Om våra affischer

Jämställdhet, ingen tvångskvotering

Länkar:

8 av 10 anser att föräldrarna själva ska bestämma hur föräldraledigheten ska tas ut, det håller Kristdemokraterna med om. För oss är det en självklarhet att det är föräldrarna som är de bästa beslutsfattarna över just deras familjesituation, inte klåfingriga politiker. Vi säger bestämt nej till kvotering i föräldraförsäkringen.

Vi säger också nej till kvotering av bolagsstyrelser. Resultatet av kvotering blir en fördjupad ojämlikhet genom att könstillhörigheten slås fast som en merit, eller till och med ett krav, för att kunna få ett arbete eller nå en position. Jämställdhet på arbetsmarknaden får inte handla om att frisera statistiken utan om att kvinnor och män bedöms utifrån sin individuella kompetens, sina kvaliteter och erfarenheter. Sann jämställdhet uppnås inte genom att se kvinnor som ett kollektiv och gömma individer bakom siffror och statistik.

Det är helt oacceptabelt att kvinnor många gånger tjänar sämre än män med samma arbete eller att människor diskrimineras. Det är utmaningar vi måste fortsätta brottas med, för alla måste ha chans att nå sin fulla potential oavsett kön. Jämställdhet är en fråga om mänskliga fri- och rättigheter, inte om likriktning, tvång och kvotering.

 

Små barn behöver små barngrupper

Länkar:

Det är bevisat att små barn mår bäst av små sammanhang. Det skapar stadga och trygghet i tillvaron.

Antalet barn i förskolan har ökat markant de senaste åren och med fler barn i förskolan så ökar även antalet stora barngrupper. För att få in mer resurser vill vi därför göra det tillåtet för kommuner att höja maxtaxan med 100 kronor för första barnet för hushåll med inkomst på över 42 000 kronor per månad. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två. Detta skulle ge 1,4 miljarder kronor till mindre barngrupper. Vi vill sträva mot att de små barngrupperna i förskolan har max 12 barn.

Barngrupperna på fritids har också vuxit kraftigt och personaltätheten minskat avsevärt. Från omkring 18 barn i början av 1980-talet till 40,4 barn år 2013. Det är en oroande utveckling som pågått under många år och som enligt Skolverket riskerar barnens trygghet. Vi vill på samma sätt som för förskolan, höja maxtaxan med som mest 100 kronor för första barnet för att skapa resurser för mindre grupper även på fritids.

Så jobbar vi kristdemokrater för att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i.

 

Fler jobb ger mer välfärd

Länk: Andreas Carlson (KD) i SVT:s jobbdebatt: http://www.svtplay.se/video/2234658/val-2014/jobbdebatten

Av debatten kan man ibland få känslan av att högre skatt ger mer välfärd. Så är det inte. Högre skatt på arbete gör det dyrare för arbetsgivare att anställa. Om det blir dyrare att anställa kommer färre få jobb. Färre som jobbar innebär färre som betalar skatt och fler som behöver a-kassa och socialbidrag.

Ska vi klara kvaliteten inom skolan, vården, äldreomsorgen och barnomsorgen – ska vi klara pensionerna – så är det helt avgörande att vi är många som delar på skattebördan, att fler får jobb. Inte minst ungdomar.

Om vänsteroppositionen får som de vill kommer det bli dyrare att anställa unga, restaurangmomsen kommer höjas, RUT- och ROT-avdragen försämras, skatten på arbete kommer att höjas – detta kommer att kosta jobb. Fler kommer att kastas ut i arbetslöshet. Det har vi inte råd med. Det är ett slöseri med mänskliga resurser och kommer att slå hårt mot de som drabbas. Det kommer slå hårt mot äldreomsorgen och pensionerna, mot vården och skolan.

Det är bara en politik för fler jobb som kan ge mer välfärd av bättre kvalitet.

 

Höj mattekunskaperna, inför idrott varje dag.

Länkar:

Alliansregeringen har under sina åtta år vid makten genomfört en rad förändringar av skolan det har handlat om alltifrån en ny gymnasieskola till ett nytt betygssystem. Det tar tid för reformerna att ge utslag i betygsstatistik och kunskapsmätningar. Men vi har ytterligare föreslag för att stärka den kunskapsfokuserade skolan.

Fysisk aktivitet är grunden för en god hälsa och det ökar också koncentrationsförmågan. Vi lär oss bättre när vi rör på oss, mattekunskaperna blir bättre när skoldagarna också innehåller fysisk aktivitet. Därför är det ett av våra mål för en bättre skola, att det ska vara fysisk aktivitet på schemat varje dag. Redan nu är har Kristdemokraternas förslag om mer fysisk aktivitet i skolan blivit regeringspolitik. Vinner Kristdemokraterna och Alliansen höstens riksdagsval kommer idrottstimmarna bli fler i grundskolan.

En god läsförståelse är grunden för att kunna ta till sig information och kunskap. Den förmågan grundläggs väldigt tidigt. Oavsett om man ska bli målare, kock eller läkare är läsförståelsen viktig. Vi vill satsa på mindre klasser i skolan och mer lärarledd undervisningstid och då ska svenska och läsning prioriteras. Skolan ska inte bara ge kunskap för arbetslivet, utan bildning för hela livet. Vi vill inrätta en klassikerlista med litterära verk, filmer och musik som alla elever ska ha tagit del av under sin skolgång. För samhällsgemenskapen är det viktigt med gemensamma referensramar och det ger insikt i vårt kulturarv. Bildning har ett egenvärde som underskattas allt för ofta i vårt snabba samhällsklimat, det vill vi ändra på.

 

Värna patienterna, inte landstingen.

Länk: Göran Hägglunds sommartal: https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Sverige-kan-och-ska-genomfora-Arhundradets-Sjukvardsreform/

För oss Kristdemokrater är sjukvården en av de viktigaste framtidsfrågorna. Hur vi tar hand om de som är sjuka och skröpliga visar hur vi lever upp till devisen om alla människors lika värde.

För oss är det en självklarhet att det är behoven som ska styra vården, inte plånboken. Vården ska särskilt värna de mest utsatta patienterna.

Det är också självklart att vården ska hålla lika hög kvalitet oavsett var man bor i landet. Idag skiljer det sig åt både i väntetider och resultat mellan olika landsting. Det är inte acceptabelt. Det behöver vi göra något åt. Vi tror inte att 21 olika landsting med helt olika förutsättningar kommer att kunna ge lika bra vård. Vi vill därför att staten tar över ansvaret för sjukhusvården.

Långa väntetider inom vården är fortfarande ett stort problem. Inte minst inom cancervården. Vi vill vässa vårdgarantin, minska problemen med överbeläggningar och förkorta väntetiderna inom cancervården och minska de regionala skillnaderna. Alla patienter ska känna sig trygga med att de har rätt till vård på rätt klinik med rätt kompetens.

 

Värdighet har ingen åldersgräns, bestäm själv över din äldrevård.

Länk: Äldreboendegaranti https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Kristdemokraterna-foreslar-Aldreboendegaranti-for-de-allra-aldsta/

En äldre person har, som alla andra, individuella behov som inte kan tillgodoses i en mall eller i ett standardbeslut. Det är en viktig insikt som vägleder oss kristdemokrater. Under de senaste åren har vi stärkt äldres rätt till värdighet, självbestämmande och kvalitet i vård och omsorg. Men mer behöver göras.

Äldre ska kunna välja den hemtjänstutförare som man har förtroende för. Därför vill vi att alla kommuner ska göra det möjligt till valfrihet inom äldreomsorgen och att färdtjänst och den hemsända maten ska ingå i valfrihetssystemet. Dessutom vill vi ge alla personer över 85 år rätt till plats i särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en biståndsbedömning.

Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder.

 

Mer information

Du hittar mer information och ytterligare fördjupad fakta och argumentation i sakfrågorna i vårt valmanifest, på www.kristdemokraterna.se