KD säkrar att äldre får leva tillsammans när parboendegaranti införs i Solna

Kristdemokraterna har hårt drivit frågan om äldres rätt att åldras tillsammans. Inom ramen för Alliansen har vi fått genomslag för vår politik och vi är stolta över att parboendegaranti nu införts som en möjlighet för Solnas äldre. Kristdemokraterna har en familjepolitik för hela livet och delar av den förverkligas nu äntligen, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen.

Kristdemokraterna har hårt drivit frågan om äldres rätt att åldras tillsammans, och i Alliansens regeringsförklaring för Solna 2010-14 fick kristdemokraterna med sitt löfte om att äldre i Solna ska få möjlighet att bo tillsammans även när en av makarna behöver flytta till vård- och omsorgsboende. Även på nationell nivå har Kristdemokraterna fått genomslag för denna fråga, och från och med den 1 november 2012 måste kommuner enligt lag införa möjlighet till parboende.

Omvårdnadsnämnden antog i förra veckan riktlinjer för parboende i Solna stad. De makar eller sambor som varaktigt bott tillsammans och som vill fortsätta att bo tillsammans då den ena är i behov av särskilt boende, ska få göra det trots olika omsorgsbehov. Parboende kommer att erbjudas på Tryggheten där det finns möjlighet att bo gemensamt i samma lägenhet, eller på Seniorstaden Hallen där det erbjuds möjlighet att bo på olika enheter inom samma fastighet.

–          Äldre som levt tillsammans i kärlek ett helt liv ska inte behöva flytta isär om den ena maken får så stora vård- och omsorgsbehov att flytt till omvårdnadsboende blir nödvändigt. Med de nya riktlinjerna ger vi de som önskar möjlighet att fortsätta leva tillsammans, ett viktigt beslut för oss kristdemokrater som vill stärka äldres rätt att få forma sina liv, livet ut, säger Malin Appelgren(KD), kommunalråd, ordförande i omvårdnadsnämnden.

I och med införandet av en parboendegaranti levererar Kristdemokraterna ännu ett av sina viktiga vallöften.

För mer information:

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

0736609431, malin.appelgren@kristdemokraterna.se

 

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare i Solna Stad

08 734 25 26, christian.carlsson@kristdemokraterna.se


Bergshamraskolan

Igår diskuterades skolpolitik i Bergshamra mellan Solnas politiska partier. Bergshamraskolan stod i centrum för diskussionen och Kristdemokraterna i Solna representerades av vår ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, Madeleine Lidman.

Det har förekommit många diskussioner om Bergshamraskolan på sistone. Engagerade föräldrar har oroats över att skolan under lång tid gått med underskott samtidigt som man upplever det som ett problem att vissa elever i Bergshamra väljer andra skolor. Nedan presenteras Kristdemokraternas syn på de diskussioner som har varit och som pågår.

Skolans ekonomi

Bergshamraskolan är en skola som under flera år gått med underskott och det är en utveckling som givetvis måste brytas. Orsakerna till varför skolan gått med underskott kan vara flera. Vissa nämner alltför stora lokaler, andra nämner matkostnader som långt överstiger andra skolors och en tredje nämner ytterligare någon orsak. Oavsett så blir det i första hand den nya skolledningens ansvar att titta på detta när man tillträder. Vi kristdemokrater har flera gånger varit i kontakt med den tillförordnade rektorn och vi har besökt skolan för att skaffa oss en bra bild av situationen på skolan. Redan nu har den tillförordnade rektorn flera idéer till förbättrande åtgärder vilket bådar gott för framtiden. Det vi i kommunen kan göra i avvaktan på den nya skolledningen är att undersöka varför så många skolor går med underskott medan andra klarar sig utmärkt.  Den typen av undersökningar tycker vi kristdemokrater att Utbildningsförvaltningen borde kunna tillhandahålla.

Lokalfrågan

Om den nya skolledningen på Bergshamraskolan kommer fram till att lokalerna måste anpassas och behöver stöd av kommunen i en sådan process är det rimligt att Utbildningsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen bistår skolan med att se över hur skolans lokaler kan minska. Initiativet måste dock komma från skolan själv.

Det fria skolvalet

Vissa oroar sig över att elever som bor i Bergshamra väljer andra skolor än Bergshamraskolan och att det leder till sviktande elevunderlag. Det fria skolvalet är dock bra. Det är viktigt att elever får möjlighet att välja en skola där de får möjlighet att komma till sin rätt. Alla barn är olika och därför är det viktigt att vi kan erbjuda valfrihet. Det som vi kommunen kan bli bättre på är dock att undersöka varför elever väljer andra skolor men också varför de väljer våra skolor. Detta för att möta den efterfrågan som finns bland föräldrar och elever men också för att kunna betona och fortsätta utveckla de konkurrensfördelar som våra egna skolor har. Självklart är det vår ambition att våra kommunala skolor ska vara konkurrenskraftiga. Det fria skolvalet ska handla om att elever och föräldrar vill välja TILL en skola som de tycker passar dem bra, det ska inte vara så att orsaken är att man vill välja sig FRÅN Solnas skolor.

Bergshamraskolans konkurrensfördelar

Det viktigaste med skolpolitiken i Solna för oss kristdemokrater är att kunskapen får stå i centrum. Något alldeles avgörande för kunskapsinlärningen och att eleverna ska kunna ta tillvara på de möjligheter som erbjuds i skolan är att det råder ordning och reda och att eleverna känner sig trygga.  Vad vi kan förstå så ligger Bergshamraskolan långt framme när det gäller just detta. Skolan har duktiga lärare, det råder ordning och reda och det går trevliga barn med engagerade föräldrar på skolan. Det här ger goda förutsättningar för framtiden och är konkurrensfördelar för skolan som bör lyftas fram mer i debatten.


Ge gåvor till ideella organisationer i Solna

Det finns många solnabor som ger av sin tid för att hjälpa andra. Kristdemokraterna vill uppmuntra ideellt engagemang och därför är vi stolta över att privatpersoner nu kan göra avdrag i deklarationen på gåvor upp till 6000 kronor.

I dag är 43 organisationer godkända av Skatteverket som gåvomottagare och fler ideella organisationer borde ta chansen. Genom att ge en gåva till en ideell organisation visar man på praktisk solidaritet och gör skillnad genom att göra livet lite bättre för en medmänniska.

Socialdemokraterna vill avskaffa avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer. Som kristdemokrat vill jag hellre utveckla avdraget. Solidariteten börjar nämligen inte i riksdagen eller kommunhuset – den börjar hos dig och mig som medborgare.

Madeleine Lidman, KD Solna


Smartare lokalanvändning för starkare civilsamhälle

Med Kristdemokraterna vid rodret fortsätter Solna stad sin samverkan med ideella organisationer med målet att skapa goda förutsättningar för ett starkare civilsamhälle. Många av omvårdnadsförvaltningens lokaler kvällar har tidigare stått tomma de tider inte kommunen har verksamhet i dem, främst kvällar och helger, trots att många föreningar skulle behöva tillgång till dem. Efter beslut i omvårdnadsnämnden den 22 januari får nu organisationer med verksamhet som riktar sig till omvårdnadsförvaltningens målgrupp, dvs äldre och funktionshindrade, möjlighet att kostnadsfritt nyttja lokalerna.

–       Vi måste få till bättre nyttjande av stadens lokaler, till gagn för solnaborna. Vi har lokaler som används under dagtid, men som sedan står släckta och stängda, samtidigt som vi vet att många föreningar saknar lokaler att bedriva verksamhet i. Nu har vi öppnat upp för föreningar att nyttja lokalerna som ligger under min nämnds ansvar, och jag uppmanar andra nämnder att också se över sina lokaler och fundera på om de kan öppnas upp för att välkomna organisationer i Solna, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorgen.

–       Det är inte bara kommunen som ägnar sig åt verksamhet som gagnar Solnaborna, i det civila samhället finns mycket kunskap och engagemang. Att underlätta för föreningar att få tillgång till lokaler att verka i är ett sätt att stödja det så viktiga ideella engagemanget. Utan det engagemanget skulle Solna vara så mycket fattigare, avslutar Malin Appelgren.


KD Solna stärker civilsamhället

Kristdemokraterna i Solnas politik för stärkt civilsamhälle bär nu frukt. – Solna stad släpper fram civilsamhället och ger ideella organisationer bättre förutsättningar i och med att samarbetet mellan Solna stad och de ideella föreningarna utökas, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorg.

Omvårdnadsnämnden i Solna utökar nu samarbetet med stadens ideella föreningar genom samverkansavtal angående driften av stadens Seniorträff Ankaret, en av flera mötesplatser för Solnas seniorer. Från och med årsskiftet drivs verksamheten fyra dagar i veckan av föreningarna; SPF Solrosen, Lions Club Solna och Ett levande Hagalund.

–   Att få staden att samverka bättre med ideella organisationer för att ta tillvara deras kunskaper och starka engagemang har varit en medveten strategi från Kristdemokraterna under flera års tid. Vi är därför mycket glada över att vi nu får till stånd den här positiva samverkan mellan det offentliga och det civila samhället, säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd i Solna med ansvar för äldreomsorg.

–  Det här är ett sätt för oss att bistå ideella föreningar med lokal samtidigt som de bistår staden och dess seniorer med fin verksamhet på stadens Seniorträffar. Den här typen av samarbete gagnar samtliga inblandade – föreningarna, Solna stad och de äldre i Solna. Jag hoppas att det här bara är början, och att liknande samarbeten kan komma till stånd i fler av stadens verksamheter, avslutar Malin Appelgren.

För mer information:

 Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

malin.appelgren@kristdemokraterna.se