Så vill vi hantera flyktingsituationen

<strong>Vilka åtgärder behövs för att hantera den flyktingsituation vi ser med allt fler som söker sig hit?</strong>
Vi föreslår i vårt budgetalternativ ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år får möjlighet att tjäna upp till en halv miljon kronor skattefritt. Detta finansierar vi genom en sänkning av etableringsersättningen med 35 kronor per dag. Vi skapar med detta ökade incitament att skyndsamt komma i arbete, vilket inte minst behövs när allt fler kommer hit. Det är bättre att sänka skatten och får fler i arbete än att människor fastnar i bidrag.

När man får behålla mer av sin lön sjunker trycket på löneökningar vilket gör att företag har råd att anställa fler. <strong>För att öka incitamentet även att anställa nyanlända behåller vi både RUT- och ROT-avdraget och utökar RUT-avdraget till att även gälla tvätteritjänster.</strong> I dessa sektorer har många med utländsk bakgrund fått sitt första jobb varför vi anser att det är extra viktigt. <strong>Vi sänker också momsen från 25 procent till 6 procent</strong> för reparationer av cyklar, skor, lädervaror och kläder. Som också är enkla jobb och möjlighet till entreprenörskap för nyanlända.

<strong>Tillfälliga uppehållstillstånd</strong>
Vi har tidigare presenterat flera åtgärder för ett bättre flyktingmottande. Vi föreslår att Sverige som huvudregel ger den som får asyl ett tillfälligt uppehållstillstånd i tre år i stället för att, som i dag, få ett permanent uppehållstillstånd. Om skyddsbehovet kvarstår efter tre år permanentas uppehållstillståndet. Den som under de första tre åren har etablerat sig på arbetsmarknaden ges ett permanent uppehållstillstånd även om skyddsbehovet inte skulle kvarstå.

Vi vill korta de långa väntetiderna hos Migrationsverket genom att snabbare behandla ansökningarna från länder som kan betecknas som säkra.

Vi föreslår ett årligt stöd för att möjliggöra olika former av exempelvis språkcaféer där svenskundervisning och barntillsyn samordnas. Föräldralediga som ingår i målgruppen för samhällsorientering ska kunna delta i SFI och inte behöva avstå på grund av vården av barnet.

<strong>Hur ser ni på tvång på kommuner att ta emot flyktingar? </strong>
Vi ser den stora utmaning som kommunerna har för att möta behovet av bostäder och skolverksamhet. Det är rimligt att alla kommuner hjälps åt med mottagandet av asylsökande och nyanlända. Men för att det ska vara möjligt krävs förbättrat ekonomiskt stöd och att regelverk förändras så det blir möjligt att snabbt ordna med ett värdigt mottagande. Vi ser positivt på det besked styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lämnat och som innebär att de förordar en tillfällig skyldighet under tre år för alla kommuner att medverka i mottagandet förutsatt att staten genomför de åtgärder som de anser nödvändiga. Vi vill arbeta med kommunerna, inte mot dem.

Vi föreslår att schablonersättningen till kommunerna höjs till 115 000 kronor för personer under 65 år. Schablonersättningen för personer som är 65 år eller äldre blir 78 200 kronor per person. Regeringen tar bort den ökade ersättning som är kopplad till prestation, det gör inte vi. De 30 kommuner med högst mottagande per capita ger vi utöver schablonersättningen en ersättning om 30 000 kronor per mottagen nyanländ.


Skattefri inkomst för unga o nyanlända

– Vi ser hur unga tappar hoppet om att få ett jobb. Hur nyanlända välkomnas hit men inte in i någon arbetsgemenskap. Vi ser hur parallellsamhällen växer fram. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga. Med vårt budgetförslag vill vi ge tillbaka tron på framtiden. Främja gemenskap. Våra budgetsatsningar kommer att sänka trösklarna till arbete och möjliggöra att fler går från utanförskap till arbete.

Det säger partiordförande Ebba Busch Thor med anledning av att Kristdemokraterna presenterar sin budgetmotion i riksdagen.

– För att få fler i arbete och möjliggöra fler jobb föreslår vi bland annat att unga och nyanlända ska få tjäna en halv miljon kronor skattefritt. Att få de här extra pengarna underlättar också för unga att bilda familj och kanske etablera sig på bostadsmarknaden, säger Jakob Forssmed, Sollentuna, ekonomisk politisk talesperson.

Andra viktiga reformer för att få fler i arbete är ett fördubblat jobbskatteavdrag för personer som går från långtidsarbetslöshet till arbete. En utvidgad rutreform och sänkt moms på tjänster som reparation av cyklar, skor, lädervaror och kläder, tjänster som idag utförs oavlönat i många hushåll, kommer att skapa nya jobb.
– Vi är glada att vi i den här budgeten har träffsäkra satsningar för barn och familjer. Ekonomiskt svaga barnfamiljer kommer att få höjt bostadsbidrag och höjt försörjningsstöd. Vi satsar över tre miljarder på att utbilda över 6~000 speciallärare och ökar kompetensen i svenska som andraspråk, säger Jakob Forssmed.
– Vi har också lagt en satsning på att behålla fritidspengen. Allt det här är satsningar som gör stor skillnad för människor.


Vi tar ungas psykiska ohälsa på allvar

Ungdomars psykiska ohälsa är något vi Kristdemokrater ser med stort allvar på. Göran Hägglund lyfte ofta fram detta under sin partiledartid. Stressen både i skolan och hemmet och fritiden ökar och vi ser i enkäter att ungdomar i skolan mår sämre idag, särskilt gäller det flickor.

I den budget Kristdemokraterna lägger fram i riksdagen, gör vi en särskild satsning på speciallärare.
Vi ser en framtida brist på speciallärare varför Kristdemokraterna föreslår ett Speciallärarlyft där lärare erbjuds att komplettera sin grundutbildning med en speciallärarutbildning med 80 procent av bibehållen lön.

Satsningen som innebär att över 6 000 lärare kommer kunna utbildas till speciallärare ligger på totalt 3,2 miljarder fördelat på fyra år.

Reformen för fler lärare och mindre klasser i de lägre klasserna som beslutades i budgeten för 2015 fortsätter med 2 miljarder kronor årligen.

<strong>Vad gör ni för en bättre skola och hur höjer ni lärares status?</strong>
Duktiga lärare ska ha en högre lön, varför vi införde karriärlärartjänster och fortsätter satsa på det och dessutom riktar det till utanförskapsområden.


Ebba Busch Thor vill ta krafttag mot våldsbejakande extremism

Vi har sett bilderna från de hänsynslösa terrordåden. Med iskall kyla skjuter Islamiska Statens jihadister ner oskyldiga turister på badstranden. Kvinnor, män, barn, gamla, unga – det spelar dem ingen roll.

Det är obegripligt att människor frivilligt vill ansluta sig till IS. Men de finns. Enligt Säpo har uppemot 100 personer återvänt till Sverige efter att ha deltagit i IS-terrorism.

Ebba Busch Thor, Kristdemokraternas partiledare, gjorde därför helt rätt att föreslå att medborgare som strider för terrororganisationer liknande Islamiska Staten ska kunna dömas för landsförräderi. Svenskar som strider för IS kan komma i direkt eller indirekt strid med svenska soldater som deltar i en internationell allians mot IS.

Kristdemokraterna vill också förstärka det förebyggande arbetet, med Århusmodellen som förebild. Där finns ett brett samarbete mellan olika organisationer och samfund och kommun och andra myndigheter. Vi vill ge polisen möjlighet att beslagta pass vid misstanke om terrorresa. Vi vill ge Säpo och polisen rätt verktyg för att kunna säkra bevis.

Dagens förändrade hotbild kräver att lagstiftningen förändras för att förhindra terrorism.


Hoppbacken Sollenkollen i Väsjön kan bli större

Sollenkollen i Väsjön.

 

I Sollentuna finns Sveriges största backhopparklubb och intresset för sporten ökar i och med den aktiva klubben. Nu vill Sollentuna kommun se över möjligheten att göra en mindre investering och bygga en 60-metersbacke vid Väsjöbacken.

Sollentuna backhopparklubb är Sveriges största klubb sett till antalet aktiva ungdomar. Anläggningen Sollenkollen som ligger vid Väsjöbacken har i dag fyra mindre hoppbackar på 5, 12, 20 och 35 meter. Det som saknas är en mellanstor backe på 60-meter, en storlek som är viktig för att de aktiva ska kunna utvecklas vidare. Sollentuna kommun ser nu över möjligheten att anlägga en ny backe.

Magnus Ramstrand (KD)

– Nu startar en process och ytterligare beslut måste fattas innan hoppbacken kan börja byggas. Vi tror att Sollenkollen, som är en del av den alpina anläggningen Väsjöbacken, kan bli ett regionalt centrum för skidsport, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Pietro Nilsson, som är ordförande och aktiv i Sollentuna backhopparklubb, välkomnar kommunens beslut att utreda förutsättningarna för ytterligare en hoppbacke i kommunen.

– För klubben skulle en större backe betyda mycket. Sollentuna backhopparklubb har en grupp som tränar två gånger i veckan och som också varit framgångrika på tävlingar. En 60-metersbacke är en förutsättning för att behålla ungdomarna, säger Pietro Nilsson.


Bussturerna till Järvafältet en succé

Bögs gård på Järvafältet. Foto: Udo Schröter/Wikimedia Commons

Under fem onsdagar har kommunen i samarbete med pensionärsföreningarna arrangerat bussturer till både Järvafältet och Edsvik.

Initiativet till projektet togs av Kurt Runby från Riksförbundet Pensionärsgemenskap. Magnus Ramstrand (KD) var som ordförande för kultur- och fritidsnämnden med och såg till att Sollentuna kommun subventionerade turerna så att kommunens seniorer kunde resa tur och retur för 20 kronor.

Ett femtiotal personer tog tillfället i akt och fick komma till både natur- och kulturupplevelser. Arrangemanget var mycket uppskattat. Flera av deltagarna hade inte varit ute på Järvafältet på många år, ja en person hade inte varit där på 30 år!

Mer information finns på kommunens webbsida >>


TACK Sollentunabor för ett kraftigt stöd

Kristdemokrater håller valvaka

Kristdemokrater håller valvaka

Ett stort TACK till 2121 medborgare i Sollentuna som gav oss kristdemokrater sitt stöd i kommunvalet! Det var glädje och tacksamhet som dominerade när vi kristdemokrater i Sollentuna höll vår valvaka. Det preliminära valresultatet ger oss två nya mandat i fullmäktige där vi nu har fyra mandat. Vi har brutit ny mark. Det inspirerar inför den kommande mandatperioden.

Vi har gått fram med över tre procent i ett valdistrikt – Sjöberg och med cirka två procent i valdistrikt i Viby och Gillbo/Gillberga. Men vi har också stöd i hyresområden där annars det är kompakt stöd för vänstern och socialdemokraterna och miljöpartiet.

Tillsammans med våra vänner i moderaterna och folkpartiet har vi majoritet. En majoritet som förpliktigar.

Vi har varit med och tagit ansvar under de gångna fyra åren och vi vill ta ansvar den kommande perioden. Ibland är det tuffa beslut, ibland är det lätta och tacksamma. Men vi har navigerat kommunen till att vara en av de bästa i landet med låg kommunalskatt med hög service. Mångfald och öppenhet ska fortsätta prägla vår kommun.

Sverigedemokraterna har också i vår kommun skördat framgångar. De har fått ett nytt mandat och har nu två. Vi ska ta människors oro för brist på arbete och bostad för flyktingar på allvar. Jag tror inte att alla som lagt sin röst på Sverigedemokraterna är rasister. Men som jag sa i en valutfrågning; Vi i Sverige har haft fred i 200 år. Vi måste självklart stå upp för människor som flyr från krig. Och vi ska fortsätta kämpa för att alla länder inom EU tar sitt ansvar. Vår man i Bryssel, Lars Adaktusson, är en garant för att vi ska driva på för en solidarisk flyktingpolitik.


Kristdemokraterna har vind i seglen

Demokratitorget i Sollentuna Centrum

Demokratitorget i Sollentuna Centrum

Vi har pratat med massor av människor. Både vid valstugan på Turebergs torg – just nu förvandlat till demokratitorget – och runt om i kommunen. Vi kristdemokrater märker en positiv valvind. Vi får många uppmuntrande ord. Det ser ut som om vi bryter ny mark! Vi ser fram emot en bra valspurt då vi ger järnet för att nå ett stort inflytande för kristdemokratisk politik.

Bra budskap från Göran Hägglund

Bra budskap från Göran Hägglund

Göran Hägglund har gjort en bra valrörelse och tillsammans med övriga i Alliansen ger ett stabilt intryck. En ekonomi i världsklass och ett friare liv med mer pengar i plånboken för miljoner människor. Räcker inte det? Mot oss står en oerfaren Stefan Löfven som också uppträtt fackpampmässigt, exempelvis mot Annie Lööf. Och han har med sig ett vänsterparti som han egentligen inte vill regera med och ett miljöparti som glidit åt vänster och inte vill ha tillväxt. Dessutom riskerar Fi att komma in och där samlas också en massa tillväxtfientliga och orealistiska viljor.

Partiledarna i Sollentuna på plats för utfrågning

Partiledarna i Sollentuna på plats för utfrågning

Partiledarna i Sollentuna har vid två tillfällen frågats ut i Sollentuna Centrum. Korta ja och nejfrågor och några utvikningar. Det är tydligt att vi har en skiljelinje mellan att bevara mångfald och valfrihet i skola, vård och omsorg mot en kommunalisering och politisering av den sektorn. Vi har en skiljelinje mellan de som vill fortsätta expansion och tillväxt mot de som vill lägga sordin på utvecklingen.
Vi har också en skiljelinje mellan de som vill styra och bestämma över hur familjerna vill ha sin barnomsorg och uttag av föräldraförsäkring mot oss som vill stå bakom föräldrarna och stötta dem i deras val. Varje familj är unik och likaså varje barn. Vi kristdemokrater är liberala i den frågan. Vi ger familjer frihet.

Och en skiljelinje går mellan det enda parti som vill stänga ute nödlidande flyktingar och vi andra som vill visa medmänsklighet och omtanke. Jag sa i debatten att vi i Sverige har haft fred i 200 år. Nu pågår förfärande krig inte minst i Mellanöstern där både krista och muslimer slaktas. En liten grupp kommer hit. Vi vill klara denna situation inte sätta ut gränsvakter.


Höjd maxtaxa ger bra förskola

Stefan Löfven har nu meddelat att han vill minska barngruppernas storlek i förskolan. Det är en viktig fråga som Kristdemokraterna drivit länge och den fråga som enskilt skulle betyda mest för att höja kvalitén i förskolan. Men till skillnad från Löfven har vi finansieringen uträknad och klar.

Vi tycker nämligen att satsningen är så viktig att vi redan nu tydligt visar hur satsningen ska betalas. Vi vill tillåta kommuner, som har en konkret plan för hur de ska minska småbarnsgrupperna, att höja maxtaxan med 100 kronor för det första barnet, 67 kronor för andra barnet och 33 kronor för tredje barnet. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två. Det innebär 1,4 miljarder mer för att minska barngruppernas storlek.

Vi vet att många föräldrar är beredda att höja maxtaxan, om pengarna går till en tryggare barnomsorg. Höjningen sker heller inte för föräldrar med de minsta inkomsterna. En barnomsorgsplats är kraftigt subventionerad och kostar i realiteten över 100 000 kronor per år.

Oavsett om föräldrar väljer kommunal eller enskilt driven förskola, om de väljer dagbarnvårdare eller löser omsorgen själva ska de ha rätt till den subventionen. Vi har en plan för hur vårt förslag ska bli verklighet.

Frågan är hur Socialdemokraterna ska kunna minska barngruppernas storlek när de saknar finansiering och dessutom vill sänka åldern för allmän förskola till två år och låta barn till föräldralediga och arbetslösa ha rätt till förskola hela dagen. Förskolan är inte till för föräldrarna – den är till för barnen.


En stark kommun blir starkare med vår budget

Vår gruppledare Magnus Ramstrand inledde kommunens budgetfullmäktige måndagen den 16 juni med att tala om Sollentuna som en av Sveriges bästa kommuner med låg skatt och god soliditet, nästa bästa företagsklimatet i landet, bra skolresultat och bra kultur- och fritidsutbud, med ett utmärkt kommunikationsläge – 15 minuter från Stockholms C och 20 minuter till Arlanda.

Gruppledarna för partierna i fullmäktige i Sollentuna. Fr v Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn, M, Sture Pettersson, SP, Peter Godlund, MP, Anna Myrhed, C, Freddie Lundqvist, S, Barkat Hussein, V. Foto: Peter Holstad

Gruppledarna för partierna i fullmäktige i Sollentuna. Fr v Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn, M, Sture Pettersson, SP, Peter Godlund, MP, Anna Myrhed, C, Freddie Lundqvist, S, Barkat Hussein, V. Foto: Peter Holstad

Magnus Ramstrand:
– Det är en förmån att tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet leda denna kommun. Det går bra för Sollentuna kommun, på tvärs mot den bild som den socialdemokratiskt ledda oppositionen försöker måla upp. Enligt Freddie Lundqvist är vi i majoriteten en trött majoritet. Inget kan vara mera fel. Det visar den budget vi lägger fram idag. Och vi klättrar på rankinglistorna nu senast på Svenskt näringslivs ranking över bästa företagsklimatet. Sollentuna tog en silverplats. På väg mot guldet.

Vidare talade Magnus Ramstrand om en bra ekonomi i kommunen.
– Vi har en av landets lägsta kommunalskatter, 18, 10 kronor. Det är bra. Valfrihet är att också att vi som invånare får mer pengar i våra egna plånböcker, utan att kommunen gör avkall på centrala kommunala angelägenheter inom kultur, fritid, infrastruktur, vård skola omsorg.

Vi kristdemokrater vill ta ansvar för en växande kommun. Många nya familjer vill flytta till vår kommun.
– Vi har som riktmärke att bygga 500 bostäder per år. Vi har god beredskap för att uppfylla denna kvot. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor. Studentbostäder är en självklar del av vårt strategiska arbete med den närhet vi har till viktiga lärosäten både i Stockholm och Uppsala, sa Magnus Ramstrand.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott uppehöll sig Magnus Ramstrand en del vid miljöfrågorna.
– Buller och partiklar är föroreningar i många sollentunabors vardagsmiljöer som vi ser som stora utmaningar. Vi som kommun måste ta en aktivare roll exempelvis gentemot Trafikverket. Medfinansiering diskuteras just nu för att lösa ut segdragna insatser, som exempelvis bättre bullervallar. Nyligen har en analys av klimatpåverkan från vår egen kommunala verksamhet presenterats och blir föremål för analys och åtgärder.

Av den totala budgeten på drygt tre miljarder kronor, svarar barn- och ungdomsnämnden för halva den summan.
– Vi kristdemokrater vill fortsätta stärka insatser för att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa skolor, sa Magnus Ramstrand. Vi har en mångfald av utförare att välja mellan. Det vill vi kristdemokrater slå vakt om. Valfriheten för elever och deras föräldrar är viktig.

Som ordförande i kultur och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand under den här mandatperioden varit med och invigt en tillfällig friidrottshall, tre utegym, en boulehall, tagit första spadtaget till en regional friidrottshall, påbörjat arbetet med en ny idrottshall i Rotebro och en fullstor fotbollshall.
– En växande och aktiv kommun ställer krav på att kommunen kan leverera förutsättningar för ett hälsosamt liv. Jag menar att det har vi gjort och det tänker vi fortsätta göra. I det arbetet är civilsamhället med alla ideella ledare, ovärderligt. Vi vill göra deras arbete så enkelt som möjligt, sade Magnus Ramstrand.

– Till sist. Som ordförande i kommunstyrelsens brottsförebyggande råd ser jag hur viktig samverkan med olika aktörer är. I rådet möts kommunens brottsförebyggare, socialtjänsten, kommunstyrelsens arbetsutskott, polisen och brandkåren. Samverkan, samverkan och åter samverkan är nyckelord för att möta hotet från brottsligheten som letar sig ner i allt lägre åldrar, avslutade Magnus Ramstrand.