Rör inte de små skolorna!

I skolutredningen konstateras att det inte råder något samband mellan skolornas storlek och hur skolorna klara budgeten. Men ändå föreslår utredningen en skolorganisation med färre och större skolor. Vi ifrågasätter den slutsatsen och kräver att majoriteten (S, V, MP)står fast vid tidigare besked om att nedläggning av små skolor inre är aktuell.

Vi måste också lyfta in barnperspektivet med tanken på rimligheten i att små barn ska tvingas åka lång väg till sin förskola eller skola. Utredningen visar på bristande styrning från den politiska majoriteten. Den pekar även på otydligheter i kommunens styrmodell. Därför måste kommunen i första hand arbeta med att förbättra ledning och styrning, samt hur resurserna fördelas.

De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet

– Det är med stor sorg och bedrövelse vi tar del av rapporteringen om dåden i Paris. Samma dag drabbades Bagdad av ett dåd, dagen innan Beirut. Våra tankar går till de drabbade, till dem som förlorat älskade familjemedlemmar, släkt, vänner, kollegor. Offrens enda brott var att på grund av tillfälligheternas spel befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, säger Ebba Busch Thor med anledning av de senaste attackerna.

De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet, på det vi håller högst. De för ett krig mot vår civilisation. De föraktar det mest värdefulla vi har – livet, kärleken, friheten och medmänskligheten. De vill sprida rädsla, död och förtvivlan över världen.
Men de kommer inte att lyckas. Vi ska inte låta rädslan förlama, vi ska frimodigt stå upp för det vi tror på. Som flera gånger tidigare i historien ska vi visa att frihet, människovärde, rättvisa och demokrati ska vinna över terror och hat.

Nyköpings kommun riskerar gå back även i år!

Helårsprognosen för Nyköpings kommun pekar på ett minusresultat, vilket är 37 miljoner kronor sämre än den rödgröna (S, MP, V) majoriteten räknat med. Detta trots att kommunen får en engångsersättning på 20 miljoner från AFA.
– ”Vi föreslog en tilläggsbudget redan i våras för att visa att man kan hålla en budget i balans. Finns det ett befarat underskott måste man se hur det kan ändras, då kunde vi ha tagit höjd för kostnaderna i skolan.” kommenterar KD´s gruppledare Marita Göransson

Låt de ekonomiskt svaga barnen behålla fritidspengen!

Tisdagens kommunfullmäktige innebär att den rödgröna majoriteten i Nyköping försämrar möjligheterna till fritidsaktiviteter för de ekonomiskt svagaste barnen. Alliansregeringen införde 2014 en Fritidspeng för de barn som lever i hushåll som haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller mer. Initiativet till satsningen kom bland annat från BRIS och Rädda Barnen. Satsningen på Fritidspengen var en investering för ökad och starkare samhällsgemenskap.

Vid omröstningen i kommunfullmäktige reserverade sig Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Centern mot beslutet att ta bort fritidspengen för de svagaste barnen.

”Kvotera inte föräldraförsäkringen”

– Så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att även Folkpartiet, som kallar sig liberaler, är med och bidrar till ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen, skriver Ebba Busch Thor i Expressen.

Inom kort kommer riksdagen klubba igenom en utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Ytterligare en månad kommer att vara knuten till vardera föräldern, vilket minskar den möjlighet som i dag finns för föräldrarna att överlåta dagar mellan varandra. Återigen bekräftas att så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att även Folkpartiet, som kallar sig liberaler, stöder denna inskränkning i föräldrarnas makt över sin vardag.
Tidigare i år visade en opinionsmätning från Novus att 76 procent av medborgarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet. Även bland de rödgröna partiernas väljare finns en klar majoritet på 60 procent som är emot kvotering av föräldraförsäkringen. Tyvärr är partitopparna i regeringen fast beslutna att ytterligare öka styrningen av hur de svenska familjerna fördelar sin föräldraledighet.
Kristdemokraterna är tydliga med att vi vill öka familjernas frihet. Därför är vi emot kvotering av föräldraförsäkringen. I stället för ökad styrning vill vi ha full flexibilitet att överlåta dagar mellan föräldrarna. Kvotering tar inte hänsyn till att familjer är olika och har olika förutsättningar. Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers vardag. Vi kristdemokrater anser att politiken ska stödja – inte styra. Politiken ska underlätta livet, inte optimera statistik.
I stället för politiska ovanifrånlösningar vill vi kristdemokrater skapa ökade möjligheter för både pappor och mammor att spendera mer tid med sina barn. Kristdemokraterna vill därför förlänga rätten till tjänstledighet, förlänga föräldraförsäkringen med 30 dagar och skydda inkomsten för föräldralediga tills barnet är tre år. På så sätt försvinner några av de regler som i dag missgynnar pappor och det blir lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv.
De flesta är eniga om att föräldraförsäkringen ska vara till för barnens skull, inte för politikernas skull. Då måste vi ställa oss frågorna: Vilka känner barnen bäst? Vilka har störst insikt om den egna familjens behov och situation? Stefan Löfven och hans tillskyndare svarar att det är regeringen. Jag svarar att det är föräldrarna själva.