Vi prioriterar kärnverksamheterna, vård, skola och omsorg!

– ”Grunden i Kristdemokraternas budget 2017 är att kärnverksamheterna vård, skola och omsorg alltid skall prioriteras. Respekten för alla människors lika och okränkbara värde måste upprätthållas under hela livscykeln ”, säger Marita Göransson, gruppledare för Kristdemokraterna.

I Kristdemokraternas budget 2017 betonas rätten att välja skola, rätten för föräldrar att välja barnomsorg och rätten för de äldre att välja den äldreomsorg som känns tryggast och bäst.

För att minska dagens problem med hög personalomsättning satsar Kristdemokraterna 2 miljoner i en speciell personalvårdssatsning.

Vidare satsar Kristdemokraterna på att öka personaltätheten i förskolan och fler alternativ i barnomsorgen. Inom skolan vill man också öka det långsiktiga värdegrundsarbetet. I grundskolan och gymnasiet vill man utveckla elevhälsan genom att införa en Elevhälsogaranti.

För att öka medborgarnas möjlighet att själva bestämma över sin vardag föreslår Kristdemokraterna att LOV ska utökas och utvecklas. En Äldreboendegaranti från 85 år föreslås också för att minska den upplevda otryggheten. För att förbättra vårdpersonalens arbetssituation vill Kristdemokraterna avskaffa systemet med delade turer.

Kristdemokraterna vill också se ett större utbud av högskoleutbildningar i Nyköpings kommun, t.ex. för sjukgymnaster, grundskole- och förskollärare, socionomer, fastighetsmäklare, pilot- och trafikledarutbildning och specialistutbildningar för sjuksköterskor i samarbete med Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Skavsta.

En volontärsamordnare på heltid är av stor vikt i integrationsarbetet. Volontärsamordnares funktion kan vara att samordna volontärer, engagera flera frivilliga Nyköpingsbor, skapa nätverk för nyanlända personer och guida dem till fritidsaktiviteter.

Vi vill att en kulturchef tillsätts för att vara en utvecklare och samordnare av föreningslivet så att både tätortens och landsbygdens medborgare blir likabehandlade.

Alliansen vill se livsmedels- beslut enligt finsk modell

Kommunen behöver se över de livsmedel som serveras i de offentliga köken. Det anser allianspartierna i Nyköping, som vill få i gång en utredning om ett principbeslut kring matproduktion – något som redan sjösatts i Finland.

Alliansen vill utreda konsekvenserna och möjligheterna av att Nyköpings kommun fattar ett principbeslut om att livsmedel som upphandlas och serveras i våra offentliga kök ska vara framställda under samma förutsättningar som hos våra svenska producenter.

Gruppledarna hänvisar till det principbeslut som Finlands regering nyligen har fattat – det vill säga att när man upphandlar livsmedel i sin offentliga verksamhet så ska maten vara framställd på ett sätt som motsvarar de krav som ställs på landets egna bönder.

Hela artikeln i Södermanlands Nyheter hittar du här:

http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.4342679-alliansen-vill-se-livsmedelsbeslut-enligt-finsk-modell

Chefskarusellen påverkar kvaliteten i skola, vård och omsorg!

I dagens (29/8 2016) Södermanlands Nyheter kommenterar Marita Göransson, gruppledare för Kristdemokraterna, problemen med att ett stort antal chefer har lämnat sina chefsanställningar i Nyköpings kommun. I insändaren kräver Kristdemokraterna att en åtgärdsplan måste upprättas snarast.

Marita Göransson konstaterar avslutningsvis att vi Kristdemokrater anser att den politiska majoriteten (S, MP ,V) behöver arbeta med sitt arbetsgivaransvar och visa klokt ledarskap, inbjuda till större delaktighet i beslut, bra löner och fler karriärvägar för att kunna behålla sin nuvarande personal och kunna rekrytera personal till en ökad efterfrågan på kommunal service i framtiden.

Hela insändaren hittar du genom att använda denna länk till Södermanlands Nyheter:

http://www.sn.se/asikter/insandare/1.4318313-kd-chefskarusellen-paverkar-kvaliteten-i-skola-vard-och-omsorg-

”Splittra inte barnfamiljer”

Det är mycket märkligt att regeringen går fram med förslag som inskränker barnfamiljers möjligheter att hålla samman, framför andra förslag som syftar till att hantera migrationssituationen.

Kristdemokraternas utgångspunkt är att barnfamiljer ska kunna återförenas. Det är bättre att de människor som kommit till Sverige, fokuserar på att så fort som möjligt etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, istället för att oroa sig för sina anhöriga.

Bevara de centrala skolbyggnaderna!

Den rödgröna majoriteten har nu beslutat att satsa 1 miljon kronor av skattemedel för att bygga om skolbyggnaden Polisen 1, (kallad vaktmästarbostaden) vid Nicolaiskolan till restaurangverksamhet.
Kristdemokraterna anser att fastigheterna Polisen 1 och 3 (tidigare vaktmästarbostaden och rektorsbostaden vid Nicolaiskolan) även fortsättningsvis ska vara skolbyggnader. De aktuella byggnaderna har ett centralt och bra läge, samtidigt som det är kostnadseffektivt att skolverksamheter är samlade för att uppnå samordningsvinster.
Restaurangägare i Nyköping signalerar också att det råder en överetablering av restauranger i Nyköping, som gör det svårt för våra nuvarande restaurangföretag att överleva och utvecklas. Förslaget att satsa skattemedel på en ombyggnad från skolbyggnad till restauranglokal gynnar därför varken Nyköping som matstad eller våra nuvarande restaurangföretagare.
Kristdemokraterna vill i stället bevara de två centrala skolbyggnaderna vid Nicolaiskolan. Det är bättre att kommunen tillgodoser behovet av lokaler för förskolan, grundskolan och gymnasiet än att satsa skattepengar på ytterligare restauranger vilket inte är en kommunal uppgift.

Nyköping behöver en handlingsplan mot våldsbejakande extremism!

Från olika delar av Sverige kommer rapporter om att den våldsbejakande extremismen ökar. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.

Det är viktigt att Nyköpings kommun tar på sig ledartröjan i det viktiga lokala förebyggande arbetet. Erfarenheterna från andra kommuner är att arbetet mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Kristdemokraterna i Nyköping kräver därför i motionen att kommunen ska arbeta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.