Valborg på Stallbacken lockade stor publik

Magnus Ramstrand nämnde i sitt vårtal på Stallbacken exempel på de insatser som kommer att göras inom Edsviksområdet under året. (Se hela talet på www.ramstrand.eu)

– I år kommer kommunen att fortsätta förnyelse av Stallbacken och hela området i ett projekt som vi kallat Edsviksprojektet, sa han. I den utvecklingen är barnfamiljerna en viktig målgrupp. Hur ska området bli ännu mer attraktivt för dom?

– En skaparverkstad för barn och en lekplats bakom MC Collection är ett par av nyheterna. En terrass kommer att byggs bakom Stallet så att fler kan njuta av den vidunderliga utsikten. Edsbergs slott kommer att öppnas för visning varje söndag i sommar och en projektledare får som huvuduppgift att synkronisera allt som händer inom området.

– Låt mig nämna några arrangemang; Schools out vid skolavslutningen i juni, Nationaldagsfirandet som i år är förstärkt med Motorhistoriska dagen med 180 ekipage på plats här på Stallbacken, Dali-utställningen på Edsviks konsthall och Rock- och bluesfesitvalen i augusti.


Överby kvarn är i funktion

I helgen var Överby kvarn, som förvaltas och sköts av Hembygdsföreningen, öppen. Man mal mjöl två gånger per år men den kan visas för intresserade om man bokar tid. Till och med en vigsel har förrättats vid kvarnen!

– Det var intressant att möta det entusiastiska gäng som sköter om kvarnen. Jag vill verkligen uppmuntra dem och tacka för vad de gör för det hitoriskt kulturella i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand.

Det serverades fika och korv och många besökare kom till Överby bland annat för att Konstrondan ägde rum och det angränsande Överby Gård med 18 aktiva konstnärer lockade besökare.

Överby kvarngruppen och Hembygdsföreningen har nu också fått ett bidrag till att börja justera panelen till väderkvarnen. Detta är den enda fungerade kvarn i regionen. Vingarna som är 16 meter i diameter kräver god vind för att kunna mala.

Överby kvarn ser man från Stäketleden intill golfbanan.


Gör Sollentuna tryggt och snyggt

Magnus Ramstrand kommer att finnas på Turebergs torg mellan kl 10.00-12.00 den 16 april.

Först och främst vill vi förstås att du inte slänger papper och fimpar hur som helst. Det är till och med olagligt och du kan dömas till böter för nedskräpning.

Vi vill att Sollentuna ska vara både trygg och snygg. Det måste vi tillsammans hjälpas åt med.

En ostädad miljö skapar en otrygg stämning. Vi kan var och en göra något för att göra kommunen tryggare.

Kom själv och ta gärna med dig dina vänner till årets städdag i kommunen.

Vi kommer att finnas på tio platser runt om i kommunen


Häggvik och Helenelund behöver en sydlig pendeltågsentré

Sedan en längre tid har Sollentuna kommun agerat för att få SL och Trafikverket att ordna en sydlig pendeltågsentré till Häggviks station. Alliansen ser det som helt naturligt och mycket viktigt med tanke på den omfattande tillväxten av handel i södra Häggvik och att det finns mark i södra Häggvik som är planlagd för att bygga bostäder.

Inom kort kommer kommunen, tillsammans med de större fastighetsägarna i södra Häggvik, att öka intensiteten ytterligare i kontakten med SL och Trafikverket. Vi måste nu få ett klartecken från landsting och stat att den sydliga entrén ska byggas.

Södra Tegelhagen och Silverdal är områden där vi sett en omfattande inflyttning under det senaste decenniet. Vi står också inför att göra en kraftfull utveckling av Helenelunds centrum. Genom att på detta sätt knyta samman Silverdal och Helenelund ser vi möjligheten för fler att kunna promenera eller cykla till stationen utan att behöva använda bilen.

Under våren kommer alliansen i plan- och exploateringsutskottet att gå vidare med vad vi kallar ”slutförandet av Silverdal”. Vi står nu inför att ge direktiv för ändring av planerna för att, till viss del, skapa fler bostäder. I planen vill vi bland annat möjliggöra för en tunnel under Sollentunavägen, en tunnel som skulle kunna skapa en trygg och säker gång- och cykelväg mellan Silverdal och en ny, sydlig, pendeltågsentré till Helenelunds station.

I samband med detta arbete kommer vi därför även väva in behovet av en sydlig entré till Helenelunds pendeltågsstation. Vi ska också se över möjligheterna att skapa större och modernare parkeringsplatser för cyklar vid alla våra pendeltågsstationer.

Alliansen i plan- och exploateringsutskottet kommer nu att kraftfullt verka för att både Häggvik och Helenelund får sydliga pendeltågsentréer.

 

 

Thomas Ardenfors (M)

Ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Anna Myrhed (C)

Förste vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Per Gibson (FP)

Andre vice ordförande i Plan- och exploateringsutskottet

 

Magnus Ramstrand (KD)

Ledamot i Plan- och exploateringsutskottet


Nu satsar vi på Edsvik

Edsviksområdet tillhör pärlorna i kommunen. Fullmäktige har gett en inriktning av att kommunen ska arbeta för att göra området mer tillgängligt och att fler hittar dit.

– En viktig målgrupp är barnfamiljerna, säger Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Vi kommer att skapa en lekpark som också ska vara anpassad så att barn med funktionsnedsättning ska kunna leka där.

Även seniorerna ska kunna använda den som en aktivitetsanläggning.

– Vi har många fantastiska verksamheter inom Edsviksområdet, med slottet som vi öppnar upp varje helg i sommar, säger Magnus Ramstrand. Sedan har vi allt som pågår på Stallbacken där Edsviks konsthall i sommar kommer att erbjuda en Dali-utställning.

Kommunen annonserar nu ut en tjänst om en projektledare som ska hålla ihop verksamheterna inom Edsviksområdet och skapa nya erbjudanden som gör att attraktionen i området kommer att öka.

– Vi kommer också att engagera oss för att mota bort gässen så mycket som möjligt, säger Magnus Ramstrand. Fåglarna har tagit över en stor del av de fina gräsytor som finns i parken. Vi måste kunna erbjuda barnfamiljer och andra en bra park att vara i. Då är det inte bra hygien att gässen tar över.


Bostadsministern på besök i länet

Bostadsminister Stefan Attefall var huvudtalare på ett seminarium för länets politiker om bostadssituationen i Stockholm.

Attefall redogjorde för huvuddragen i regeringens bostadspolitik.

1. En smidigare bostadsmarknad där ett nytt hyressättningssystem ger nya förutsättningar för allmännyttan. Och hyresrättens ställning utreds.

2. Bättre förutsättningar för byggande. Den nya plan- och bygglagen sätter press bl a på att inte byggloven drar ut i tid. Utredning pågår om alla de olika tekniska särkrav som stoppar upp bostadsbyggandet. Vägen från detaljplan till färdigt bygge ska kortas och rätas ut.

3. Stimulera andrahandsmarknaden. Bl a genom ett höjt schablonavdrag på 21 000 kr. Och en utredning som ska syfta till förslag till att stimulera andrahandsuthyrning.

Stefan Attefall uppmanade kommunpolitikerna att vara mer offensiva för att stimulera bostadsbyggandet.

I Stockholmsområdet finns särskilda utmaningar.

1. Den regionala bostadsförsörjningen behöver skärpas.

2. Infrastruktur och bostäder hänger ihop.


Ungdomar har svårt att nå politiker

Över 70 procent av ungdomar anser att de har svårt eller mycket svårt att komma i kontakt med politiker, enligt en undersökning som vi fick redovisat när vi träffade Ungdomar mot rasism. Det är en oroväckande siffra som stämmer till eftertanke.

– Särskilt oroväckande är det att så många ungdomar känner maktlöshet, säger Magnus Ramstrand.

Vi i Sollentuna har Sollentuna ungdomsråd som är kopplat till kommunstyrelsen och som får administrativt stöd från barn och ungdomskansliet. Men utöver det två dagar per år som man anordnar för att träffa politiker och prata om angelägna frågor, möter vi sälla ungdomar i vår kommun.

– Som ordförande i kommunstyrelsens beredning för integration och kommunikation jobbar jag en hel del med dessa frågor. En ny kommunikationspolicy kommer att tas fram och likaså en ny integrationspolicy som kommer att få namnet en policy för öppenhet och mångfald, säger Magnus Ramstrand.

I vårt arbete i Sollentuna kring integration/inkluderings politik, fick vi i veckan ett besök av projektledaren Jenny Lundskog som under två år genomfört projektet MAKT (Mer antirasism kommunalt, tack), inom ramen för Ungdomar mot rasism verksamhet. Fem olika exempel från kommuner har sammanställts i ett häfte som kan beställas från deras hemsida. De ger konkreta tips på hur ungdomar arbetat i olika kommuner för att vara med och sätta agendan för kommunen.

På seminariet fick Carolina Bruseman, ordförande för lokalavdelningen i Borås, berätta om hur de gjort för att stärka ungdomars delaktighet. Hur man konsekvent besökt fullmäktige och andra politiska samlingar för att göra sin röst hörd.

– Visst skulle vi som politiker vilja se mer av kontakt med ungdomsgrupperna. Men vi måste nog ta mer konkreta steg för att möta ungdomarna där de är, säger Magnus Ramstrand.


Ordförandebyte för Kristdemokraterna i Sollentuna

Kristdemokraterna kraftsamlar

– Efter interna diskussioner om ledningen av vårt parti, står vi nu enade bakom Göran Hägglund. Och han har fått ett starkt mandat att arbeta för en förändring så att vi blir ett tydligare kristdemokratiskt parti, sade Malin Appelgren, distriktsordförande i Stockholms län för kristdemokraterna när hon talade på årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna.

Ett 20-tal medlemmar hade samlats till årsmötet. Malin Appelgren talade om en kraftsamling för den kristdemokratiska berättelsen. Hon lyfte fram behovet av de nära gemenskaperna som en kontrast till den starka fokuseringen på individen som andra partier står för.

Hon talade om den valfrihetsreform som Kristdemokraterna och Alliansen varit med och skapat i kommuner som kontrast till vänsterns agenda. Samtidigt betonade hon att som kristdemokrater är det inte bara näringslivet som ska bedriva vård och omsorg, utan den sociala ekonomin bör kunna spela en större roll. Ideella föreningar och samfund kan spela en betydligt större roll framöver, ansåg hon.

– Familjepolitiken är alltid klockren för oss kristdemokrater. Vi betonar föräldraansvaret mycket stark. En aldrig så duktig fritidspedagog kan aldrig ersätta en förälder, sa hon och fick applåder av mötesdeltarna.

På årsmötet valdes Carin Lindell till ordförande och Carlos Romero till vice ordförande. Övriga i styrelsen är Eva Ireblad, Sven Thunberg, Magnus Ramstrand, Sonia Lunnergård och Bert Christiansson. Ersättare är Swen Bergling, Anna von Essen och Robbin Hellström.

 

För ytterligare information:

Magnus Ramstrand, 073~915 21 41

Gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna

 

Carin Lindell, 070~778 08 91

Ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna