Miljöarbetet i Solna – gediget och framgångsrikt

Våren 2006 genomförde Naturvårdsverket intervjuer i Solna stads förvaltning. Detta eftersom vår kommun räknas som en ”framgångskommun” på miljöområdet, något som inte alltid nått fram till solnaborna. Vad är det då som sker?

Storsatsning på tillsynsverksamheten Trots låg kommunalskatt satsar vi i Solna ca 50 % mer per invånare än Sundbyberg och Stockholm på den lagstadgade tillsynsverksamheten. Det är en medveten prioritering, en trygghet för dej som bor och handlar i Solna och en viktig service till stadens alla seriösa restaurangägare och butiker. Antalet livsmedelsinspektörer har i det närmaste fördubblats, vi har en högkvalitativ djurskyddstillsyn och våra hälso- och miljöinspektörer utför, förutom löpande tillsynsabete, värdefulla projekt som kartlägger miljön i Solna t ex projektet ”Barns hälsa och miljö”.

Ett gediget miljöprogram – som vi arbetar efter I Stockholms län har bara 11 av 26 kommuner antagit egna miljömål utifrån de nationella. En av de 11 är Solna. Vårt miljöprogram koncentrerar sig omkring Miljöeffektiva transporter, Hållbar energianvändning och Miljökrav i Upphandling. Det har resulterat i allt från energieffektiviseringsprojekt i stadshuset till upphandling av ekologisk mat i förskolan.

Vi arbetar för att begränsa bullret från Solnas genomfartstrafik Europavägarna och järnvägarna är de stora bullerkällorna i Solna. Våra vägar är de mest trafikerade i landet och vi anser att ägaren, staten, här ska ta sitt ansvar för bulleråtgärder! Därför har den borgliga majoriteten i Solna drivit frågan och Solna har förelagt Vägverket och Banverket att kartlägga och åtgärda bullret. Länsstyrelsen respektive Miljödomstolen har gett Solna rätt och åtgärder har inletts vid Råstahem. Vårt agerande beror inte på att vi misstror verkens goda vilja utan på dåliga erfarenheter av de som avgör var resurserna ska hamna – den nuvarande regeringen med samarbetspartier!

Vi värnar stolt Solnas fantastiska natur I Solna byggs det – mycket! Trots detta består Solna, efter alla planerade utbyggnader, till 1/3 av grönområden. Härliga rekreationsområden för oss storstadsbor. Nationalstadsparken med Haga, Ulriksdal och Tivoli. De vackra strandpromenaderna vid Huvudsta, runt Råstasjön och Brunnsviken. Under mandatperioden har Igelbäckens Naturreservat inrättats. För reservatets skötsel finns fonderade medel och under ledning av Solnas kommunekolog restaureras nu Igelbäcken. Men när stadens Översiktsplan för 2006-2025 utformades lades även stor vikt vid de bostadsnära mindre grönområdena. Staden ska förtätas – men på ett klokt sätt.

Miljön – den stora framtidsfrågan Hur vi i vår generation lyckas förvalta Moder Jord bestämmer framtida generationers miljö. De är de många små handlingarna som tillsammans skapar förändringen. Därför är också en till ytan liten kommuns arbete av värde. Inom projektet ”Uthållig kommun” och EU-projektet Change-LAB arbetar vi i Solna aktivt med det långsiktiga miljöarbetet för omställning till en hållbar resursanvändning. I ”Naturskolan” får barnen goda grundkunskaper och flera av våra förskolor har tilldelats ”Grön flagg” för sitt miljöarbete. Miljöarbete är också nära kopplat med stadsplanering och i den översiktsplan som arbetats fram under mandatperioden har miljön en framskjuten plats.

Ett förnyat förtroende Under två mandatperioder har vi fått Solnabornas förtroende att agera i miljöfrågor. Nu går vi åter till val och begär ditt förtroende för den mandatperiod som ligger framför. Miljöprogrammet skall utvärderas och förnyas. Igelbäckens naturreservat skall skötas och bäcken med våtområden restaureras. Utbyggnaden av Solna ställer krav på en aktiv miljövård, projekten ligger ju grannar med våra värdefulla grönområden vid Överjärva, Igelbäcken och Råstasjön. Dessutom har jag själv en förhoppning att vi under mandatperioden skall kunna lyfta fram mer av de kulturhistoriska värdena i Pipers park. För detta arbete begär Kristdemokraterna i Solna ditt förtroende. Vi lovar att uthålligt och engagerat fortsätta lyfta dessa frågor.

Lena Appelgren, Miljökommunalråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Solna.