”Splittra inte barnfamiljer”

Det är mycket märkligt att regeringen går fram med förslag som inskränker barnfamiljers möjligheter att hålla samman, framför andra förslag som syftar till att hantera migrationssituationen.

Kristdemokraternas utgångspunkt är att barnfamiljer ska kunna återförenas. Det är bättre att de människor som kommit till Sverige, fokuserar på att så fort som möjligt etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället, istället för att oroa sig för sina anhöriga.

Bevara de centrala skolbyggnaderna!

Den rödgröna majoriteten har nu beslutat att satsa 1 miljon kronor av skattemedel för att bygga om skolbyggnaden Polisen 1, (kallad vaktmästarbostaden) vid Nicolaiskolan till restaurangverksamhet.
Kristdemokraterna anser att fastigheterna Polisen 1 och 3 (tidigare vaktmästarbostaden och rektorsbostaden vid Nicolaiskolan) även fortsättningsvis ska vara skolbyggnader. De aktuella byggnaderna har ett centralt och bra läge, samtidigt som det är kostnadseffektivt att skolverksamheter är samlade för att uppnå samordningsvinster.
Restaurangägare i Nyköping signalerar också att det råder en överetablering av restauranger i Nyköping, som gör det svårt för våra nuvarande restaurangföretag att överleva och utvecklas. Förslaget att satsa skattemedel på en ombyggnad från skolbyggnad till restauranglokal gynnar därför varken Nyköping som matstad eller våra nuvarande restaurangföretagare.
Kristdemokraterna vill i stället bevara de två centrala skolbyggnaderna vid Nicolaiskolan. Det är bättre att kommunen tillgodoser behovet av lokaler för förskolan, grundskolan och gymnasiet än att satsa skattepengar på ytterligare restauranger vilket inte är en kommunal uppgift.

Nyköping behöver en handlingsplan mot våldsbejakande extremism!

Från olika delar av Sverige kommer rapporter om att den våldsbejakande extremismen ökar. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället.

Det är viktigt att Nyköpings kommun tar på sig ledartröjan i det viktiga lokala förebyggande arbetet. Erfarenheterna från andra kommuner är att arbetet mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt när lokal samverkan utgår från någon form av lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Kristdemokraterna i Nyköping kräver därför i motionen att kommunen ska arbeta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Har S, MP och V majoriteten möjligen garantiskräck?

Kristdemokraternas motionsförslag om en Elevhälsogaranti röstades ned av majoriteten (S, MP,V) på Kommunfullmäktige (8/3- 2016). Syftet med vår motion var att sätta elevhälsans förebyggande arbete i fokus.

Elevhälsogarantin skulle ge unika möjligheter att fånga upp utsatta barn och unga tidigt, och ge dem den bästa möjliga hjälp de behöver. Garantin skulle ge eleverna rätt att få kontakt med elevhälsan inom ett dygn, kontakt med personal som har utbildning att möta deras behov just i den stund de verkligen behöver hjälp. Att upptäcka tidiga varningssignaler är i högsta grad att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Likaså att ha som ambition att den hjälp som skolan kan erbjuda ska vara lätt att tillgå och ges i rätt tid. Barn och unga som lever i utsatthet och som far illa, måste få hjälp snabbt.

Kristdemokraterna anser att det måste skapas ett klimat som främjar elevens hälsa och lärande och vi ser elevhälsan som en strategisk resurs i skolan. För en elev som mår akut dåligt och som signalerar det en skoldag, kan ett besök hos skolsköterskan som kartlägger vad eleven behöver för kontakter inom elevhälsan vara till stor hjälp för att dämpa den akuta ångesten. Eleven upplever sig sedd och omhändertagen och oron och rädslan kan på detta sätt dämpas.

En garanti skulle tydligt beskriva vad varje elev har rätt att få tillgång till inom elevhälsans olika funktioner med syfte att skapa god studiemiljö där eleven kan känna sig trygg och som kan främja elevens kunskapsutveckling.

Vi Kristdemokrater förstår inte att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte kan ställa sig bakom denna Elevhälsogaranti. Ska vi tolka det som att majoriteten är emot garantier till medborgare?
Marita Göransson (KD) gruppledare i Nyköping
Violeta Huamán De Lundberg (KD) ersättare i utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Så får vi bostadsmarknaden rörlig igen!

Trots ett relativt sett högt bostadsbyggande, framdrivet inte minst av en aktiv bostadspolitik från alliansregeringens sida, är det uppenbart att bostadsmarknaden fortsatt är dysfunktionell. De så kallade flyttskatterna gör att en del drar sig för att byta bostad vilket leder till sämre rörlighet på bostadsmarknaden. Flyttskatternas utformning försvårar för en fungerande bostadskedja där det går att hitta en bostad för den fas i livet man befinner sig i.

Skriver Marita Göransson tillsammans med andra kristdemokrater i dagens Södermanlands Nyheter. Läs hela inlägget

Folkomrösta om storregionen!

Kristdemokraterna kräver att befolkningen i Nyköping får rösta om vilken region som kommunen ska tillhöra. Den föreslagna Svealandsregionen är ologisk och bidrar inte till kommunens fortsatta utveckling.

Regionkommitténs förslag att Nyköping ska ingå i en Svealandsregion är ologiskt och inte genomtänkt. Det finns idag inga funktionella samband mellan Nyköping och de övriga län som föreslås ingå i Svealandsregionen. Nyköpingsborna har närmare till Skåne än till norra delen av Dalarna och Gävleborg.

För att Nyköping ska fortsätta att utvecklas måste en ny regionindelning bygga på hur arbetsmarknaden och infrastrukturen ser ut idag och hur den utvecklas. Satsningen på Ostlänken förstärker de redan idag starka sambanden mellan Nyköping och Östergötland resp. Stockholmsområdet. Regionkommittén har tydligen helt bortsett ifrån denna satsning och den infrastruktur som redan finns.

Vi Kristdemokrater kräver därför att befolkningen i Nyköping får folkomrösta om den framtida regiontillhörigheten för kommunen.

KD kritiska till landstingsstyrelsens beslut om Unga vuxna

Kristdemokraterna är starkt kritiska till dagens beslut i landstingsstyrelsen att inte häva nedläggningen av Unga vuxna. – Det är sorgligt när man inte lyssnar på personalen och patienterna, säger Marie-Louise Forslund Mustaniemi, gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget.
– I flera veckor är vi många som kämpat för att samtalsmottagningen Unga vuxnas ska vara kvar. Men de körs nu helt över av den S-ledda Koalitionen i landstinget (S, MP, C och L). Tyvärr är det unga vuxna med psykiska besvär som drabbas, säger Marita Göransson, gruppledare för Kristdemokraterna i Nyköping.
– Det behövs snarare fler samtalsmottagningar för unga vuxna i länet. Redan nu är den psykiska ohälsan stor och det är hög belastning inom primärvården. Dessutom kommer behovet av samtalsmottagningar troligen att öka på grund av att många nyanlända har svåra trauman i bagaget.
– Motiveringen att motsvarande verksamhet inte finns i andra delar av Sörmland och att vården därför är ojämlik håller inte. Vi Kristdemokrater är överens om att det är behovet som ska styra vården och inte kortsiktiga besparingar.