Stoppa hedersförtrycket!

I dag hade Fadime Sahindal varit 42 år. Pela Atroshi hade varit 38 år. Manidja Ahmadgul hade varit 27 år. Listan kan göras lång på de personer som vi inte lyckades skydda. Hedersförtrycket står emot rätten till trygghet, framtidsdrömmar och rätten till självbestämmande.

Förra veckan kom domen i det uppmärksammade fallet där en ung flicka tvingades gifta sig för att upprätthålla familjens heder. Tack vare den ideella organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime kunde flickan föras tillbaka till Sverige och föräldrarna kunde dömas till fängelse. Vi hoppas att veckans dom har en avskräckande effekt på andra föräldrar och anhöriga som vill ta bort makten, framtiden och egenbestämmandet från sina döttrar. Vi kan aldrig acceptera kränkningar mot flickor i hederns namn.

Vänsterregeringen var nyligen på väg att slå sönder det kompetensteam som sedan några år finns under länsstyrelsen i Östergötland. Nu har de fått tillfällig respit men ska vi kunna öka kompetensen behöver deras verksamhet permanentas och förstärkas. Sverige bör införa möjligheten att utfärda det som britterna kallar Forced Marriage Protection Order som gör rättsliga åtgärder möjliga mot en förälder vid ett misstänkt bortförande om barnet inte återförs inom 48 timmar. Det skulle göra det svårt för en familj att dölja att deras barn är bortfört.

Samhällets attityder inte är statiska, utan genom ett starkt civilsamhälle och praktisk förändring kan de ändras till det bättre. Därför behövs en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld där brott mot unga flickors frihet tas på allvar. Ingen flicka ska bli fråntagen sin rätt att komma tillbaka till skolan efter sommarlovet. Alla flickor ska kunna känna att hela samhället står bakom henne.

Marita Göransson (KD)   Margareta Eriksson (KD)

”Varför vill ni dra ner på vården av sjuka barn?”

I en debattartikel i Dagens Medicin den 15 sep skriver Marie-Louise Forslund Mustaniemi KD, Magnus Leivik M och Jonas Lindeberg VfP:

Landstinget Sörmland har nu lägst antal vårdplatser för barn i Sverige. Det är konsekvensen efter beslutet i landstingsstyrelsen den 5 september då Koalitionen (S+MP+C+L) med stöd av Vänsterpartiet beslutade att minska från 20 till 15 vårdplatser på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnkliniken ska täcka hela länets behov av barnsjukvård i Sörmland för barn 0-17 år.

Debattartikeln avslutas med följande löfte: Våra partier kommer att fortsätta driva på för satsningar för barnsjukvård i hela länet och utveckling av barnmedicin i Nyköping. Barnfamiljerna i södra länsdelen ska ha en tillgänglig barnsjukvård i Nyköping med barnspecialistkompetens alla dagar dygnet runt.

Hela debattartikeln hittar du här: www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/15/varfor-vill-ni-dra-ner-pa-varden-av-sjuka-barn/

 

Inför äldreboendegaranti i Nyköpings kommun!

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Vi vill öka äldres självbestämmande genom att kommunen erbjuder äldre plats i särskilt boende när och om de själva så önskar utan att det görs en biståndsbedömning. Denna rätt skall gälla för alla över 85 år. De ska ha rätt att få en plats i ett trygghetsboende, serviceboende eller särskilt boende. Detta är en mycket viktig satsning för dem som är över 85 år både ur fördelningspolitiskt perspektiv men även för att ett tryggt boende är oerhört viktigt särskilt för äldre.

Kristdemokraterna föreslår därför att Nyköpings kommun ska utreda möjligheten att införa äldreboendegaranti för dem över 85 år och lämna förslag på hur detta snarast kan införas.

Läs hela motionen här

Skarpt förslag från Alliansen: Ridsportanläggning ska byggas i Nyköping

En anläggning för ridsport bör byggas i Nyköpings kommun, det beskedet ger idag Alliansen i Nyköping.  Gården Väderbrunn pekas ut som en tänkbar plats för verksamheten. Läsa hela pressmeddelandet

I Nyköping får pojkar ta del av mer föreningsbidrag än flickor därför är det ur ett jämställdhetsperspektiv bra med en ridsportanläggning eftersom ridsport är en tjejdominerad sport. Det här skulle också kunna skapa utbildningstillfällen i den växande hästnäringen.

 / Marita Göransson (KD)

Satsa på socionomutbildning i Nyköping

I SN den 27 april skriver kristdemokraterna Anders Öjert och Marita Göransson om att utökningen av socionomutbildningen på Mälardalens Högskola ska förläggas till Nyköping. De begära också att kommunens S-ledda majoritet ska agera för att Nyköping ska kunna få dessa utbildningsplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en motion till kommunfullmäktige i Nyköping föreslår Marita Göransson (KD) och Stefan Landmark (KD) att kommunen ska ta fram en plan för att göra det möjligt för våra äldre inom äldreomsorgen att dagligen få vistas utomhus, om de så önskar.Du hittar motionen här http://wp.kristdemokraterna.se/nykoping/files/2017/04/motion-ang-aldres-ratt-till-utevistelse-17-03-31.pdf

KD: mer tid tillsammans med barnen!

I dagens Södermanlands Nyheter skriver kristdemokraterna Violeta Huaman de Lundberg, Carina Hedin Eriksson och Josefin Boberg om vikten av att föräldrarna för mer tid med barnen. De konstaterar att grunden för ett tryggt samhälle läggsi en trygg familjegemenskap – oavsett hur familjen ser ut.

”Rödgrönt förslag sätter Nyköpings små skolor på spel”

I dagens Södermanlands Nyheter skriver gruppledarna för Alliansen i Nyköping om att på kommunstyrelsen på måndag avser Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) fatta ­beslut om en ny organisation inom skolan. Förslaget innebär att nya skolenheter bildas som öppnar för sammanslagning av flera av kommunens grundskolor i årskurs F-6. Därmed är det ett beslut som får stora konsekvenser för kommunens skolbarn och deras föräldrar. Vi ser flera allvarliga problem med förslaget och anser att det bör behandlas i kommunfullmäktige som ger möjlighet till en öppen debatt.

Majoritetens förslag betyder också minskad möjlighet för föräldrar och barn att välja den skola som passar dem bäst. ­Alliansen vill istället se att föräldrars inflytande över sina barns skolgång stärks och förordar ett aktivt skolval i Nyköping.

Vi i Alliansen kommer, mot bakgrund av ovanstående, att yrka avslag på S, V och MP:s förslag till nya skolenheter på kommunstyrelsen på måndag.

Läs hela inlägget på http://www.sn.se/debatt/debatt-rodgront-forslag-satter-nykopings-sma-skolor-pa-spel/