Cykelstråk

Provmålning av extra cykelstråk längs Värmdövägen

Ett av Kristdemokraternas bidrag till majoritetsprogrammet är att ett snabbcykelstråk byggs längs de viktigaste pendlingsvägarna i Nacka.

Att införa en nyordning i trafiken kan vara riskabelt. Det kan vara ett skäl att tveka. Men å andra sidan är det bra att ta reda på hur ett snabbcykelstråk skulle uppfattas av Nackaborna.

Ett sätt att ta reda på hur det tas emot kan vara att provmåla en sträcka, sätta upp informationsskyltar och samtidigt gå ut med en serie informationsannonser i tidningen. Vidare kunde några kommuntjänstemän under första veckan vara ute med Nacka kommun-västar för att svara på frågor ett par timmar morgon och kväll, och samtidigt kunde polisen ha lite extra beredskap. Med det upplägget skulle trafikenheten kunna skaffa sig en snabb och bra bild av hur en sådan nyordning skulle tas emot av medborgarna inför en vidare utbyggnad.

En utvärdering av detta försök kan ge ett första svar på frågan om en så enkel åtgärd räcker som första steg, eller om man måste göra mer omfattande investeringar när man bygger ett snabbcykelstråk.

Utgångspunkten för detta förslag är insikten att en stor majoritet av politikerna inser värdet av att stimulera cyklingen, att det har mycket stor betydelse som åtgärd mot trängseln i trafiken om ytterligare några hundra dagliga pendlare väljer cykeln framför bilen. Insikten om cyklingens betydelse har numera trängt igenom bruset och medborgarna har nu en beredskap för ett försök av det här slaget.

Vårt förslag:

• Kommunens trafikenhet genomför provmålning enligt ovan, längs sträckan Nacka Forum – Sickla bro, cirka en meter brett fält i båda riktningar. Redan i dag väljer många cyklister att cykla i bilarnas körfält just den sträckan.

• En informationssatsning enligt ovan, görs tillsammans med polisen.

• Medel för denna åtgärd tas ur den budgetpost om cirka 3 miljoner som i majoritetens budget finns avsatt för just detta.

• Målningen utförs i slutet av mars 2013 och försöket pågår från första april till sista oktober.

• Utvärdering av försöket sker i höst.