Ordning och kunskap i fokus krävs för att vända skoltrenden

Svenska elevers kunskapsresultat fortsätter att sjunka i OECD:s internationella kunskapsmätning. Den negativa trenden måste brytas. Kristdemokraterna vill se en skola med ordning och kunskap i fokus och fler föräldrar behöver engagera sig i sina barns skolgång.

Svenska elevers kunskapsresultat fortsätter att sjunka i OECD:s internationella kunskapsmätning, Pisa. Det beror förstås på flera saker, men ökade disciplinproblem och mer skolk i svenska skolor är bidragande. Om man ser till Tyskland, ett land som istället klättrar i mätningen ser vi en trend av färre disciplinproblem och mindre skolk jämfört med andra länder.

Även i Solnas skolor har frånvaron ökat. En attitydundersökning från i år visar också att så många som 10 % av eleverna i åk 3 uppger att de inte upplever sig trygga i skolan. Den negativa trenden måste brytas.

Kristdemokraterna vill se en skola med ordning och kunskap i fokus. Värdegrundsarbete och tydliga ordningsregler med lärare som vågar säga ifrån krävs för att skapa bättre ordning och därmed arbetsro. Skolan kan dock inte göra allt, även föräldrarna har ett ansvar och vi kristdemokrater menar att tydliga ansvarskontrakt bör upprättas där ansvarsfördelningen mellan skola, elev och föräldrar tydliggörs. Fler föräldrar behöver engagera sig i sina barns skolgång genom att se till att barnen sover och äter ordentligt, har med sig erforderlig utrustning till skolan, gör sina läxor, kommer i tid och har ett trevligt bemötande mot såväl lärare som kamrater. Endast med gemensamma ansträngningar från skola, elever och deras familjer kan vi närma oss målet om en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd, Solna stad


Till Solna är alla välkomna!

Svensk äldreomsorg är beroende av att människor fortsatt vill komma till vårt land för att bidra till vår gemensamma välfärd och forma sin egen framtid. Detsamma gäller för oss i Solna.

Temat för det senaste numret av ”Äldre i Solna” är mångfald. Det gör mig glad. Solna ska fortsätta att välkomna alla de som vill komma till vår stad för att bo, arbeta och åldras.

Vi arbetar för att alla äldre ska kunna erbjudas god vård och omsorg på äldre dar och för att möjliggöra det tror jag att det är viktigt att inse att vi människor är olika också när vi är äldre. Vi har olika förutsättningar, önskemål och behov och därför krävs en mångfald av boenden för att var och en ska finna ett boende där vi kommer till vår rätt.

I Solna har vi infört profilboenden för att erbjuda Solnas äldre valfrihet. Vi har ännu inte något boende med kulturell eller språklig profil i Solna, men sådana finns det runt om i Stockholm och Solna har tecknat avtal med flera av dessa.

Valfriheten i välfärden gör det lättare att tillgodose äldres behov att få omsorgen utförd av någon som talar det egna modersmålet. Det är inte bara positivt utan också mycket viktigt för Solnas äldres välbefinnande.

Vår stad berikas inte bara av en mångfald av vårdföretagare och olika boenden utan också av en fantastisk mångfald bland alla de som arbetar med Solna stads äldreomsorg. Inom omvårdnadsförvaltningen jobbar många människor med utländsk bakgrund vilket tillför massor av erfarenheter vilket är positivt. Det är självklart för mig att känna stolthet för och visa tacksamhet mot all personal som gör ett fantastiskt jobb och som uppskattas av vårdtagare och arbetskamrater. Utan dem skulle vi nämligen inte klara av att bemanna vare sig hemtjänst eller våra äldreboenden som vi gör idag.

Många bland personalen inom äldreomsorgen har flytt hit hals över huvud, börjat om och skapat sig ett gott liv här, som Andrei från Uzbekistan. Andra kom som mycket unga från södra Europa, som Tereza från Kroatien som idag är senior medarbetare med stor erfarenhet och kompetens.

Oavsett är svensk äldreomsorg beroende av att människor fortsatt vill komma till vårt land för att bidra till vår gemensamma välfärd och forma sin egen framtid. Detsamma gäller för oss i Solna. Det kan vara värt att tänka på så här med mindre än ett år kvar till nästa val. Jag önskar att detta nummer ska bjuda dig på trevlig läsning bland värmeljus och viltgrytor i det mysiga höstmörkret.

Malin Appelgren (KD), Ordförande i Omvårdnadsnämnden


Jultraditioner i skolan, självklart!

”För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor”

I dag är det luciadagen och runt om i staden har människor samlats för att med ljus och sång fira Sankta Lucia. Vi kristdemokrater tycker att det är en självklarhet att också Solnas skolor ska få bevara jultraditionerna i skolan.

Traditioner och högtider är bra därför att de för oss närmre varandra, skänker en känsla av samhörighet och stärker vår samhällsgemenskap. Det finns exempel från andra delar av landet där rektorer tidigare ifrågasatt luciafirandet, förbjudit barn att pyssla med änglar och där skolans lokaler rensats från adventsljusstakar och julstjärnor i fönstren. Orsaken skulle då vara att det är fråga om kristna traditioner.

Kristdemokraterna anser istället att det är viktigt att skolan uppmärksammar traditioner och vårt kulturarv. Detta för att barn och unga ska få en bättre förståelse för våra rötter och Sveriges gemensamma historia. Dessutom kan vår svenska kultur fungera som en viktig nyckel till integration för människor som invandrat till Sverige. Betydelsen av att uppmärksamma traditionella högtider i landets skolor ska därför inte underskattas.

Självklart ska det också vara möjligt för skolor att fira högtider i kyrkan, liksom att sjunga julpsalmer. Det tycks ha blivit en årlig tradition för vissa att två gånger om året ifrågasätta skolavslutningar i kyrkan, men det är fullt rimligt att elever som går på julledighet också får kännedom om varför vi firar jul i Sverige och hur ett julfirande i kyrkan går till. För oss kristdemokrater är det självklart att tillåta skolavslutningar i kyrkan, luciafirande och julsånger på våra skolor samtidigt som den som inte önskar delta ska kunna avstå. På så vis säkras möjligheten att bevara älskade traditioner. Kristdemokraternas besked inför valet nästa år är att det fortsatt ska finnas möjlighet för Solnas skolor att bevara våra jultraditioner.

Med de orden vill vi i KD Solna önska en fortsatt trevlig luciadag!

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd, Solna

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare,Solna


Nöjdare äldre i Solna

Äldre solnabor är i många fall mycket nöjda med både boende och hemtjänst. Antalet nöjda äldre i Solna har också ökat. Det framgår av Socialstyrelsens senaste årliga undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? som presenterades i förra veckan.

I årets undersökning har Socialstyrelsen för första gången frågat alla äldre i målgruppen vad de tycker om sin hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

I landet som helhet är de äldre som bor hemma med stöd av hemtjänst nöjda. Så många som 89 procent av de äldre svarade att de är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Motsvarande siffra för Solna är 83 procent, vilket är en klar förbättring jämfört med tidigare liknande undersökningar.

Hemtjänsten i Solna får högt betyg på flera punkter. De frågor där andelen positiva svar är högst är: Bemötandet från personalen, förtroendet för personalen, att personal kommer på avtalad tid och att personalen tar hänsyn till de äldres egna åsikter.

Också bland Solnas äldre som bor på vård- och omsorgsboende är det fler som är nöjda. 82 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda. Också det är en förbättring jämfört med tidigare år och motsvarar i stort sett siffrorna för hela Sverige. Även här får bemötandet från personalen och förtroendet för personalen en hög andel positiva svar. De äldre känner sig trygga på boendet och upplever att de har lätt att få kontakt med personalen.

Malin Appelgren (KD), ordförande för omvårdnadsnämnden, är positiv till resultatet av Socialstyrelsens undersökning:

– Det känns bra att de äldre i Solna blir allt mer nöjda med våra verksamheter. Särskilt roligt är det att de äldre är så nöjda med personalens bemötande. Undersökningen visar också att vi har några förbättringsområden som vi nu ska fokusera på, som den äldres möjlighet att påverka de insatser som ges, bättre information om förändringar och trivsel i lokalerna.

 


Bättre lärare, också i Solna

Det behövs bättre lärare också i Solna. Kristdemokraterna och Alliansen i Solna satsar 2 miljoner kronor extra på högre lärarlöner i budgeten för 2014. 

Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i, och Solna en av de bästa städerna. För att barn och unga ska få en bra start i livet måste skolan vara bra. Därför är det oroväckande att se hur utbildningsnivån i landet sjunkit under lång tid.

De senaste resultaten från den internationella kunskapsmätningen PISA visade åter igen på den svenska skolans misslyckanden. Svenska skolelevers kunskapsnivå i matematik, naturvetenskap och läsförståelse fortsätter att sjunka i både absoluta tal och i förhållande till övriga länder i mätningen. Det här är oacceptabelt.

Regeringen har genomfört flera reformer för att komma till rätta med skolans brister, men det krävs fortfarande förändring och vi kristdemokrater vill göra mer. Solnas skolor ska förmedla goda värderingar, sätta kunskap i fokus och präglas av ordning och reda i klassrummet.

Vi menar att det viktigaste för att åstadkomma en skola med kunskap i fokus är bra lärare. Skolans vuxna måste få vara auktoriteter, som kan leda med fast hand och varmt hjärta. Det behövs lärare som både klarar att leda och inspirera till kunskap samt hålla ordning i klassrummet. Solnas lärare behöver därför utbildas mer i ledarskap och konflikthantering.

Regeringen satsar nu medel på så kallade förstalärare. Det innebär att lärare med erkänt god pedagogisk förmåga får höjd lön och möjlighet att arbeta liten del av tiden som inspiratör för andra lärare och på så vis bidra till bättre undervisning. Vi kristdemokrater inser att det behövs bättre lärare också i Solna och satsar därför, 2 miljoner kronor, på högre lärarlöner i Solnas budget för 2014.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd, Solna stad


Vi vill hjälpa dig som hjälper andra!

Kristdemokraternas julkampanj är här. Den handlar om hur vi vill stärka det civila samhället och uppmuntra till välgörenhet.

Vi vill ha ett Sverige där människor bryr sig om varandra och där frivilliga insatser uppmuntras. Tack vare Kristdemokraterna är det sedan 2012 möjligt för privatpersoner som ger gåvor till ideella organisationer att få en skattereduktion. Om du skänker 200 kronor i månaden får du 50 kronor av dem tillbaka på skatten. Nu vill vi utvidga avdragsrätten, för att ytterligare hjälpa dig som vill hjälpa andra.

Läs mer om reglerna för avdraget för gåvor till ideella organsiationer: www.kristdemokraterna.se/gavor


Vi arbetar för ökad personaltäthet och mindre barngrupper i förskolan

” Vi kristdemokrater är stolta över att ha drivit igenom satsningar på förskolan. Vår ambition är att säkerställa personaltätheten i stadens förskolor och att minska risken för alltför stora barngrupper”, säger Malin Appelgren, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

En av kristdemokraternas två främsta prioriteringar inför årets budgetförhandling med övriga Alliansen var satsningar på förskolan för att åstadkomma ökad personaltäthet och mindre barngrupper i förskolan.

I budgeten för 2014 finns en satsning om 7 miljoner kronor extra för att kvalitetssäkra barnomsorgen. Syftet med denna satsning är att säkerställa personaltätheten genom dels en generösare uppräkning av barnpengen och dels genom att möjliggöra en vikariepool.

– Vi kristdemokrater är stolta över att ha drivit igenom satsningar på förskolan. Vår ambition är att säkerställa personaltätheten i stadens förskolor och att minska risken för alltför stora barngrupper. Vi vill skapa mer tid för barnen och vi kommer därför att fortsätta arbeta för minskade barngrupper, säger Malin Appelgren (KD), kristdemokratiskt kommunalråd.

För mer information:

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare, Solna stad


Vi satsar på fler sommarjobb för Solnas unga

För att erbjuda fler ungdomar i Solna möjlighet till sommarjobb utvidgar Kristdemokraterna och Alliansen stadens sommarjobbsatsning.

Solnas arbetslöshet är lägre än på många andra håll i landet. Det gäller även ungdomsarbetslösheten. För att Solna ska bli en av Sveriges bästa städer att växa upp i tänker Kristdemokraterna dock fortsätta att förbättra stad ens arbete för fler jobb och företagande.

Vi utvidgade för en tid sedan stadens samarbete med lokala arbetsgivare och näringslivet för att gemensamt satsa på fler sommarjobb för Solnas unga. Satsningen har både resulterat i ett fördubblat antal platser och ett bredare urval av jobb för Solnas ungdomar under 2013.

För att erbjuda fler ungdomar i Solna möjlighet till sommarjobb utvidgar Kristdemokraterna och Alliansen stadens sommarjobbsatsning i budgeten för 2014. Detta sker genom att vi skjuter till ytterligare 500 000 kronor jämfört med 2013.

Jobb är nyckeln till frihet och egenmakt, det ger arbetsgemenskap och samhörighet och vi kommer därför fortsätta att arbeta för ökade resurser och mer samverkan för att åstadkomma fler sommarjobb till Solnas unga.

Carl Olehäll (KD), ersättare i  kompetensnämnden