MITT I FLYKTINGKRISEN: Regeringen slopar Gåvoavdraget!

Terror och krig tvingar ständigt nya människor på flykt. De flesta lever i tältläger i grannländer. Andra riskerar livet på väg till Europa.

Utan ideella organisationer hade katastrofen varit ännu värre. De bidrar med sjukvård och tak över huvudet för miljoner människor. Barn som växer upp i flyktingläger får skolgång tack vare frivilliga krafter.

I Sverige är vi beroende av frivilliga insatser för att klara flyktingkrisen.
Många vill bidra. Förra året gav svenskarna 1,5 miljarder till ideella organisationer med avdragsrätt, gåvor som ökar och kan mångdubblas om vi utvecklar avdraget istället för att avveckla det.

Regeringen verkar tänka tvärtom och tar nu bort gåvoskatteavdraget. Nu borde regeringen lyssna på oss och frivilligorganisationerna.
Vi kristdemokrater vet att din gåva gör skillnad. Alla som ger en gåva, ger av sin tid eller skänker kläder bidrar till ett bättre samhälle.
Tillsammans gör vi skillnad.

Ta inte bort gåvoskatteavdraget!

Slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett måste återöppnas!

Den styrande Koalitionen i landstinget (S, MP, C och FP) har tidigare sagt nej till att återöppna slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett.

I en gemensam motion pekar Kristdemokraterna, Vård för pengarna och Moderaterna på att det är hög tid att tänka om. Stängningen av slutenvårdsplatser för barn på Nyköpings lasarett skapar otrygghet hos både barn och föräldrar. Att behöva åka tvärs över hela landet till Eskilstuna och vänta många timmar på akutmottagningen är oacceptabelt. Vi måste minska pressen och underlätta vardagen för barn, föräldrar och övriga familjen.
I dag sker det en stor inflyttning av barnfamiljer i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Behovet av nära barnsjukvård och slutenvårdsplatser kommer bara att öka.
Kristdemokraterna, Vård för pengarna och Moderaterna föreslår att återöppnandet i ett första skede ska ske genom att de barnkirurgiska observationsplatser som finns i dag ska kompletteras med barnmedicinska observationsplatser. I nästa steg ska slutenvårdsplatserna för barn på Nyköpings lasarett återöppnas. Barn är en patientgrupp som är extra sårbar. Kan de få vård i Nyköping ökar tryggheten och patientsäkerheten.

Förbättra den ekonomiska uppföljningen i Nyköpings kommun!

Med begränsade ekonomiska resurser och de senaste årens återkommande underskott i verksamheterna i Nyköpings kommun ökar kraven på kommunstyrelsen att fatta väl genomtänkta beslut. Revisionen har också anmärkt att kommunstyrelsen inte agerat tillräckligt i samband med de stora ekonomiska underskotten i Skolorganisationen.
För att ledamöterna i kommunstyrelsen ska kunna utföra sitt viktiga uppdrag och vara väl pålästa vid sammanträden kräver vi Kristdemokrater att den ekonomiska verksamhetsuppföljningen för Nyköpings kommun förbättras.
Därför har Kristdemokraterna idag lämnat in en motion där vi kräver att kommunstyrelsen ska se till att dagens muntliga ekonomiska verksamhetsuppföljningar, ersätts med skriftliga presentationer av ärendet och förslag till beslut, på samma sätt som redan sker med övriga beslutsärenden.

Rör inte de små skolorna!

I skolutredningen konstateras att det inte råder något samband mellan skolornas storlek och hur skolorna klara budgeten. Men ändå föreslår utredningen en skolorganisation med färre och större skolor. Vi ifrågasätter den slutsatsen och kräver att majoriteten (S, V, MP)står fast vid tidigare besked om att nedläggning av små skolor inre är aktuell.

Vi måste också lyfta in barnperspektivet med tanken på rimligheten i att små barn ska tvingas åka lång väg till sin förskola eller skola. Utredningen visar på bristande styrning från den politiska majoriteten. Den pekar även på otydligheter i kommunens styrmodell. Därför måste kommunen i första hand arbeta med att förbättra ledning och styrning, samt hur resurserna fördelas.

De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet

– Det är med stor sorg och bedrövelse vi tar del av rapporteringen om dåden i Paris. Samma dag drabbades Bagdad av ett dåd, dagen innan Beirut. Våra tankar går till de drabbade, till dem som förlorat älskade familjemedlemmar, släkt, vänner, kollegor. Offrens enda brott var att på grund av tillfälligheternas spel befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, säger Ebba Busch Thor med anledning av de senaste attackerna.

De islamistiska terroristerna trampar på människovärdet, på det vi håller högst. De för ett krig mot vår civilisation. De föraktar det mest värdefulla vi har – livet, kärleken, friheten och medmänskligheten. De vill sprida rädsla, död och förtvivlan över världen.
Men de kommer inte att lyckas. Vi ska inte låta rädslan förlama, vi ska frimodigt stå upp för det vi tror på. Som flera gånger tidigare i historien ska vi visa att frihet, människovärde, rättvisa och demokrati ska vinna över terror och hat.

Nyköpings kommun riskerar gå back även i år!

Helårsprognosen för Nyköpings kommun pekar på ett minusresultat, vilket är 37 miljoner kronor sämre än den rödgröna (S, MP, V) majoriteten räknat med. Detta trots att kommunen får en engångsersättning på 20 miljoner från AFA.
– ”Vi föreslog en tilläggsbudget redan i våras för att visa att man kan hålla en budget i balans. Finns det ett befarat underskott måste man se hur det kan ändras, då kunde vi ha tagit höjd för kostnaderna i skolan.” kommenterar KD´s gruppledare Marita Göransson

Låt de ekonomiskt svaga barnen behålla fritidspengen!

Tisdagens kommunfullmäktige innebär att den rödgröna majoriteten i Nyköping försämrar möjligheterna till fritidsaktiviteter för de ekonomiskt svagaste barnen. Alliansregeringen införde 2014 en Fritidspeng för de barn som lever i hushåll som haft ekonomiskt bistånd under sex månader eller mer. Initiativet till satsningen kom bland annat från BRIS och Rädda Barnen. Satsningen på Fritidspengen var en investering för ökad och starkare samhällsgemenskap.

Vid omröstningen i kommunfullmäktige reserverade sig Kristdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Centern mot beslutet att ta bort fritidspengen för de svagaste barnen.

”Kvotera inte föräldraförsäkringen”

– Så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att även Folkpartiet, som kallar sig liberaler, är med och bidrar till ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen, skriver Ebba Busch Thor i Expressen.

Inom kort kommer riksdagen klubba igenom en utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Ytterligare en månad kommer att vara knuten till vardera föräldern, vilket minskar den möjlighet som i dag finns för föräldrarna att överlåta dagar mellan varandra. Återigen bekräftas att så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Det är beklagligt att även Folkpartiet, som kallar sig liberaler, stöder denna inskränkning i föräldrarnas makt över sin vardag.
Tidigare i år visade en opinionsmätning från Novus att 76 procent av medborgarna anser att föräldrarna själva ska bestämma över sin föräldraledighet. Även bland de rödgröna partiernas väljare finns en klar majoritet på 60 procent som är emot kvotering av föräldraförsäkringen. Tyvärr är partitopparna i regeringen fast beslutna att ytterligare öka styrningen av hur de svenska familjerna fördelar sin föräldraledighet.
Kristdemokraterna är tydliga med att vi vill öka familjernas frihet. Därför är vi emot kvotering av föräldraförsäkringen. I stället för ökad styrning vill vi ha full flexibilitet att överlåta dagar mellan föräldrarna. Kvotering tar inte hänsyn till att familjer är olika och har olika förutsättningar. Ju mer fyrkantiga system som skapas desto sämre passar de in i olika familjers vardag. Vi kristdemokrater anser att politiken ska stödja – inte styra. Politiken ska underlätta livet, inte optimera statistik.
I stället för politiska ovanifrånlösningar vill vi kristdemokrater skapa ökade möjligheter för både pappor och mammor att spendera mer tid med sina barn. Kristdemokraterna vill därför förlänga rätten till tjänstledighet, förlänga föräldraförsäkringen med 30 dagar och skydda inkomsten för föräldralediga tills barnet är tre år. På så sätt försvinner några av de regler som i dag missgynnar pappor och det blir lättare att kombinera familjeliv och arbetsliv.
De flesta är eniga om att föräldraförsäkringen ska vara till för barnens skull, inte för politikernas skull. Då måste vi ställa oss frågorna: Vilka känner barnen bäst? Vilka har störst insikt om den egna familjens behov och situation? Stefan Löfven och hans tillskyndare svarar att det är regeringen. Jag svarar att det är föräldrarna själva.

”Dags för svenska bönder att få betalt för knorren”

ebba med grisDEBATTARTIKEL –Andra EU-länders fusk med djurhållning inom grisnäringen är på väg att slå ut svensk grisproduktion. De stora skillnaderna i djurhållning snedvrider konkurrensen mellan EU-länderna vilket nu hotar hela den svenska grisnäringen samtidigt som det drabbar djuren och försämrar kvalitén på vår mat.
Av allt importerat griskött till Sverige står Danmark för 38 procent och Tyskland för 34 procent. Den svenska självförsörjningsgraden av griskött var 2012 nere på 68 procent vilket är den lägsta sedan 1994.

På Fors Säteri Katrineholms kommun finns 2 200 grisar. En jämförbar gård i Danmark kan istället ha uppemot 3 500 grisar – 60 procent fler djur på samma yta. Trängsel och brist på en naturlig miljö med halm och strö för grisarna att böka runt i stressar grisarna att tugga på varandras svansar. Lösningen utanför Sverige är att kupera knorrarna. Samtliga svenska grisar har knorren kvar. Motsvarande siffra i Danmark och Tyskland är 0,8 procent.

Rutinmässig kupering av knorrarna har varit förbjuden inom EU sedan 2001. Trots detta är det idag enbart Sverige, Finland och Litauen som enligt EU:s kontrollmyndighet för livsmedel avstår från svanskuperingen. Den bristande djurhållningen driver fram ett behov av ständig antibiotikatillförsel till djuren, en utveckling som riskerar att leda till ökad antibiotikaresistens. WHO varnar för att antibiotikaresistenta bakterier är ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Enligt EU-kommissionen dör 25 000 människor årligen till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Det är allvarligt att EU-kommissionen, som har till uppgift att säkra att alla medlemsländer följer reglerna, tycks stå och titta på utan att agera. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har skrivit ett brev till EU-kommissionen och krävt att regelverket inom EU ska respekteras och bett dem utreda hur utbrett fusket är. Vi välkomnar initiativet men det är inte tillräckligt.

Sverige bör kräva av EU-kommissionen att de omedelbart agerar för att säkra lika konkurrensvillkor. Det ska inte längre vara lönsamt att fuska med djurhållningen och kvalitén. Kommissionen bör därför använda möjligheten att utdöma viten till länder som fuskar.

Den snedvridna konkurrensen för grisuppfödning inom EU är ett exempel på vad som händer när en av EU:s huvuduppgifter – att skapa en inre marknad med fungerande konkurrens – inte ges tillräckligt med uppmärksamhet utan dribblas bort i EU-beslut om snus och föräldraledighet – frågor som borde vara nationella.
Vi kristdemokrater kommer att vara en kraft för ett reformerat EU där rätt beslut tas på rätt nivå. Vi kommer i EU-parlamentet agera för schyst konkurrens, god djurhållning och bra kvalitet på maten. Det är dags för svenska bönder att få betalt för knorren.

Ebba Busch Thor (KD)
Marie-Louise Forslund Mustaniemi (KD)
Jesper Haglund (KD)
Kandidater till Europaparlamentet