9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

kdlogo_580x200

 

Kristdemokraterna är det parti som ansvarar för Solnas äldreomsorg. Vår drivkraft är att åstadkomma en trygg äldreomsorg av god kvalitet, präglad av valfrihet och delaktighet, där den som är i behov av omsorg bemöts med värdighet, omtanke och respekt. Omsorgen om stadens äldre är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss och även om vi vill göra mer så är vi stolta över vad vi åstadkommit hittills

Kristdemokraterna i Solna har sett till att upprätta värdighets– och kvalitetsgarantier inom äldreomsorgen så att den äldre och anhöriga ska veta att de kan räkna med en omsorg av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Vi har också lagt stor vikt vid stadens kvalitetsuppföljning och brukarundersökningar som genomförs regelbundet och redovisas öppet.

Vi är mycket stolta över de valfrihetsreformer som genomförts. Tack vare att lagen om valfrihet (LOV) används i Solnas hemtjänst ges äldre solnabor idag möjlighet att själva påverka vem som ska komma på besök och utföra tjänster i det egna hemmet. Samtidigt ger kraven på boendeprofil vid upphandlingar av vård- och omsorgsboenden, möjlighet att välja en omsorg som bejakar egna intressen – som exempelvis ”mat och dryck”, ”djur”, ”natur, trädgård och utevistelse” eller ”sång, dans och musik”. Valfrihet, delaktighet och ökad egenmakt leder till att fler äldre ges möjlighet att finna en omsorg som passar just dem. Exempelvis är det lättare att tillgodose äldres behov att få omsorgen utförd av någon som talar det egna modersmålet. Vi är övertygade om att valfriheten innebär en ökad känsla av trygghet för den som är i behov av stadens omsorg och för att förenkla valen inom valfrihetssystemet ska det finnas offentliga kvalitetsjämförelser.

Trygghet inför det egna åldrandet är viktigt. Kristdemokraterna förbereder därför införande av Trygghetsboende i Solna, dvs. ett boende för personer över 70 år som saknar behov av vård- och omsorgsboende men som ändå önskar boende med gemenskapsutrymmen och nära tillgång till viss personal. Något annat som ger trygghet är god information. Alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om den omsorg som kommunen erbjuder och den äldre ges då också möjlighet att framföra egna önskemål. Det kan exempelvis handla om önskemål att få leva tillsammans med sin partner även om omvårdnadsbehoven blir för stora för att bo kvar. Under den gångna mandatperioden har Kristdemokraterna sett till att driva igenom frågan om äldres rätt att åldras tillsammans. Det innebär att äldre par i Solna har möjlighet att fortsätta att bo tillsammans trots att endast ena maken har behov av att flytta till vård- och omsorgsboende. Det är en stor seger både för oss kristdemokrater och för Solnas äldre.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • Mer tid i hemtjänsten – mer tid för personalen hos de äldre vid insats för att undvika stress, skapa trygghet samt bättre förutsättningar för ett värdigt bemötande.
 • Fler promenader och mer utevistelse – för ökad livskvalitet vid Solnas äldreboenden.
 • Hög ålder ska beaktas – vid biståndsbedömning för plats vid boende.
 • Trygghetsboende – en tryggare boendeform för Solnas friska äldre.
 • Stöd till anhörigvårdare – prioritera avlösning i hemmet, växelvård och samtalsstöd.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


Backlund blir Klippfalk

Solnas nya kommunalråd byter namn på grund av giftermål. Kristdemokraternas kommunalråd hette tidigare Samuel Backlund men heter numera Klippfalk.

I måndags den 24 mars var första dagen på jobbet för nya kommunalrådet i Solna. Idag står det klart att ett sedan tidigare planerat namnbyte registrerats. Namnbytet beror på giftermål och Kristdemokraternas kommunalråd i Solna heter numera Samuel Klippfalk.

För mer information:

Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd, Solna stad

Christian Carlsson, Politisk sekreterare, Solna stad


8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

kdlogo_580x200

Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst. Vi är partiet för personligt ansvar och individuell frihet men också för ansvar för samhällets mest utsatta. Människor ska få möjlighet att stå på egna ben, men då vi är som svagast ska vi också veta att vi kan få samhällets stöd.

Det offentliga kan inte lösa alla våra problem. Vi vill därför uppmuntra ideellt engagemang för stadens utsatta genom att rikta stadens föreningsstöd till organisationer som bedriver välgörenhet och hjälparbete till socialt utsatta. Vi vill också avsätta resurser för att medfinansiera sociala påverkansprojekt på initiativ av medborgare och föreningar och vi anser att Solna ska ta initiativ till ett frivilligcenter som en länk mellan frivilliga och behövande. Vår välfärd ska först och främst rikta sig till samhällets mest utsatta – dvs. till de fattiga och hemlösa, till de brottsutsatta, till missbrukarna och till de barn i Solna som lever i utsatthet. Det är också viktigt att undanröja hinder för personer som annars lätt riskerar att hamna i utsatthet som kunde ha undvikits. Solna ska därför samverka med handikapporganisationer för att förebygga och åtgärda stadens brister.

Solna har en låg andel som är beroende av försörjningsstöd. För att det ska vara möjligt måste staden fortsätta sitt målmedvetna arbete utifrån Solnamodellen. Vi ska erbjuda budget-, hyres- och skuldrådgivning och stadens bostadslösa ska erbjudas rådgivning liksom ”tak-över-huvudet-garanti”. Det innebär att hemlösa ska få hjälp med plats på ett akutboende eller härbärge och att ingen ska behöva sova utomhus, så länge man inte uppför sig våldsamt eller hotfullt. Vi vill också införa den framgångsrika modellen ”bostad först” för hemlösa med missbruksproblematik. Syftet är att den hemlösa redan före behandling ska erbjudas ett hyreskontrakt. Därefter erbjuds frivillig behandling i hemmet. För att minska missbruket ska förebyggande arbete bedrivas i skolan, öppettiderna för Minimarias öppna mottagning utökas och uppsökande verksamhet prioriteras.

Några av samhällets mest utsatta personer är de som blivit utsatta för brott. Staden ska förebygga hedersvåld och våld i nära relationer genom ökad information i och genom att stärka upp länets resurscentrum mot hedersvåld. Kristdemokraterna vill också prioritera ökade anslag till de organisationer som arbetar med brottsofferstöd, så som brottsofferjouren, stödcentrum och relationsvåldcentrum och vi kommer att arbeta för att en brottsofferstödjande person ska finnas placerad på Solna polisstation så att den som utsatts för brott tidigt kan få stöd.

Ett av vår tids största samhällsproblem är den psykiska ohälsan bland unga. Vi välkomnar därför fler vårdplatser i barn- och ungdomspsykiatrin och vi arbetar för en elevhälsogaranti där stadens elever garanteras hjälp redan från första dagen. Problemen går dock djupare än så. Det behövs en politik som ger utrymme i människors privatekonomi och som så förebygger de bråk om tid och pengar som annars riskerar att leda till familjesplittring och psykisk ohälsa, men det behövs också ett värderingsskifte till förmån för värden som omtanke, medmänsklighet och människovärde.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

 • Prioritera stöd till hjälporganisationer – som ex. Rädda barnen och Röda korset, ta initiativ till ett frivilligcenter och medfinansiera sociala påverkansprojekt.
 • Bekämpa fattigdom och hemlöshet – Solnamodellen, budget-, hyres-, skuld- och bostadslöshetsrådgivning, ”tak-över-huvudet garanti” och ”bostad först”.
 • Minska missbruketgenom förebyggande arbete i skolan, ökade öppettider på Minimaria och att prioritera kommunens uppsökande verksamhet.
 • Stoppa hedersvåldetökad information om hedersrelaterat våld och stärk Origo, länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld.
 • Ge bättre brottsofferstödökade anslag till brottsofferjour, stödcentrum och relationsvåldscentrum samt en brottsofferstödjande person vid Solna polisstation.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


Kristdemokraterna fyller 50 år

Idag fyller Kristdemokraterna 50 år! Den 20 mars 1964 bildades partiet och sedan dess har vi arbetat för ett mänskligare Sverige.

Sverige behöver ett starkt kristdemokratiskt parti! Vi vet att vår värdegrund är det som kan lyfta det här landet – inte bara ekonomiskt utan också mänskligt.

Idag den 20 mars firar vi att det var 50 år sedan partiet bildades.Som parti är vi med och sätter agendan för ett mänskligare Sverige, som präglas av frihet för familjer, respekt för äldre, hjälp till den som behöver och utrymme för den om tar initiativ.

2014 är också ett valår . Då vill vi stärka våra positioner i riksdag, regering, kommuner och landsting – liksom i det europaval som går av stapeln. Vi hoppas att du vill bidra och att Kristdemokraterna får din röst.

Kristdemokraterna i Solna arbetar bl.a för:

 • Mindre barngrupper i Solnas förskolor!
 • Gör vårdnadsbidraget till en barnomsorgspeng!
 • Bättre lärare och en skola med kunskap i fokus!
 • Fler sommarjobb!
 • Trygghetskommitté för en tryggare stad!
 • Nolltolerans mot klotter!
 • Bättre brottsofferstöd!
 • Mer utevistelse vid stadens äldreboenden!

Solna ska inte längre driva Friends arena

Kristdemokraterna i Solna har från början varit tydliga med att det inte är en kommunal kärnverksamhet att driva arenor. Därför är vi mycket nöjda med att driften nu övergår till en annan aktör, säger Samuel Klippfalk (KD), med anledning av att Solna inte längre ska vara med och driva Friends arena.

Kristdemokraterna i Solna är mycket glada över att idag kunna meddela att ägarna till Friends Arena tecknar ett intentionsavtal med den franska evenemangsoperatören Lagardère Unlimited Stadium Solutions (LUSS). Avtalet innebär att det utländska bolaget ska överta driften av Friends Arena från den 1 januari 2015. Solna stad kommer då alltså inte längre vara med och äga det driftbolag som idag bedriver verksamheten.

Bakgrunden till avtalet är att kommunstyrelsen i Solna gav stadsledningsförvaltningen i uppdrag att se över ägarbilden i driftbolaget i samband med behandlingen av ärendet om kostnadsregleringar i Arenabolagen i november 2012. Uppdraget har genomförts i nära samarbete med övriga ägare och driftbolagets ledning.

– Kristdemokraterna i Solna har från början varit tydliga med att det inte är en kommunal kärnverksamhet att driva arenor. Därför är vi mycket nöjda med att driften nu övergår till en annan aktör, säger Samuel Klippfalk (KD), tillträdande kommunalråd, Solna stad.

– Det är dessutom positivt att en stor aktör med erfarenhet av att driva liknande anläggningar i världen nu övertar driften av Friends Arena. Det skapar goda förutsättningar för framtiden, avslutar Klippfalk.

För mer information:

Samuel Klippfalk (KD), tillträdande kommunalråd, Solna stad

Christian Carlsson (KD), politisk sekreterare, Solna stad

Tack vare satsningen på Friends Arena får Solna:

 • Ny stadsdel med 3000 nya bostäder
 • 25 000 jobb
 • En ny nationalarena
 • Norra Europas största köpcentrum och ett nytt hotell.
 • Ny tunnelbana från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden
 • En tvärbana
 • Pendeltågsförbindelse med Arlanda flygplats.

7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

kdlogo_580x200

Solna behöver bli en tryggare stad. Den upplevda tryggheten har ökat, men alltför få känner sig nöjda med tryggheten. Solnabor upplever mindre trygghet inför att vistas ute på kvällar och nätter än övriga invånare i länet och vi känner en större oro för att utsättas för rån och misshandel. Kristdemokraterna vill ta ansvar för att förbättra den här situationen. Vi vill arbeta för att göra Solna till en trygg och hederlig stad att växa upp i, där människor vågar röra sig fritt.

Kristdemokraterna i Solna vill se fler synliga poliser på gator och torg eftersom det har en hämmande effekt på brottsligheten. Det är bra att Alliansregeringen mellan 2006-2010 ökade anslagen till polisorganisationen med 3,4 miljarder så att antalet poliser nu överstiger 20 000, men vi i Solna kan också själva se till att öka tryggheten.

Kristdemokraterna vill utveckla trygghetsrådet till en trygghetskommitté som inte enbart arbetar med medborgardialog utan också anordnar ronder för att åstadkomma bättre utomhusbelysning, snabbare klottersanering och en trygg stad. Kommittén skulle även få inventera vilka buskage och områden som behöver åtgärdas och vi är beredda att låta sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta och otrygga platser i Solna för att åstadkomma en tryggare stad.

För det brottsförebyggande arbetet är det avgörande att polisen tidigt får möjlighet att bygga upp förtroende hos Solnas barn och ungdomar. Kristdemokraterna kommer därför att arbeta för att varje skola har en särskild kontaktpolis som genom återkommande besök lär känna eleverna och berätta om ordning och reda samt rätt och fel.

Något annat som är viktigt i det brottsförebyggande arbetet är att staden visar nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Sociologisk forskning och den så kallade ”broken windows theory” visar att klotter och nedgångna miljöer både ökar den upplevda otryggheten och ökar risken för att fler brott begås. Klotter och skadegörelse måste åtgärdas mer skyndsamt från anmälan.

Belysningen i stadens motionsspår och bristande belysning är något som måste åtgärdas, men vi nöjer oss inte med att förbättra utomhusbelysningen. Vi arbetar också för att närpolisen ska synas i stadens motionsspår. Kristdemokraterna i Solna vill införa en så kallad ”Näpo-jogg” runt Råstasjön. Tanken är att försöka få polisen att på regelbundna kvällstider, med synliga västar, röra sig i Solnas motionsspår för att skapa ökad trygghet för stadens motionärer.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för

 • Trygghetskommitté för bättre utomhusbelysningse över utomhusbelysning och bostadsområden för att åstadkomma en tryggare stad.
 • Tillåt kameraövervakningkameraövervakning på brottsutsatta platser möjliggör att fler brott kan klaras upp och förhindrar att nya begås.
 • Kontaktpoliser på Solnas skolor – Varje skola i Solna ska ha en kontaktpolis som återkommande besöker skolan och dess elever.
 • Nolltolerans mot klotter och skadegörelseSanering av klotter måste ske mer skyndsamt. Klotter ska saneras inom två dygn från anmälan, istället för dagens tre.
 • ”Näpo-joggen” – samarbeta med närpolisen för att öka polisens synlighet och den upplevda tryggheten i stadens motionsspår.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

kdlogo_580x200

Solna är en storstadskommun med parker och natur som erbjuder fantastiska fritidsmöjligheter. Vi ska ta ansvar för ett gott förvaltande av Solnas natur och grönområden – det är grunden för såväl etiskt miljöarbete som att säkerställa goda fritidsmöjligheter.

Solnabornas närhet till parker och grönområden ska beaktas vid utvecklingen av staden och mot bakgrund av detta har kristdemokraterna varit en röst för att bevara Råstasjön som natur- och rekreationsområde. Vi ska fortsätta stå upp för solnabornas behov av närhet till natur- och grönområden men våra parker behöver också utvecklas och framförallt bli renare och snyggare.

Kristdemokraterna vill förbättra stadens renhållning, både vad gäller nedskräpning och snöröjning. Vi vill också att Solna ska ha numrerade papperskorgar så att det blir enkelt för solnaborna att rapportera in överfulla papperskorgar och färgkodade soppåsar för att förenkla källsortering och avfallshanteringen. Utöver det ska staden ta ansvar för att det finns god tillgång till gång- och cykelbanor samt upplysta motionsspår i anslutning till Solnas grönområden.

Solna stad ska tillsammans med föräldrar, idrottsföreningar och andra ideella organisationer skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och fritidsliv för stadens barn- och unga samt förmedla stadens traditioner och kulturarv till kommande generationer. Biblioteken är viktiga för att säkerställa ett rikt kultur- och fritidsliv liksom gott samarbete mellan Solna och de lokala idrottsföreningarna.

Solna har en stor mängd föreningar som arbetar aktivt för att organisera barn- och ungdomar. Deras insats för att erbjuda våra unga goda uppväxtvillkor är ovärderlig och kristdemokraterna trots att dessa föreningar skulle kunna bidra ännu mer. Det är viktigt att Solnas fritidsutbud präglas av mångfald och därför vill vi införa en kommunal fritidspeng och på så vis ge föreningar som AIK fotboll, Solna Vikings, scouterna och SS04 möjlighet att bedriva fritidshem/fritidsklubb med ekonomisk kompensation motsvarande kostnaden för barn i kommunens verksamhet. Vi vill också att kulturpengen ska följa varje barn till den kulturella verksamhet han eller hon väljer att utöva. På så vis ökar vi valfriheten för barn och ungdomar och stärker Solnas föreningsliv.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • Grönområden & fler badstränder – bevara Solnas naturområden, bättre renhållning och utnyttja närheten till vattnet genom att anlägga fler badstränder.
 • Utveckla stadens parkerexempelvis genom att anlägga skridsko- och dansbana i Skytteholmsparken, beachvolleyplaner och fler parkbänkar.
 • Samarbete med idrotts- och föreningslivet – ex. genom stöd till breddidrott, förmånliga taxor för ungdomsverksamhet vid stadens idrottsanläggningar samt genom att erbjuda föreningar att driva underhåll av fritids- och idrottsanläggningar.
 • Låt föreningar bedriva fritidsklubbge föreningar möjlighet att bedriva fritidsklubb med ekonomisk kompensation i form av en fritidspeng motsvarande kostnaden för barn i kommunens verksamhet.
 • Valfrihet i kulturverksamhetenKulturpengen borde följa varje barn till den verksamhet som han eller hon själv väljer att utöva, inför valfrihet i kulturverksamheten.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


Företagsamheten växer i Solna

Solna hade den högst växande företagsamheten i länet under 2013 och för andra året i rad hade vi också den högsta nyföretagsamheten hos yngre mellan 16-34 år. Driftigheten hos enskilda solnabor är något som vi kristdemokrater är mycket tacksamma för och stolta över. 

Jobb och företagande är grunden för vår välfärd och stadens fortsatta utveckling. I och med att det bästa sättet att skapa jobb är ett företagsklimat där människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får blomstra är det ett styrkesbesked att Solna flera år i rad har utsetts till Sveriges företagsvänligaste kommun.

Enligt en rapport om företagsamhet från Svenskt Näringsliv visar det sig nu att Solna dessutom hade den högst växande företagsamheten i länet under 2013 och även att vi för andra året i rad hade den högsta nyföretagsamheten hos yngre mellan 16-34 år. Driftigheten hos enskilda solnabor är något som vi kristdemokrater är mycket tacksamma för och stolta över.

Kristdemokraterna kommer att fortsätta arbetet för att förbättra Solnas företagsklimat. Också den som bedöms vara bäst måste alltid se till att bli ännu bättre. Vi behöver exempelvis förenkla och förtydliga rutinerna för upphandling så att även mindre företag kan konkurrera och Solna bör kännetecknas av ännu snabbare handläggning vid tillståndshantering av ansökan om bygglov och serveringstillstånd.

Läs gärna rapporten: Företagsamheten 2014


Sjukfrånvaron fortsätter att minska i Solna

För femte året i rad minskar sjukfrånvaron i Solna. Med allt friskare medarbetare utmärker sig Solna positivt i förhållande till trenden bland övriga kommuner i länet och det är vi kristdemokrater stolta över.

På fem år – från 2008 till 2013 – har sjukfrånvaron i Solna stad minskat med nära 3 procent, från 8,4 procent till 5,5 procent och det är framförallt den korta sjukfrånvaron som minskar. Sjukfrånvaron minskar för femte året i rad och med allt friskare medarbetare utmärker sig Solna positivt i förhållande till trenden bland övriga kommuner i länet. Den här utvecklingen är vi kristdemokrater stolta över.

Det faktum att människor mår bra och har en god hälsa ger förstås möjlighet att gå till jobbet för att bidra och känna sig behövd, men det innebär inte minst också en ökad livskvalitet i människors och familjers vardag. För staden innebär den positiva utvecklingen dessutom att kostnaderna för sjukfrånvaro – bara det sista året – har minskat med 2,9 miljoner kronor.

I Solna arbetar vi metodiskt och långsiktigt på flera olika nivåer för att minska sjukfrånvaron. Det görs hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Arbetsanpassning och rehabilitering är viktiga delar men också planering, ledning och uppföljning av verksamheten. Det framgångsrika arbetet kommer att fortsätta framöver!


Solna inför registerutdrag för en tryggare äldreomsorg

Solna har beslutat att införa krav på utdrag ur belastnings- och misstankesregistret vid nyanställning för att undvika att personer som tidigare begått brott mot äldre anställs inom äldreomsorgen. ”De äldres trygghet kommer främst. Därför är det viktigt att visa att det gäller nolltolerans mot den här typen av brottslighet” säger Malin Appelgren (KD), kommunalråd och ordförande för omvårdnadsnämnden.

Solna kräver nu att personal inom äldreomsorgen vid nyanställning ska lämna utdrag ur belastnings- och misstankesregistret. Utdraget får max vara sex månader gammalt och ska uppvisas för staden vid efterfrågan. Detta står klart sedan omvårdnadsnämnden under tisdagen beslutat om reviderat förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Utdragen införs för att undvika att ohederliga personer anställs och för att åstadkomma en tryggare äldreomsorg:

– Tusentals äldre utsätts varje år för stölder inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Det är fullständigt oacceptabelt. Registerutdragen införs nu för att hindra att ohederliga personer som tidigare begått brott mot äldre anställs i Solnas äldreomsorg, säger Malin Appelgren.

– Äldreomsorgen i Solna ska kännetecknas av god kvalitet och stadens äldre förtjänar att bemötas med värdighet och respekt. Ett mer ovärdigt och respektlöst bemötande än att nedlåta sig till att stjäla från särskilt utsatta äldre får man dock leta efter. De äldres trygghet och välmående kommer främst och därför är det viktigt att visa att det gäller nolltolerans mot den här typen av brottslighet, avslutar Malin Appelgren.

För mer information:

Malin Appelgren (KD), Kommunalråd

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare