För hög gatukostnad

Fördelning av infrastrukturkostnad ska följa rättvisa principer

Att vid kommunalt övertagande av gator och vägar i området Boo Gårds skola, Boovallen, Galärvägen och Kornettvägen m.fl. vägar i Boo, fördela ut alla kostnader fullt ut för upprustning på dess fastighetsägare medför en orimligt hög kostnad för de boende. Det måste finnas en taknivå som begränsar uttaget, så att kostnaderna blir skäliga i förhållande till nyttan för de boende i området. Det som kommer de boende till nytta är trafiksäkrare miljö och befrielse från underhållskostnader. Det ger givetvis en värdehöjning av fastigheterna, om än inte i nivå med de vinster som uppstår genom att förnyelseområdena detaljplaneras.

Men fördelning av infrastrukturkostnad ska följa en rättvis princip, där alla medborgare behandlas lika.

Motsvarande kostnader för gator, vägar och allmän platsmark på Kvarnholmen, förs i sin helhet via exploatören ut på de boende i området. Avgiften är 792 kr/kvm och då är ändå inte alla ovan nämnda kostnader inräknade utan bara Svindersviksanslutningen. Infrastrukturkostnader som hänförs till det centrala området är lika betydande som de som fördelas som en bostadskostnad via exploatören.

Det har hittills funnits en allmän princip att kommunen endast övertar driften av gator och vägar som har en godtagbar standard. Den principen har gällt vid förhandlingar med fastighetsägare i förnyelseområdena. Gator och vägar ska anläggas till godtagbar standard oberoende av om det är enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.

Många fastighetsägare har hävdat att kommunen krävt överstandard. Om det är berättigad kritik är vi Kristdemokrater i dagsläget inte beredda att slutligen avgöra. Men om en politisk majoritet skulle framhärda i att det inte finns någon princip som även innefattar senare kommunalt övertagande av enskilda gator och vägar, då är Kristdemokraternas slutsats, att den gatukostnadspolicy som nu styr fördelning av kostnaderna, ska omprövas.