KD Solna ska stoppa den höga ungdomsbrottsligheten

”Vi ska stoppa den höga ungdomsbrottsligheten i Solna”, skriver Malin Appelgren (KD) och föreslår en trygghetskommitté, fler övervakningskameror, nolltolerans mot klotter och skadegörelse samt att varje skola i Solna ska få en kontaktpolis.

Solna har tredje högst ungdomsbrottslighet i länet. Stockholm toppar, därefter Södertälje men sedan är det vår stad som är den mest utsatta kommunen vad gäller ungdomsbrott. Det handlar om mer än 100 ärenden per 1000 unga invånare i åldern 15-20 år. Siffrorna är Polisens, gäller för perioden 2009-2013 och publicerades den 25 januari i Dagens Nyheter.

Tidningen rapporterar visserligen att man har sett en minskning av våldsbrotten men samtidigt en ökning av narkotikabrotten bland ungdomar. För Kristdemokraterna är den utbredda ungdomsbrottsligheten fullständigt oacceptabel. Bekämpad brottslighet och ökad trygghet i vår stad är definitivt att vara en prioriterad fråga för oss att ta itu med. Vi ska stoppa den höga ungdomsbrottsligheten i Solna och få den att sjunka rejält. Det kommer att krävas envishet, resurser och ett batteri av åtgärder för att komma till rätta med detta.

Kristdemokraterna går till val på att inrätta en trygghetskommitté som i dialog med solnaborna ska arbeta för att öka den upplevda och faktiska tryggheten i staden. Vi behöver bland annat förbättra utomhusbelysningen. Trygghetskommittén skulle också få i uppdrag att regelbundet inventera vilka buskage och andra områden som behöver åtgärdas för att öka människors trygghet att röra sig ute. Vi kristdemokrater är dessutom beredda att sätta upp övervakningskameror på särskilt brottsutsatta och otrygga platser därför att det möjliggör att fler brott klaras upp och förhindrar att nya begås.

För det brottsförebyggande arbetet är det avgörande att polisen tidigt får möjlighet att bygga upp förtroende hos Solnas barn och ungdomar. Kristdemokraterna kommer därför att arbeta för att varje skola har en särskild kontaktpolis som genom återkommande besök lär känna eleverna och berätta om ordning och reda samt rätt och fel.

Något annat som är viktigt i det brottsförebyggande arbetet är att staden visar nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Sociologisk forskning och den så kallade ”broken windows theory” visar att klotter och nedgångna miljöer både ökar den upplevda otryggheten och ökar risken för att fler brott begås. Klotter och skadegörelse måste åtgärdas mer skyndsamt från anmälan.

Vår ambition är att Solna ska vara en av Sveriges absolut bästa städer för barn- och unga att växa upp i och då duger det inte att ungdomsbrottsligheten är utbredd. En röst på Kristdemokraterna är inte bara en röst för starkare familjer, en bättre skola och mer tid för barnen genom mindre barngrupper och ökad personaltäthet i skolan. En röst på kristdemokraterna är också en röst för krafttag mot ungdomsbrottsligheten och för ett tryggare Solna.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna Stad

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare i Solna stad

 Kristdemokraterna i Solna arbetar för: 

 • Trygghetskommitté för bättre utomhusbelysning – se över utomhusbelysning och bostadsområden för att åstadkomma en tryggare stad.
 • Tillåt kameraövervakning – kameraövervakning på brottsutsatta platser möjliggör att fler brott kan klaras upp och förhindrar att nya begås.
 • Kontaktpoliser på Solnas skolor – Varje skola i Solna ska ha en kontaktpolis som återkommande besöker skolan och dess elever.
 • Nolltolerans mot klotter och skadegörelse – Sanering av klotter måste ske mer skyndsamt. Klotter ska saneras inom två dygn från anmälan, istället för dagens tre.

Vi besökte Röda Korset i Solna

Vi sätter stort värde på den verksamhet som Röda korset utför i vår stad  och kommer att prioritera stöd till hjälporganisationer, ta initiativ till ett frivilligcenter och utreda möjligheten att medfinansiera sociala påverkansprojekt.

Kristdemokraterna i Solna besökte idag Röda korsets Solnakrets. Vårt kommunalråd, Malin Appelgren, och hennes politiska sekreterare, Christian Carlsson, träffade bland annat Solnakretsens ordförande, Yvonne Engström och personalen vid Solnakretsens Mötesplats för att lära mer om verksamheten och lyssna in de lokala behoven.

Besöket var mycket uppskattat från vår sida och vi sätter stort värde på den verksamhet som Röda korset utför i vår stad. För den som vill engagera sig ideellt för en god sak finns ett brett utbud. Gå gärna in på Röda korsets hemsida och läs mer om besöken hos ensamma äldre som genomförs inom ramen för Väntjänsten eller om de röda korsvärdar som finns på Karolinska Universitetssjukhuset för att hjälpa till med sådant som dem ordinarie personalen har svårt att hinna med. Det är imponerande insatser som ideellt engagerade människor utför. Solna Rödakorskrets anordnar dessutom språkcafé på torsdagar då nyanlända får träna svenska och man bjuder in till social samvaro i form av pensionärscafé varje tisdag. Det är fantastiskt vad ideella organisationer kan bidra med till samhället om de ges utrymme att växa sig starka.

Vi kristdemokrater vill stärka Solnas ideella organisationer och vi tycker att kommunen borde bli bättre på att söka samarbete med sådana. Exempelvis önskar vi att fler av stadens seniorträffar kunde bedrivas i samverkan med organisationer som Röda korset eller pensionärsföreningar. Detta förekommer redan idag men vi ser en möjlighet att utveckla detta ytterligare.

Det som ideella föreningar ofta kämpar med är dels att få ekonomin att gå ihop och dels att få tillräckligt många människor att vilja engagera sig. Inför nästa mandatperiod kommer Kristdemokraterna i Solna att prioritera stöd till hjälporganisationer, som exempelvis Rädda barnen och Röda korset. Vi vill också ta initiativ till ett frivilligcenter som kan fungera som en länk mellan frivilliga, ideella föreningar och behövande samt utreda möjligheten för kommunen att medfinansiera sociala påverkansprojekt på initiativ av enskilda eller ideella föreningar.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

 • Prioritera stöd till hjälporganisationer
 • Ta initiativ till ett frivilligcenter
 • Utreda möjligheten för Solna att medfinansiera sociala påverkansprojekt

Kyrkans öppna förskola

Idag besökte KD Solnas kommunalråd, Malin Appelgren, och hennes politiske sekreterare, Christian Carlsson, Kyrkans Öppna Förskola i Solna. Öppna förskolan drivs av Svenska kyrkan, dvs en helt fristående ideell aktör.

Vi kristdemokrater välkomnar att ideella organisationer engagerar sig inom välfärden. Det ökar utbudet och valfriheten för enskilda människor och familjer. Dessutom leder konkurrensen mellan fristående och offentliga aktörer ofta till att verksamheten utvecklas till det bättre. Vi är mycket imponerade av Kyrkans Öppna Förskola i Solna efter dagens verksamhetsbesök. Verksamheten är verkligen genomtänkt och välplanerad för att säkerställa en trygg och trivsam tillvaro för barn och föräldrar.

Vi pratade med föräldrar som var mycket nöjda med kvaliteten i verksamheten, men också med personalen och förskolechefen. Det gav oss tillfälle att även samtala om Svenska kyrkans ordinarie förskolor i kommunen. Den höga personaltätheten och de små barngrupperna som erbjuds i verksamheten är verkligen glädjande. Barngrupperna är satta till max 12 barn per barngrupp för de små och max 15 barn per barngrupp för de stora barnen. Vi i kommunen kan utan tvekan lära mycket från ideella krafter.

Kristdemokraterna kommer fortsätta vårt hårda arbete inom Alliansen för att öka personaltätheten och minska barngrupperna i Solnas förskolor. Dessutom är vi noga med att slå vakt om öppna förskolan som barnomsorgsform också inom kommunens verksamhet. Öppna förskolan som barnomsorgsform erbjuder fantastiska möjligheter till nätverk och stöd mellan föräldrar. Något som vi också tar med oss är vikten av att följa upp att fristående och kommunala aktörer verkligen ges likvärdiga villkor att verka samt att kösystemet för förskoleplatser eventuellt kan behöva ses över för att stärka valfriheten och öka Solnafamiljernas egenmakt.

Läs mer om Svenska kyrkans barn- och familjeverksamhet i Solna: Barn och familj


Stoppa hederskulturen

I vårt land gäller de mänskliga rättigheterna och de gäller lika för alla. Vi vill öka informationen bland kommunens medarbetare och i Solnas skolor om hederskultur. Samtidigt är vi angelägna om att stärka upp Origo, länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld.

I dag är det tolv år sedan Fadime Sahindal föll offer för det hedersrelaterade våldet. Hon mördades brutalt av sin far. I söndags anordnades också en minneshögtid i Stockholm till minne av Fadimes kamp för personlig frihet och jämställdhet.

Problemet med hederskultur förekommer dessvärre fortfarande bland vissa kulturella minoriteter i vårt land. Media har på senare tid rapporterat om bristen på boenden för hedersförtryckta och ett annat uttryck för att hederskulturen är ett reellt problem är Ungdomsstyrelsens kartläggning ”Gift mot sin vilja”. Undersökningen visar bland annat att så många som 70 000 ungdomar mellan 16 och 25 upplever att de inte får välja livspartner. Det är oacceptabelt.

Under åren 2003-2011 har regeringen satsat 350 miljoner kronor på att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och Alliansen har också tagit fram nationella handlingsplaner på området. Det är mycket bra, men vi är också angelägna om att Solna stad fortsätter att arbeta aktivt för att öka kännedomen om hederskultur. Vi vill öka informationen bland kommunens medarbetare och i Solnas skolor och samtidigt är vi angelägna om att stärka upp Origo, länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld.

I vårt land gäller de mänskliga rättigheterna och de gäller lika för alla. Vi kristdemokrater kommer aldrig tillåta att någon gömmer sig bakom kulturell identitet, etnicitet eller religion för att motivera våld och övergrepp eller förhindra människor från att förverkliga sin fulla potential. Kristdemokraterna i Solna kommer därför under den kommande mandatperioden att jobba hårt för att Solna ska utveckla sitt arbete mot hedersrelaterat våld. På så vis vill vi dra vårt strå till stacken för att krossa hederskulturen .

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

Besök organisationen: Glöm Aldrig Pela och Fadime

Besök också: Fadimes minndesfond


Solnabor får mer i plånboken

Solnaborna får nu mer i plånboken. Detta tack vare att regeringens femte jobbskatteavdraget slår igenom under 2014. Kristdemokraterna strävar efter att skatten fortsatt ska vara låg i Solna. Det ökar människors frihet och skapar förutsättningar för starkare familjer.

Sveriges barnfamiljer får nu mer i plånboken. Detta tack vare att regeringens femte jobbskatteavdraget slår igenom under 2014. Också pensionärerna får skatten sänkt och det har vi kristdemokrater kämpat hårt för i regeringen.

Något som spelar än större roll för hur mycket skatt man som svensk betalar är dock var i landet man valt att bosätta sig. I dagens SVD Näringsliv kan man läsa att en 40-åring som tjänar 40 000 kr i månaden, är medlem i Svenska kyrkan och bor i Solna får behålla 29 562 kr i plånboken efter att skatten har dragits. Det innebär 432 kronor mer än förra året tack vare att Solna har en av landets lägsta kommunalskatter.

Om personen ifråga istället hade bott i grannkommunen Sundbyberg hade endast 28 985 kronor fått behållas. Nettolönen blir alltså 577 kronor lägre i Sundbyberg än i Solna, vilket på ett helt år motsvarar en 6 924 kr lägre årsinkomst.

Kristdemokraterna strävar efter att skatten fortsatt ska vara låg i Solna. Vi sätter alltid kärnverksamhet som barnomsorg, skola och äldreomsorg främst, men inser samtidigt att låga skatter liksom valfrihet i barnomsorgen är något som ökar människors frihet och minskar risken för bråk om tid och pengar. Det skapar förutsättningar för starkare familjer och ger goda uppväxtvillkor för våra barn och unga.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

Läs artikeln i Svenska Dagbladet: Så blir din skatt under 2014

Räkna också ut din skatt här: Ekonomifakta.se


Vi är familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kristdemokraterna är familjens röst – för frihet, trygghet och socialt ansvar. Vi vill stärka Solnas familjer och civila samhället genom en politik som ger människor mer i plånboken och egenmakt. Vi gör det lättare att lägga livspussel.

Vi är partiet för ekonomiskt ansvar som prioriterar kärnverksamhet – som att förbättra för barn- och unga i skolan och barnomsorgen samt en värdig omsorg för Solnas äldre.

I senaste förhandlingen fick vi igenom mer tid för personalen hos äldre i Solnas hemtjänst och resurser för att säkerställa personaltätheten i förskolan. Vi är stolta över det – men vi vill mer.

Med mindre än ett år kvar till valet hoppas jag att du berättar för din omgivning om KD och vår politik för valfrihet, trygghet och socialt ansvar. Engagera dig och värva röster.

Kristdemokraterna gör skillnad i Alliansen!

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

Därför ska du rösta på Kristdemokraterna:

Vi har förbättrat Solna…

 •  Valfrihet för familjen – ex. vårdnadsbidrag, dagmammor
 •  Profilboenden och parboendegaranti för Solnas äldre
 • Sänkt skatt – mer utrymme i människors privatekonomi
 • Solnamodellen – få bidragsberoende & fler sommarjobb
 • Sveriges bästa företagsklimat

men vi vill mer…

Kristdemokraterna arbetar för…

 • Mer tid för barnen – mindre barngrupper i förskolan
 • Fler promenader och mer tid i Solnas äldreomsorg
 • Stöd till hjälporganisationer och ökat brottsofferstöd
 • Fler bostäder och en grönare, snyggare & tryggare stad
 • Huvudstaleden i tunnel – bort med köer och buller

Snöröjningen måste bli bättre

Solnaborna är mer missnöjda med snöröjningen än vad man som regel är i andra kommuner. Kristdemokraterna anser att det krävs en ambitionshöjning när det gäller såväl snöröjning som halkbekämpning.

Snön har åter fallit över Solna. Det innebär att människor i vanlig ordning har hört av sig med synpunkter på snöröjning och halkbekämpning. Många upplever att snöröjningen är sämre i vår kommun än i både Stockholm och Sundbyberg. Solnaborna är också mer missnöjda med snöröjningen än vad man som regel är i andra kommuner. Så ska det naturligtvis inte vara. Solna måste kunna bättre än så.

I Solna ska man kunna förvänta sig att staden plogas och sandas på ett sätt som gör att man även vintertid kan känna sig trygg att röra sig ute. Vi sparar både pengar och lidande genom att se till att kommunen lever upp till sitt åtagande gentemot solnaborna på det här området. För oss är det uppenbart att det krävs en ambitionshöjning när det gäller såväl snöröjning som halkbekämpning. Vi måste ställa högre krav i avtalen och det kommer Kristdemokraterna att arbeta för i Solna.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd


Solna ska stödja stadens hjälporganisationer

Kristdemokraterna i Solna vill stärka stadens frivilligorganisationer genom att prioritera stöd till hjälporganisationer, ta initiativ till ett frivilligcenter och genom att utreda möjligheten för Solna stad att medfinansiera sociala påverkansprojekt.

 Vi kristdemokrater inser betydelsen av det civila samhället och vill därför uppmuntra till ideellt engagemang. Vi försöker ständigt hitta nya vägar för att stärka ideella föreningar och välgörenhetsorganisationer som finns i civilsamhället.

Som exempel har Kristdemokraterna i regeringen drivit igenom ett skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer för att stimulera ökat givande till välgörenhetsorganisationer. Vi är mycket stolta över att den reformen nu också ger resultat. Sedan gåvoavdraget infördes har bara gåvorna till Stockholms stadsmission ökat med imponerande 76 %.

”Vi ser ett fortsatt intresse av att ge större gåvor, och de nya givare som kommer in frågar om den här möjligheten om det är avdragsgillt”, uppgav insamlingschefen Yvonne Borg till P4 Stockholm i december.

Lyssna på intervjun här: Skatteavdrag lyft för Stockholms stadsmission

– Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst. Om vi får solnabornas förtroende efter valet 2014 kommer vi också på lokal nivå arbeta för att kommunen prioriterar stöd till hjälporganisationer, som exempelvis Rädda barnen och Röda korset, säger Malin Appelgren (KD), kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

– Vi vill också ta initiativ till ett frivilligcenter som kan fungera som en länk mellan frivilliga, ideella föreningar och behövande samt utreda möjligheten för kommunen att medfinansiera sociala påverkansprojekt på initiativ av enskilda eller ideella föreningar.

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd, Solna stad

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare, Solna stad

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

 • Prioritera stöd till hjälporganisationer
 • Ta initiativ till ett frivilligcenter
 • Utreda möjligheten för Solna att medfinansiera sociala påverkansprojekt