Barns psykiska hälsa är vårt ansvar

Varför mår barn och unga så psykiskt dåligt, när vi har det så bra på så många sätt? Vi måste ta reda på varför psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Med den kunskapen kan vi identifiera de som är i riskzonen och rikta förebyggande insatser.
Vid psykisk ohälsa är tidiga insatser avgörande. I Sörmland är det endast 33,4 procent av de som söker vård hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som får ett första besök inom 30 dagar. Det är fullständigt oacceptabelt! Vi Kristdemokrater satsar därför 150 miljoner mer än regeringen på att unga med psykisk ohälsa ska få hjälp snabbare.

Läs resten av Marita Göranssons och Emma Henriksson insändare i dagens Södermanlands Nyheter

KD: Barns psykiska hälsa är vårt ansvar

Välbesökt årsmöte för KD Nyköping – Oxelösund

Årsmötet för Kristdemokraterna i Nyköping – Oxelösund inleddes med att länets riksdagskandidat Pia Steensland presenterade partiets valfrågor.  Årsmötet fastställde sedan valsedeln för valet till kommunfullmäktige i Nyköping. Den valsedeln toppas av Marita Göransson.

 

 

Alla ska kunna få god vård i tid oavsett var man bor. Ge staten ansvar för sjukhusvården.

Landsting som kapar vårdköer och håller vårdgarantin ska få dela på en årlig kömiljard.

Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare på vårdcentralen senast nästa dag.

Den som behöver personlig assistans måste kunna få det. LSS ska återupprättas.

Så vill vi Kristdemokrater återupprätta Välfärdslöftet

Barnomsorg – vad är bäst för barnet?

I dagens Södermanlands Nyheter skriver Marita Göransson (KD) gruppledare i Nyköpings kommun Josefine Boberg (KD) ersättare i barn- och ungdomsnämnden bland annat:

Valfriheten inom barnomsorgen är hotad i Nyköpings kommun. Det finns snart endast förskola att välja. Vi anser att det behöver finnas flera alternativ. Förskolan fungerar bra för många barn men inte för alla. Det talas ofta om vuxnas olika behov men vi Kristdemokrater vill framhålla att barn också har olika behov.

Barnkonventionen betonar singularis, vad som är bäst för barnet. Det är obegripligt att politiker vågar ta på sig överförmyndarrollen och tro att man bättre än enskilda föräldrar kan besluta om vad som är bäst för barnet under den period ”som färglägger en livet ut”.

Läs hela inlägget på https://www.sn.se/debatt/debatt-barnomsorg-vad-ar-bast-for-barnet/

Ja till porrfilter i elevdatorer!

I ljuset av #metoo-rörelsen kan ingen blunda och låtsas som att vi inte vet, för nu vet vi. Med det kommer ansvar att agera.¬ Målet måste vara att inget barn någonsin ska behöva säga #metoo. För att övergreppen i skolan ska få ett stopp behövs också en vuxengeneration som tar sitt ansvar.

Kristdemokraterna i Nyköpings är beredda. Vi säger ja till porrfilter i elevdatorer!

Marita Göransson (KD) Gruppledare i Nyköpings kommun

Läs hela insändaren här https://www.sn.se/insandare/kd-ja-till-porrfilter-i-elevdatorer/

Studiebesök på Min Vårdcentral i Nyköping

Idag har Marita Göransson och Margareta Eriksson besökt Min Vårdcentral i Nyköping, som startades av Lora Leioned. Det var ett intressant och givande besök, där Lora Leioned fick möjlighet att presentera sin verksamhet och sin erfarna och engagerade personal.

Därför vill vi ha en kommunarkitekt

Det byggs väldigt intensivt i Nyköping. Samtidigt upplever många av våra medborgare att det ofta saknas en helhetssyn och långsiktighet på byggnationen i kommunen. När nya bostäder byggs behöver det också byggas nya skolor, förskolor och äldreboenden. Byggandets helhet måste ske på ett sätt som inte missgynnar någon grupp i samhället. Kristdemokraterna föreslår därför i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta en tjänst som kommunarkitekt i Nyköpings kommun.

I Södermanlands Nyheter skriver idag Marita Göransson (KD) gruppledare i Nyköpings kommun. Lars Lundqvist (KD) ledamot i Bygg- och tekniknämnden om varför det behövs en kommunarkitekt

Läs hela insändaren på Södermanlands Nyheter

Nyköping behöver hållbara satsningar för bättre personalhälsa!

På kommunstyrelsen på måndag fattar Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) beslut om att införa sex timmars arbetsdag på två äldreboenden. Ett
projekt som ska pågå i 1,5 år och kosta drygt nio miljoner kronor.
Allianspartierna står inte bakom det här förslaget och kommer yrka avslag.

Sex timmars arbetsdag har prövats förr – i Göteborg, Umeå och Kiruna exempelvis.
Ingenstans minskade sjukskrivningarna men på samtliga orter har konstaterats att
reformen är oerhört kostsam och därför omöjlig att genomföra brett. Detsamma
kommer naturligtvis ske i Nyköping.

Sex timmars arbetsdag, som närmast undantagslöst genomförs i kvinnodominerade
sektorer, lanseras ofta som en jämställdhetsreform men inget kunde vara mer
missvisande. Tvärtom är detta ett sätt att stagnera lönenivåerna och legitimera normen
att kvinnor ska yrkesarbeta mindre för att istället ta ett större ansvar för hem och barn.

– Arbetstidsförkortning är inte lösningen på problemet. Man borde istället ta reda på orsaken till hög sjukfrånvaro samt avskaffa delade turer.
/ Marita Göransson (KD)

Stoppa hedersförtrycket!

I dag hade Fadime Sahindal varit 42 år. Pela Atroshi hade varit 38 år. Manidja Ahmadgul hade varit 27 år. Listan kan göras lång på de personer som vi inte lyckades skydda. Hedersförtrycket står emot rätten till trygghet, framtidsdrömmar och rätten till självbestämmande.

Förra veckan kom domen i det uppmärksammade fallet där en ung flicka tvingades gifta sig för att upprätthålla familjens heder. Tack vare den ideella organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime kunde flickan föras tillbaka till Sverige och föräldrarna kunde dömas till fängelse. Vi hoppas att veckans dom har en avskräckande effekt på andra föräldrar och anhöriga som vill ta bort makten, framtiden och egenbestämmandet från sina döttrar. Vi kan aldrig acceptera kränkningar mot flickor i hederns namn.

Vänsterregeringen var nyligen på väg att slå sönder det kompetensteam som sedan några år finns under länsstyrelsen i Östergötland. Nu har de fått tillfällig respit men ska vi kunna öka kompetensen behöver deras verksamhet permanentas och förstärkas. Sverige bör införa möjligheten att utfärda det som britterna kallar Forced Marriage Protection Order som gör rättsliga åtgärder möjliga mot en förälder vid ett misstänkt bortförande om barnet inte återförs inom 48 timmar. Det skulle göra det svårt för en familj att dölja att deras barn är bortfört.

Samhällets attityder inte är statiska, utan genom ett starkt civilsamhälle och praktisk förändring kan de ändras till det bättre. Därför behövs en särskild brottsrubricering för hedersrelaterat våld där brott mot unga flickors frihet tas på allvar. Ingen flicka ska bli fråntagen sin rätt att komma tillbaka till skolan efter sommarlovet. Alla flickor ska kunna känna att hela samhället står bakom henne.

Marita Göransson (KD)   Margareta Eriksson (KD)