Ingen läxhjälp, tycker (V)

Av principiella skäl får Röda korset inte en krona av vänstern !

Vi beviljar ett föreningsbidrag till Röda korset från social och äldrenämnden i Nacka. Socialdemokraterna med stöd av vänsterpartiet yrkar avslag på detta stöd. Socialdemokraternas motivering framgår av deras reservation. ”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med motiveringen att bidragsdelen för läxhjälp inte bör ingå utan är en kommunal angelägenhet som skolorna bör tillhandahålla.”

Röda korset får inte en krona av vänstern av principiella skäl! Det blir ingen läxhjälp för ensamkommande flyktingungdomar. Det blir heller inte något stöd till Torsdagsträffens anhörigstöd eller till Rödakorsvärdars arbete på sjukhus. Och inte till besöksverksamheten på äldreboenden som är några delar av röda korsets frivilligverksamhet m.m.

Detta är konsekvenserna av vänsterns principiella politik som straffar det civila samhället för att man bara vill se en stark stat och kommun. Vi Kristdemokrater värnar allt vi kan det civila samhället och uppträder som gränspoliser för att stoppa statens / kommunen när den vill ta över styra och domdera över människors frivillig engagemang .

Vi är övertygade om att ett starkt civilsamhälle är den viktigaste byggstenen för ett gott samhälle. Statens roll är att stödja verksamheter och organisationer i civilsamhället på sätt som gör det möjligt för detta att fortsätta att utvecklas och att vara öppet för alla samhällsmedborgare utan att inverka negativt på den särart som gör det värdefullt. Det handlar om att skapa ett samhälle präglat av frivilliga och öppna gemenskaper, inte av tvingande.

För statens del handlar det inte minst om att lyssna på de initiativ och tankar som väcks på olika håll i detta civila samhälle.” (citat ur Framtidskommissionens utredning)

Röda Korset är ett ex på Civilsamhället verksamheter och organisationer vars drivande kraft är det ideella engagemanget hos medlemmar, volontärer och givare. Det handlar om allt från ideella föreningar och kooperationer till trossamfund, stiftelser och olika typer av ideella nätverk. Nära 80 procent av den vuxna befolkningen är medlemmar i minst en förening och 2009 arbetade 48 procent ideellt i en minst en ideell organisation.

Framtidskommissionens slutsats: ”Historien är full av exempel på samhällsförändringar som har börjat i ideell verksamhet.” Den slutsatsen är hopp ingivande för stödjande kristdemokrater.

Jan-Eric Jansson