2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Solna ska bli en av Sveriges bästa städer att växa upp i och som ett viktigt led i arbetet vill vi kristdemokrater skapa förutsättningar för mer tid för barnen. Våra barn skulle må bra av mer tid tillsammans med sina föräldrar, men också med andra vuxna förebilder. Valfrihet inom barnomsorgen är en självklarhet för oss. Därför är det vår ambition att skapa möjlighet till mer tid för barnen oavsett om barnen finns i hemmet, hos dagmamma eller på förskola. Det behövs vuxna som har tid att lyssna, trösta, bära, läsa sagor, baka sandkakor, rabbla bokstavsramsor och göra allt det där som barn behöver – även när vi vuxna är på jobbet.

Kristdemokraterna är partiet för valfrihet åt familjen – men också för bättre kvalitet i förskolan. Vårt arbete syftar genomgående till att skapa förutsättningar för mer tid för barnen. Det finns andra som anser att förskolan ska lägga resurser på att genuscertifiera barnens leksaker, könkvotera lektid eller revidera barnböcker ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Det finns också politiker som tycker att det viktigaste med förskolan inte är omsorg utan utbildning. De sistnämnda tenderar att prioritera större barngrupper och högre andel högskoleutbildad personal framför mer tid för barnen och mindre förskolegrupper.

Kristdemokraterna anser att det ska finnas minst en högskoleutbildad förskollärare i varje barngrupp så att dessa kan leda verksamheten – men en röst på KD inom Alliansen är därutöver i första hand en röst för mindre barngrupper och ökad personaltäthet, dvs. en röst för mer tid för barnen. Det finns fantastiska barnskötare som gör ett gott arbete i stadens förskolor och det är kärlek, omtanke och tid som de små barnen behöver mest.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • Minska barngruppernas storlek – Solna bör göra riktade satsningar för att successivt anpassa barngruppernas storlek i förskolan till Skolverkets tidigare riktlinjer.
 • Inför ett maxtak för förskolans barngruppersätt stopp för alltför stora barngrupper och se till så att förskolan blir en lugnare och mer trivsam plats för barnen.
 • Öka personaltätheten i förskolanfler vuxna leder till att fler barn får bekräftelse, självförtroende och känner att de blir sedda.
 • Minskad administrativ börda – förskolepersonalen ska prioritera tid med barnen.
 • Beakta barnens anknytningsprocess – Förskolan ska arbeta på ett sätt som tar hänsyn till de minsta barnens anknytningsprocess och ger barnen tid att känna sig trygga.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrundBättre brottsofferstöd

Kristdemokraterna kommer inte bara prioritera kampen mot brottsligheten i Solna, vi kommer också att arbeta för ökade anslag till de organisationer som arbetar med brottsofferstöd, säger Malin Appelgren, kommunalråd (KD), och föreslår dessutom att en brottsofferstödjande person alltid ska finnas vid Solna polisstation.

Kristdemokraterna är partiet för personligt ansvar och individuell frihet, men också för socialt ansvar för samhällets mest utsatta. Några av samhällets mest utsatta personer är de som blivit utsatta för brott. Alltför många unga människors drömmar och framtidstro har snabbt bytts mot en tillvaro präglad av psykisk ohälsa, rädsla och social oro efter att de blivit utsatta för brott. Dessa människor måste snabbt få samhällets stöd att bearbeta vad som har hänt och att resa sig igen.

– Kristdemokraterna kommer inte bara att prioritera kampen mot brottsligheten för ett tryggare Solna, vi kommer också att arbeta för ökade anslag till de organisationer som arbetar med brottsofferstöd, så som brottsofferjouren, kvinnojouren, stödcentrum och relationsvåldcentrum, säger kommunalråd, Malin Appelgren (KD).

– Kristdemokraterna kommer också att arbeta för att det alltid ska finnas en brottsofferstödjande person placerad på Solna polisstation så att den som utsatts för brott tidigt kan få stöd. Polisen bör också efter några månader se till att genomföra telefonsamtal till den som anmält brott för att på nytt informera om möjligheten till stöd. Det skulle innebära att färre brottsoffer behöver fundera på när, hur och av vem de kan få det stöd som de behöver, avslutar Malin Appelgren.

För mer information:

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd i Solna stad

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare, Solna stad

 • Ge bättre brottsofferstöd – ökade anslag till brottsofferjour, kvinnojour, stödcentrum och relationsvåldscentrum
 • Brottsofferstödjande person ska alltid finnas vid Solna polisstation.
 • Polisen ska alltid genomföra uppföljningssamtal till den som anmält brott för att informera om möjligheten till brottsofferstöd

Samuel Klippfalk blir KD Solnas nya kommunalråd

Samuel Klippfalk, 35 år, blir KD Solnas nya kommunalråd och han toppar även listan inför valet till kommunfullmäktige. Som ansvarig för stadens äldreomsorg kommer han arbeta för att hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning, för äldres rätt till utevistelse och för att få till stånd ett trygghetsboende. I övrigt är mindre barngrupper i förskolan samt en tryggare och snyggare stadsmiljö prioriterade frågor för nya kommunalrådet.

I november 2013 meddelade Malin Appelgren att hon inte ställer upp till omval och att hon kommer att sluta som kommunalråd under våren. Samuel Klippfalk blir KD Solnas nya kommunalråd och därmed även partiets representant i kommunstyrelsen från och med den 24 mars. Sedan partiet hållit årsmöte står det också klart att det blir han som toppar kommunlistan inför höstens val. Samuel är 35 år och är idag auktoriserad revisor. Han har också haft kommunalt förtroendeuppdrag som revisor i Solna stad vilket gör att han är väl insatt i såväl kommunens ekonomi och verksamhet samt den förbättringspotential som finns när det gäller bland annat upphandling och uppföljning. Samuel blir också ordförande för omvårdnadsnämnden vilket innebär att han kommer att ansvara för Solnas äldreomsorg.

– Jag kommer att fortsätta arbetet för att äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet och erbjuda delaktighet och värdighet för de som är i behov av vård och omsorg. Jag skall följa upp årets satsning på mer tid för personalen hos de äldre i hemtjänsten, och vi kommer att arbeta för att hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning, på att tillgodose äldres behov av promenader och utevistelse samt på att få till stånd ett trygghetsboende. Många äldre efterfrågar den typen av boende, säger Samuel Klippfalk.

I valrörelsen blir det dock fokus på fler frågor:

– Kristdemokraterna kommer att fortsätta vårt arbete för att det ska bli lättare att lägga livspussel. Barnfamiljer ska fortsatt kunna välja mellan dagmamma, öppen förskola och förskola. Vårdnadsbidraget ska utvecklas till en barnomsorgspeng och vi kommer att fortsätta vårt arbete för mindre barngrupper i förskolan. Vi kommer också att arbeta för att införa ett tak för barngruppernas storlek för att säkerställa att barngrupperna inte skjuter i höjden på enskilda enheter, fortsätter Samuel.

– Solna kan bli en snyggare och tryggare stad. Vi behöver höja ambitionen när det gäller att snabbt åtgärda klotter och skadegörelse samt förbättra utomhusbelysningen. Närheten till parker och grönområden ska noga beaktas vid den fortsatta utvecklingen av staden och vi kristdemokrater skulle vilja se över möjligheten att anlägga riktiga badstränder, avslutar Samuel.

För mer information:

Samuel Klippfalk (KD), 070 634 68 27

Nomineringskommitténs motivering att välja Samuel Klippfalk:

”Samuel har en yrkeslivserfarenhet och utbildning som passar synnerligen väl in för uppdraget som nytt kommunalråd för Kristdemokraterna i Solna. Samuel har genom sitt nuvarande arbete i kombination med sitt förtroendeuppdrag som kommunal revisor fått kunskap och erfarenhet om kommunen utifrån ett perspektiv som passar bra för att ta sig an de utmaningar som Solna stad står inför. Samuel har dessutom genom både ord och handling visat starkt engagemang för Kristdemokraterna i Solna och för de värderingar som partiet står för.”

Kristdemokraternas valsedel till kommunfullmäktige i valet 2014 kommer att toppas av följande namn:

 1. Samuel Klippfalk, 35 år
 2. Andreas Hulusjö, 42 år
 3. Anna Maria Johansson, 27 år
 4. Kent-Rune Sjöholm, 66 år
 5. Petra Klippfalk, 35 år
 6. Marcus Henningsson, 34 år
 7. Nataliya Hulusjö, 37 år
 8. Stefan Appelgren, 43 år
 9. Robbin Hellström, 27 år
 10. Lars Nordqvist, 70 år
 11. Yilmaz Mahshid, 34 år
 12. Sune Olofsson, 68 år
 13. Kerstin Höök, 67 år
 14. Allan Klingström, 82 år
 15. Monica Rohde-Nielsen, 66 år
 16. Josefine Granström, 34 år
 17. Inger Lindholm, 66 år
 18. Roland Bjurling, 75 år
 19. Olle Rosén, 72 år
 20. Carl Olehäll, 22 år

1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Solna ska byggas underifrån, med enskilda människor som utgångspunkt och familjen som viktigaste byggsten. Familjer är olika och ser olika ut, men alla familjer är viktiga. I en fungerande familj möts vi av kärlek och omtanke och vi får lära oss värderingar om vad som är rätt och fel. Kristdemokraterna menar att det är genom starkare familjer som vi också formar en starkare stad med tillväxt – en stad som erbjuder barn och unga en trygg uppväxt med goda framtidsutsikter.

Föräldrar slits idag mellan ett arbetsliv som ställer allt högre krav och upplevda förväntningar på perfektion inom så gott som livets samtliga områden. Samtidigt uppger var fjärde invånare i länet att man skulle ha svårt att klara en oförutsedd utgift på 8000 kr. 7 procent har problem att betala sina räkningar. Kristdemokraterna arbetar för att det ska bli enklare att få ihop vardagen och för att det ska bli lättare att kombinera arbete och familjeliv. Fokus för oss är att stärka Solnas familjer och att göra det enklare att lägga livspussel.

Genom att erbjuda valfrihet i barnomsorgen i form av vårdnadsbidrag, tvåfamiljsystem, dagmammor, öppen förskola och fristående förskolor samt ökat utrymme i människors privatekonomi genom att idag erbjuda Sveriges lägsta kommunalskatt stärker vi Solnas barnfamiljer. Kristdemokraterna är garanten i Alliansen för valfrihet i barnomsorgen. Vi är de som står upp för familjens egenmakt mot politiker som mer än gärna fattar beslut ovanför människors huvuden när det kommer till det allra mest privata – nämligen hur du som förälder ordnar den egna vardagen.

Kristdemokraterna är familjens röst. Vi vill skapa ett familjevänligare samhälle där fler betror föräldrar med makten över den egna vardagen och där föräldrar erbjuds mer tid med barnen. Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Vi är övertygade om att Solnas framtida tillväxt börjar med en god uppväxt.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

• Låg inkomstskatt – ger mer utrymme i människors privatekonomi, minskar risken för bråk om tid och pengar och skapar förutsättningar för starkare familjer.

• Barnomsorgspeng – utveckla och utöka vårdnadsbidraget till en barnomsorgspeng för de föräldrar som önskar använda sin valfrihet och själva vara hemma och ta hand om de minsta.

Öppna förskolan – öppna förskolor erbjuder stöd och gemenskap till hemmaföräldrar och möjliggör balans mellan pedagogisk omsorg och tid hemma för barnen.

Solnas dagmammor – familjedaghemmen ska fortsatt finnas som alternativ för Solnas barnföräldrar, de ska konkurrera på rättvisa villkor och Solna bör verka för att informera om samt rekrytera fler dagbarnvårdare till kommunen.

Familjerådgivning – nyblivna föräldrar ska erbjudas en familjerådgivningscheck och kunna välja mellan fristående eller kommunal familjerådgivning, det ger stöd till föräldrar och skapar förutsättningar för fler sammanhållna familjer.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kristdemokraterna är partiet som vill stärka familjen, det civila samhället och din egenmakt. Vi är partiet för personlig frihet och socialt ansvar, som bevakar politikens gränser och som lyfter att ett starkt samhälle är något annat än en stor stat. Det är i ett starkt samhälle med starka familjer, växande företag och ett rikt föreningsliv – där våra kärnvärden hålls levande – som Solnas barn och unga kan ges en trygg uppväxt.

Vi kristdemokrater formar vår politik utifrån en kristen människosyn och värdegrund om alla människors lika och okränkbara värde. Vårt mål med politiken är ett samhälle som ger varje människa möjlighet att förverkliga sin fulla potential, där det råder samhällsgemenskap och där människor bemöts med värdighet och respekt.

Solna ska byggas underifrån, med enskilda människor och familjers vardag somutgångspunkt. Familjen är samhällets viktigaste byggsten och vi kristdemokrater vill erbjuda valfrihet och ökat utrymme i människors privatekonomi genom låg skatt. Mår man bra och har tid för sina nära och kära, presterar man också bättre. Människors livskvalitet och familjens ställning är därför avgörande för stadens och Sveriges framtida utveckling.

Kristdemokraterna har som inget annat parti familjen i fokus. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för fler jobb och mer företagande så att fler solnabor kan komma i arbete och vi försvarar valfriheten i barnomsorgen. Kristdemokraterna är familjens röst och vi arbetar för att det ska bli enklare att kombinera arbete och familjeliv. Vi vill göra det lättare att lägga livspussel.

Kristdemokraterna är alternativet i Alliansen som satsar på en skola med ordning och kunskap i fokus, som arbetar för att minska barngrupperna i Solnas förskolor och som ser till att mormor har det bra inom stadens äldreomsorg. Vi vill skapa ett familjevänligare samhällsklimat och strävar efter att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Vi inser att Sveriges framtida utveckling och stadens tillväxt börjar med en god uppväxt.

En röst på Kristdemokraterna gör skillnad – rösta KD i valet den 14 september!

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


Hur får du ihop tid med barnen?

KD Solna kampanjade idag på flera platser i staden. Vi önskade solnaborna en fin ”Alla hjärtans dag” och skickade också med ett budskap om tid med barnen.  

Barn behöver vuxna som har tid. Föräldrar som har tid att lyssna, förskollärare som hinner se alla barn och lärare som har tid att se sina elever. Många har svårt att få ihop vardagen med arbete,familj, vänner och fritid. Kristdemokraterna vill göra det enklare att få ihop det. För vi tror att det hänger ihop. Har man tid för sina nära, mår man också bättre och det går bättre i skolan och på jobbet. Tid för barnen och de du tycker om – och inte bara på Alla hjärtans dag.

Kristdemokraterna vill:
• Minska barngruppernas storlek i förskolan
• Utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring
• Ha fler lärarledda undervisningstimmar i skolan

Läs mer på Kristdemokraternas hemsida om: Barn och ungas uppväxtvillkor


Mindre barngrupper i förskolan

Inför maxtak för barngruppernas storlek och samverka stat, kommun och föräldrar för att minskar barngruppernas storlek, skriver Madeleine Lidman (KD), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden i Solna.

Många föräldrar runt om i landet efterfrågar mindre barngrupper och mer personal i förskolan. Det gäller också i Solna och det är bra. Barn behöver fler trygga vuxna i sina liv och mer tid med personer som ser och bekräftar. I den senaste budgetförhandlingen var Kristdemokraterna i Solna därför med och drev igenom 7 miljoner kronor extra till barnomsorgen i syfte att säkerställa personaltätheten och förebygga alltför stora barngrupper. I ett nästa steg vill Kristdemokraterna i Solna gå vidare och införa ett maxtak för barngruppernas storlek för att säkerställa att inte gruppstorleken varierar alltför mycket mellan olika förskoleenheter. Det måste helt enkelt bli ett slut på alltför stora barngrupper i förskolan.

Förskolans problem beror på flera saker men de har på allvar vuxit sedan socialdemokraterna valde att införa maxtaxan 2002. Ett av problemen är att maxtaxan inte har indexreglerats vilket sakta men säkert har urholkat resurserna till förskolan samtidigt som förskolans åtagande dessutom har ökat. Flera andra partier talar om mindre barngrupper i förskolan men få presenterar trovärdiga förslag om hur vi ska åstadkomma detsamma. Kristdemokraterna är undantaget. Vi föreslår nu en höjd maxtaxa för familjer med en inkomst på mer än 45 000 kronor i månaden. Det ska dock endast vara kommuner som kan visa en konkret plan på hur gruppernas storlek ska minska som får höja taxan.

Vårt förslag skulle visserligen ge en avgiftsökning för ett barn från 1 260 till 1 360 kronor men för varje krona föräldrarna betalar i högre maxtaxa ska kommunen i gengäld skjuta till en krona och staten två. När föräldrar, kommunen och staten gemensamt tillskjuter pengar till förskolan kan vi öka kvaliteten, anställa mer personal och se till att barngrupperna blir mindre. Förslaget skulle innebära att fler barn blir sedda i förskolan, blir bekräftade och kan känna sig trygga. Trygga barn tenderar också att växa upp till trygga samhällsmedborgare och Kristdemokraterna anser att Solnas framtida välstånd och tillväxt börjar med en god uppväxt.

Madeleine Lidman (KD), Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden


Solna ska bli en tryggare stad

Kristdemokraterna arbetar för att Solna ska vara en trygg och hederlig stad att växa upp i där människor vågar röra sig fritt. Solna behöver bli en tryggare stad och därför föreslår vi en kommunal trygghetskommitté, bättre utomhusbelysning, nolltolerans mot klotter, fler övervakningskameror och ”Näpo-jogg” runt Råstasjön.

Solna behöver bli en tryggare stad. Den upplevda tryggheten har ökat, men alltför få känner sig fortfarande nöjda med tryggheten. Solnabor upplever mindre trygghet inför att vistas ute på kvällar och nätter än övriga invånare i länet och vi känner en större oro för att utsättas för rån och misshandel. Vi vill ta ansvar för att förbättra den här situationen. Kristdemokraterna vill arbeta för att göra Solna till en trygg och hederlig stad att växa upp i, där människor vågar röra sig fritt.

Kristdemokraterna i Solna vill se fler synliga poliser på gator och torg eftersom det har en hämmande effekt på brottsligheten. Det är bra att Alliansregeringen mellan 2006-2010 ökade anslagen till polisorganisationen med 3,4 miljarder så att antalet poliser nu överstiger 20 000. Vi i Solna kan dock också själva vidta fler åtgärder för ökad trygghet.

Kristdemokraterna i Solna har ett förslag om att tillsätta en trygghetskommitté för att i dialog med Solnas medborgare förbättra stadens utomhusbelysning. Kommittén skulle regelbundet inventera vilka buskage som behöver åtgärdas samt vilka områden som utsatts för klotter och skadegörelse. Klotter och nedgångna miljöer ökar både den upplevda otryggheten och risken för att fler brott begås. Det är därför  viktigt att Solna visar nolltolerans mot klotter och skadegörelse genom att säkerställa att sådant  anmäls snabbt och åtgärdas mer skyndsamt än idag. Trygghetskommittén skulle också få i uppdrag att se över på vilka särskilt otrygga och brottsutsatta platser som vi skulle kunna sätta upp övervakningskameror för att åstadkomma en tryggare stad.

Den bristande belysningen i stadens motionsspår är något som särskilt måste åtgärdas, men vi nöjer oss inte med att förbättra utomhusbelysningen. Vi vill också att närpolisen ska synas i stadens motionsspår. Kristdemokraterna i Solna vill att det ska införas en så kallad ”Näpo-jogg” runt Råstasjön. Tanken är att få polisen att på regelbundna kvällstider, med synliga västar, röra sig i Solnas motionsspår för att skapa ökad trygghet för stadens motionärer. Det vore ett steg i rätt riktning mot en tryggare stad.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • Trygghetskommitté för bättre utomhusbelysning – se över utomhusbelysning och bostadsområden för att åstadkomma en tryggare stad.
 • Tillåt kameraövervakning – kameraövervakning på brottsutsatta platser möjliggör att fler brott kan klaras upp och förhindrar att nya begås.
 • Nolltolerans mot klotter och skadegörelse – Sanering av klotter måste ske mer skyndsamt. Klotter ska saneras inom två dygn från anmälan, istället för dagens tre.
 • ”Näpo-joggen” – samarbeta med närpolisen för att öka polisens synlighet och den upplevda tryggheten i stadens motionsspår.

Nytt förslag om Råstasjön från Alliansen i Solna

Alliansen i Solna har enats om ett nytt förslag till byggnation vid Råstasjön. Vi föreslår stora förändringar i förhållande till det tidigare planförslaget. Kristdemokraterna i Solna är nöjda med att vårt nya förslag bättre bevarar Råstasjön som naturområde.

Kristdemokraterna i Solna har en historia av att vilja bevara Råstasjön som naturområde. Det är en fråga som partiet har drivit i många år. Därför var det viktigt för oss att sätta stopp för det det planförslag som för drygt ett år sedan föreslog byggnation av så många som hela 1800 nya bostäder norr om Råstasjön. Det tidigare förslaget hade inneburit en alltför omfattande exploatering av Råstasjön som skulle leda till att naturvärdena kring sjön minskar, liksom glädjen hos de solnabor som idag vistas i området.I augusti 2013 ändrades planförslaget till en ambition om ca 900-1000 bostäder, vilket var ett stort steg i rätt riktning för oss kristdemokrater. I det förslag som Alliansen kommer att föreslå stadsbyggnadsnämnden att ta ställning till i februari förekommer dock endast bebyggelse i området närmast Friends Arena och antalet lägenheter kommer endast att uppgå till ca 600. Bebyggelsen i detta område bör dessutom flyttas längre från stranden.

Anledningen till den kraftigt reducerade byggnationen är bland annat att en omfattande naturvärdesinventering och utredning om den gamla deponin som finns vid den nordöstra delen av sjön genomförts.

Sammanfattningsvis innebär det nya förslaget från Alliansen att Råstasjön bevaras som naturområde på ett mycket bättre sätt än tidigare förslag och Kristdemokraterna välkomnar detta. Det är positivt med nya bostäder till vår stad och vi ska fortsätta ta ansvar för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Solna kan dock inte endast bygga för nya invånare, vi måste också ta hänsyn till de som redan bor här. Solnabornas närhet till parker och grönområden måste alltid beaktas vid utvecklingen av staden och Kristdemokraterna ska fortsätta stå upp för solnabornas behov av närhet till natur- och grönområden. Vår ambition är att stadens parker ska utvecklas och mer trivsamma. Vi solnabor förtjänar både renare, snyggare och tryggare grönområden.