Internationella brottsofferdagen

Den 22 februari varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen. Dagen syftar till att belysa brottsoffers situation, och för att sprida kunskap om ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer.

För oss Kristdemokrater är trygghet väldigt viktigt. Vi tycker att trygghetsfrågorna måste få ta större utrymme i den politiska debatten. Alla människor har rätt att känna sig trygga och det bästa sättet att öka tryggheten är att minska brottsligheten. En stor del av detta arbete måste ske lokalt, där människor lever och verkar. Vi kristdemokraterna anser därför att kommunerna i högre grad måste få del av anslaget till det brottsförebyggande arbetet så att det lokala brottsförebyggandet kan utvecklas.

 

I Solna innehar Kristdemokraterna ordförandeskapet och ansvaret för stadens trygghetsråd. Under mandatperioden har satsningar på trygghetsskapande i utemiljöer har genomförts, bland annat genom förbättrad belysning. Mycket av arbetet i trygghetsrådet har även fokuserat på att utveckla samarbetet mellan staden och polisen. Bland annat har gemensamma medborgarlöften upprättats. Under 2017 har även trygghetsrådet och socialnämnden i uppdrag att utreda hur samarbetet med polismyndigheten kan förstärkas avseende stöd till brottsoffer.

 

Kristdemokraterna i Solna vill även göra följande insatser för att öka tryggheten i Solna:

  • Se över utomhusbelysning
  • Tillåt kameraövervakning på brottsutsatta platser
  • Kontaktpoliser på Solnas skolor
  • Nolltolerans mot klotter och skadegörelse
  • Införa ”Näpo” jogg

Strategi mot hedersrelaterat våld


Läs mer

Budget 2018: Tryggare stadsmiljö


Läs mer

Studiebesök hos Frivilliga resursgruppen (FRG)


Läs mer

Budget 2018: Hög ålder ska beaktas vid biståndsbedömning


Läs mer

Pensionärerna behöver riktiga satsningar – inte tomma löften


Läs mer

Överenskommelse om Solnas budget 2018


Läs mer

Sambeskattning för en ny tid


Läs mer

Inget ventilationsschakt vid Fogdevreten


Läs mer

Mer utevistelse för Solnas äldre


Läs mer

Solna – bästa företagsklimatet för tionde året i rad


Läs mer