Stärk demokratin

Effektivisera hanteringen av medborgarnas förslag

Vi har mött flera medborgare som har förslag och idéer till hur kommunen och fritidsnämnden ska agera och jobba för att förbättras. Det är viktigt för demokratin och känslan av delaktighet att dessa synpunkter tas till vara och följs upp. För oss kristdemokrater känns det angeläget att verka nära medborgarna.

Socialdemokraterna föreslår öppna möten med frågestund före ordinarie möte. Historiskt har vi sett att detta inte ger så mycket eftersom det är få medborgare som kommer till dessa möten. Själva mötesgången och till viss del även kanslisvenskan som används kan vara svår att ta till sig vilket har lett till att man ibland lämnat mötet utan att känna att man har fått svar på sina frågor.

En annan del som oroar oss är även bristen på kommunikation och uppföljning av medborgarförslag. Vi vill därför lämna till utredning att utveckla kommunens hemsida i en mer modern riktning. Medborgare ska kunna lämna förslag till fritidsnämnden och genast få svar att det mottagits och till eventuell nämnd det har skickats. Ärendet följs därefter upp så att medborgaren får svar allteftersom ärendet fortskrider. Lämnas det för beredning, avslås det direkt etc. Se till exempel http://initiativet.malmo.se

Vi ser även gärna att förslag kan kommenteras och ”gillas” alt. ”ogillas” så att medborgare kan vara delaktiga under ärendets gång eftersom tanken då är att förslagen ligger synliga på webbsidan. På så sätt ser vi att man verkar för en mer lättillgänglig och modern handläggning och där medborgare på ett enkelt sätt kan göras mer delaktiga.

Kristdemokraterna vill därför utreda hur ett system med ovanstående inriktning kan utformas.

Nello Minati & Karolina Johansson, Fritidsnämnden