Mer skatter och mindre valfrihet i rödgrönas budgetar

Några ord om den rödgröna oppositionens olika budgetförslag i Solna inför 2014.

Socialdemokraterna

Jag vill den här gången sträcka mig så långt att jag berömmer socialdemokraterna för flera goda intentioner. Det är positivt att man inte reflexmässigt föreslår höjda skatter och det är också glädjande att se att de stödjer Kristdemokraterna i vårt arbete för att minska barngrupperna i förskolan och öka personaltätheten. När jag ser hur (S) vill finansiera sina högtflygande ambitioner blir jag dock mer orolig. Den första besparingen är att slopa valfriheten i barnomsorgen vårdnadsbidraget, vilket man hävdar sparar 1,5 miljoner. För mig är det dock svårt att se att slopandet av ett månatligt stöd till familjer om 3000 kr/månad, vilket då barnen istället börjar på dagis blir en utgift om c:a 10 000kr/månad, kan bli en besparing. I min värld blir det istället en rejäl kostnadsökning.

Den andra är att socialdemokraterna vill avskaffa kompetensnämnden som så förtjänstfullt, genom Solnamodellen, lyckats skapa låg arbetslöshet och följaktligen låga nivåer av försörjningsstöd. Ett slopande av denna modell tenderar således också att resultera i en kostnadsökning och inte en besparing.

Socialdemokraternas budgetförslag består av mycket osäkra och svårberäkneliga besparingar – eller vad sägs om följande:

– Minskade utgifter genom effektivisering och färre konsulter 2 500 000 kr. Vilka konsulter handlar det om? Och vem ska göra det de gör istället? Och gör de det i så fall gratis?

– Effektivisering upphandling 2 miljoner. Bättre upphandlingar med tydligare kravställande och tydligare uppföljning ställer jag gärna upp på – men det leder knappast automatiskt till lägre kostnader.

– Fungerande fastighetsunderhåll  2 miljoner. Absolut – vi behöver bättre underhållsplaner. Men mer underhåll kommer snarare kosta mer än mindre.

– Hyra ut tomma delar av stadshuset m fl lokaler 11 miljoner kr. Ja det låter onekligen intressant och värt att titta på, men är det rimligt att förvänta sig 11 miljoner kronor från någon som får hyra ett våningsplan i Solna stadshus?

Det vore intressant att höra hur socialdemokraterna tänker sig hur föreslagna besparingar ska realiseras i praktiken. Kanske är det tur för (s) att de rödgröna kollegorna i miljö- och vänsterpartiet avser att höja skatten, och det rejält, om oppositionen vinner valet. På så vis kan man nu lova guld och gröna skogar utan att föreslå skattehöjning. Efter valet kan man sedan hänvisa till de andra vänsterpartierna när man visar sig tvungen att höja skatten för att ha råd med sina egna och de rödgrönas samlade löften.

Jag tycker att man kan säga att vänsterpartiet i alla fall är ärliga, de finansierar sina vidlyftiga planer med rejäla skattehöjningar. S gör på samma vis i Solna som på riksnivå, de lovar en massa som de inte har täckning för. Kanske en effektiv strategi – men i högsta grad ohederligt mot väljarna.

Miljöpartiet

Jag måste också kommentera Miljöpartiets budget som sammanfattas bäst med konstaterandet att deras skattehöjningar, trängselskatter och dubbdäcksavgifter verkligen kommer att behövas med tanke på den ökade kommunbyråkrati man föreslår. Det ska inrättas hållbarhetsteam, demokratikommitté, Solna ska göras till Fairtrade city, det ska ställas fler och mer långtgående krav vid upphandling, det ska genusbudgeteras, budgetuppföljningen ska göras könsuppdelad och vi ska använda oss av genusorienterade konsekvensanalyser i alla verksamheter. Kan vara svårt att se vilka mervärden det tillför solnaborna…

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är konsekventa, deras förslag förvånar aldrig någon – om man inte råkar bo i Fagersta där de  infört Lagen om valfrihet i äldreomsorgen. Där har man tänkt till!

Vänsterpartiet i Solna avfärdar i vanlig ordning den positiva betydelsen av det fria skolvalet och förespråkar istället offentligt drivna skolor. Inga vinstdrivande företag inom välfärden ska få förekomma och man vill inrätta en utvecklingsavdelning (eller ska vi kalla det avvecklingsavdelning) som ska överta all privat verksamhet och göra den kommunal. Tänk alla de föräldrar i Solna som valt skola och barnomsorg i privat regi, eller de äldre som valt hemtjänst eller boende som drivs av företag som erbjuder det de efterfrågar, och som trivs och är nöjda. Vad tror ni de säger när vänstern talar om för dem att de minsann inte förstått, att de valt fel, och att de nu med sin klåfingrighet ska komma och lägga allt till rätta?

Vänsterpartiet vittnar dessutom om en bristande tilltro till människors förmåga och vilja att göra gott. Om anhörigstöd och frivilligarbete skriver (v): ”Det får aldrig bli så att frivilliga krafter får axla det ansvar som är kommunens”. Som om det offentliga skulle ha monopol på att utföra goda gärningar i samhället.  Det är en unken syn, hu.

Sedan lovar man som vanligt allt åt alla. Allt åt alla utom Solnas barnfamiljer och alla andra skattebetalare. De får istället betala kalaset. För en genomsnittlig familj innebär vänsterpartiets skattehöjning med 75 öre 6000 kr mer i skatt/år. Det blir ganska många Skansenbesök, fotbollsskor eller teaterbesök med barnen som går förlorade på grund av minskat utrymme i familjens privatekonomi. Och de kompenseras föga av att stadens anställda erbjuds utbildning i feministisk stadsplanering…

Vi kristdemokrater är verkligen vänsterpartiets motpol i politiken. Vi är familjens röst som kämpar för starkare familjer genom mer utrymme i människors privatekonomi – inte mindre. Vi är partiet som existerar för att stå upp för familjens rätt att välja barnomsorgsform, skola och äldreboende och att öka människors egenmakt – inte för att minska den. Kristdemokraterna tror att solidaritet börjar hos människor och inte i kommunhuset och att samhället är större än stat och kommun!

 Malin Appelgren, Kommunalråd och gruppledare (KD)


Solnas budget 2014

Budgetanförande inför beslut om budget 2014

Ordförande, fullmäktige och åhörare,

Idag lägger Alliansen åter fram en gemensam budget för Solna. Som vanligt är det lite pin och kiv innan vi borgerliga partier är överens om ett förslag – men vi har hittills alltid lyckats. I år är vi kristdemokrater stolta över att vår politik gör tydliga avtryck  i budgeten.

Kristdemokraterna är familjens röst i politiken. I Sverige och i Solna. Vi är partiet som vill stärka familjen och det civila samhället. Vi är partiet för personlig frihet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som lyfter att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Vi menar att det är i ett starkt samhälle med starka familjer, växande företag och ett rikt föreningsliv som Solnas barn och unga kan ges en trygg uppväxt.

Vi kristdemokrater formar vår politik utifrån en kristen människosyn och värdegrund om alla människors lika, unika och okränkbara värde och vårt mål är ett samhälle som ger varje människa möjlighet att förverkliga sin fulla potential, där det råder samhällsgemenskap och där varje människa bemöts med värdighet och respekt samt får möjlighet att i gemenskap med nära och kära forma sin egen framtid och vardag.

Mot bakgrund av det anser vi att Solna ska byggas underifrån, med enskilda människor och familjers vardag som utgångspunkt. Vi är partiet som vill göra det lättare för solnaborna att lägga livspussel, som satsar på en skola med kunskap i fokus, som arbetar för att minska barngrupperna i förskolan och som ser till att mormor har det bra i Solnas äldreomsorg.

Budgetprioriteringar

Kristdemokraterna i Solna gick in i årets budgetförhandlingar med tydliga prioriteringar:

  • Valfrihet i barnomsorgen och ökad personaltäthet i förskolan.
  • Satsningar på lärarlöner och skolupprustningar för en skola med ordning och kunskap i fokus.
  • En förstärkning av hemtjänsten för att säkerställa tillräckligt med tid hos de äldre.
  • Låg skatt – för att ge mer frihet och trygghet åt solnaborna.

Vi kan konstatera att vi kristdemokrater har vunnit viktiga segrar i Alliansens förhandlingar då samtliga våra prioriteringar på ett eller annat sätt återfinns i Solnas budget för 2014.

Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Vi kristdemokrater är särskilt stolta över att ha drivit igenom satsningarna på förskolan. Vi hade velat satsa ännu mer men vår ambition är att de extra 7 miljonerna till barnomsorgen ska kunna säkerställa högre personaltäthet i stadens förskolor och minska risken för alltför stora barngrupper, inte minst vid den ordinarie personalens frånvaro.

Många barn skulle må bra av mer tid tillsammans med sina föräldrar. Men i storstadsområdena väljer allt fler att ha sina barn allt mer tid i barnomsorgen. Det är därför vår ambition att se till att det i barnomsorgen finns gott om vuxna förebilder som har möjlighet till mer tid med barnen. Med andra ord verkar vi för att skapa möjlighet till mer tid för barnen oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller på förskola. Det behövs vuxna som har tid att lyssna, trösta, bära, läsa sagor,  rabbla bokstavsramsor och göra allt det där som barn behöver – även när barnens viktigaste vuxna, föräldrarna, är på jobbet. Vi ger i årets budget också i uppdrag till BUN att utreda organisationen för förskolan i syfte att skapa optimala strukturer för styrning och ledning för att möjliggöra för personalen att ägna mer tid åt barnen och mindre tid åt administration.

Kristdemokraterna anser att det ska finnas minst en högskoleutbildad förskollärare i varje barngrupp så att dessa kan leda verksamheten – men en röst på KD är därutöver i första hand en röst för mer tid för barnen. Det finns fantastiska barnskötare som gör ett gott arbete i stadens förskolor och det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.

Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kristdemokraterna står inte endast för bättre kvalitet i förskolan utan också för valfrihet för familjen. Familjer är olika och ser olika ut, också barn är olika med lite olika behov. Därför måste den offentligt finansierade barnomsorgen erbjuda olika lösningar för att våra barn ska trivas och vi själva få livspusslet att gå ihop.

Genom att erbjuda valfrihet i barnomsorgen i form av vårdnadsbidrag, dagmammor, öppen förskola och fristående förskolor – samt låg skatt – stärker Solna idag stadens barnfamiljer. Och det är kristdemokraterna som är garanten för valfrihet i barnomsorgen!  Vi är de som står upp för familjens egenmakt mot de mer vänsterinspirerade politikernas önskan att styra det allra mest privata – hur man som förälder ordnar den egna vardagen. Valfriheten är självklar för oss kristdemokrater men de rödgrönas budgetar visar att den är hotad i och med oppositionens förslag om att avskaffa vårdnadsbidraget. Det finns många häpnadsväckande argument från oppositionen om varför Arne, Susanne och Thomas istället för föräldrar själva ska få avgöra familjernas barnomsorgsform.

Socialdemokraterna menar att erbjuda föräldrar möjlighet att ta hand om barnen lite längre när de är små skulle leda till passivitet. Som om att ta hand om barn skulle leda till någon slags stillasittande. Det är åtminstone inget jag som haft fyra små barn hemma känner igen mig i.

Vidare anför man att det skulle vara oförenligt med arbetslinjen att fullt arbetsföra föräldrar skulle ”subventioneras” för att ta hand om sina barn. Som om alla pengar Solnas barnfamiljer betalat i skatt för den offentliga barnomsorgen från början hade varit statens. De föräldrar som idag nyttjar vårdnadsbidraget för att erbjuda mer tid till sina barn betalar redan andras dagiskostnader via skattsedeln – vårdnadsbidraget innebär att de får behålla en bråkdel av dessa pengar också till den egna barnomsorgen, fullt rimligt! Nog finns det perioder i livet då andra saker än den egna karriären, eget självförverkligande eller att bidra till den kollektivistiska samhällsnyttan kan få vara viktigt i människors liv och för samhället? Att föräldrar tar hand om och ger tid till sina barn är en sådan sak för oss kristdemokrater. Man kan undra hur Arne Öberg och hans socialistiska vänner ser på betald föräldraledighet, varför ska folk få gå hemma med bebisar när det kunde göra samhällsnytta på jobbet….?

Samtliga vänsterparter avfärdar vårdnadsbidraget, S som kvinnodiskriminerande, MP som en kvinnofälla. Diskriminerande är det inte, vårdnadsbidraget tvingar ingen, vare sig kvinna eller man, vårdnadsbidraget innebär ingen diskriminering – bara möjligheter för familjen.  Och kvinnofälla? Ärligt talat vilka är miljöpartisterna att tala om för Sveriges kvinnor att de saknar förmåga att bestämma barnomsorgsform åt sina barn utan att falla offer för en ”kvinnofälla”?

Jag menar att Miljöpartiet med de argumenten förser Sveriges kvinnor med offermentalitet. Som om kvinnor i Sverige idag inte skulle vara förmögna att fatta rationella beslut och se konsekvenserna av sina egna handlingar? Det är hög tid att rödgröna debattörer slutar upp med att dumförklara Sveriges kvinnor.

Skola och ungdomsjobb – vi satsar på barn och unga.

Kristdemokraterna arbetar för att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i och Solna ska vara en av de bästa städerna. Ska ungarna i Solna få en bra start i livet då måste förstås skolan vara bra. KD anser att värderingen som ska genomsyra hela skolan är att varje elev ska få möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Vi ser hur utbildningsnivån i landet sjunkit under lång tid och det krävs därför förändring.  Solnas skolor ska förmedla goda värderingar till våra barn och unga, sätta kunskapen i fokus och präglas av ordning och reda i klassrummet för att uppnå trivsel och arbetsro.

Det viktigaste för att åstadkomma en skola med kunskap i fokus är förstås bra lärare. Skolans vuxna måste få vara auktoriteter, som kan leda med fasta händer och varmt hjärta. Det behövs lärare som både klarar att leda och inspirera eleverna till kunskap samt hålla ordning i klassrummet. Något annat som är viktigt är en trivsam studiemiljö. Vi lägger därför 16 miljoner kronor extra till stadsbyggnadsnämnden för att fortsätta rusta Solnas skolor.

Regeringen satsar nu medel på så kallade förstalärare, där lärare med erkänt god pedagogisk förmåga får höjd lön och möjlighet att arbeta liten del av tiden som inspiratör för andra lärare och därmed bidra till bättre undervisning. Alliansen i Solna skjuter därutöver till extra medel, 2 miljoner kronor, till högre lärarlöner.

För att erbjuda fler ungdomar i Solna möjlighet till sommarjobb så utvidgar vi också stadens sommarjobbssatsning tillsammans med näringslivet med 500 000 kronor. Kristdemokraterna är stolta över att barn och ungas uppväxtvillkor står i fokus när Alliansen i Solna lägger budgeten för 2014.  För en god uppväxt menar vi borgar för en god tillväxt.

Valfrihet och värdighet i äldreomsorgen

Det ska vara tryggt att åldras i Solna. Man ska kunna känna sig förvissad om att erforderligt stöd finns att tillgå den dagen man är i behov av det, och man ska känna att man är delaktig i samtliga beslut som påverkar ens tillvaro, självklart har man också rätt att få avgöra vilken hemtjänst man ska låta komma till ens hem, eller till vilket vård- och omsorgsboende man ska flytta.

Svensk äldreomsorg bygger idag mycket på att människor bor kvar hemma. Att passera nålsögat för att få plats i vård- och omsorgsboende är svårt, många bedöms uppnå den av socialtjänstlagen stipulerade skäliga levnadsnivån i hemmet med hjälp av hemtjänst. Därför är det oerhört viktigt att hemtjänsten fungerar och skapar trygghet. Vi har därför i budgeten drivit igenom en förstärkning av hemtjänsten med 6 miljoner kronor. En satsning som ska möjliggöra längre tid för personalen hos de äldre i syfte att ge bättre kvalitet och en ökad känsla av trygghet för den som är i behov av hemtjänstens omsorg. Personalen måste kunna känna att man har tillräckligt med tid för att garantera att Solnas äldre bemöts med värdighet och respekt och det skapar vi nu bättre förutsättningar för.

Budgeten vi nu lägger fram ser inte ut som den skulle ha gjort om vi regerat med egen majoritet. Men det faktum att samtliga Kristdemokraternas prioriteringar återspeglas i årets budget visar att Kristdemokraterna gör skillnad i Alliansen. Solnas barn och äldre ska kunna förvänta sig trygghet och bra verksamheter. Vi genomför nu förbättringar av såväl barnomsorgen som äldreomsorgen och det är mycket glädjande att vi samtidigt klarar att behålla den låga skatten för ökad ekonomisk frihet åt solnaborna.

Härmed yrkar jag bifall till majoritetens förslag till budget 2014!

Malin Appelgren, kommunalråd och gruppledare (KD),  


Vi bygger ut t-banan till Arenastaden

Kristdemokraterna i Solna välkomnar startskottet för den största utbyggnaden av Stockholms tunnelbana sedan 1970-talet. Vi har länge drivit frågan om en utbyggnad av tunnelbana från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden och är fantastiskt stolta och glada över att den nu blir verklighet. 

Idag presenterades ett samlat tunnelbanepaket av regeringens förhandlingsmän, Stockholms läns landsting och de fyra berörda kommunerna – Solna, Stockholm, Nacka och Järfälla. Paketet innehåller en utbyggnad av tunnelbanan till Hagastaden och Arenastaden i Solna. Dessutom innehåller paketet en linje till Nacka, en förlängning av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby och en utbyggnad av tunnelbanan till Gullmarsplan/Söderort. Det är den största kollektivtrafikutbyggnaden i Sverige sedan 1970-talet, då tunnelbanans blå linje öppnade.

Den totala investeringen för hela tunnelbaneutbyggnaden uppgår till 25,7 miljarder kronor. Investeringen i linjen från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden uppgår till 4,1 miljarder, varav Solna stad medfinansierar utbyggnaden med 600 miljoner. Principöverenskommelsen gäller förutsatt att alla parter också fattar formella beslut om sina åtaganden för att förverkliga satsningen.

Den nya tunnelbanelinjen är både positiv för miljön och viktig för den fortsatta utvecklingen av två av Sveriges viktigaste tillväxtområden – Hagastaden och Arenastaden. I och med den nya tunnelbanelinjen kommer Solna dessutom att kunna bidra med ytterligare 4500 nya bostäder. Byggstart för utbyggnaden är satt till 2016 och trafikstart till Hagastaden beräknas ske cirka 2020 och till Arenastaden cirka 2022.

– Det här tunnelbanepaketet gör det lättare att leva för hundratusentals barnfamiljer i Stockholm, säger Karl Henriksson (KD), trafiknämnden i Stockholms läns landsting, i en kommentar.

– Den nya tunnelbanelinjen kommer att förstärka Solna som knutpunkt i regionens kollektivtrafiksystem. Vår stad kommer, efter denna satsning, att ha tre tunnelbanelinjer, pendeltåg, tvärbana och bussar. Det kommer att underlätta vardagen för många solnabor och alla som varje dag reser till sina jobb i Solna. Det är vi mycket glada för, säger kristdemokraternas kommunalråd i Solna, Malin Appelgren (KD).

För mer information:

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare, Solna stad

 

 


Malin Appelgren (KD) lämnar kommunpolitiken i Solna

Kristdemokraternas kommunalråd i Solna, Malin Appelgren, lämnar under våren kommunpolitiken för uppdrag inom näringslivet – blir vice vd för Silver Life.

Kristdemokraternas kommunalråd i Solna, Malin Appelgren, har meddelat att hon under våren lämnar kommunpolitiken för uppdrag inom näringslivet och att hon ej ställer upp för omval till sin nuvarande position.

Malin Appelgren har varit kommunalråd i Solna sedan 2008, haft särskilt ansvar för äldreomsorgen och profilerat sig genom sitt arbete för ökad valfrihet med tydlig styrning mot kvalitet. Från och med den 1 april blir hon vice vd för Magnorakoncernens Silver Life, men målet är fortsatt att forma framtidens boende för äldre.

– Jag har länge arbetat för kvalitativ äldreomsorg där människors individuella behov och önskemål kan tillgodoses, det känns kul att nu få göra det utifrån en ny plattform, säger Malin Appelgren.

– Vi i KD Solnas lokalavdelning önskar Malin ett varmt lycka till i hennes nya tjänst som vice vd på företaget Silver Life och tackar för alla de år hon arbetat hårt och enträget för att sätta Solna och Kristdemokraterna på kartan, säger Madeleine Lidman, ordförande för Kristdemokraterna i Solna.

– Malin har med sitt starka engagemang och brinnande intresse för äldreomsorg, varit med och drivit igenom flera av Kristdemokraternas hjärtefrågor, så som valfrihet inom äldreomsorgen och profilboenden för de äldre i Solna, fortsätter hon.

– Malin är en stark, kvinnlig ledargestalt och har under sin tid som gruppledare för Kristdemokraterna i Solna varit med och skapat en levande, livfull och mycket aktiv lokalavdelning. Hon kommer att vara saknad, men har lämnat en bra bas att stå på för den som kommer att ta över, avslutar, Madeleine Lidman.

För mer information:

Madeleine Lidman, Ordförande KD Solna

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad


Hemlöshetssamordnaren besöker Solna

Sveriges nationella hemlöshetssamordnare,  Michael Anefur (KD), besöker idag Solna för en presskonferens om sitt eget och Solnas arbete mot hemlöshet.

Sveriges nationella hemlöshetssamordnare,  Michael Anefur (KD), besöker idag Solna för en presskonferens kl 15.15. Vi i Solna kommer att presentera vårt arbete mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknad och Anefur kommer att berätta om sina erfarenheter av kommunbesök, om goda exempel på metoder och arbetssätt liksom de utmaningar som många kommuner står inför.

Sveriges regering beslutade i december 2011 att tillsätta kristdemokraten Michael Anefur som hemlöshetssamordnare. Genom dialog ger han kommunerna stöd att skapa en långsiktigt hållbar struktur och  rutiner för att motverka hemlöshet.

– Under det senaste året har jag besökt 45 kommuner runtom i landet. Det har varit mycket givande och lärorika resor, där varje kommun har redovisat hur just deras arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden fungerar. Efter varje besök har vi gemensamt kommit fram till vad som skulle kunna förändras och förbättras – och nu, ett år senare, kommer jag tillbaka för att se hur arbetet har fortskridit, säger hemlöshetssamordnaren Michael Anefur.

Medier är välkomna att vid dagens pressträff ställa frågor till Michael Anefur!

Tid och plats:  Tisdag 5 november kl: 15.15, Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna.

Länk till webbplatsen: www.regeringen.se/hemloshet Länk till bloggen Hemlöshet i fokus: www.hemloshetifokus.se