Vi är familjens röst

Det finns en period i livet då man har ont om tid, men mycket att göra. Vi kämpar för att få ihop det och för att räcka till. Arbete, vardags-stå-hej, barn, familj, vänner och fritidsintressen. Detta kan leda till en stress som påverkar både vuxna och barn.

Vi har därför bestämt oss för att göra allt vi kan för att underlätta vardagen för så många familjer som möjligt. Kristdemokraterna har, som inget annat parti, familjen i fokus och arbetar för att det ska bli enklare att kombinera arbete och familjeliv. Vi vill skapa ett familjevänligare samhällsklimat och strävar efter att göra Sverige till världens bästa land att växa upp i.

För Sveriges tillväxt krävs en god uppväxt

Våra värderingar bygger på att Sverige byggs underifrån, med familjen som samhällets viktigaste byggsten. Mår man bra och har tid för sina nära, presterar man också mer i skolan eller på jobbet.

Människors livskvalitet är alltså avgörande för Sveriges utveckling och tillväxt. Vi familjesäkrar därför alltid vår politik och tar hänsyn till hur beslut påverkar vardagslivet, oavsett om vi pratar skatter, boendepolitik, jobb eller sjukvårdsreformer.

Vi är familjens röst – Sverige ska bli värdens bästa land att växa upp i.

Göran Hägglund, Partiledare

Tre av våra förslag som gör det enklare att få ihop det:

  • Mindre barngrupper i förskolan – För att skapa bättre förutsättningar till en lugn miljö och god pedagogisk verksamhet med personal som har tid.
  • Utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring – Skapar tid för barnen och ger bättre möjligheter att kombinera jobb och familj. Vi säger nej till kvotering, vi vill utöka antalet dagar och höja grundnivån.
  • Stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer – Genom sänkt skatt på arbete, höjda bostadsbidrag och höjd grundnivå i föräldraförsäkringen vill vi göra det enklare för familjer att få ihop ekonomin.

Här kan du läsa om: Barn och ungas uppväxtvillkor

Här kan du läsa om vår: Familjepolitik 


Solna förbereder för trygghetsboenden

Nu genomförs en stor undersökning bland Solnas äldre för att lyssna in vilka önskemål som finns kring människors boende. Undersökningen skickas ut på initiativ av ordförande i omvårdnadsförvaltningen, Malin Appelgren (KD), och är ett led i att arbetet för att införa trygghetsboenden i Solna.

Solna genomför i början av oktober en stor undersökning för att ta reda på hur äldre i staden vill bo. Enkäten skickas till 800 personer födda 1943 eller tidigare och initiativtagare är kommunalråd och ordförande i omvårdnadsförvaltningen, Malin Appelgren (KD). Syftet är att samla in underlag för att förbereda införandet av nya boendeformer för Solnas äldre.

De äldre kommer att få svara på frågor om alltifrån befintlig bostad till behovet av ny bostad, om i vilket område man önskar bo, vad som är viktigt med ett nytt boende samt om man skulle vara intresserad av att flytta till ett framtida trygghetsboende, dvs. ett boende endast för personer som är 70 år eller äldre. De områden som ser ut att bli aktuella för trygghetsboende är Huvudsta, Bergshamra och Solna centrum.

Kristdemokraterna har länge arbetat för att införa trygghetsboenden. Vi vet att många önskat ett boende där det finns möjlighet till gemenskapsutrymmen och viss tillgång till personal utan att de för den sakens skull är i behov av vård- och omsorgsboende. Därför lyssnar vi nu också in intresset och önskemålen hos solnaborna själva, säger Malin Appelgren.

För oss är det viktigt att erbjuda valfrihet för att hitta boenden som passar så många människor som möjligt. Vi vet att trygghetsboenden skulle kunna bidra till en tryggare vardag och en starkare känsla av gemenskap för många av Solnas äldre. Därför är vi angelägna om att snarast få ett trygghetsboende på plats, avslutar Malin Appelgen.

För mer information om frågorna i enkäten eller införandet av trygghetsboenden:

Malin Appelgren (KD)
Kommunalråd och ordförande i omvårdnadsförvaltningen, Solna stad
0736609431
malin.appelgren@solna.se

Christian Carlsson (KD)
Politisk sekreterare, Solna stad
087342526
christian.carlsson@solna.se


Sänk skatten, flytta till Solna!

”Bråttom att lämna kyrkan” basunerade Privata affärer ut den 13 september 2013. I ett uppslag konstaterades att medlemmar i Svenska kyrkan betalar flera tusenlappar i extra skatt varje år i och med kyrkoavgiften. Man konstaterade också att det är bråttom att lämna kyrkan för den som vill slippa avgiften nästa år.

Som borgerlig politiker förstår jag Privata affärers oro över det hårda skattetryck som plågar svenska folket. Jag har dock ett bättre förslag för den som  vill ha lägre skatt – flytta till Solna.

Solna är Sveriges snabbast växande kommun och den som flyttar till Solna innan den 1 november 2013 kommer också att lätta sin skattebörda eftersom Solna har Sveriges lägsta kommunalskatt på 17,12 öre/krona.

En person som tjänar 25 000 kr i månaden sänker exempelvis sin skatt med hela 8000 kr om året om hon flyttar till i Solna jämfört med om hon bor i Huddinge. Om personen i Huddinge vill sänka sin skatt är det fyra gånger så effektivt att flytta till Solna jämfört med att begära utträde ur Svenska kyrkan. En person med samma inkomst i Solnas grannkommun Sundbyberg, sänker sin skatt med 5000 kr om året genom att flytta över kommungränsen.

Solnas låga skatt har ökat utrymmet i människors privatekonomi, den gör det lättare för människor som bosätter sig i Solna att få bolån och den innebär en ökad trygghet och större möjlighet för invånarna i vår stad att planera sin framtid. I Solna är välfärd också att ha pengar kvar i plånboken när skatten är betald. Så vill du ha sänkt skatt är du välkommen att flytta till Solna.

Malin Appelgren (KD),  Kommunalråd, Kristdemokratera i Solna        


KD vill rädda Solnas dagmammor

Barn- och utbildningsnämnden fattade för en tid sedan beslut om ramtider inom Solnas barnomsorg. Detta hotar nu Solnas dagmammor. Kristdemokraterna i Solna vill rädda familjedaghemmen och verkar för att riva upp beslutet.

Barn- och utbildningsnämnden fattade för en tid sedan beslut om ändrade tider för familjedaghemmen. Det innebär att Solnas dagmammor nu kommer att behöva hålla samma öppettider som stadens förskolor.

Kristdemokraterna i Solna konstaterar att beslutet borde ha förankrats med dagmammorna. Eftersom familjedaghemmen har olika inriktning så ser arbetsdagarna olika ut och därmed också förutsättningarna för och behovet av specifika öppettider. Med de ramtider som beslutades i juni hotades familjedaghemmen i Solna. På initiativ av Kristdemokraterna gav Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag till förvaltningen att utreda om det finns anledning att justera de fastställda ramtiderna för pedagogisk omsorg.

–          Efter att ha varit i kontakt med flera dagmammor och även pratat med föräldrar står det klart för mig att det kommer bli mycket svårt för familjedaghemmen att klara sin verksamhet om förändringarna av öppettider drivs igenom. Solna riskerar att förlora sina dagmammor och Solnas barnfamiljer riskerar därmed en stor del av sin valfrihet, säger Madeleine Lidman, KD:s ledamot i Barn- och utbildningsnämnden (BUN).

–          Alla familjer är olika, ser olika ut och har olika behov och därför är valfrihet inom barnomsorgen viktigt. KD verkar för ökad valfrihet i Solnas barnomsorg – inte minskad och därför måste beslutet om likriktade öppettider justeras så att det inte hotar verksamheterna. avslutar Madeleine Lidman.

Madeleine Lidman (KD),  Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden