Valfrihet åt familjen och bättre kvalitet i förskolan

Kristdemokraterna forstätter hävda att valfrihet inom familjepolitiken måste gälla. Men vi nöjer oss inte med det.  Det är vår ambition att skapa möjlighet för mer tid för barnen med vuxna oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller går på förskola, skriver Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

KD är de som i årtionden hävdat att de som inte ser förskolan som det bästa alternativet ska få möjlighet att själva ta hand om sina barn, subventionerat på liknande vis som de som väljer dagis. Då har många spottat och fräst, hävdat att våra valfrihetsreformer i form av ex. vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng skulle vara en kvinnofälla och bakåtsträvande, trots att reformerna gällt lika för både män och kvinnor och endast myndigförklarat svenska barnfamiljer. Med en dåres envishet har våra meningsmotståndare dock hävdat att utan den eminenta pedagogiska verksamheten som förskolan erbjuder kommer barnen att hamna efter i utvecklingen.

Nu när i princip alla lever sina liv helt beroende av förskolan, reses folkstorm när insikten kommer om att det kanske inte är så mycket pedagogisk verksamhet eller tid som hinner erbjudas varje enskilt barn på förskolan som föräldrarna skulle önska.

Kristdemokraterna forstätter hävda att valfrihet inom familjepolitiken måste gälla. Men vi nöjer oss inte med det. Få barn kommer beredas möjlighet att vara hemma längre eller en alternativ barnomsorgsform. Det är därför vår ambition att skapa möjlighet för mer tid för barnen med vuxna oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller går på förskola.

Vi vill satsa på mer vuxna i förskolan för att på så vis kunna minska barngrupperna och erbjuda mer tid för barnen. Vuxna som har tid att lyssna, trösta, bära, läsa sagor, baka sandkakor, rabbla bokstavsramsor, dvs göra allt det som våra barn behöver även när föräldrarna själva inte har möjlighet.

KD som har barnen i fokus är både partiet för valfrihet åt familjen och bättre kvalitet i förskolan. Vårt arbete syftar genomgående till att skapa förutsättningar för mer tid med barnen och den som önskar är varmt välkommen att bli medlem och delta i vårt viktiga arbete.

Malin Appelgren (KD)


Företagsvänlighet och rimliga skattenivåer en självklarhet

Fredagen den 15 mars skrev en rad moderata kommunalråd på Aftonbladet debatt i syfte att peka på behovet av utvecklad moderat välfärdspolitik. Vad som dock med generande tydlighet framkom var hur de helt verkar har missat varifrån resurserna till en god välfärd kommer.

Debattörerna menar att Nya moderaterna måste fokusera på välfärdsfrågor och därför ge mindre uppmärksamhet åt frågor som skattenivåer och näringslivsklimat. På nymoderat manér avfärdar de ett gott företagsklimat och näringslivet som särintressen, helt i enlighet med vad deras partiledare Fredrik Reinfeldt tidigare talat om.

Kristdemokraterna skulle vara de första att välkomna moderat sällskap i kampen för mindre barngrupper i förskolan, högre status för lärarna och en äldreomsorg av yppersta kvalitet. Men det är ett grovt feltänk att ställa en bra politik på dessa områden i konflikt med en politik för låga skatter eller en offensiv och kraftfull företagarpolitik. Tvärtom – en god näringspolitik är en förutsättning för en god välfärd.

Det är företagen som bidrar med arbetstillfällen och därmed skatteintäkter som ska finansiera den goda välfärd som Moderaterna säger sig värna om. Borgerliga politiker bör också värna om låga skattenivåer då vi vet att det skapar större utrymme i människors privatekonomi. Ett rimligt lågt skattetryck ger inte enbart valfrihet och större trygghet åt enskilda och familjer utan också förutsättningar för ytterligare tillväxt och därmed mer resurser att fördela också till välfärden.

Vi kristdemokrater häpnar också över den bristande tilltro till kvinnors förmåga att förstå ekonomiska samband som de moderata kommunalråden ger uttryck för: ”Det är svårt att utveckla en trovärdig kommunal politik för en bättre skola när tongivande personer hellre vill prata skattesänkningar och näringslivsfrågor. Den överdrivna vikt som läggs på ovanstående frågor skrämmer bort kvinnor från ledande positioner och innebär därför ett stort jämställdhetsproblem”.

Vi är fullständigt övertygade om att såväl kvinnor som män inser att sänkta skatter innebär större marginaler i människors privatekonomi med större möjligheter till egna prioriteringar. Vi är också övertygade om att såväl kvinnor som män inser att det är hårt arbetande företagare inom ramen för näringslivet som både skapar jobb och de resurser som ger möjlighet att utveckla välfärden.

Så till skillnad från de moderata debattörerna delar vi inte alls uppfattningen att det talas för mycket om låga skatter och vikten av en klok näringspolitik. Tvärtom så görs för lite. Arbetsgivaravgifterna skulle fortsatt behöva sänkas, arbetsförmedlingen konkurrensutsättas, regelkrånglet minska och den andra sjuklöneveckan avskaffas.

Vi beklagar att Nya moderaternas företrädare rör sig bort ifrån klassisk borgerlig politik och vi befarar att ständiga reträtter kommer att flytta svensk politiks mittfåra vänsterut. Nya moderaterna får ta ansvar för sin politik, men Alliansen som helhet kan inte nöja sig med att vara en socialdemokrati för 2010-talet, med målet att förvalta det som uppnåddes under 1900-talet. Vi kristdemokrater vill förbättra välfärden genom en offensiv näringspolitik förenat med klassiskt borgerliga principer om valfrihet och rimliga skattenivåer.

Malin Appelgren (KD)
Kommunalråd i Solna stad

Charlie Weimers (KD)
Kommunalråd i Hammarö kommun

Jessica Nyberg (KD)
Kommunalråd, Lidingö stad

Ebba Busch (KD)
Kommunalråd Uppsala kommun

Peter Kullgren (KD)
Kommunalråd i Karlstad kommun

Magnus Jacobsson (KD)
Kommunalråd Uddevalla kommun


Prioritera ny tunnelbana till Arenastaden i Solna

Solna har levererat. Hagastaden och Arenastaden måste prioriteras när tunnelbanan i Stockholm byggs ut. Solna har länge varit en tillväxtmotor i länet och levererat när andra kommuner bara pratar framtida löften. Det bör vara en utgångspunkt i de fortsatta diskussionerna, skriver företrädare för Solna kommun.

I Stockholms län pågår ett intensivt arbete för framtida bostadsbyggande. Bakgrunden är regeringens utfästelse om nya infrastruktursatsningar – utbyggd tunnelbana, nya vägar, spår och kollektivtrafik – för kommuner som visar att de bidrar till Stockholmsregionens växtkraft. Att fler kommuner väljer att koppla samman tillväxt och utveckling med bostadsbyggande är glädjande. Alla länets kommuner behöver göra sitt för att Stockholm ska växa och utvecklas.

Samtidigt riskerar statens fokus på löften om nya bostäder i kommunerna att landa fel. Man missar att många redan tagit stort ansvar för regionens tillväxt och byggande utan någon motprestation. Dessa kommuner får inte hamna på undantag till förmån för dem som endast pratar framtida löften.

Solna stad med flera har de senaste 10–15 åren utgjort centrum för regionens tillväxt och utveckling. Solna har gjort det många bara talar om – uppmuntrat bostadsbyggande, skapat nya arbetsplatser och möjliggjort satsningar som Nationalarenan, vilken är till nytta för hela Sverige. Här växer även Nya Karolinska fram, ett av världens modernaste universitetssjukhus och navet för framtidens sjukvård i regionen.

På lite mer än tio år har Solnas befolkning vuxit med 25 procent till över 70 000. Vi har under tiden legat i topp inom bostadsbyggande i länet och möjliggjort cirka 5 000 nya bostäder. Tillkommer gör flera utvecklingsprojekt i form av bostäder och satsningar för företag och jobb.

Runt nya nationalarenan växer Arenastaden fram med 3 000 bostäder och 25 000 arbetsplaster. Runt KI och Nya Karolinska växer Hagastaden fram med 5 500 bostäder och 36 000 arbetsplatser – sammantaget ungefär 60 000 arbetsplatser.

Länsstyrelsen bedömer att regionen behöver ett årligt tillskott på nästan 20 000 bostäder för att möta inflyttningen, vilket innebär att Solna redan i dag tar ett stort ansvar. Det har inneburit påfrestningar för Solnaborna. Många upplever trängsel på vägarna och i kollektivtrafiken. Många Solnabor frågar sig med rätta vad Solna får tillbaka?

Diskussion kring framtida investeringar i regionens infrastruktur måste därför ta sin utgångspunkt i levererat byggande, skapad tillväxt och glasklara besked om förutsättningar som grund för kommande statliga investeringsbeslut.

Vi anser att en tunnelbana till Hagastaden och vidare till Arenastaden borde stå högt på listan när staten och regionen diskuterar utbyggd tunnelbana. Inte minst talar kombinationen av nya bostäder och arbetsplatser längs sträckan för det.

Viktigt är också att skapa en öst-västlig förbindelse för biltrafiken genom Huvudstaleden i tunnel. Frågan har diskuterats i decennier men har nu blivit akut för tillgängligheten av arbetsplatser och bostäder i främst Solna, Sundbyberg och västra Stockholm. Från 2030 beräknas Huvudstaleden få trafikflöden på 60 000 fordon per dygn, vilket kan jämföras med Söderledstunneln (66 000 f/d) eller Tranebergsbron (70 000 f/d).

Huvudstaleden utgör därmed en strategisk länk för Storstockholms vägnät och skulle innebära en kraftig avlastning på befintliga förbindelser. Trafiken på Tranebergsbron exempelvis, förväntas minska med 15 000–18 000 fordon per dygn, Solnavägen med 12 000 och Uppsalavägen med 13 000. Det skulle göra stor skillnad för framkomligheten, inte minst i Huvudsta, där trafiken är särskilt bekymmersam.

Solna har länge varit länets tillväxtmotor och levererat medan många kommuner enbart diskuterar vad de ska göra framöver för att få statliga investeringar. Staten jagar löften om nya bostäder, men riskerar att glömma dem som gjort jobbet.

Det är felvänd ordning. För att få lön måste man först göra jobbet. Det borde vara både kommunernas, regionens och statens utgångspunkt i de fortsatta diskussionerna.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande

Anders Ekegren (FP), vice ordförande kommunstyrelsen

Malin Appelgren (KD), kommunalråd

Anna C Nilsson (C), kommunalråd


Vi vill vara stolta över AIK

Kristdemokraterna i Solna kommer att se över stadens kriterier för klubbar som vill erhålla föreningsstöd. Vårt tålamod med huliganismen är lika med noll, säger Malin Appelgren (KD) kommunalråd i Solna stad.

I SVT:s Uppdrag granskning, onsdagen den 10 april, avslöjades hur den våldsamma supporterfraktionen Firman Boys målmedvetet infiltrerat AIK fotbolls styrelse och vunnit ökat inflytande över klubben. Inte nog med det, en av firmans aktiva medlemmar fungerar också som ungdomstränare i AIK-akademin.

Ungdomstränaren har romantiserat våld och huliganism, varit pådrivande för att öka Firmans Boys inflytande över klubben samt för att peta styrelseledamöter som velat stänga av firmans medlemmar från matcher. Detta har han gjort samtidigt som han har tränat ungdomar i AIK. Kristdemokraterna i Solna anser att det här är oacceptabelt.

– AIK är ett viktigt varumärke för Solna. Gnaget skänker glädje och stämningsfull gemenskap åt många människor och tack vare medlemmars ideella engagemang erbjuds inte minst många unga en meningsfull fritid inom ramen för klubbens verksamhet. AIK fotboll med ca 1200 aktiva barn och ungdomar beviljas därför också föreningsbidrag från Solna stad. Det är mot bakgrund av detta särskilt upprörande för oss kristdemokrater att AIK nu rekryterat en ungdomsledare som samtidigt varit engagerad för supporterfraktionen Firman Boys, säger Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

– Vi vill fortsätta vara stolta över AIK och det är bra att klubben tar avstånd från firmans värderingar om våld, men att man samtidigt välkomnar huliganfraktionen som medlemmar inom AIK fotboll är anmärkningsvärt. En diskussion om värdegrund i förhållande till kriterierna för medlemskap inom klubben skulle onekligen vara på sin plats. Kristdemokraterna i Solna kommer att se över stadens kriterier för klubbar som vill erhålla föreningsstöd. Vårt tålamod med huliganismen är lika med noll, avslutar Malin Appelgren.


Fritidsklubben Skytteholmsparken

KD i Solna besökte idag fritidsklubben Skytteholmsparken. Besöket bjöd på ett trevligt möte med personalen som berättade om  verksamheten och visade runt i  klubbens lokaler.

Fritidsklubbsverksamheten bedrivs i parkstugan på Skytteholmsfältet där det också bedrivs kvartersgård. Under sommaren fungerar stugan också som ett populärt café, inte minst för alla barnfamiljer som lockas av den stora plaskdammen.

I parkområdet finns en större skateboardramp plus en del streetskate-utrustning, och på fältet finns en inhägnad liten bollplan med konstgräs, mål och basketkorgar. Det gör att det också finns mycket goda förutsättninga för fritidsklubbens verksamhet. Det är glädjande att verksamheten på Skytteholmsparken är populär och också at kvartersgården under dagtid även kan nyttjas av fler medborgare.

Många intressanta idéer väcktes om hur fritidsklubben och inte minst dess närområde, Skytteholmsfältet, skulle kunna utvecklas på ett positivt sätt framöver. Dessa idéer tar vi nu med oss i vårt fortsatta arbete med att forma en politik för hur Solna stad ska utvecklas till en ännu bättre stad för Solnas barn- och unga.


Kristdemokraterna svarar ”Barnomsorg och skola i Solna”

Det finns ett nätverk i Solna stad som kallar sig för ”Barnomsorg och skola i Solna”. Detta nätverk har samlats kring fyra politiska krav som gäller stadens barnomsorg och nyligen ställde de frågan om hur Kristdemokraterna som parti ser på dessa krav.

Eftersom det säkert finns fler personer i Solna som likt oss kristdemokrater och personerna i nätverket som är starkt engagerade i frågan om våra barns uppväxtvillkor presenterar vi här Kristdemokraterna i Solnas svar på hur vi förhåller oss till dessa krav:

1. Solna skall ha som ambition att följa Skolverkets rekommendationer rörande barngruppsstorlek, dvs max 15 barn per grupp på tre heltidstjänster.

Det är viktigt med tillräckligt med personal så att det finns tid för barnen. En personaltäthet på 5 barn per vuxen personal är en bra ambition att sträva efter. Det kräver stora politiska prioriteringar och kan därför vara svårt att nå omedelbart, men Kristdemokraterna är definitivt beredda att arbeta i den riktningen. Vi verkar redan idag för mindre barngrupper i Solna och för att frigöra mer tid för barnen. Det sker inom ramen för vårt samarbete med de tre andra partierna i Alliansen.

2. Vid frånvaro av ordinarie personal skall ersättare finnas. Återinför husvikarien.

Kristdemokraterna inser att en fast anställd husvikarie är en bra lösning för barnen som då känner igen den som hoppar in för den som är sjuk. På de större förskolorna med flera avdelningar är husvikarie därför ofta en lösning som förskolechefen väljer. För de mindre förskolorna kan det bli svårare att finansiera en extra anställd så en möjlig lösning för dem är att flera förskolor går samman och anställer en ”husvikarie” gemensamt. Kristdemokraterna anser dock att det här är en fråga för varje förskolechef att avgöra.

3. Minst 50% av personalen skall vara högskoleutbildad.

Det är viktigt att det finns högskoleutbildad personal på plats som kan leda arbetet i Solnas förskolor och vår stad har idag en relativt hög andel förskollärare i den kommunala verksamheten. Däremot tror vi inte att 50% nödvändigtvis behöver vara det optimala. Det finns mycket bra och omtyckt personal som gör ett fantastiskt arbete med barnen även utan högskoleutbildning och det viktigaste för oss kristdemokrater är helt klart att det finns många omsorgsfulla vuxna på förskolan som har god hand om och tid för barnen.

4. Att Solna kommun skapar en vision om en förskola i världsklass.

Solna ska ha en barnomsorg i toppklass, präglad av valfrihet, trygghet och tid för barnen. Därför vill vi ha många alternativ att erbjuda barnfamiljerna – vårdnadsbidrag för de föräldrar som själva vill sköta omsorgen om sina minsta under de första åren, öppen förskola där föräldrar med barnen hemma kan träffa både varandra och personal för stöttning, inspiration och där barnen kan få träffa andra barn, familjedaghem för de som önskar mer ”hemlik” barnomsorg och offentlig eller fristående förskola med små barngrupper och god kvalitet för den som önskar det. Vi tycker att barnomsorgen är en av stadens viktigaste kärnuppgifter och Kristdemokraterna har tydliga visioner för den här verksamheten.

Läs om vår nya familjepolitik med flera förslag för förbättrad kvalitet i förskolan!


S flyttar makten från de äldre till politikerna

Socialdemokraternas beslut om välfärdsföretagen är djupt bekymmersamt för de äldre om det skulle bli verklighet. Det tar ifrån de äldre rätten att bestämma över sitt liv och sin vardag och ger istället politikerna ökad makt.

– Politiker ska enligt (s) kunna säga att den här hemtjänsten får du inte ha kvar för den här ger vi inte tillstånd. Socialdemokraterna struntar fullkomligt i att 83 procent vill ha möjligheten att välja vem som ska hjälpa till med morgonduschen i det egna hemmet.

Det sa Maria Larsson, Kristdemokraterna, på fredagen med anledning av Socialdemokraternas nya linje att låta kommuner och landsting begränsa upphandlingar till enbart non profit-aktörer.

– Jag är också bekymrad över beslutet för de 10 000 småföretag med mindre än 20 anställda som finns i välfärdssektorn. De finns bland annat i hemtjänsten eller som assistenter åt funktionsnedsatta. De kommer att tveka att utveckla sina företag i avvaktan på valutgången. Det riskerar att lägga en död hand över innovationer och investeringar i en tid när vi så väl behöver alla goda krafter.  Det kommer inte att öka jobbtillväxten utan tvärtom, fortsatte Maria Larsson.

Kristdemokraternas kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen i Solna stad försäkrar dock att solnaborna kommer att få välja hemtjänst fritt även i framtiden, åtminstone så länge Kristdemokraterna får vara med och bestämma.

– Det är roligt att socialdemokraterna anser att Alliansen i Solna skulle veta bättre än människor själva vilka företag som erbjuder den bästa hemtjänsten för våra äldre. Vi är dock inte intresserade av att detaljstyra  vardagen i människors liv. Så länge Kristdemokraterna ansvarar för äldreomsorgen kommer Solnas äldre fritt få välja det hemtjänstföretag de själva tycker är bäst, avslutar Malin Appelgren.


Måste polisen kopplas in?

Det måste bli ett slut på bilister som olovligen kör vägen från Centrumplan till Skytteholmsvägen och tillbaka. Sträckan är reserverad för taxi, buss och färdtjänst. Ska det verkligen vara så svårt att respektera de regler som satts upp för att skapa trygghet åt Solnas gående och cykeltrafikanter?

Det här är ingen politisk fråga och skulle inte heller behöva vara en polisiär sak. Det handlar om personligt ansvar. Det ska väl inte behöva krävas att en kamera sätts upp för att bilisterna ska visa att de kan ta detta ansvar och sluta smita från trafikreglerna. Om inte någon förbättring sker återstår kanske inget annat, men det vore olyckligt.

Lars Nordqvist (KD)