Studiebesök på Min Vårdcentral i Nyköping

Idag har Marita Göransson och Margareta Eriksson besökt Min Vårdcentral i Nyköping, som startades av Lora Leioned. Det var ett intressant och givande besök, där Lora Leioned fick möjlighet att presentera sin verksamhet och sin erfarna och engagerade personal.

Därför vill vi ha en kommunarkitekt

Det byggs väldigt intensivt i Nyköping. Samtidigt upplever många av våra medborgare att det ofta saknas en helhetssyn och långsiktighet på byggnationen i kommunen. När nya bostäder byggs behöver det också byggas nya skolor, förskolor och äldreboenden. Byggandets helhet måste ske på ett sätt som inte missgynnar någon grupp i samhället. Kristdemokraterna föreslår därför i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta en tjänst som kommunarkitekt i Nyköpings kommun.

I Södermanlands Nyheter skriver idag Marita Göransson (KD) gruppledare i Nyköpings kommun. Lars Lundqvist (KD) ledamot i Bygg- och tekniknämnden om varför det behövs en kommunarkitekt

Läs hela insändaren på Södermanlands Nyheter

Nyköping behöver hållbara satsningar för bättre personalhälsa!

På kommunstyrelsen på måndag fattar Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) beslut om att införa sex timmars arbetsdag på två äldreboenden. Ett
projekt som ska pågå i 1,5 år och kosta drygt nio miljoner kronor.
Allianspartierna står inte bakom det här förslaget och kommer yrka avslag.

Sex timmars arbetsdag har prövats förr – i Göteborg, Umeå och Kiruna exempelvis.
Ingenstans minskade sjukskrivningarna men på samtliga orter har konstaterats att
reformen är oerhört kostsam och därför omöjlig att genomföra brett. Detsamma
kommer naturligtvis ske i Nyköping.

Sex timmars arbetsdag, som närmast undantagslöst genomförs i kvinnodominerade
sektorer, lanseras ofta som en jämställdhetsreform men inget kunde vara mer
missvisande. Tvärtom är detta ett sätt att stagnera lönenivåerna och legitimera normen
att kvinnor ska yrkesarbeta mindre för att istället ta ett större ansvar för hem och barn.

– Arbetstidsförkortning är inte lösningen på problemet. Man borde istället ta reda på orsaken till hög sjukfrånvaro samt avskaffa delade turer.
/ Marita Göransson (KD)

Stoppa hedersförtrycket!

I dag hade Fadime Sahindal varit 42 år. Pela Atroshi hade varit 38 år. Manidja Ahmadgul hade varit 27 år. Listan kan göras lång på de personer som vi inte lyckades skydda. Hedersförtrycket står emot rätten till trygghet, framtidsdrömmar och rätten till självbestämmande.

Förra veckan kom domen i det uppmärksammade fallet där en ung flicka tvingades gifta sig för att upprätthålla familjens heder. Tack vare den ideella organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime kunde flickan föras tillbaka till Sverige och föräldrarna kunde dömas till fängelse. Vi hoppas att veckans dom har en avskräckande effekt på andra föräldrar och anhöriga som vill ta bort makten, framtiden och egenbestämmandet från sina döttrar. Vi kan aldrig acceptera kränkningar mot flickor i hederns namn.

Vänsterregeringen var nyligen på väg att slå sönder det kompetensteam som sedan några år finns under länsstyrelsen i Östergötland. Nu har de fått tillfällig respit men ska vi kunna öka kompetensen behöver deras verksamhet permanentas och förstärkas. Sverige bör införa möjligheten att utfärda det som britterna kallar Forced Marriage Protection Order som gör rättsliga åtgärder möjliga mot en förälder vid ett misstänkt bortförande om barnet inte återförs inom 48 timmar. Det skulle göra det svårt för en familj att dölja att deras barn är bortfört.

Samhällets attityder inte är statiska, utan genom ett starkt civilsamhälle och praktisk förändring kan de ändras till det bättre. Därför behövs en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld där brott mot unga flickors frihet tas på allvar. Ingen flicka ska bli fråntagen sin rätt att komma tillbaka till skolan efter sommarlovet. Alla flickor ska kunna känna att hela samhället står bakom henne.

Marita Göransson (KD)   Margareta Eriksson (KD)

”Varför vill ni dra ner på vården av sjuka barn?”

I en debattartikel i Dagens Medicin den 15 sep skriver Marie-Louise Forslund Mustaniemi KD, Magnus Leivik M och Jonas Lindeberg VfP:

Landstinget Sörmland har nu lägst antal vårdplatser för barn i Sverige. Det är konsekvensen efter beslutet i landstingsstyrelsen den 5 september då Koalitionen (S+MP+C+L) med stöd av Vänsterpartiet beslutade att minska från 20 till 15 vårdplatser på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnkliniken ska täcka hela länets behov av barnsjukvård i Sörmland för barn 0-17 år.

Debattartikeln avslutas med följande löfte: Våra partier kommer att fortsätta driva på för satsningar för barnsjukvård i hela länet och utveckling av barnmedicin i Nyköping. Barnfamiljerna i södra länsdelen ska ha en tillgänglig barnsjukvård i Nyköping med barnspecialistkompetens alla dagar dygnet runt.

Hela debattartikeln hittar du här: www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/09/15/varfor-vill-ni-dra-ner-pa-varden-av-sjuka-barn/

 

Inför äldreboendegaranti i Nyköpings kommun!

Det finns ingen åldersgräns som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Vi vill öka äldres självbestämmande genom att kommunen erbjuder äldre plats i särskilt boende när och om de själva så önskar utan att det görs en biståndsbedömning. Denna rätt skall gälla för alla över 85 år. De ska ha rätt att få en plats i ett trygghetsboende, serviceboende eller särskilt boende. Detta är en mycket viktig satsning för dem som är över 85 år både ur fördelningspolitiskt perspektiv men även för att ett tryggt boende är oerhört viktigt särskilt för äldre.

Kristdemokraterna föreslår därför att Nyköpings kommun ska utreda möjligheten att införa äldreboendegaranti för dem över 85 år och lämna förslag på hur detta snarast kan införas.

Läs hela motionen här

Skarpt förslag från Alliansen: Ridsportanläggning ska byggas i Nyköping

En anläggning för ridsport bör byggas i Nyköpings kommun, det beskedet ger idag Alliansen i Nyköping.  Gården Väderbrunn pekas ut som en tänkbar plats för verksamheten. Läsa hela pressmeddelandet

I Nyköping får pojkar ta del av mer föreningsbidrag än flickor därför är det ur ett jämställdhetsperspektiv bra med en ridsportanläggning eftersom ridsport är en tjejdominerad sport. Det här skulle också kunna skapa utbildningstillfällen i den växande hästnäringen.

 / Marita Göransson (KD)

Satsa på socionomutbildning i Nyköping

I SN den 27 april skriver kristdemokraterna Anders Öjert och Marita Göransson om att utökningen av socionomutbildningen på Mälardalens Högskola ska förläggas till Nyköping. De begära också att kommunens S-ledda majoritet ska agera för att Nyköping ska kunna få dessa utbildningsplatser.