• Vårt yttrande över fördjupning av översiktsplanen

  Vi är i huvudsak positiva till det som framgår i förslaget till fördjupning av översiktsplanen för Nynäshamns stad och vi vill lämna följande synpunkter nedan.

  Stadsbyggnadsstrategier för Nynäshamns stad
  Ambitionen att staden ska växa inifrån och ut och att bebyggelse särskilt ska ske vid pendeltågsstationen är något som vi kristdemokrater anser positivt. Detta är positivt för det lokala serviceunderlaget och något som ökar attraktiviten för omkringliggande verksamheter. Förtätningar vid pendeltågsstationen och kring de centrala delarna av Nynäshamn bidrar också till tryggare gångstråk och en ökad trygghet i stort, vilket vi tycker är positivt.

  Att bygga billigt är viktigt för att kunna ge medborgarna möjligheten att kunna hyra eller köpa lägenheter utan dåliga ekonomiska konsekvenser eller överhuvudtaget inte kunna göra det, men meningen på sida 19 ”kommunen bör arbeta för att möjliggöra billiga bostäder” ser som flummig propaganda och bör tydliggöras och förklaras bättre.

  Vi bejakar idéerna om en fjärde stadspark vid Estö som kan kombineras med viss byggnation som t.ex. en ny skola med särskilda lokaler, mötesplatser för kulturutövning (se följande punkten).

  När det gäller området vid Nynäshamns Segelsällskap (NSS) är vi kristdemokrater överens med Moderaterna och inser att äganderätten bör värnas och att planläggning i strid med markägarens vilja och intentioner är föga meningsfullt. Detta inte minst, när det i detta fall handlar om en markägare som även representerar ett stort antal kommunmedborgares intressen. Därför bör de meningar i planförslaget som handlar om flytt av NSS båtuppläggningsplatser utgå, vilket inte innebär att man inte kan utreda andra platser för båtuppläggning. I ett växande Nynäshamn kommer efterfrågan på ytterligare platser med stor sannolikhet att ständigt öka, då ju vatten och båtliv är en av Nynäshamns främsta konkurrensfördelar. Vi förutsätter att man i det vidare planeringsarbetet skall beakta att verksamheterna på området kan fortgå utan inskränkningar.

  Utveckling av kulturmiljön, arkitekturen och det offentliga rummet
  När det gäller bebyggelse i stort så är vi kristdemokrater tydliga med att man ska värna de kulturhistoriska värden som finns i byggnader och omgivning. Vi är positiva till att förslaget till fördjupning av översiktsplanen belyser att hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden.
  Kulturen har en stor betydelse i vårt samhälle för att vara en enande kraft över etniska och religiösa gränser och inte minst till att skapa en ökad förståelse och respekt för människor oavsett livsåskådning.
  Det är viktigt att betona i sammanhanget att kommunen eller det offentliga inte primärt ska utföra verksamheten, politiken ska däremot i samverkan med föreningar, samfund och organisationer skapa förutsättningar för att medborgarna ska erbjudas ett rikt och varierande kulturliv.  Detta bör ske med tillgång till mötesplatser i både befintliga byggnader eller i de som planeras (se punkten om stadsbyggnadsstrategier).

  Äldreomsorg och funktionshinderområdet
  Den demografiska utvecklingen i Sverige och Nynäshamn kommer att ha stor påverkan på Nynäshamns äldreomsorg. Det är positivt att det finns förslag på att trygghetsboende ska samlokaliseras med vård-och omsorgsbehov i staden. För oss kristdemokrater är det viktigt att kommunen aktivt arbetar för att ett trygghetsboende etablerar sig i kommunen för att kunna möta upp den ökande otryggheten bland våra äldre.

  Trafik och hållbara transporter – stadens trafiksystem i dag
  En viktig del i Nynäshamns fortsatta utveckling är att det finns en väl fungerande infrastruktur. Det är därför positivt att kommunen aktivt ska verka för en utbyggnad av Tvärförbindelse Södertörn och spårtrafik som kopplar ihop Södertörn. Vi kristdemokrater ser positivt att titta närmare på möjligheterna till tvärgående godsspår, även med möjlighet till persontrafik, som förbinder Norvik, Jordbro och spåren ut i Mälardalen och Sverige.

  Trafik och hållbara transporter –parkering
  Kristdemokraternas bedömning är att det behövs en tydligare översyn/strategi kring parkeringssituationen framöver då det blir ökade transporter in och ut från Nynäshamn mot bakgrund av ökad bebyggelse och den nya hamnen i Norvik.

  Med en komplettering i enlighet med ovanstående synpunkter anser vi att fördjupning av översiktsplanen kan utgöra ett utmärkt underlag för den fortsatta utvecklingen av Nynäshamn.

  Nynäshamn, 26 februari 2017