighetsförankrade åtgärder.

Vi vill till exempel att hemtjänstföretagen ska få en miljöpremie, om de planerar sitt resande så att utsläpp och klimatpåverkan minskar. Alltså en ökad ekonomisk ersättning.

70 procent av kommunens utgifter kanaliseras genom kommunens olika kundvalssystem. Vi vill på olika sätt använda detta kraftfulla verktyg för att påverka vår livsstil. Vi behöver få en mycket större medvetenhet om konsekvenserna av hur vi lever.

Vi vill också införa kundval inom energirådgivning. Det skulle kunna sätta fart på företagens energitänkande. Vår bedömning är att många företag i Nacka skulle bidra till bättre miljö och tjäna mycket pengar på lägre energiförbrukning, men de har inte kunskapen om hur det kan gå till.

Vi är inte rädda för att visa upp verkligheten, även när den inte är smickrande. De nya miljömålen ska därför åtföljas av konkreta strategiska mål som kan mätas, så att man kan se hur långt vi kommit. Det handlar t.ex. om att kommunens transporter ska vara helt fossilfria år 2030,utsläppen av växthusgaser ska minska,50% av matavfallet ska sorteras ut för biologisk behandling senast 2018.

Hur stor del av resandet sker idag via kollektivt, miljövänligt åkande? Vad vill vi, och kan vi, nå inom de närmsta åren? Hur gör vi tunnelbanan mer attraktiv för pendlarna? Hur ser det ut med utsläppen från den nuvarande kollektiva båttrafiken? När kommer de nya miljövänliga båtarna?

Det är bara några av alla de områden som måste förändras om de lokala miljömålen ska nås och inte bara vara vackra visioner.

Hans Peters Kommunalråd Centerpartiet Jan-Eric Jansson kommunalråd Kristdemokraterna.

Nacka växer – men vi får inte glömma bort miljön

Det är ibland en svår avvägning mellan miljöfrågan, behovet av arbetsplatser och problemet med bostadsbristen. Runt Kummelbergets industriområde ställs dessa tre legitima frågor delvis mot varandra.

Miljön. Det går en viktig ”grön kil” just här, som blir störd av att man bygger bostäder och industrier. Vi har en förorenad miljö runt Telegrafbergets gamla nedlagda industri vid vattnet som kommer att kosta mycket att sanera.

Bostadsbristen. Alla som sökt bostad i Storstockholm, eller har barn som behöver egen bostad vet att vi måste bygga mycket bostäder framöver. Ett sätt att finansiera saneringen av Telegrafberget är att bygga bostäder. Då kan man kräva att exploatören miljösanerar området.

Arbetsplatser. Kummelbergets industriområde ger jobb åt många Boo-bor. Flera företag där vill expandera och andra vill flytta dit. Det är mycket viktigt att kommunen visar en positiv attityd till dessa företag. Speciellt intressant är det att filmindustrin är så framgångsrik, det är redan som ett litet kluster av filmföretag här.

Kristdemokraternas avvägning är följande:
Låt industriområdet expandera en aning och ge särskilt möjlighet till filmanknutna företag att etablera sig. Bilda därmed naturreservatet Skarpnäs så att den gröna kilen skyddas. Avblås för närvarande planerna på bostadsbyggande och skjut på saneringen av Telegrafberget.