Rätt agenda i Bryssel!

EU är ett fantastiskt samarbete för att gemensamt lösa frågor som vi i kommunen eller Sverige inte klarar av att lösa på egen hand. EU ska dock endast fokusera på de stora gränsöverskridande frågorna som organiserad brottslighet, klimatpåverkan och hur vi ökar handeln inom Europa och frihandeln i världen. Det vi solnabor eller svenska folket bäst beslutar om själva ska vi också få besluta om. EU måste hålla sig borta från detaljregleringar om vår arbetstid, det svenska snuset, hur föräldraledigheten ska fördelas eller huruvida svenska företag ska tillämpa kvoterade bolagsstyrelser.

Vi kristdemokrater säger nej till onödig centralisering och byråkrati. Vi måste stoppa flyttcirkusen av EU-parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg, vi säger nej till att införa euron och är motståndare till att ge EU beskattningsrätt. Vi ser nämligen EU som ett samarbete mellan länder och vänder oss emot tanken på en europeisk superstat.

Rösta på Lars Adaktusson (KD) i valet den 25 maj – rösta för rätt agenda i Bryssel!

Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd Solna stad


Kristdemokraterna vill låta föreningar bedriva fritidsklubb

”Istället för att föräldrar ska stressa för att hämta och lämna vid både fritidsklubb och fritidsaktiviteter på kvällen vill Kristdemokraterna i Solna att föreningar som till exempel AIK, SS04 och Solna Vikings ska kunna bedriva fritidsklubb. Det skulle kunna innebära mer tid till idrottande och mer tid för familjen”, säger Samuel Klippfalk (kd), kristdemokratiskt kommunalråd i Solna stad.

Det finns en period i livet då det är särskilt svårt för oss vuxna att få tiden att räcka till. Samtidigt som man förväntas prestera på topp i karriären kommer barnen och den nya bostaden. Med barnen följer hämtning och lämning vid såväl förskola som fritidsaktiviteter. Det är inte underligt att många slits med känslan av att inte räcka till på grund av olika viljor och krav från hemmet och arbetsplatsen. Kristdemokraterna i Solna vill göra det lättare för solnaborna och deras familjer att pussla ihop vardagen – att få ihop det.

Ett av förslagen för att skapa utrymme i människors vardag är att föreningar skall få driva fritidsklubb. Föreningen skulle få ekonomisk kompensation för varje barn motsvarande kostnaden för ett barn i kommunens verksamhet.

– Istället för att föräldrar ska stressa för att hämta vid både fritidsklubb och fritidsaktiviteter på kvällen skulle föreningar som till exempel AIK, SS04 och Solna Vikings kunna bedriva fritidsklubb på eftermiddagen och barnen skulle ha klarat av aktiviteten till kvällen, säger Samuel Klippfalk, kristdemokratiskt kommunalråd i Solna.

– Vårt förslag skulle innebära att det blir lättare att få fram träningstider och mer tid till idrottande och andra fritidsaktiviteter, men det skulle framförallt innebära möjlighet till mer tid med familjen om barnen redan tränat när de kommer hem från fritidsklubbens verksamhet. Att låta föreningar bedriva fritidsklubb skulle kunna underlätta många familjers vardag – och kristdemokraternas politik handlar just om det. Vi vill göra det lättare för familjer och enskilda människor att lägga livspussel, avslutar Samuel Klippfalk.

För mer information:

Samuel Klippfalk (KD), Kommunalråd, Solna stad

Christian Carlsson (KD), Politisk sekreterare, Solna stad


Huvudstaleden i tunnel kan bli verklighet

Huvudstaleden i tunnel kan bli verklighet sedan regeringen presenterat nyheten att ge Trafikverket i uppdrag att utreda saken. ”Det skulle innebära bort med köerna, bort med bullret och bättre framkomlighet för solnaborna men också bättre förutsättningar för fler bostäder i norra Stockholmsregionen”, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd Solna.

Kristdemokraterna i Solna har i decennier arbetat för att förverkliga idén om att dra Huvudstaleden i tunnel, förslaget finns med i valmanifestet för Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting – och nu kan det också bli verklighet. En av nyheterna i regeringens förslag till nationell plan för infrastruktursatsningar 2014-2025 är att ge Trafikverket i uppdrag att utreda en tunnelförlängning av Huvudstaleden i Solna.

Lösningen skulle innebära att en öst-västlig tunnel byggs mellan Karlberg och Huvudstabron under Huvudsta. Den kan också förlängas från Huvudstabron till Bergslagsvägen i Stockholm.

– Solnaborna ska ha god tillgång till kommunikationer, men alltför många upplever trängsel på  vägarna och i kollektivtrafiken. T-baneutbyggnaden från Odenplan till Arenastaden kommer att innebära ett lyft och är en stor framgång, men vi måste fortsätta att utveckla infrastrukturen i vår mycket snabbt växande stad. Ett förverkligande av Huvudstaleden i tunnel skulle vara ett enormt steg i rätt riktning och av avgörande betydelse för stadens och regionens framtida utveckling, säger Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd i Solna, med anledning av regeringens nyhet.

– Huvudstaleden i tunnel skulle minska trafiken, framförallt i Huvudsta men också i Solna som helhet. Det skulle innebära bort med köerna, bort med bullret och bättre framkomlighet för solnaborna men också bättre förutsättningar för fler bostäder i norra Stockholmsregionen. Därför välkomnar vi regeringens nyhet, avslutar Klippfalk.

 Samuel Klippfalk (kd), kommunalråd, Solna

Christian Carlsson (kd), Politisk sekreterare, Solna


Replik (s): Fler jobb – men också brottsförebyggande

SVAR på insändaren ”Skrämmande förslag KD” (18/3) och ”Ge unga en meningsfull fritid så minskar brotten” (25/3) i tidningen Mitt i Solna.

KD har flera förslag för minskad brottslighet (Mitt i Solna 25/2). Vi vill utveckla trygghetsrådet till en trygghetskommitté som inte enbart arbetar med medborgardialog utan också anordnar ronder för att åstadkomma bättre utomhusbelysning, snabbare klottersanering och en trygg stad. Klotter ska saneras inom två dygn från anmälan, istället för dagens tre. Utöver det ska varje skola ha en kontaktpolis, vi vill samverka för fler synliga poliser i stadens motionsspår och tillåta kameraövervakning på särskilt utsatta platser.

Socialdemokraterna ansåg att idén om att utveckla trygghetsrådet till en trygghetskommitté var märklig och Risberg svarade att förslagen var skrämmande och empatilösa. Det får stå för dem.  Alliansen i Solna har i samarbete med näringslivet ökat sommarjobben. Vi kommer fortsätta men satsningar på jobb står inte emot brottsförebyggande åtgärder och ”Ingen lokal” (för att citera Lorry) räcker varken som ursäkt eller förklaring till att unga begår brott. KD arbetar för mer tid för barnen, föräldraansvar, värdegrundsarbete i skolan och fler jobb – men också för ambitiösa åtgärder för att stoppa ungdomsbrottsligheten.  En röst på KD är en röst för ett tryggare och hederligare Solna.

Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd

Malin Appelgren (KD), kommunfullmäktigeledamot


Ebba Busch Thor besöker KD Solnas EU-valkickoff!

Vi närmar oss EU-valet med stormsteg. Det kommer att bli ett fantastiskt spännande och viktigt val. Kristdemokraterna har goda förutsättningar att göra ett bra val i och med att Lars Adaktusson toppar listan men för att nå framgång kommer vi också att behöva jobba hårt i lokalavdelningen. Dina insatser behövs.

 Vi behöver dels personer som kan dela ut kampanjmaterial och skriva insändare men det är också viktigt att vi pratar med vänner och bekanta om KD:s EU-politik och om varför du kommer att rösta på Lars Adaktusson (KD) till Bryssel. Inte minst är det viktigt att du själv kommer ihåg att gå och rösta.

För att stå väl rustade inför EU-valet kommer en av partiets toppkandidater, Ebba Busch Thor,till KD Solnas EU-valskickoff. Ebba kommer att berätta om  partiets viktigaste valfrågor och sin vision för framtidens Europa. Vi kommer också presentera kampanjschemat för EU-valrörelsen.

 • Datum: 15 april
 • Tid: 18.00 – 21.00
 • Event: EU-valskickoff

Anmäl dig till christian.carlsson@kristdemokraterna.se senast den 8 april!

Hoppas att vi ses vid detta tillfälle. Nu vinner vi val!

Christian Carlsson (KD), politisk sekreterare Solna stad.


10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund

kdlogo_580x200

En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett hederligare Solna – ett Solna med ordning och reda, där människor vill göra rätt för sig, där man lyssnar på varandra och behandlar andra med öppenhet, tolerans och respekt. Solna ska genomsyras av den människosyn och etik som förvaltats av den kristna- och västerländska idétraditionen.

I ett hederligt Solna tar politiken långsiktigt ekonomiskt ansvar. Vår ekonomi är god men eftersom Solna vuxit behövs höjda resultatmål för framtida investeringar. Kristdemokraterna är beredda att ta ansvar för det. Vissa politiker har en olycklig förmåga att spendera skattepengar utan att ta långsiktigt ansvar och andra tycks endast eftersträva låg skatt och låga kostnader. Ett viktigt mål är låg skatt, men vi vi sätter kvalitet i stadens verksamhet främst. Den låga skatten ska nås genom pengar på rätt saker, inte genom försämrad kvalitet i välfärden. Medan andra vill se låga kostnader vill Kristdemokraterna se kostnadseffektivitet. Vi ger rätt balans i Alliansen.

Kristdemokraterna arbetar också för förbättrad medborgardialog och för att Solna bättre ska leva upp till sin service- och informationsskyldighet. Bemötande och tillgänglighet är prioriterade områden att förbättra och bemötandet ska vara öppet, ödmjukt, trevligt och tillmötesgående. Mot bakgrund av det har vi tagit initiativ till en stadsgemensam medborgarservice.

Vi vill ge solnaborna möjlighet att lägga medborgarförslag till kommunfullmäktige och politiken ska erbjuda medborgarna insyn och information om stadens verksamhet. Vi välkomnar därför webbsända sammanträden i kommunfullmäktige och vi ser gärna fler politiska debatter och diskussioner mellan partierna under mandatperioderna.

Det är av största prioritet att hålla ordning i stadens förvaltningsorganisation. Bristande kreditkontroll av bolag, godkännande av fakturor på material som aldrig levererats, betalda fakturor med ofullständiga underlag och olagliga upphandlingar är oacceptabelt och inget som Solna ska få förknippas med. Rutiner och samverkan med en aktör som Skatteverket måste finnas på plats för att säkerställa att upphandling och avtalsuppföljning fungerar. Vi kommer aldrig kunna lova att varje tjänsteman eller politiker i Solna i varje situation kommer att agera rätt och riktigt. Vi är alla ofullkomliga. Kristdemokraterna i Solna lovar dock att noga följa upp varje missförhållande som kommer till vår kännedom. Det behövs mer av etik och raka rör och det behövs en stark röst för att upprätthålla ordning och reda i kommunens verksamhet. Kristdemokraterna vill fortsätta att vara den rösten. Vi arbetar för ett hederligare Solna.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • En fast värdegrund – Solna ska genomsyras av den människosyn, som förvaltats av kristen och västerländsk idétraditon, som bl.a. handlar om alla människors lika värde.
 • Ekonomiskt ansvar – höjda resultatmål för framtida investeringar, kostnadseffektivitet, prioritera kärnverksamheten och lägg pengarna på rätt saker.
 • Medborgardialoggemensam medborgarservice, bättre bemötande och insatser för att säkerställa att kommunen lever upp till sin service- och informationsskyldighet.
 • Öppenhet och insyn fortsatt webbsända fullmäktigesammanträden, fler debatter mellan partierna och fler samtal med medborgare, också mellan valåren.
 • Ordning och reda i förvaltningen – rutiner och samverkan med externa aktörer för att säkerställa korrekt upphandling och avtalsuppföljning.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


Stoppa den ökande våldsbrottsligheten i Solna

Solna är en av de kommuner där våldsbrottsligheten ökat allra mest under senare år. Kristdemokraterna i Solna har sedan tidigare presenterat flera förslag för att sätta stopp för den ökande brottsligheten i vår stad. En röst på KD är en röst för ett tryggare och hederligare Solna.

Brottsförebyggande rådets nya siffror visar att antalet anmälda våldsbrott i landet minskar, men Solna går emot trenden och visar upp en ökning.  Vår stad är en av de kommuner där våldet ökat allra mest mellan 2009-2013.

I Solna ökade antalet anmälda fall av misshandel med 18 procent under den här perioden, från 495 till 584 anmälningar. Anmälda våldtäkter ökade med 25 procent, från 29 till 36 anmälningar. Det här är en oroväckande utveckling som vi måste sätta stopp för.

Kristdemokraterna i Solna presenterade för en tid sedan flera förslag för att stoppa brottsligheten i Solna.  Vi vill se fler synliga poliser på gator och torg eftersom det har en hämmande effekt på brottsligheten, men vi kan också göra mer på lokal nivå.

Kristdemokraterna vill utveckla dagens trygghetsråd till en trygghetskommitté för att i dialog med Solnas medborgare förbättra stadens utomhusbelysning men också för att mer frekvent inventera stadens bostadsområden för att exempelvis ta reda på vilka buskage som behöver åtgärdas. Vi är dessutom beredda att låta sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta och otrygga platser i Solna för att åstadkomma en tryggare stad.

För det brottsförebyggande arbetet är det avgörande att polisen tidigt får möjlighet att bygga upp förtroende hos Solnas barn och ungdomar. Kristdemokraterna kommer därför att arbeta för att varje skola har en särskild kontaktpolis som genom återkommande besök lär känna eleverna och berätta om ordning och reda samt rätt och fel.

Något annat som är viktigt i det brottsförebyggande arbetet är att staden visar nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Sociologisk forskning och den så kallade ”broken window theory” visar att klotter och nedgångna miljöer både ökar den upplevda otryggheten och ökar risken för att fler brott begås. Klotter och skadegörelse måste åtgärdas mer skyndsamt från anmälan.

Bristande utomhusbelysning är något som måste åtgärdas, men vi nöjer oss inte med att förbättra utomhusbelysningen. Vi arbetar också för att närpolisen ska synas mer på stan och i stadens motionsspår. Kristdemokraterna i Solna vill införa en så kallad ”Näpo-jogg” runt Råstasjön. Tanken är att försöka få polisen att på regelbundna kvällstider, med synliga västar, röra sig i Solnas motionsspår för att skapa ökad trygghet för stadens motionärer.

I Karlstad som är en av de kommuner där våldet minskat mest under en femårsperiod har man sedan flera år ökat polisens närvaro ute på strategiska platser där man vet att våld i offentlig miljö kan förekomma vissa tider. Man har prioriterat den yttre personalen och fördelat resurserna så att man kunnat behålla närvaron. Detta har också gett goda resultat. En röst på Kristdemokraterna i valet till kommunfullmäktige den 14 september är en röst för ett hederligare och tryggare Solna.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • Trygghetskommitté för en tryggare stad – se över utomhusbelysning och bostadsområden för att åstadkomma en tryggare stad.
 • Tillåt kameraövervakningkameraövervakning på brottsutsatta platser möjliggör att fler brott kan klaras upp och förhindrar att nya begås.
 • Kontaktpoliser på Solnas skolor – Varje skola i Solna ska ha en kontaktpolis som återkommande besöker skolan och dess elever.
 • Nolltolerans mot klotter och skadegörelseSanering av klotter måste ske mer skyndsamt. Klotter ska saneras inom två dygn från anmälan, istället för dagens tre.
 • ”Näpo-joggen” – samarbeta med närpolisen för att öka polisens synlighet och den upplevda tryggheten i stadens motionsspår.