Vi prioriterar kärnverksamheterna, vård, skola och omsorg!

– ”Grunden i Kristdemokraternas budget 2017 är att kärnverksamheterna vård, skola och omsorg alltid skall prioriteras. Respekten för alla människors lika och okränkbara värde måste upprätthållas under hela livscykeln ”, säger Marita Göransson, gruppledare för Kristdemokraterna.

I Kristdemokraternas budget 2017 betonas rätten att välja skola, rätten för föräldrar att välja barnomsorg och rätten för de äldre att välja den äldreomsorg som känns tryggast och bäst.

För att minska dagens problem med hög personalomsättning satsar Kristdemokraterna 2 miljoner i en speciell personalvårdssatsning.

Vidare satsar Kristdemokraterna på att öka personaltätheten i förskolan och fler alternativ i barnomsorgen. Inom skolan vill man också öka det långsiktiga värdegrundsarbetet. I grundskolan och gymnasiet vill man utveckla elevhälsan genom att införa en Elevhälsogaranti.

För att öka medborgarnas möjlighet att själva bestämma över sin vardag föreslår Kristdemokraterna att LOV ska utökas och utvecklas. En Äldreboendegaranti från 85 år föreslås också för att minska den upplevda otryggheten. För att förbättra vårdpersonalens arbetssituation vill Kristdemokraterna avskaffa systemet med delade turer.

Kristdemokraterna vill också se ett större utbud av högskoleutbildningar i Nyköpings kommun, t.ex. för sjukgymnaster, grundskole- och förskollärare, socionomer, fastighetsmäklare, pilot- och trafikledarutbildning och specialistutbildningar för sjuksköterskor i samarbete med Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Skavsta.

En volontärsamordnare på heltid är av stor vikt i integrationsarbetet. Volontärsamordnares funktion kan vara att samordna volontärer, engagera flera frivilliga Nyköpingsbor, skapa nätverk för nyanlända personer och guida dem till fritidsaktiviteter.

Vi vill att en kulturchef tillsätts för att vara en utvecklare och samordnare av föreningslivet så att både tätortens och landsbygdens medborgare blir likabehandlade.

Alliansen vill se livsmedels- beslut enligt finsk modell

Kommunen behöver se över de livsmedel som serveras i de offentliga köken. Det anser allianspartierna i Nyköping, som vill få i gång en utredning om ett principbeslut kring matproduktion – något som redan sjösatts i Finland.

Alliansen vill utreda konsekvenserna och möjligheterna av att Nyköpings kommun fattar ett principbeslut om att livsmedel som upphandlas och serveras i våra offentliga kök ska vara framställda under samma förutsättningar som hos våra svenska producenter.

Gruppledarna hänvisar till det principbeslut som Finlands regering nyligen har fattat – det vill säga att när man upphandlar livsmedel i sin offentliga verksamhet så ska maten vara framställd på ett sätt som motsvarar de krav som ställs på landets egna bönder.

Hela artikeln i Södermanlands Nyheter hittar du här:

http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.4342679-alliansen-vill-se-livsmedelsbeslut-enligt-finsk-modell